FISKocr

Velcade


UPUTSTVO ZA LEK


Velcade®

prašak za rastvor za injekciju; 1mg Pakovanje: 1 bočica staklena, 1 x 1mg


Proizvođač: Janssen Pharmaceutica N.V.


Adresa: Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


Velcade® 1mg; prašak za rastvor za injekciju


bortezomib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Velcade i čemu je namenjen


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Velcade


 3. Kako se upotrebljava lek Velcade


 4. Moguća neželjena dejstva


 5. Kako čuvati lek Velcade


 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VELCADE I ČEMU JE NAMENJEN


  Velcade sadrži aktivnu supstancu bortezomib i pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori proteozoma. Proteozomi igraju važnu ulogu u kontroli ćelijske funkcije i rasta. Bortezomib može da ubije maligne ćelije tako što ometa njihovu funkciju.

  Velcade se koristi za lečenje multiplog mijeloma (malignog oboljenja koštane srži) kod odraslih osoba starijih od 18 godina:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VELCADE


  Lek Velcade ne smete koristiti:


  Treba da proveravate krvnu sliku pre i tokom terapije lekom Velcade, i da redovno kontrolišete krvnu sliku.


  Morate da pročitate Uputstva za lek za sve lekove koje ćete uzeti zajedno sa lekom Velcade za informacije koje se odnose na te lekove i to pre započinjanja lečenja lekom Velcade. Kada se koristi talidomid, naročito obratite pažnju na testiranje trudnoće i mere prevencije ukoliko je potrebno. (videti u delu Primena leka Velcade u periodu trudnoće i dojenja).


  Deca i adolescenti


  Lek Velcade se ne treba davati deci i adolescentima, jer nije poznato kako ovaj lek utiče na njih


  Primena leka Velcade zajedno sa drugim lekovima


  Molimo Vas da obavestite svog lekara, ili farmaceuta o svim lekovima koje uzimate, koje ste uzimali u poslednje vreme ili mislite da uzmete bilo koji drugi lek.

  Posebno obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate bilo koji od sledeće navedenih lekova:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VELCADE


  Vaš lekar će izračunati vašu dozu na osnovu Vaše visine i težine (površine tela). Uobičajena početna doza iznosi 1,3 miligrama po kvadratnom metru telesne površine dva puta nedeljno.


  Vaš doktor može promeniti dozu i ukupan broj terapijskih ciklusa u zavisnosti od Vašeg odgovora na terapiju, javljanja određenih neželjenih dejstava i Vašeg osnovnog stanja (npr., problema sa jetrom).


  Progresivni multipli mijelom


  Kada se lek Velcade daje sam, vi ćete dobiti 4 doze leka Velcade intravenski u danima 1, 4, 8. i 11 za čim sledi 10- dnevni ’’odmor’’ period bez terapije. Ovaj period od 21 dan (3 nedelje) odgovara terapijskom ciklusu. Dobićete do 8 ciklusa terapije (24 nedelje).


  Lek VELCADE takođe možete dobiti zajedno sa lekovima pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom.


  Kada se lek Velcade daje zajedno sa pegilovanim lipozomalnim dokskorubicinom, Vi ćete dobiti lek Velcade u terapijskom ciklusu od 21 dan i pegilovani lipozimalni doksorubicin u dozi od 30 mg/m2 u danu 4 Velcade 21- dnevnog terapijskog ciklusa kao intravensku infuziju nakon injekcije leka Velcade.


  Možete dobiti do 8 ciklusa (24 nedelje).


  Kada se lek Velcade daje zajedno sa deksametazonom, Vi ćete dobiti lek Velcade intravenski u terapijskom ciklusu od 21 dan i deksametazon u dozi od 20 mg oralno u danima 1,2,4,5,8,9,11 i 12 Velcade 21-dnevnog terapijskog ciklusa.


  Možete dobiti do 8 ciklusa (24 nedelje).


