FISKocr

Dormicum


UPUTSTVO ZA LEK


Dormicum®, fim tableta, 7.5 mg Pakovanje: blister, 1x10 film tableta


Dormicum®, film tableta, 15 mg Pakovanje: blister, 1x10 film tableta


Proizvođač: F.Hoffmann-la Roche Ltd


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska

Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Dormicum®, 7,5 mg, film tablete

Dormicum®, 15 mg, film tablete


INN

Midazolam


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dormicum i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dormicum

 3. Kako se upotrebljava lek Dormicum

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dormicum

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Dormicum I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Dormicum se koristi u kratkoročnoj terapiji poremećaja sna.

  Lek se primenjuje samo kod teških poremećaja spavanja koji onemogućavaju funkcionisanje pacijenta i dovode do ekstremne uznemirenosti.

  Lek se takođe primenjuje u pripremi pacijenta (premedikacija) za hirurške ili dijagnostičke procedure.


  Aktivna supstanca leka Dormicum je benzodiazepin midazolam.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DORMICUM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergiju na neke od njih.


  Često je dovoljno promeniti životne navike kako bi se povratio prirodan ritam sna. U protivnom, u tome mogu pomoći i sredstva za uspavljivanje. Medjutim, apsolutno treba izbeći dugotrajnu upotrebu lekova za uspavljivanje, naročito bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.

  Ukoliko je dovoljno promeniti životne navike kako bi se provratio san, ne treba koristiti lek Dormicum.


  Lek Dormicum ne smete koristiti:


  Lek Dormicum se ne sme koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DORMICUM

  Uvek uzimajte lek Dormicum tačno onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Potrebno je pridržavati se uputstava lekara u pogledu upotrebe leka. Tabletu treba progutati bez žvakanja, uz dosta vode ili voćnog soka, nakon čega treba leći u postelju. Tablete ne treba lomiti ili mrviti osim ukoliko Vam lekar ne propiše drugačije.

  Nakon uzimanja tablete nastupiće neprekidan san u trajanju od najmanje 6 sati.


  Standardno doziranje

  Uobičajena doza za odrasle pacijente je od 7,5 mg do 15 mg.


  Deci i adolescentimase ovaj lek može davati samo u ciljusedacije upremedikaciji ipreporučuje doza od 0,2- 0,5 mg/kg telesne mase (maksimalno do 20 mg).


  Stariji i/ili iscrpljeni pacijenti


  Kod starijih i/ili iscrpljenih pacijenta preporučena doza je 7, 5 mg. Kod starijih pacijenata midazolam ima jače sedativno dejstvo, kod ovih pacijenata se lek mora primenjivati veoma oprezno i može se razmotriti primena niže doze ukoliko je neophodno.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre


  Kod pacijenata se oštećenom funkcijom jetre preporučena doza iznosi 7,5 mg i lek se mora primenjivati veoma pažljivo. Ukoliko je neophodno, može se razmotriti primena niže doze


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega


  Preporučena doza kod ovih pacijenata je 7,5 mg a može se razmotriti i primena niže doze, ukoliko je neophodno.


  Premedikacija


  U premedikaciji pre planirane intervencije, uobičajena doza iznosi 15 mg . Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek.


  Dužina trajanja lečenja

  Dormicum se može koristiti samo u slučajevima teških poremećaja sna i tokom kratkog vremenskog perioda (obično ne duže od 2 nedelje).

  Ne sme se samoinicijativno menjati propisana doza. Ukoliko smatrate da je dejstvo leka slabo ili pak isuviše jako, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Dormicum nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka Dormicum nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Simptomi predoziranja su muka, povraćanje, vrtoglavica, usporeno disanje, pospanost i koma. Ako primetite neki od ovih simptoma, odmah se javiti lekaru.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dormicum


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek a imate dobar san, ne uzimaje propuštenu dozu do naredne večeri.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dormicum

  Nakon dugotrajne terapije lekom Dormicum, u slučaju naglog prestanka primene leka, mogu da se jave sledeći apstinencijalni simptomi: glavobolja, bol u mišićima, anksioznost, nemir, konfuzija, iritabilnost, promene raspoloženja, halucinacije, nesanica, konvulzije.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, lek Dormicum može imati neželjena dejstva. Pored željnih efekata u toku lečenja lekom Dormicum mogu se javiti i neželjene reakcije čak i ako se lek primenjuje kako je propisano.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite neke od sledećih blagih neželjnih reakcija:


 5. KAKO ČUVATI LEK Dormicum Rok upotrebe

  5 godina.

  Lek treba čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lek se ne sme uzimati nakon isteka datuma označanog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Dormicum, film tablete 7.5 mg: čuvati na temperaturi do 300 C.

  Dormicum, film tablete 15 mg: čuvati na temperaturi do 300 C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dormicum

Aktivna supstanca: midazolam-maleat.

1 film tableta sadrži 7,5 mg midazolama u obliku midazolam-maleata; 1 film tableta sadrži 15 mg midazolama u obliku midazolam-maleata.


Pomoćne supstance:


Dormicum,film tablete7,5mg

Jezgro tablete:Kako izgleda lek Dormicum® i sadržaj pakovanja

Dormicum, film tablete 7.5 mg su ovalne, cilindrične, bikonveksne, bele do beličaste, sa natpisom "ROCHE 7.5" utisnutim sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Dormicum, film tablete 15 mg su ovalne, cilindrične, bikonveksne, sivo-plave, sa natpisom "ROCHE 15" utisnutim sa jedne strane i podeonom crtom sa druge strane.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/Alu blister. Pakovanje sadrži 1 blister sa 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač


F. Hoffmann -La Roche Ltd Grenzacherstrasse 124, Bazel Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept;


Broj i datum dozvole:


Dormicum, film tablete, 7.5mg: 515-01-5752-11-001 od 10.04.2012. Dormicum, film tablete, 15mg: 515-01-5753-11-001 od 10.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z