FISKocr

CEFTAZIDIM


UPUTSTVO ZA LEK


Ceftazidim;prašakzarastvorzainjekciju,1g

Pakovanje: bočica, 1 x 1g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija


Ceftazidim, 1 g, prašak za rastvor za injekciju


ceftazidim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CEFTAZIDIM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CEFTAZIDIM

 3. Kako se upotrebljava lek CEFTAZIDIM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CEFTAZIDIM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFTAZIDIM I ČEMU JE NAMENJEN


  CEFTAZIDIM je antibiotik koji se primenjuje kod odraslih i dece (uključujući i novorođenčad). Koristi se za lečenje infekcija koje prouzrokuju bakterije. CEFTAZIDIM pripada grupi lekova koji se nazivaju cefalosporini.


  CEFTAZIDIM se koristi za lečenje teških bakterijskih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFTAZIDIM

  Lek CEFTAZIDIM ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFTAZIDIM


  Lek CEFTAZIDIM uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  CEFTAZIDIM po pravilu daje lekar ili medicinska sestra. Može se dati u obliku intravenske infuzije ili kao injekcija, direktno u venu ili u mišić.


  Uobičajena doza

  Dozu leka CEFTAZIDIM će vam odrediti lekar a ona zavisi od težine i vrste infekcije, od toga da li uzimate neke druge antibiotike, od vaše telesne mase, starosti i funkcije bubrega.


  Novorođenčad (0 - 2 meseca):

  25 do 60 mg/kg telesne mase dnevno, podeljeno u dve doze.


  Odojčad (bebe starije od 2 meseca) i deca sa telesnom masom manjom od 40 kg:

  100 do 150 mg/kg telesne težine dnevno, podeljeno u tri doze. Maksimalna doza je 6 g dnevno.


  Odrasli i adolescenti sa telesnom težinom 40 kg i više:

  1 do 2 g, tri puta dnevno. Maksimalna doza je 9 g dnevno.


  Pacijenti stariji od 65 godina:

  Dnevna doza ne treba da bude veća od 3 g dnevno, posebno kod pacijenata starijih od 80 godina.


  Pacijenti sa oštećenjem bubrega:

  Lekar Vam može propisati dozu koja se razlikuje od uobičajene. Doza leka se određuje u zavisnosti od težine oboljenja bubrega. Lekar će Vas detaljno pregledati i češće proveravati funkciju bubrega.


  Ako ste uzeli više leka CEFTAZIDIM nego što je trebalo


  Ako ste slučajno dobili veću dozu leka od propisane, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CEFTAZIDIM


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za sledeću injekciju, nemojte uzimati propuštenu.

  Nemojte uzimati dvostruku dozu leka (dve injekcije u isto vreme) da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CEFTAZIDIM


  Nemojte prekidati terapiju lekom CEFTAZIDIM bez konsultacije sa lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek CEFTAZIDIM, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Stanja koja zahtevaju oprez:

  Sledeće ozbiljne neželjene reakcije se javljaju kod malog broja pacijenata, ali njihova prava učestalost nije

  poznata:

 5. KAKO ČUVATI LEK CEFTAZIDIM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja: upotrebiti odmah

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CEFTAZIDIM


Sadržajaktivnesupstance:

1 bočica praška za rastvor za injekciju sadrži:

ceftazidima 1g u obliku ceftazidim, pentahidrata


Sadržaj pomoćnih supstanci: natrijum karbonat


Kako izgleda lek CEFTAZIDIM i sadržaj pakovanja

Izgled:

Osnovni farmaceutski oblik: prašak za rastvor za injekciju. Prašak je kristalan, bele do krem boje.

Finalni farmaceutski oblik: rastvor za injekciju.


Pakovanje:

Bočica od 10 ml, bezbojnog neutralnog stakla III hidrolitičke grupe sa brom butil gumenim zatvaračem sa 1g

ceftazidima u obliku ceftazidim, pentahidrata. Jedna bočica se zajedno sa uputstvom za lek pakuje u složivu kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-6318-11-001 od 16.05.2012.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


 1. KLINIČKI PODACI

  1. Terapijske indikacije


   Ceftazidim je indikovan za parenteralno lečenje sledećih infekcija kod odraslih i dece, uključujući novorođenčad:


   • Nozokomijalna pneumonija

   • Bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze

   • Bakterijski meningitis

   • Hronično supurativno zapaljenje srednjeg uha (otitis media)

   • Maligni otitis eksterna (nekrotizirajući otitis)

   • Komplikovane infekcije urinarnog trakta

   • Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

   • Komplikovane intraabdominalne infekcije

   • Infekcije koštano-zglobnog sistema

   • Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (KAPD).


    Ceftazidim se takođe primenjuje u lečenju pacijenata sa bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, sa navedenim infekcijama.


    Ceftazidim se može koristiti u terapiji neutropeničnih pacijenata sa groznicom (febrilna neutropenija) kod kojih se sumnja da je prisutna bakterijska infekcija.