  Prethodno ne lečeni multipli mijelom


  Ako prethodno niste bili lečeni od multiplog mijeloma i ako niste podobni za transplantaciju krvnim matičnim ćelijama, primićete lek Velcade zajedno sa druga dva leka, melfalanom i prednizonom.


  U ovom slučaju, dužina lečenja ciklusa je 42 dana (6 nedelja). Primićete 9 ciklusa ( 54 nedelje).


  Oralni melfalan (9mg/m2) i oralni prednizon (60mg/m2) primenjuju se 1, 2, 3. i 4. dana prve nedelje svakog ciklusa. Ako prethodno niste lečeni od multiplog mijeloma i pogodni ste za transplantaciju krvnim matičnim ćelijama,

  dobićete lek Velcade intravenski sa lekom deksametazon ili sa deksametazonom i talidomidom kao indukcionu

  terapiju


  Kada se lek Velcade daje zajedno sa deksametazonom, dobićete lek Velcade intravenski kao 21-dnevni terapijski ciklus i deksametazon 40 mg oralno u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 Velcade 21-dnevnog terapijskom ciklusu.


  Dobićete 4 ciklusa (12 nedelja).


  Kada se lek Velcade daje zajedno sa talidomidom i deksametazonom, dužina trajanja terapije je 28 dana (4 nedelje). Deksametazon 40mg se daje oralno u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 Velcade 28-dnevnog terapijskog ciklusa i talidomid

  se daje oralno u dozi od 50mg do dana 14 prvog ciklusa, i ukoliko se dobro podnosi, doza talidomida se povećava na 100 mg u danima 15-28 i može se nakon toga povećati do 200mg dnevno od drugog ciklusa nadalje.


  Možda ćete primiti do 6 ciklusa (24nedelja).


  Kako se lek Velcade primenjuje


  Lek je namenjen samo za intravensku upotrebu. Lek Velcade ćete primiti pod nadzorom zdravstvenog radnika iskusnog u upotrebi citotoksičnih lekova.


  Lek Velcade prašak treba rastvoriti pre primene. Rastvaranje će obaviti zdravstveni radnik. Pripremljeni rastvor se nakon toga primenjuje putem injekcije u venu. Injekcija u venu se daje brzo, 3 do 5 sekundi.


  Ako ste dobili previše leka Velcade

  Kako ćete ovaj lek dobiti od strane Vašeg lekara ili sestre, nije verovatno da ćete dobiti previše leka. U malo verovatnom slučaju predoziranja, Vaš lekar će Vas pratiti zbog neželjenih efekata.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Neka od ovih dejstava mogu da budu ozbiljna.


  Obavestite odmah Vašeg lekara ako primetite bilo koji od sledećih znakova:


 5. KAKO ČUVATI LEK VELCADE


  Čuvati van domašaja dece.


  Ne koristite posle isteka roka upotrebe navedenog na bočici i kartonskoj kutiji.


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe leka je 3 godine.


  Ne koristite posle isteka roka upotrebe navedenog na bočici i kartonskoj kutiji.


  Pripremljen rastvor upotrebiti odmah nakon pripreme. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i stanje rastvora pre upotrebe odgovornost su korisnika.Ipak, rastvor je stabilan 8 sati na temperaturi do 25°C kada se čuva u originalnoj bočici i/ili špricu, kada ukupno vreme čuvanja pripremljenog rastvora ne prelazi više od 8 sati pre primene.


  Velcade je lek samo za jednokratnu upotrebu. Svaki neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal bi trebalo biti uništen u kladu sa lokalnim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VelcadeTabela 3 – Podešavanje doze u toku narednih ciklusa leka Velcade u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom:

Toksičnost Podešavanje doze ili odlaganje


Toksičnost

Podešavanje doze ili odlaganje

Hematološka toksičnost u toku ciklusa:

 • Ukoliko je u toku prethodnog ciklusa zapažena produžena neutropenija stepena

4 ili trombocitopenija, ili

trombocitopenija sa krvarenjem


Razmotriti smanjenje doze melfalana za 25% u sledećem ciklusu.

 • Ukoliko je broj trombocita 30 109/L

ili ANC 0,75 x 109/L na dan primene leka Velcade (izuzev dana 1)

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti

 • Ukoliko više doza leka Velcade u ciklusu nije primenjeno (≥ 3 doze u toku dvonedeljne primene ili ≥ 2 doze u toku

jednonedeljne primene)

Dozu leka Velcade treba smanjiti za 1 dozni nivo (od 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili od 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2)


Stepen ≥ 3 nehematološke toksičnosti

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti sve dok se simptomi toksičnosti ne svedu do 1. stepena ili osnovnog nivoa. Zatim se terapija lekom Velcade može ponovo započeti sa dozom smanjenom za

jedan dozni nivo (od 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili od 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2). U slučaju neuropatskog

bola izazvanog lekom Velcade i/ili periferne neuropatije, održavati i/ili prilagođavati terapiju lekom Velcade kao što je označeno u Tabeli 1.


Za dodatne informacije o melfalanu i prednizonu konsultovati Sažetak karakteristika leka koji je odobren nosiocu dozvole za stavljanje u promet ovih lekova.


Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim mutiplim mijelomom koji su podobni za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze (indukciona terapija)


Kombinovana terapija sa deksametazonom

Velcade 1mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1., 4., 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 40mg u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 Velcade terapijskog ciklusa. Primenjuju se 4 terapijska ciklusa ove kombinovane terapije.


Kombinovana terapija sa deksametazonom i talidomidom

Velcade 1mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1., 4., 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 28 dana. Ovaj period od 4 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 40mg u danima 1,2,3,4, 8,9,10 i 11, Velcade terapijskog ciklusa.


Talidomid se primenjuje oralno u dozi od 50mg dnevno u danima 1-14 i ukoliko se doza dobro podnosi, nakon toga povećati dozu na 100mg od 15-28. dana i nakon toga može da se poveća na 200mg dnevno od 2. ciklusa (videti Tabela 4).


Primenjuju se 4 terapijska ciklusa ove kombinovane terapije. Preporučuje se da pacijenti sa najmanje parcijalnim odgovorom dobiju 2 dodatna ciklusa.


Tabela 4: Doziranje leka Velcade u kombinovanoj terapiji kod pacijenata sa prethodno nelečenim mutiplim mijelomom koji su podobni za transplataciju matičnih ćelija hematopoeze


Vc+ Dx

Ciklusi 1 do 4

Nedelja

1

2

3

Vc (1.3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

Vc +Dx +T

Ciklus 1

Nedelja

1

2

3

4

Vc (1.3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Period bez leka

T 50mg

Dnevno

Dnevno

-

-

T 100mg*

-

-

Dnevno

Dnevno

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

-

Ciklus 2 do 4b

Vc (1.3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Period bez leka

T 200mg

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

-

Vc=Velcade; Dx=deksametazon; T=talidomid

 1. Doza talidomida se može povećati na 100mg od 3 nedelje ciklusa 1 samo ukoliko se 50mg dobro podnosi i na 200mg od ciklusa 2 ako se 100mg dobro podnosi

 2. Do 6 ciklusa se može davati pacijentima koji dostignu najmanje parcijalan odgovor nakon 4 ciklusa .


Prilagođavanje doze kod pacijenata koji su podobni za transplantaciju


Za lek Velcade, preporuka za prilagođavanje doze zbog neuropatije se nalazi u Tabeli 1.

Dodatno, kada se lek Velcade primenjuje u kombinaciji sa drugim hemioterapeutskim medicinskim proizvodima, treba razmotriti adekvatno smanjenje doze ovih proizvoda u slučaju pojave toksičnosti, a u skladu sa preporukama iz Sažetka karakteristika lekova.


Specijalne populacije


Stariji pacijenti

Nema podataka koji bi ukazivali da je podešavanje doze neophodno kod pacijenata starijih od 65 godina.


Nema kliničkih ispitivanja o upotrebi leka Velcade kod starijih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji su podobni za visokodoznu hemioterapiju sa transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze.

