FISKocr

Pana


UPUTSTVO ZA LEK


Pana® , 1 mg/ mL, kapi za oči, rastvor Pakovanje: 5 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Pana® 1 mg/ mL, kapi za oči, rastvor INN: olopatadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pana i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pana

 3. Kako se upotrebljava lek Pana

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pana

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Pana sadrži aktivnu supstancu olopatadin hidrohlorid, koja pripada grupi antialergika i antihistaminika. Namenjen je lečenju znakova i simptoma na oku, kod sezonskog alergijskog konjunktivitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANA


  Lek Pana ne smete koristiti ukoliko:  Kada uzimate lek Pana, posebno vodite računa ukoliko:


  - nosite kontaktna sočiva jer u tom slučaju morate prvo skinuti sočiva, ukapati lek i zatim sačekati 10 – 15 minuta pre vraćanja sočiva


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Do sada nisu zabeležene bilo kakve interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Pana sa hranom ili pićima


  Pana je lek za lokalnu primenu, tako da uzimanje hrane ili pića ne utiče na efekat ovog leka.


  Primena leka Pana u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek se ne preporučuje u periodu dojenja.

  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Uticaj leka Pana na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Kratko vreme posle primene leka možete imati problema sa vidom u vidu smanjenja oštrine vida. U tom periodu ne smete upravljati motornim vozilom ili rukovati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Pana


  Lek Pana sadrži konzervans benzalkonijum hlorid, koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre primene skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANA


  Lek Pana uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Jednu kap rastvora ukapati u donju konjunktivalnu kesu, dva puta dnevno, sa intervalom između dve aplikacije od 8 sati. Terapija može trajati i do 4 meseca, ukoliko je neophodno.

  Da bi se sprečila kontaminacija vrha kapaljke i rastvora, potrebno je paziti da se vrhom kapaljke ne dodirnu očni kapci, predeo oko očiju ili bilo koja druga površina. Takođe, bočicu sa rastvorom treba držati dobro zatvorenu, kada se ne upotrebljava.

  U slučaju istovremene primene drugih preparata za oči, neophodno je napraviti vremenski razmak od 5 do 10

  minuta između njihove aplikacije.


  Starije osobe

  Nije potrebno posebno podešavanje doze.


  Deca (uzrasta iznad 3 godine)

  Pana kapi za oči se mogu primenjivati kod dece starije od 3 godine i to u istim dozama kao kod odraslih.


  Oštećena funkcija jetre i bubrega

  Nije potrebno posebno podešavanje doze.


  Ako ste uzeli više leka Pana nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pana


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pana


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.

  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Pana bez saveta Vašeg lekara.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pana, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Česti neželjeni efekti (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Simptomi na oku: bol u očima, iritacija oka, suvoća oka, neuobičajeni osećaj u očima. Simptomi na telu: glavobolja, osećaj umora, suvoća nosa, poremećaj ukusa


  Povremeni neželjeni efekti (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Simptomi na oku: promene na rožnjači (erozije, oštećenje epitela, keratitis, tačkasti keratitis, prebojenost rožnjače), lučenje sekreta u očima, pojačana osetljivost na svetlo, zamućenje vida, smanjena oštrina vida, grč očnih kapaka, osećaj nelagodnosti u očima, svrab u očima, pojava čvorića i druge promene na vežnjači, osećaj stranog tela u očima, pojačano suzenje, svrab očnih kapaka, otok kapaka, promene na kapcima, pojačana prokrvljenost vežnjače i oka u celini,

  Simptomi na telu: vrtoglavica, smanjena osetljivost, curenje iz nosa, suvoća kože, promene na koži

  (dermatitis), crvenilo po koži, svrab po koži


  Takođe se mogu javiti:

  Simptomi na oku: promena veličine zenica,

  Simptomi na telu: otežano disanje, pojačanje alergijskih simptoma, otok lica, omamljenost, opšta slabost, mučnina, zapaljenje sinusa


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Pana posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja. Nakon otvaranja kapi se mogu koristiti 28 dana.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pana


Pana, 1 mg/ mL, kapi za oči, rastvor


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je olopatadin (u obliku olopatadin-hidrohlorida).

1 mL rastvora sadrži 1 mg olopatadina (u obliku olopatadin-hidrohlorida). Sadržaj benzalkonijum-hlorida je 0,1 mg u 1 mL rastvora.

Ostali sastojci su:

Benzalkonijum-hlorid, natrijum-hlorid, dinatrijum-fosfat, anhidrovani; dinatrijum-edetat, hlorovodonična kiselina, koncentrovana; natrijum-hidroksid, voda za injekcije


Kako izgleda lek Pana i sadržaj pakovanja


PANA, 1 mg/ mL, kapi za oči, rastvor Bistar, bezbojan rastvor.


PANA, 1 mg/ mL, kapi za oči, rastvor

Plastična (LDPE) bočica od 5 ml sa plastičnom (LDPE) kapaljkom zatvorena plastičnim (HDPE) zatvaračem sa sigurnosnim prstenom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2033-12-001 od 10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z