Moozeeck

NovoSeven


UPUTSTVO ZA LEK


NovoSeven®, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 1mg/1 mL

Pakovanje: bočica sa praškom 1 x (1 mg) i bočica sa rastvaračem, 1 x (1 mL)


NovoSeven®, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 2 mg/2 mL

Pakovanje: bočica sa praškom 1 x (2 mg) i bočica sa rastvaračem, 1 x (2 mL)


NovoSeven®, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 5 mg/5 mL

Pakovanje: bočica sa praškom 1 x (5 mg) i bočica sa rastvaračem, 1 x (5 mL)


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Novo Nordisk A/S


Adresa: Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danska


Podnosilac zahteva: Novo Nordisk Pharma d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, SrbijaNovoSeven®, 1 mg/1 mL (50 Ki.j.), prašak i rastvarač za rastvor za injekciju NovoSeven®, 2 mg/2 mL (100 Ki.j.), prašak i rastvarač za rastvor za injekciju NovoSeven®, 5 mg/5 mL (250 Ki.j.), prašak i rastvarač za rastvor za injekciju


Eptakog alfa (aktivirani)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


Sadržaj uputstva:


 1. Šta je lek NovoSeven i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NovoSeven

 3. Kako se upotrebljava lek NovoSeven

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NovoSeven

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NOVOSEVEN I ČEMU JE NAMENjEN


  NovoSeven je faktor koagulacije krvi. Deluje tako što omogućava zgrušavanje krvi na mestu krvarenja kada faktori zgrušavanja u samom organizmu ne deluju.


  NovoSeven se primenjuje za lečenje epizoda krvarenja i za prevenciju krvarenja prilikom hirurških intervencija ili drugih važnih zahvata. Rana terapija lekom NovoSeven smanjuje obim i dužinu krvarenja. Lek deluje kod svih vrsta krvarenja, uključujući krvarenja zglobova. Ovo smanjuje potrebu za hospitalizacijom i dane odsustva sa posla i iz škole.

  Lek se koristi kod određenih grupa ljudi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOVOSEVEN

  Lek NovoSeven ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOVOSEVEN


  Prašak NovoSeven se mora rekonstituisati njegovim rastvaračem i ubrizgati intravenski. Detaljne instrukcije pogledati u Uputstvu o načinu primene leka NovoSeven.


  Kada da sami započnete lečenje

  Terapiju krvarenja treba započeti što je ranije moguće, najbolje u roku od 2 sata.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, koja se ne moraju javiti kod svih pacijenata koji primenjuju lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Retka (mogu se ispoljiti u 1 od 1000 doza)

 5. KAKO ČUVATI LEK NOVOSEVEN


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe leka je 3 godine, ukoliko se čuva u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NovoSeven


Rekonstituisani rastvor leka NovoSeven je bezbojan, pa pre upotrebe treba obavezno vizuelno proveriti pripremljen rastvor na prisustvo čestica odnosno promenu boje rastvora.


Rekonstituisani rastvor leka NovoSeven ne čuvati u plastičnim špricevima. Preporučuje se upotreba rastvora leka NovoSeven odmah nakon rekonstitucije. Primena


Bezbedno odbacite upotrebljeni špric, bočice, kao i eventualno preostao neiskorišćeni materijal. Neiskorišćeni lek ili ostatak materijala treba odbaciti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z