    Ceftazidim se može primenjivati za peri - operativnu profilaksu infekcija urinarnog trakta kod pacijenata koji se podvrgavaju transuretralnoj resekciji prostate (TURP).


    Kada se u terapiji koristi ceftazidim treba imati u vidu njegov antibakterijski spektar, koji je uglavnom ograničen na aerobne Gram negativne bakterije (videti deo 4.4 i 5.1).


    Treba razmotriti kombinovanu terapiju sa nekim drugim antibiotikom za lečenje infekcija izazvanih onim mikroorganizmima na koje sam ceftazidim ne deluje.


    Za adekvatnu upotrebu antibiotika treba se voditi zvaničnim terapijskim protokolima.


  2. Doziranje i način primene


   Ceftazidim se primenjuje parenteralno.

   Doza leka zavisi od težine bolesti, osetljivosti uzročnika, tipa i mesta infekcije, kao i starosti, težine i stanja bubrežne funkcije pacijenta.


   Tabela1: Odrasliidecatelesnemase≥40kg

   Intermitentna primena

   Infekcija

   Doza leka

   Bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze

   100 do 150 mg/kg/dan svakih 8 h, maksimum 9 g dnevno1


   Febrilna neutropenija

   2 g svakih 8 h

   Nozokomijalna pneumonija

   Bakterijski meningitis

   Bakterijemija*

   Infekcije koštano-zglobnog sistema

   1 - 2 g svakih 8 h

   Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

   Komplikovane intraabdominalne infekcije

   Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na KAPD

   Komplikovane infekcije urinarnog trakta

   1 - 2 g svakih 8 h ili 12 h

   Peri-operativnu profilaksu infekcija urinarnog trakta

   (TURP)

   1 g pri uvodu u anesteziju, druga doza pri

   uklanjanju katetera

   Hronično supurativno zapaljenje srednjeg uha

   1 g do 2 g svakih 8h

   Maligni otitis eksterna

   Kontinuirana infuzija

   Infekcija

   Doza leka

   Febrilna neutropenija

   Udarna doza od 2 g praćena kontinuiranom infuzijom od 4 do 6 g svakih 24 h1

   Nozokomijalna pneumonija

   Bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze

   Bakterijski meningitis

   Bakterijemija*

   Infekcije koštano-zglobnog sistema

   Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

   Komplikovane intraabdominalne infekcije

   Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na KAPD


   1 Kod odraslih sa normalnom bubrežnom funkcijom doza od 9 g/dan može se koristiti bez opasnosti od neželjenih dejstava.

   * Bakterijemija koja je povezana ili se sumnja da je povezana sa navedenim infekcijama (deo 4.1).


   Tabela2: Decatelesnemase<40kg

   (Odojčad, deca starija od 2 meseca, kao i starija deca sa težinom < 40 kg)


   Intermitentna primena

   Infekcija Uobičajena doza

   Komplikovane infekcije urinarnog trakta

   100 - 150 mg/kg/dan u tri

   podeljene doze, maksimalno 6 g/dan

   Hronično supurativno zapaljenje srednjeg uha

   Maligni otitis eksterna

   Neutropenična deca

   150 mg/kg/dan, u tri podeljene

   doze,

   maksimalno 6 g/dan

   Bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze

   Bakterijski meningitis

   Bakterijemija*

   Infekcije koštano-zglobnog sistema

   100 - 150 mg/kg/dan u tri

   podeljene doze, maksimalno 6 g/dan

   Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

   Komplikovane intraabdominalne infekcije

   Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na KAPD

   Kontinuirana infuzija

   Febrilna neutropenija

   Udarna doza of 60 - 100 mg/kg praćena kontinuiranom infuzijom

   100 - 200 mg/kg/dan, maksimum

   6 g/dan

   Nozokomijalna pneumonija

   Bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze

   Bakterijski meningitis

   Bakterijemija*

   Infekcije koštano-zglobnog sistema

   Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva

   Komplikovane intraabdominalne infekcije

   Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na KAPD

   Novorođenčad i odojčad ≤ 2 meseca

   Infekcija

   Uobičaj

   ena doza

   Intermitentna primena

   Većina infekcija

   25 - 60 mg/kg/dan u dve podeljene


   doze1

   1 Kod novorođenčadi i odojčadi uzrasta ≤ 2 meseca, poluvreme eliminacije ceftazidima u plazmi

   može biti 3 - 4 puta duže nego kod odraslih.

   * Bakterijemija koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, sa navedenim infekcijama (deo 4.1).


   Pedijatrijskapopulacija

   Bezbednost i efikasnost ceftazidima u obliku kontinuirane infuzije kod novorođenčadi i odojčadi uzrasta

   ≤ 2 meseca nije utvrđena.


   Starijeosobe

   S obzirom da kod starijih osoba fiziološki dolazi do opadanja klirensa lekova, pa i ceftazidima, dnevna doza ne treba da prelazi 3 g kod starijih od 80 godina.