Zato se ne mogu preporučiti doze u ovoj populaciji.


Oštećenje jetre

Kod pacijenata sa blagim poremećajem funkcije jetre ne zahteva se prilagođavanje doze i treba primenjivati preporučeno doziranje. Kod pacijenata sa umerenim ili teškim poremećajem funkcije jetre terapiju treba započeti sa nižom dozom leka Velcade koja iznosi 0.7 mg/m2 po injekciji tokom prvog ciklusa, a nakon toga može se razmotriti povećanje doze do 1.0 mg/m2 ili dalje smanjenje doze do 0.5 mg/m2, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju. (videti Tabelu 5 i delove Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci).


Tabela 5: Preporučena modifikacija početne doze za lek Velcade kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre


Stepen oštećenja jetre*


Nivo bilirubina

SGOT (AST)

koncentracije


Modifikacija početne doze


Blag

≤ 1.0xULN

> ULN

Nema

≥1.0x–1.5xULN

Bilo koje vrednosti

Nema


Umeren

>1.5x–3xULN

Bilo koje vrednosti

Smanjiti dozu leka Velcade na

0.7 mg/m2 tokom prvog ciklusa. Razmotriti povećanje doze do 1.0 mg/m2 ili dalje

smanjenje doze do 0.5 mg/m2

tokom narednih ciklusa, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju.


Težak

>3xULN

Bilo koje vrednosti

Smanjiti dozu leka Velcade na

0.7 mg/m2 tokom prvog ciklusa. Razmotriti povećanje

doze do 1.0 mg/m2 ili dalje

smanjenje doze do 0.5 mg/m2 tokom narednih ciklusa, na osnovu toga kako pacijent

podnosi terapiju.

Skraćenice:

SGOT – serumska glutamat-oksaloacetatna transaminaza AST – aspartat aminotransferaza

ULN – gornja granica normalnog opsega

*Zasnovano na NCI klasifikaciji za kategorizaciju oštećenja jetre (blago, umereno, teško)


Oštećenje bubrega

Farmakokinetika bortezomiba se ne menja kod pacijenata sa blagom do umerenom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina (CrCl > 20 ml/min/1,73 m2); s toga, kod ovih pacijenata, nije potrebno prilagođavati dozu. Nije poznato da li je farmakokinetika leka Velcade izmenjena kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega (CrCl < 20 ml/min/1,73 m2), koji nisu na dijalizi. S obzirom da se koncentracija leka Velcade može smanjiti tokom dijalize, lek treba primeniti nakon završene dijalize (videti deo Farmakokinetički podaci).


Pedijatrijski pacijenti

Bezbednost i efikasnost leka Velcade kod dece ispod 18 godina starosti nije utvrđena (videti deo Farmakodinamski podaci i Farmakokinetički podaci). Podaci nisu dostupni.


Način primene


Lek Velcade 1 mg prašak za rastvor za injekciju je dostupan samo za intravensku primenu.


LekVelcade3,5 mg prašakzarastvorzainjekcijujedostupanzaintravenskuilisupkutanuprimenu.


Lek Velcade se ne sme davati drugim načinima primene. Intratekalna primena je dovela do smrti.


Intravenska injekcija

Velcade 1mg prašak za rastvor za injekciju je samo za intravensku primenu. Rastvor praška se primenjuje kao intravenska injekcija u bolusu u trajanju od 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter, nakon čega se kateter ispira 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natrijum hlorida za injekcije. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu, na bor ili bilo koji ekscipijens naveden u delu Lista pomoćnih supstanci.


Akutna difuzna infiltrativna oboljenja pluća i perikarda.

Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa drugim lekovima, pogledajte Sažetke karakteristika ovih lekova za dodatne kontraindikacije.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa drugim lekovima, mora da se pročitaju Sažetci karakteristika ovih lekova pre započinjanja terapije lekom Velcade. Kada se upotrebljava talidomid, posebnu pažlju usmeriti na testiranja na trudnoću i preventivne preporuke ukoliko je potrebno (videti deo Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Intratekalna primena

Dogodili su se fatalni ishodi prilikom zadesnog intratekalnog davanja leka Velcade. Velcade 1mg praška za rastvor za injekciju je samo za intravensku upotrebu, dok je lek Velcade 3,5mg praška za rastvor za injekciju za intravensku ili subkutanu upotrebu. Velcade se ne sme primenjivati intratekalno.


Gastrointestinalna toksičnost

Gastrointestinalna toksičnost, uključujući mučninu, dijareju, povraćanje i opstipaciju, vrlo često se

javljaju kod lečenja lekom Velcade. Povremeno su prijavljivani slučajevi ileusa (videti deo Neželjena dejstva). Zbog toga, pacijente kod kojih se javi opstipacija treba pažljivo pratiti.


Hematološka toksičnost

Terapija lekom Velcade vrlo često izaziva hematološke poremećaje (trombocitopenija, neutropenija i anemija). U kliničkom ispitivanju Faze III kada se ispitivao lek Velcade (intravenski) vs deksametazon, najčešća hematološka toksičnost je bila prolazna trombocitopenija. U kliničkom ispitivanju Faze II broj trombocita je bio najniži 11. dana svakog ciklusa lečenja lekom Velcade.Nije bilo dokaza o kumulativnoj trombocitopeniji, uključujući produženu studiju faze II. Najniži izmereni prosečan broj trombocita iznosio je približno 40% od početne vrednosti. Kod


pacijenata sa uznapredovalim mijelomom težina trombocitopenije je bila povezana sa brojem trombocita pre lečenja: kod početnog broja trombocita <75.000/μl, 90% od 21 pacijenta imalo je broj trombocita ≤25.000/μl tokom studije, uključujući 14% <10.000/μl; za razliku od njih, kod početnog broja trombocita >75.000/μl, samo 14% od 309 pacijenata imalo je broj trombocita ≤ 25x109/l tokom studije. Broj trombocita treba proveriti pre svake doze leka

Velcade. Terapiju treba prekinuti kada broj trombocita iznosi <25.000/μl ili kada je u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom broj trombocita ≤30.000/µl i ponovo započeti smanjenom dozom posle normalizacije broja trombocita (videti deo Doziranje i način primene). Potencijalnu korist od lečenja treba pažljivo proceniti u odnosu na rizik, posebno u slučaju umerene do teške trombocitopenije i faktora rizika u pogledu krvarenja.

Stoga, kompletna krvna slika uključujući i broj trombocita treba da se učestalo prati tokom lečenja lekom Velcade. Reaktivacija herpes zoster virusa

Treba razmotriti upotrebu antiviralne profilakse kod pacijenata koji su lečeni lekom Velcade. U kliničkom

ispitivanju Faze III kod pacijenata sa prethodno ne lečenim multiplim mijelomom, ukupna incidenca reaktivacije herpes zoster virusa je bila češća kod pacijenata koji su lečeni Velcade+melfalan+prednizon u odnosu na pacijente koji su dobijali melfalan+prednizon (14% prema 4%)


Progresivna multifokalnaleukoencefalopatija(PML)

Vrlo retki slučajevi sa nepoznatim uzrokom virusne infekcije John Cunningham (JC) koji su rezultirali progresivnom multifokalnom leukoencefalopatijom (PML) i smrću, prijavljeni su kod pacijenata lečenih lekom Velcade. Pacijenti kod kojih je dijagnostikovana PML su prethodno ili istovremeno dobijali imunosupresivnu terapiju. Naveći broj slučajeva je dijagnostikovan unutar 12 meseci od prve doze leka Velcade. Pacijente treba pratiti u regularnim intervalima na pojavu bilo kog novog ili pogoršanje postojećih neuroloških simptoma ili znakova koji mogu da nagoveste PML kao deo diferencijalne dijagnoze problema sa CNS-om. Ukoliko se sumnja na dijagnozu PML, pacijente treba uputiti kod specijaliste za PML i treba inicirati odgovarajuće dijagnostičke mere za PML. Ako se dijagnostikuje PML, obustaviti davanje leka Velcade.


