Moozeeck

Femara


UPUTSTVO ZA LEK


Femara® film tableta 2,5 mg

30 tableta, blister (3x10 tableta)


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG


Adresa: Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd


Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11 070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Femara®, 2, 5 mg, film tableta


INN: letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Femara i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Femara

 3. Kako se upotrebljava lek Femara

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Femara

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Femara I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Femara i na koji način deluje

  Letrozol, aktivna supstanca leka Femara, je jedan od lekova iz grupe inhibitora aromataze. Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „ endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je često stimulisan estrogenima, odnosno ženskim polnim hormonima. Lek Femara smanjuje količinu estrogena tako što blokira enzim („aromataza“) koji je uključen u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke za čiji rast je ovaj hormon neophodan. Kao posledica toga, ćelije tumora sporije rastu ili prestaju sa rastom i/ili sa širenjem na druge delove tela.


  Kada se koristi lek Femara


  Lek Femara se primenjuje u lečenje karcinoma dojke kod žena koje su prošle kroz menopauzu.

  Primenjuje se za sprečavanje ponovne pojave tumora. Može se primenjivati kao prva linija terapije pre hiruške intervencije karcinoma dojke u slučaju da hitna hiruška intervencija nije moguća, ili se može primenjivati kao prva linija terapije nakon hiruške intervencije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije sa tamoksifenom. Lek Femara se takođe primenjuje da spreči širenje karcinoma dojke na druge delove tela kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom dojke.

  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Femara deluje ili zašto je ova je lek propisan Vama, pitajte svog

  lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Femara


  Pažljivo se pridržavajate svih uputstava koje dobijete od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija koje su navedene u ovom Uputstvu.


  Lek Femara ne smete koristiti:

  -ako ste alergični (preosetljivi) na letrozol ili na bilo koji drugi sastojak leka Femara

  -ako i dalje imate menstrualne cikluse, tj. ako još uvek niste prošle period menopauze

  -ako ste trudni

  -ako dojite

  Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek i razgovarajte sa Vašim lekarom. Kad uzimate lek Femara, posebno vodite računa:

  Razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Femara

  Lek Femara uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni , proverite sa svojim lekarom ili farmacetom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uobičajena doza je jedna tableta leka Femara na dan. Uzimanjem leka u isto vreme svakog dana pomoći će Vam da zapamtite kada tabletu treba da uzmete.

  Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane i treba je progutati celu sa čašom vode ili nekom drugom tečnošću.


  Koliko dugo treba uzimati lek Femara

  Lek treba da uzimate onoliko dugo koliko Vam lekar odredi. Možda ćete morati da ga uzimate tokom nekoliko meseci ili godina. Ako imate bilo koje pitanja o tome koliko dugo treba da uzimate ovaj lek Femara, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Praćenje tokom terapije lekom Femara

  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Vaš lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno

  stanje kako bi proverio da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.

  Lek Femara može dovesti do istanjivanja ili gubitka kostiju (osteoporoza) zbog smanjenja estrogena u organizmu. Vaš lekar će vršiti merenja gustine koštane mase (način praćenja osteporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka Femara nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo, ili ako neko drugi slučajno uzme Vaše tablete, odmah kontaktirajte svog lekara ili bolnicu za savet . Pokažite im pakovanje leka. Možda će biti potrebno primeniti određenu medicinsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Femara

  Ako je uskoro vreme za narednu dozu (npr, u roku od 2 do 3 sata ), preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Femara, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva , mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Većina neželjenih dejstava su blaga ili umerena i mogu se povući nakon nekoliko dana ili nekoliko nedelja terapije.

  Neka od ovih neželjenih dejstava, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu biti posledica nedostatka estrogena u organizmu.

  Ne plašite se zbog liste mogućih neželjenih dejstava. Kod Vas se ne moraju javiti.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna:


  Retka ili povremena neželjena dejstva (javljaju se izmedju 1 i 100 na svakih 10000 pacijenata)


 5. KAKO ČUVATI LEK Femara


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Čuvanje


  Držati lek Femara van domašaja dece!


  Film tablete čuvati na temperaturi ispod 30°C, zaštićene od vlage, čuvati u originalnom pakovanju.

  Ne koristite lek Femara nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Važeći rok upotrebe je do poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nemojte koristiti pakovanje ako je oštećeno.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Femara

Jedna film tableta sadrži 2,5 mg letrozola


Sadržaj pomoćnih supstanci: Jezgro:

Silicijum dioksid, koloidni;

celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat;


skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat.


Omotač: Hipromeloza, polietilenglikol 8000, talk,

titan-dioksid (E 171),

gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Femara i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne film tablete tamno žute boje koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku „FV“, a sa druge strane „CG“.


30 film tableta; blister (3x10)

Tablete su smeštene u blister pakovanje.

3 PVC/PE/PVDC-aluminijumska blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8425-12-001od 27.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z