   Oštećenjejetre

   Nije potrebno prilagođavanje doze kod blage do umerene oštećene funkcije jetre (dostupni podaci). Nema podataka iz kliničkih studija za pacijente sa teškim oštećenjem jetre (videti takođe 5.2). Potreban je pažljiv klinički monitoring radi praćenja efikasnosti i bezbednosti.


   Renalnooštećenje

   Ceftazidim se izlučuje nepromenjen putem bubrega. Kod pacijenata sa oslabljenom bubrežnom

   funkcijom, dozu leka treba smanjiti (videti deo 4.4). Može se dati inicijalna doza ceftazidima od 1 g, posle čega sledi odgovarajuća doza održavanja, na osnovu klirensa kreatinina (prema tabeli 3):


   Tabela3: Preporučenedozeodržavanjaceftazidimakododraslihsabubrežnominsuficijencijom - intermitentnainfuzija


   Odrasli i deca telesne mase ≥ 40 kg


   Klirens kreatinina

   ml/min

   Vrednosti serumskog

   kreatinina mol/l (mg/dl)

   Preporučena doza

   ceftazidima (g)

   Učestalost

   doziranja (sati)

   50 - 31

   150 - 200

   (1,7 - 2,3)

   1

   12

   30 - 16

   200 - 350

   (2,3 - 4,0)

   1

   24

   15 - 6

   350 - 500

   (4,0 - 5,6)

   0,5

   24

   5

   500

   (5,6)

   0,5

   48


   Kod pacijenata sa teškim infekcijama dozu treba povećati za 50% ili povećati učestalost doziranja.


   Kod dece klirens kreatinina treba prilagoditi prema telesnoj površini ili telesnoj masi bez masnog tkiva.


   Deca telesne mase < 40 kg


   Klirens kreatinina

   ml/min **

   Vrednosti serumskog

   kreatinina mol/l (mg/dl)*

   Preporučena doza

   ceftazidima mg/kg (telesne mase)

   Učestalost doziranja

   (sati)

   50 - 31

   150-200

   (1,7-2,3)

   25

   12

   30 - 16

   200-350

   (2,3-4,0)

   25

   24

   15 - 6

   350-500

   (4,0-5,6)

   12,5

   24

   < 5

   >500

   (>5,6)

   12,5

   48

   *Navedene vrednosti su smernice i ne moraju tačno da predviđaju bubrežnu funkciju kod svih pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom.

   ** Procenjen na osnovu telesne površine ili izmereno


   Potreban je pažljiv klinički monitoring bezbednosti i efikasnosti.


   Tabela4: Preporučenedozeodržavanjaceftazidimakododraslihsabubrežnominsuficijencijom- kontinuiranainfuzija


   Odrasli i deca telesne mase ≥ 40 kg


   Klirens kreatinina ml/min

   Vrednosti serumskog

   kreatinina mol/l (mg/dl)

   Učestalost doziranja

   (sati)

   50 - 31

   150 - 200

   (1,7 - 2,3)

   Udarna doza od 2 g,

   praćena sa 1g do 3 g/24 sata

   30 - 16

   200 - 350

   (2,3 – 4,0)

   Udarna doza od 2 g,

   praćena sa 1 g/24 sata

   ≤ 15

   >350

   (> 4,0)

   Nije procenjeno


   Deca telesne mase < 40 kg


   Bezbednost i efikasnost ceftazidima primenjenog u vidu kontinuirane infuzije kod dece sa bubrežnom insuficijencijom sa težinom < 40 kg nije utvrđena. Potreban je pažljiv klinički monitoring bezbednosti i efikasnosti.


   Ukoliko se primenjuje kontinuirana infuzija kod dece sa bubrežnom insuficijencijom, klirens kreatinina treba prilagoditi prema telesnoj površini ili telesnoj masi bez masnog tkiva.


   Hemodijaliza

   Poluvreme eliminacije ceftazidima u serumu se tokom hemodijalize kreće od 3 do 5 sati. Odgovarajuću

   dozu održavanja ceftazidima treba ponoviti posle svakog perioda hemodijalize (videti tabele 5 i 6).


   Peritonealnadijaliza

   Ceftazidim se takođe može koristiti kod pacijenata koji se podvrgavaju peritonealnoj dijalizi i kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi uz prilagođavanje doza prema bubrežnoj funkciji. Pored intravenske primene, ceftazidim se može uključiti u tečnost za dijalizu (obično 125 do 250 mg na 2 l tečnosti za dijalizu).


   Kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom na kontinuiranoj arteriovenskoj hemodijalizi ili hemofiltraciji visokog fluksa u jedinicama intenzivne terapije, preporuka je da se primeni doza od 1g/dan, odjednom, ili u podeljenim dozama. Kod hemofiltracije niskog fluksa preporučuje se doza koja je navedena za oslabljenu funkciju bubrega. Kod pacijenata sa vensko-venskom hemofiltracijom i vensko- venskom hemodijalizom, koristiti sledeći način doziranja:


   Tabela5:Kontinuirana vensko-venskahemofiltracija


   Rezidualna bubrežna funkcija

   (klirens kreatinina ml/min)

   Doza održavanja (mg) u odnosu na brzinu ultrafiltracije (ml/min)1:

   5

   16,7

   33,3

   50

   0

   250

   250

   500

   500

   5

   250

   250

   500

   500

   10

   250

   500

   500

   750

   15

   250

   500

   500

   750

   20

   500

   500

   500

   750

   1 Doza održavanja primenjena svakih 12 h.


   Tabela6: Kontinuirana vensko-venskahemodijaliza


   Rezidualna bubrežna

   funkcija (klirens kreatinina ml/min)

   Doza održavanja (mg) za dijalizat u odnosu na brzinu protoka:1

   1,0 l/h

   2,0 l/h

   Brzina ultrafiltracije (l/h)

   Brzina ultrafiltracije (l/h)

   0,5

   1,0

   2,0

   0,5

   1,0

   2,0

   0

   500

   500

   500

   500

   500

   750

   5

   500

   500

   750

   500

   500

   750

   10

   500

   500

   750

   500

   750

   1000

   15

   500

   750

   750

   750

   750

   1000

   20

   750

   750

   1000

   750

   750

   1000

   1 Doza održavanja treba biti primenjena svakih 12 sati


   Način primene

   Ceftazidim se može davati intravenski (putem intravenske injekcije ili infuzije) ili putem dubokih

   intramuskularnih injekcija u veliku mišićnu masu, kao što je gornji spoljašnji kvadrant gluteus maximusa ili lateralni deo butine. Može se dati direktno u venu, ili u sistem za infuziju. Standardni, preporučeni način primene je intravenski (intermitentni - injekcija ili kontinuirana infuzija). Intramuskularni način davanja leka treba primeniti samo kada nije moguće primeniti lek intravenskim putem.


   Doza leka zavisi od težine bolesti, osetljivosti uzročnika, tipa i mesta infekcije, kao i starosti, težine i stanja bubrežne funkcije pacijenta.


  3. Kontraindikacije


   Preosetljivost na ceftazidim ili na bilo koji antibiotik iz grupe cefalosporina, kao i na pomoćni sastojak leka (natrijum karbonat).


   Ranija teška alergijska reakcija (anafilaktički šok) na bilo koji beta-laktamski antibiotik (penicilini, monobaktami i karbapenemi).

  4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Kao i kod drugih beta-laktamskih antibiotika, ozbiljne, a ponekad i fatalne reakcije preosetljivosti su prijavljene i prilikom primene ceftazidima. Ukoliko dođe do alergijske reakcije na ceftazidim, primenu leka treba odmah obustaviti, a može biti neophodna primena specifične terapije (adrenalin, hidrokortizon, antihistaminik i druge hitne terapijske mere).

   Pre nego što se započne terapija ceftazidimom, treba pažljivo utvrditi da li je pacijent ranije imao reakcije

   preosetljivosti na ceftazidim, cefalosporine, peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike. Potreban je poseban oprez kod pacijenata koji su imali blage oblike reakcije preosetljivosti na peniciline ili druge beta- laktamske antibiotike.

   Ceftazidim se izlučuje putem bubrega, pa dozu treba podesiti prema stepenu bubrežnog oštećenja. Ukupnu

   dnevnu dozu treba smanjiti ukoliko se ceftazidim daje pacijentima sa akutnom ili hroničnom bubrežnom insuficijencijom, kako bi se izbegla potencijalna neželjena dejstva, tj. neurološke sekvele (videti odeljak

   4.2 i 4.8). Pacijente sa bubrežnim oštećenjem treba pažljivo kontrolisati.


   Cefalosporinske antibiotike (posebno u visokoj dozi) treba oprezno davati pacijentima koji istovremeno primaju nefrotoksične lekove kao što su aminoglikozidni antibiotici ili snažni diuretici (kao što je furosemid), s obzirom da ovakve kombinacije mogu imati neželjene efekte na bubrežnu funkciju, tj. mogu biti udružene sa nefrotoksičnošću (videti odeljak 4.5).


   Ceftazidim ima uzak spektar antibakterijske aktivnosti. Nije preporučljivo da se koristi kao jedini lek u terapiji nekih tipova infekcije, osim ukoliko je poznato da se radi o patogenu koji je osetljiv na ceftazidim, ili ako se pretpostavlja da bi mogući uzročnici infekcije mogli biti osetljivi na ceftazidim. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa bakterijemijom i bakterijskim meningitisom, infekcijama kože i mekih tkiva, infekcijama kostiju i zglobova. Takođe, ceftazidim je osetljiv na hidrolizu nekim beta-latamazama proširenog spektra (ESBl). Tako, treba imati u vidu i prevalencu onih mikroorganizama koji produkuju date beta-laktamaze.


