Apoteke Apoteke
mitsubishi
Apoteke

Tridoks


UPUTSTVO ZA LEK


TRIDOX® 100 mg film tablete 10 film tableta, blister, 1 x 10

20 film tableta, blister, 2 x 10

TRIDOX® 200 mg film tablete

10 film tableta, blister, 1 x 10

20 film tableta, blister, 2 x 10


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik TRIDOX® 100 mg film tablete

TRIDOX® 200 mg film tablete INN cefpodoksim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tridoks i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tridoks

 3. Kako se upotrebljava lek Tridoks

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tridoks

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRIDOKS I ČEMU JE NAMENJEN


  Tridoks sadrži lek cefpodoksim proksetil. On pripada grupi antibiotika koji se nazivaju

  „cefalosporini“.

  Koristi se u lečenju infekcija izazvanih bakterijama. Tu spadaju infekcije :

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRIDOKS


  Lek Tridoks ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRIDOKS


  Lek Tridoks uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Tridoks, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu ako primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda zahtevaju hitnu intervenciju.


  Testovi krvi

  Tridoks tablete mogu da promene vrednosti parametara za enzime jetre u krvi. Ovo može biti znak da Vam jetra ne radi pravilno.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TRIDOKS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Tridoks posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tridoks


Tabletno jezgro: laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; karmeloza-kalcijum; nisko supstituisana hidroksipropil celuloza; natrijum-lauril sulfat.

Film obloga: Opadry white se sastoji od hidroksipropilmetil celuloze 6cP ,titan-dioksid i talk.


Kako izgleda lek Tridoks i sadržaj pakovanja


Tridoks 100 mg film tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutim brojem„100“ sa jedne strane.

Tridoks 200 mg film tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutim brojem„200“ sa jedne strane.


Film tablete su pakovane u blistere (Aluminijum/Aluminijum). Svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 10 tableta (1 blister) ili 20 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TRIDOX®; 100 mg; 10 film tableta: 515-01-6489-10-001 od 26.01.2012.

TRIDOX®; 100 mg; 20 film tableta: 515-01-6490-10-001 od 26.01.2012.

TRIDOX®; 200 mg; 10 film tableta: 515-01-6491-10-001 od 26.01.2012.

TRIDOX®; 200 mg; 20 film tableta: 515-01-6492-10-001 od 06.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines