FISKocr

Atorvastatin PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


AtorvastatinPharmaS,filmtablete,10mg Pakovanje:blister,3x10filmtableta AtorvastatinPharmaS,filmtablete,20mg Pakovanje: blister,3x10filmtableta AtorvastatinPharmaS,filmtablete,40mg Pakovanje:blister,3x10filmtableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Atorvastatin PharmaS, 10mg, film tableta Atorvastatin PharmaS, 20mg, film tableta Atorvastatin PharmaS, 40mg, film tableta


atorvastatin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Atorvastatin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Atorvastatin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Atorvastatin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Atorvastatin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATORVASTATIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Atorvastatin PharmaS pripada grupi lekova koji se nazivaju statini i koji normalizuju količine lipida (masnoća) u krvi.

  Atorvastatin PharmaS se koristiti za snižavanje nivoa masnoća (poznatih kao holesterol i trigliceridi) u krvi,

  kada dijeta sa smanjenim unosom masnoća i drugi nemedicinski postupci (promena načina života, fizičke vežbe) nisu dali rezultata. Ukoliko kod Vas postoji povećan rizik od nastanka srčanih

  bolesti, Atorvastatin PharmaS se može primenjivati u cilju smanjenja tog rizika, čak iako je nivo holesterola u

  granicama normale. U toku terapije lekom Atorvastatin PharmaS treba nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATORVASTATIN PHARMAS


  Lek Atorvastatin PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATORVASTATIN PHARMAS


  Tokom terapije lekom Atorvastatin PharmaS morate nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom masnoća, koju treba da započnete po savetu lekara i pre početka terapije lekom Atorvastatin PharmaS .


  Uobičajena početna doza leka Atorvastatin PharmaS kod odraslih i dece uzrasta 10 godina i starije je jedna tableta od 10 mg jednom dnevno. Lekar će Vam prema željenom učinku, ukoliko je to potrebno, povećavati dnevnu dozu. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 nedelje ili više. Maksimalna doza leka

  Atorvastatin PharmaS je 80 mg jednom dnevno za odrasle i 20 mg jednom dnevno za decu.


  Atorvastatin PharmaS tablete treba progutati cele uz dovoljnu količinu vode, i mogu se uzimati u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje. Tablete treba da uzimate svakoga dana u isto vreme.


  Lek Atorvastatin PharmaS uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate nedoumica, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Dužinu trajanja terapije lekom Atorvastatin PharmaS odrediće Vaš lekar.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da lek Atorvastatin PharmaS suviše slabo ili jako deluje

  na Vaš organizam.


  Ako ste uzeli više leka Atorvastatin PharmaS nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Atorvastatin PharmaS nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

  lekarom ili farmaceutom ili idite do najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Atorvastatin PharmaS

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite sledeću propisanu dozu po utvrđenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Atorvastatin PharmaS

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka ili ako želite da prekinete terapiju, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i Atorvastatin PharmaS može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.

  Ukoliko se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da

  uzimate Atorvastatin PharmaS tablete i odmah se obratite lekaru ili najbližoj jedinici hitne pomoći:


  Retka (javljaju se kod 1-10 od 10 000 pacijenata):  Moguća neželjena dejstva koja su prijavljena za neke statine (isti tip lekova):


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ATORVASTATIN PHARMAS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Atorvastatin PharmaS film tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Atorvastatin PharmaS


Aktivna supstanca Atorvastatin PharmaS film tableta je atorvastatin (u obliku atorvastatin-kalcijuma).

Jedna film tableta Atorvastatina PharmaS od 10mg sadrži: 10mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma).

Jedna film tableta Atorvastatina PharmaS od 20mg sadrži: 20mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma). Jedna film tableta Atorvastatina PharmaS od 40mg sadrži: 40mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma).


Atorvastatin PharmaS film tablete 10mg, 20mg i 40mg sadrže sledeće pomoćne supstance:


Jezgro: laktoza, monohidrat; krospovidon; kalcijum-karbonat 95 MD-Ultra 250 (u čiji sastav ulazi: kalcijum- karbonat; maltodekstrin; polisorbat 80); povidon K30 i magnezijum-stearat.

Film: Opadry beli Y-1-7000 (hipromeloza (E 464); titan-dioksid (E 171) i makrogol 400)


Kako izgleda lek Atorvaststin PharmaS i sadržaj pakovanja


Atorvastatin PharmaS 10mg film tablete

Okrugle, blago bikonveksne, bele do skoro bele filmom obložene tablete sa utisnutom oznakom “E 541” na

jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.


Atorvastatin PharmaS 20 mg film tablete

Okrugle, blago bikonveksne, bele do skoro bele filmom obložene tablete sa utisnutom oznakom “E 542” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.


Atorvastatin PharmaS 40 mg film tablete

Duguljaste, blago bikonveksne, bele do skoro bele filmom obložene tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom “E 543” na drugoj strani. Tablete se mogu podeliti na dva jednaka dela.


Pakovanje:

30 (3x10) film tableta po 10 mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji. 30 (3x10) film tableta po 20 mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji. 30 (3x10) film tableta po 40 mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Atorvastatin PharmaS, film tablete, 30x (10 mg): 515-01-3399-11-001 od 19.03.2012. Atorvastatin PharmaS, film tablete, 30x (20 mg): 515-01-3400-11-001 od 19.03.2012. Atorvastatin PharmaS, film tablete, 30x (40 mg): 515-01-3401-11-001 od 19.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z