   Pseudomembranozni kolitis tj. dijareja uzrokovana bakterijom Clostridium difficile se može javiti usled primene skoro svih antibakterijskih lekova, uključujući i ceftazidim, od blagog, do oblika koji ugrožava život. Mogući kolitis i pseudomembranozni kolitis treba uzeti u obzir kod svih pacijenata kod kojih se javi dijareja u toku lečenja ili nakon terapije. Nakon što se potvrdi dijagnoza pseudomembranoznog kolitisa, treba preduzeti terapijske mere. Blagi slučajevi obično reaguju na prekid terapije. Kod umerenih do ozbiljnih slučajeva treba razmotriti primenu tečnosti i elektrolita, suplemenata proteina i lečenje oralnim antibakterijskim lekovima klinički efikasnim kod kolitisa izazvanog sa C. difficile. Anti-peristaltici su kontraindikovani. Ceftazidim treba oprezno koristiti kod osoba koje su ranije imale gastrointestinalne bolesti, posebno kolitis.

   Kao što je to slučaj i sa drugim cefalosporinima, produžena upotreba ceftazidima može dovesti do prekomernog rasta neosetljivih sojeva, kao što su enterokoke, Candida spp. i druge gljivice, što može


   zahtevati i prekid terapije i primenu odgovarajućih mera.


   Tokom dugoročnog tretmana ceftazidimom, preporuka je da se u redovnim intervalima sprovode analize krvi, ispitivanje funkcije bubrega i jetre.

   Ceftazidim ne utiče na ispitivanje glikozurije pomoću enzimskih testova. Može doći do neznatog uticaja na metode redukcije bakra (Benediktov test, Fehlingov test, Clintest). Ceftazidim ne utiče na određivanje kreatinina preko eseja sa alkalnim pikratom. Moguća je pojava pozitivnog Coombs-ovog testa (testovi

   unakrsnog testiranja krvi) prilikom primene ceftazidima kod oko 5% pacijenata.


   Važnainformacijaojednomodpomoćnihsastojakaleka:

   1 g bočice praška za rastvor za injekciju/infuziju sadrži 52 mg natrijuma. Ovo je važno kada se radi o

   pacijentima koji su na dijeti sa niskim sadržajem natrijuma.


  5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Studije interakcija su sprovedene samo sa probenecidom i furosemidom.


   Moguće je oštećenje bubrežne funkcije posle istovremene primene cefalosporina i visokih doza nefrotoksičnih lekova (aminoglikozidni antibiotici ili snažni diuretici, kao što je furosemid).


   In vitro je pokazano da hloramfenikol ima antagonističko dejstvo u odnosu na ceftazidim i druge cefalosporine. Klinička relevantnost ovog nalaza nije poznata, ali ukoliko se predlaže istovremena primena ceftazidima sa hloramfenikolom treba uzeti u obzir mogućnost antagonizma.


   Kao što je slučaj i sa drugim beta-laktamskim antibioticima, izlučivanje ceftazidima preko bubrega je smanjeno prilikom istovremene primene sa probenecidom, što može produžiti poluvreme eliminacije cefalosporina.


  6. Primena u periodu trudnoće i dojenja


   Trudnoća

   Postoji malo podataka o upotrebi ceftazidima kod trudnica. Reproduktivne studije toksičnosti na životinjama nisu pokazale direktne embriotoksične ili teratogene efekte koji bi se mogli pripisati ceftazidimu. Međutim, rezultati reproduktivnih studija na životinjama se ne mogu direktno ekstrapolirati na ljude, te se stoga ceftazidim može primeniti tokom trudnoće samo ukoliko je očekivana korist za trudnicu veća od mogućeg rizika po fetus. To se posebno odnosi na prvi trimestar trudnoće.


   Dojenje

   Ceftazidim se izlučuje u majčino mleko u niskim koncentracijama koje ne bi trebalo da imaju štetno dejstvo kod odojčadi. Ceftazidim se može primenjivati kod žena koje doje.


   Fertilitet

   Nema podataka o uticaju ceftazidima na fertilitet.


  7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Ipak, mogu se javiti neželjene reakcije (npr. vrtoglavica) koje mogu uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama (videti poglavlje 4.8).


  8. Neželjena dejstva


   Najčešći neželjeni efekti su eozinofilija, trombocitoza, flebitis, ili tromboflebitis (prilikom intravenske administracije), dijareja, prolazno povećanje enzima jetre, makulopapularni osip ili urtikarija, bol i/ili inflamacija nakon intramuskularne injekcije, kao i pozitivan Coombs-ov test.


   Podaci o veoma čestim i čestim neželjenim dejstvima dobijeni su iz opsežnih kliničkih studija, dok je učestalost ostalih neželjenih dejstava uglavnom procenjena na osnovu postmarkentiškog praćenja. Navedena neželjena dejstva su klasifikovana prema sistemima organa i prema učestalosti kao: veoma česta (> 1/10); česta (> 1/100 do < 1/10); povremena (> 1/1 000 do < 1/100); retka (> 1/10 000 do < 1/1 000); veoma retka (< 1/10 000); nepoznata učestalost (ne može se odrediti na osnovu raspoloživih podataka).


   Neželjeno dejstvo

   Sistem organa

   Često

   Povremeno

   Veoma retko

   Nepoznato

   Infekcije i infestacije

   Kandidijaza

   (oralna kandidijaza i vaginitis)

   Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

   Eozinofilija, trombocitoza

   Leukopenija, neutropenija, trombocitopenija

   Hemolitička anemija, agranulocitoza, limfocitoza

   Imunološki poremećaji

   Anafilaksa (uključujući bronhospazam i hipotenziju, deo 4.4)

   Poremećaji nervnog sistema

   Glavobolja, vrtoglavica

   Postoje izveštaji o neurološkim sekvelama, uključujući tremor, miokloniju, konvulzije, encefalopatiju i komu kod pacijenata sa oštećenjem bubrega kod kojih doza ceftazidima nije adekvatno


   smanjena. Parestezija

   Vaskularni poremećaji

   Flebitis i tromboflebitis pri

   i.v. administraciji

   Gastrointestinalni poremećaji

   Dijareja

   Mučnina, povraćanje, abdominalni bol i kolitis (deo 4.4)


   Kao i pri primeni drugih cefalosporina pojava kolitisa može biti udružena sa Clostridium difficile, kada se radi o pseudo- membranoznom kolitisu

   Izmenjen ukus

   Hepatobilijarni poremećaji

   Povećanje nivoa jednog ili više hepatičkih enzima: AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH,

   GGT i alkalne fosfataze

   Žutica

   Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

   Makulopapularni osip, urtikarija

   Svrab

   Multiformni eritem, groznica, toksična epidermalna nekroliza, Stevens Johnson-ov sindrom,


   angioedem

   Poremećaji na

   Prolazno povećanje


   Intersticijalni

   nivou bubrega i

   nivoa ureje u krvi,

   urinarnog sistema

   i/ili kreatinina u

   nefritis, akutna

   serumu je

   bubrežna

   povremeno

   insuficijencija

   prijavljeno

   Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

   Bol i/ili upala na mestu i.m.injekcije

   Groznica

   Laboratorijska ispitivanja

   Pozitivan Coombs- ov test


  9. Predoziranje


   Prekomerna doza i primena neadekvatno visokih doza kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom mogu da dovedu do neuroloških poremećaja, uključujući encefalopatiju, konvulzije i komu.

   Opšte simptomatske i suportivne mere treba preduzeti zajedno sa specifičnim merama za kontrolu eventualne pojave konvulzija. Nivoi ceftazidima u serumu mogu se smanjiti putem hemodijalize ili peritonealne dijalize.


 2. FARMAKOLOŠKI PODACI

  1. Farmakodinamski

   podaci 5.1. Farmakodinamski podaci


   Farmakoterapijska grupa: Farmakoterapijska grupa: ATC kod:


   Mehanizamdejstva

   Ceftazidim je polusintetski antibiotik iz klase cefalosporina III generacije. Kao i drugi beta-laktamski antibiotici, ceftazidim svoju antibakterijsku aktivnost ostvaruje inhibiranjem sinteze ćelijskog zida bakterije (prekidom biosinteze peptidoglikana) posle vezivanja za penicilin-vezujuće proteine, što dalje dovodi do ćelijske lize i smrti bakterija.


   FK/FDodnos

   Za cefalosporine, najvažniji farmakokinetsko-farmakodinamski indeks koji koreliše sa in vivo efikasnošću

   je procenat doznog intervala koji omogućava da nevezana koncentracija antibiotika bude iznad minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) ceftazidima za određene sojeve mikroorganizama (npr. %T > MIK).


   Mehanizmirezistencije


   Bakterijska rezistencija na ceftazidim se može razviti nekim od sledećih mehanizama:

   • Hidroliza beta-laktamazama. Ceftazidim se može efikasno hidrolizovati određenim beta- laktamazama

    proširenog spektra (ESBL) kao i hromozomski enkodiranim (AmpC) enzimima koji se mogu indukovati ili stabilno derepresirati kod određenih aerobnih gram negativnih bakterijskih sojeva.

   • Smanjen afinitet penicilin-vezujućih proteina za ceftazidim.

   • Nepropustljivost spoljašnje membrane koja ograničava pristup ceftazidimu za penicilin vezujuće proteine gram-negativnih organizama.

   • Efluksna pumpa lekova.


    MIK(prelomne)tačke


    Prema Evropskom komitetu za testiranje osetljivosti mikroorganizama (EUCAST), MIK tačke (minimalne inhibitorne koncentracije) su sledeće:


    Enterobakterije: S 1 mg/l, I: 2 - 4 mg/l, R 4mg/l (S - osetljivo, I - umereno osetljivo, R - rezistentno)


    Pseudomonas aeruginosa: S 8 mg/l, R>8 mg/l. Ove vrednosti se odnose na terapiju visokim dozama (2 g x 3).


    MIC tačke nevezane za sojeve: S ≤ 4 mg/l, I:8 mg/l, R > 8 mg/l. Ove vrednosti određene su na osnovu FK/FD podataka i nezavisne su od MIK distribucije za određene sojeve. Koriste se za one sojeve koji nisu navedeni.


