Moozeeck

Karvis


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Karvileks®, tableta, 12,5 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Karvileks®, 12,5 mg, tableta INN karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karvileks i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvileks

 3. Kako se upotrebljava lek Karvileks

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karvileks

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARVILEKS I ČEMU JE NAMENJEN

  Karvileks u svom sastavu sadrži aktivnu supstancu karvedilol. On pripada grupi lekova koji se zovu beta blokatori.


  Karvileks se koristi u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARVILEKS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Karvileks ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARVILEKS

  Tablete Karvileks uvek uzimajte tačno onako kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara.

  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle. Tabletu progutajte sa vodom.


  Hronična srčana insuficijencija:


  Terapija hronične srčane insuficijencije karvedilolom se započinje uz nadzor lekara specijaliste.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Karvileks može kod nekih ljudi izazvati neželjena dejstva.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK KARVILEKS


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Karvileks

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 12,5 mg karvedilola.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat Povidon K 30 Krospovidon

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Karvileks i sadržaj pakovanja

Okrugla, ravna, bela tableta sa podeonom crtom na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje: 3 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D. Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6932-10-001 od 12.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z