FISKocr

BENSEDIN


UPUTSTVO ZA LEK


BENSEDIN® tableta, 2 mg Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta BENSEDIN® tableta, 5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta BENSEDIN® tableta, 10 mg Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Bensedin® 2 mg, tableta Bensedin® 5 mg, tableta Bensedin® 10 mg, tableta diazepam

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BENSEDIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BENSEDIN

 3. Kako se upotrebljava lek BENSEDIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BENSEDIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BENSEDIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek BENSEDIN sadrži aktivnu supstancu diazepam, koja pripada grupi lekova označeni kao benzodiazepini. Lek BENSEDIN se koristi u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BENSEDIN


  Ne uzimati lek BENSEDIN ukoliko ste alergični (preosetljivi) na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BENSEDIN


  Lek BENSEDIN treba koristiti samo po uputstvu lekara. U slučaju nedoumica obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom. Terapija se započinje niskim dozama, i povećava po uputstvu lekara do postizanja odgovarajuće doze. Vaš lekar će Vam propisati terpiju sa najmanjom odgovarajućom dozom u što kraćem periodu.


  Odrasli


  Terapija anksioznosti: Maksimalna doza je 30 mg dnevno podeljena u više doza. Trajanje terapije nije duže od 12 nedelja.


  Terapija nesanice: Uobičajena doza je 5-15 mg, pre spavanja. Važno je da nakon uzimanju leka BENSEDIN imate 7-8 sati mirnog sna. Trajanje terapije nije duže od 4 nedelje.

  Terapijamišićnihspazama(grčeva): Maksimalna doza je 15 mg dnevno podeljena u više doza. Terapija mišićnih spazama kod cerebralne spastičnosti: Maksimalna doza je 60 mg dnevno podeljena u

  više doza.


  Pripremazaoperaciju(premedikacija): Uobičejna doza je 5-20 mg.


  Deca (6 meseci i stariji)


  Terapija mišićnih spazama kod cerebralne spastičnosti: Maksimalna doza je 40 mg dnevno podeljena u više doza.


  Pripremazaoperaciju(premedikacija): Maksimalna doza je 10 mg.


  Deca (mlađi od 6 meseci)


  Lek BENSEDIN treba primenjivati veoma oprezno (videti tačku 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bensedin). Pedijatar će odlučiti o dozi leka i dužini terapije.


  Stare osobe i pacijenti sa oštećenjem jetre


  Vaš lekar će Vam propisati dozu leka i dužinu terapije. Terapija zavisi od prirode Vaše bolesti, a doza leka je manja od doze kod odralih.


  Ako ste uzeli više leka BENSEDIN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BENSEDIN nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Simptomi predoziranja su obično pospanost, loša kontrola pokreta (gubitak koordinacije), ili usporen i nerazgovetan govor i grčeviti pokreti očiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BENSEDIN


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, preskočite dozu i uzmite sledeću po rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BENSEDIN


  Lek BENSEDIN ne treba prestati sa uzimanjem bez saveta lekara. Nakon prekida terapije mogu se povratiti anksioznost i nesanica ili sa javiti apstinencijalni sindrom, naročito u slučaju naglog prekida terapije. Simptome apstinencijalnog sindroma možete videti u tački 4. Moguća neželjena dejstva. Smanjenje doze mora biti postepeno, kako bi se smanjila mogućnost pojave apstinencijalnog sindroma.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek BENSEDIN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah se obratite lekaru u slučaju pojave:  Apstinencijalni sindrom


  Može se javiti zavisnost od benzodiazepina, kao što je lek BENSEDIN. Ukoliko se terapija prekine iznenada, ili se doze leka brzo smanje, može nastati asptinencijalni sindrom. Simptomi su: glavobolja , bol u mišićima i osećaji nemira, zabrinutosti, napetosti, zbunjenosti ili loše naravi.


  Retko apstinencijalni simptomi uključuju: nepodnošenje svetlosti, buke i dodira, halucinacije (priviđanje stvari koje ne postoje), osećaj golicanja i trnjenja u rukama i nogama, osećaj izgubljenosti ili otuđenje od realnosti, napadi (epilepsija).


  Stare osobe


  Stare osobe su pod povećanim rizikom od pada ili preloma kostiju pod uticajem benzodiazepina.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BENSEDIN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BENSEDIN

Sadržaj aktivnih supstanci:

BENSEDIN2mg,tablete: 1 tableta sadrži 2 mg diazepama. BENSEDIN5mg,tablete: 1 tableta sadrži 5 mg diazepama. BENSEDIN10mg,tablete: 1 tableta sadrži 10 mg diazepama.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

BENSEDIN2mg,tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon (K-25); magnezijum-stearat.

BENSEDIN5mg,tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon (K-25); magnezijum-stearat. BENSEDIN 10 mg, tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon (K-25); magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek BENSEDIN i sadržaj pakovanja

Izgled:

BENSEDIN2mg,tablete: okrugle bikonveksne tablete, bele do žućkastobele boje.

BENSEDIN 5 mg, tablete: okrugle bikonveksne tablete, bele do žućkastobele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

BENSEDIN 10mg,tablete: okrugle bikonveksne tablete, bele do žućkastobele boje.


Pakovanje:

BENSEDIN2mg,tablete: 2 blistera od ALU/PVC – PVC sa po 15 tableta i uputstvom u složivoj kutiji. BENSEDIN5mg,tablete: 3 blistera od ALU/PVC – PVC sa po 10 tableta i uputstvom u složivoj kutiji. BENSEDIN 10 mg, tablete: 2 blistera od ALU/PVC – PVC sa po 15 tableta i uputstvom u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

BENSEDIN2mg,tablete: 515-01-8219-11-001 od 11.06.2012.

BENSEDIN5mg,tablete: 515-01-8220-11-001 od 11.06.2012.

BENSEDIN10mg,tablete: 515-01-8221-11-001 od 11.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z