    Osetljivost


    Prevalenca stečene rezistencije može da varira kako geografski, tako i sa vremenom kod određenih vrsta bakterija, te su poželjne lokalne informacije o rezistenciji, posebno pri lečenju teških infekcija. Prema potrebi, treba potražiti savet stručnjaka ukoliko je lokalna prevalenca rezistentnosti takva da je korist od primene ceftazidima diskutabilna, bar kod nekih tipova infekcije.


    Sojevi Obično osetljivi sojevi Gram pozitivni aerobni Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae Gram negativni aerobni Citrobacter koseri Neisseria meningitidis Moraxella catarrhalis Escherichia coli Haemophilus influenzae Proteus mirabilis

    Proteus spp.

    Providencia spp.

    Vrste kod kojih problem može da predstavlja stečena rezistencija

    Gram negativne aerobne

    Acinetobacter baumannii£+


    Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. Morganella morganii Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

    Gram pozitivni aerobni Staphylococcus aureus£ Streptococcus pneumoniae££ Gram pozitivni anaerobni Peptococcus spp. Peptostreptococcus spp. Clostridium perfringens Gram-negative anaerobni: Fusobacterium spp. Rezistentni sojevi

    Gram pozitivni aerobni

    Enterococcus spp(uključujući Enterococcus

    faecalis i Enterococcus faecium) Listeria spp.

    Gram pozitivni anaerobni

    Clostridium difficile

    Gram negativni anaerobni

    Bacteroides spp.(mnogi sojevi Bacteroides fragilis su rezistentni)

    Ostale Chlamydia spp. Legionella spp. Mycoplasma spp.


    £Za S. aureus koji je meticilin-osetljiv smatra se da ima stečenu nisku osetljivost na ceftazidim. Svi meticilin-rezistentni sojevi Staphylococcus aureus su rezistentni na ceftazidim.

    ££Za S. pneumoniae koji pokazuje umerenu osetljivost ili je rezistentan na penicilin takođe se može očekivati da ima smanjenu osetljivost na ceftazidim.

    + Visoki nivoi rezistencije su primećeni u jednom ili više regiona/zemalja u EU.


  2. Farmakokinetički podaci


   Resorpcija

   Nakon intramuskularne primene 500 mg i 1 g ceftazidima brzo se postižu maksimalne koncentracije u serumu od 18 mg/l, odnosno 37 mg/l. Pet minuta nakon intravenske bolus injekcije od 500 mg, 1 g ili 2 g, vrednosti u serumu iznose 46 mg/l, 87 mg/l i 170 mg/l. Kinetika ceftazidima je linearna u okviru raspona pojedinačne doze od 0,5 do 2 g nakon intravenske ili intramuskularne primene.


   Distribucija

   Vezivanje ceftazidima za proteine u serumu je slabo i iznosi oko 10%. U tkivima kao što su kost, srce, žuč,


   sputum, očna vodica, sinovijalna, pleuralna i peritonealna tečnost moguće je postići koncentracije ceftazidima iznad minimalnog inhibitornog nivoa za česte uzročnike. Ceftazidim lako prolazi placentu i izlučuje se u majčino mleko. Ceftazidim slabo prodire kroz intaktnu krvno-moždanu barijeru, pa se u cerebrospinalnoj tečnosti postižu niske vrednosti u slučaju kada nije prisutan zapaljenski proces. Ipak, u slučaju zapaljenja moždanih ovojnica, u cerebrospinalnoj tečnosti se postižu koncentracije od 4 do 20 mg/l ili više.


   Biotransformacija

   Ceftazidim se ne metaboliše.


   Eliminacija

   Nakon parenteralne primene, nivoi u plazmi opadaju sa poluvremenom eliminacije oko 2 sata. Ceftazidim se izlučuje u nepromenjenom aktivnom obliku putem urina glomerularnom filtracijom. Približno 80 do 90% doze se može naći u urinu tokom 24 sata. Manje od 1% se izlučuje putem žuči.


   Posebne grupe pacijenata


   Oštećenjebubrega

   Eliminacija ceftazidima je smanjena kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega i potrebno je smanjiti dozu (videti poglavlje 4.2).

   Oštećenjejetre

   Prisustvo blage do umerene disfunkcije jetre nema uticaja na farmakokinetiku ceftazidima kod pacijenata kod kojih se primenjuje 2 g intravenski na svakih 8 sati tokom 5 dana, pod uslovom da funkcija bubrega nije oslabljena (videti poglavlje 4.2).

   Starijipacijenti

   Primećen je smanjen klirens kod starijih pacijenata, pretežno usled smanjenog renalnog klirensa ceftazidima koji je povezan sa stasrosnom dobi. Srednje poluvreme eliminacije se kreće od 3,5 do 4 sata nakon pojedinačne doze ili primene 2 puta dnevno tokom 7 dana 2 g putem i.v. bolus injekcije kod pacijenata starih 80 godina ili više.

   Pedijatrijskapopulacija

   Poluvreme eliminacije ceftazidima je produženo kod prevremeno rođenih i novorođenčadi rođenih u terminu,

   za 4,5 do 7,5 sati nakon doza od 25 do 30 mg/kg. Ipak, do 2. meseca starosti, poluvreme eliminacije je u okviru onog koje je karakteristično za odrasle.


  3. Pretklinički podaci o bezbednosti leka


   Pretklinički podaci ne pokazuju rizik od primene ceftazidima kod ljudi, bazirano na studijama bezbednosti, toksikološkim studijama sa ponovljenim dozama, kao i studijama genotoksičnosti i reproduktivnim studijama. Dugoročne studije na životinjama nisu sprovedene da bi se mogao proceniti karcinogeni potencijal.


 3. FARMACEUTSKI PODACI


  1. Lista pomoćnih supstanci


   Natrijum-karbonat.


  2. Inkompatibilnost

   Nije primenljivo.


  3. Rok upotrebe


   3 godine.

   Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja: upotrebiti odmah Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


  4. Posebne mere upozorenja pri čuvanju


   Čuvati u originalnom pakovanju.

   Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije/razblaženja videti u tački 6.3.


  5. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


   Bočica od 10 ml, bezbojnog neutralnog stakla III hidrolitičke grupe sa brom butil gumenim zatvaračem sa 1g ceftazidima u obliku ceftazidim, pentahidrata. Jedna bočica se zajedno sa uputstvom za lek pakuje u složivu kartonsku kutiju.


  6. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Neupotrebljeni lek i sav otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


Bočice leka Ceftazidim su pod smanjenim pritiskom. Prilikom rastvaranja, oslobađa se ugljen-dioksid i stvara se pozitivni pritisak. Mali mehurići ugljen-dioksida u rekonstituisanom rastvoru se mogu zanemariti.

Priprema rastvora:


Vrste i količine rastvarača koji se koriste za pripremu rastvora za injekciju prikazane su u tabeli 2.Doza


Način primene


Rastvarač


Količina dodatog rastvarača

Približna

koncentracija (mg/ml)


1g


intramuskularno

voda za injekcije ili

injekcioni rastvor

lidokaina (0,5% ili

1%) ili 0,9% injekcioni rastvor NaCl


3 ml


260

1 g

intravenski

voda za injekcije

10 ml

90


1 g


intravenska infuzija


videti listu kompatibilnih rastvora

50 ml u 2 koraka.

Prvo, rastvoriti

sadržaj bočice u 10 ml.

Zatim, 10 ml dodati u 40 ml rastvarača*.


20

Tabela 2. Shema rastvaranja leka Ceftazidim, prašak za rastvor za injekciju, 1x1g


Ceftazidim je u koncentraciji od 1 do 40 mg/ml kompatibilan sa sledećim rastvorima za infuziju:Pripremarastvorazaintramuskularnuiintravenskubolusinjekciju:

 1. Iglom šprica probušite zatvarač bočice i injicirajte preporučeni volumen rastvarača. Vakuum pomaže

  ubrizgavanje rastvarača.

 2. Izvadite iglu i promućkajte sadržaj bočice. Doći će do oslobađanja ugljen-dioksida. Rastvor se izbistri nakon 1 do 2 minuta.

 3. Okrenite bočicu nadole. Držeći klip šprica do kraja pritisnut, probušite iglom zatvarač bočice i uvucite celi volumen rastvora u špric (pritisak u špricu pomaže kod uvlačenja). Uverite se da se igla šprica nalazi u rastvoru i da ne ulazi u gornji deo. Uvučeni rastvor može da sadrži male mehuriće ugljen-dioksida; oni se

mogu zanemariti.


Ovi rastvori mogu se davati direktno u venu ili se mogu uvoditi u cevčicu seta ukoliko pacijent prima parenteralne tečnosti. Ceftazidim je kompatibilan sa većinom intravenoznih tečnosti koje se najčešće koriste.


*Pripremarastvorazaintravenskuinfuziju:

Priprema se korišćenjem ukupno 50 ml kompatibilnog rastvarača, koji se dodaje u dva koraka:

 1. Iglom šprica probušite zatvarač bočice i injicirajte 10 ml rastvarača.

 2. Izvadite iglu i promućkajte sadržaj bočice dok se rastvor ne izbistri.

 3. Ne insertujte iglu za izjednačavanje pritisaka dok se preparat ne rastvori. Kada je rastvaranje završeno,

  gurnite iglu za izjednačavanje pritisaka kroz gumeni zatvarač da se pritisci izjednače.

 4. Uz plasiranu iglu za izjednačavanje pritisaka dodajte preostalu količinu rastvarača (40 ml). Izvucite iglu šprica i iglu za izjednačavanje pritisaka, promućkajte sadržaj bočice i pripremite za infuzionu primenu na uobičajeni način.

Napomena: Da bi se očuvala sterilnost proizvoda, veoma je važno da se igla za izjednačavanje pritisaka ne

insertuje kroz zatvarač bočice sve dok se preparat potpuno ne rastvori.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z