Periferna neuropatija

Terapija lekom Velcade veoma često je udružena sa perifernom neuropatijom, uglavnom senzornom. Međutim, zabeleženi su i slučajevi teške motorne neuropatije sa ili bez senzorne periferne neuropatije. Incidenca periferne neuropatije raste na početku lečenja, a zapaženo je da dostiže maksimum tokom 5. ciklusa.


Preporučuje se da se pacijenti pažljivo prate da bi se videlo da li imaju simptome neuropatije, kao što su osećaj žarenja, hiperestezija, hipoestezija, parestezija, nelagodnost, neuropatski bol ili slabost.


Pacijente kod kojih se javi ili im se pogorša već postojeća periferna neuropatija, treba podvrgnuti neurološkom pregledu i kod njih može biti neophodna izmena doze ili režima davanja leka Velcade (videti deo Doziranje i način primene). Neuropatija je lečena suportivnim merama i drugim terapijskim metodama.


Treba razmotriti rano i redovno praćenje simptoma neuropatije koja zahteva hitno lečenje sa neurološkom evaluacijom kod pacijentata koji primaju lek Velcade u kombinaciji sa drugim medicinskim proizvodima za koje je poznato da su udruženi sa neuropatijom (na primer talidomid) i takođe treba razmotriti smanjenje doze ili obustavljanje terapije.


Pored periferne neuropatije, neuropatija autonomnog nervnog sistema može da doprinese pojavi nekih drugih neželjenih dejstava, kao što su posturalna hipotenzija i teška opstipacija sa ileusom. O neuropatiji autonomnog nervnog sistema i njenom uticaju na razvoj neželjenih reakcija postoji malo podataka.


Epileptički napadi

Epileptički napadi su bili povremeno beleženi kod pacijenata bez prethodne istorije epileptičnih napada ili epilepsije. Posebna pažnja je potrebna kod lečenja pacijenata sa bilo kakvim faktorima rizika za epileptičke napade.


Hipotenzija

Terapija lekom Velcade je često povezana sa ortostatskom/posturalnom hipotenzijom. U većini slučajeva, neželjene reakcije su po svojoj prirodi blaga do umerena i zapažaju se tokom celog toka lečenja. Pacijenti kod kojih se javila ortostatska hipotenzija prilikom upotrebe leka Velcade (primenjen intavenski) nisu imali znake ortostatske hipotenzije pre terapije ovim lekom. Većini pacijenata je bilo potrebno lečenje ortostatske hipotenzije. Mali broj pacijenata sa ortostatskom hipotenzijom imao je sinkope. Ortostatska/posturalna hipotenzija nije bila direktno izazvana bolusnom infuzijom leka Velcade. Mehanizam ovog događaja nije poznat, mada delimično može da bude posledica neuropatije autonomnog nervnog sistema. Neuropatija autonomnog nervnog sistema može biti povezana sa bortezomibom ili bortezomib može pogoršati neko već postojeće stanje, kao što je dijabetička ili amiloidna neuropatija. Savetuje se oprez kod lečenja pacijenata sa sinkopom u anamnezi kada primaju lekove za koje se zna da izazivaju hipotenziju, kao i kod dehidriranih bolesnika usled ponovljenih dijareja ili povraćanja. Kod ortostatske/posturalne hipotenzije može se prilagoditi doza antihipertenziva, rehidrati bolesnik ili primeniti mineralokortikosteroidi i/ili simpatomimetici. Pacijente treba uputiti da zatraže savet lekara ukoliko imaju simptome vrtoglavice, ošamućenosti ili napade nesvestice.


Sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES)


Sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES)je prijavljen kod pacijenata koji su primali lek Velcade. Sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES) je retko, reverzibilno, neurološko stanje koje se brzo razvija, a simptomi bolesti uključuju epileptične napade, hipertenziju, glavobolju, letargiju, konfuziju, slepilo i druge vizuelne i neurološke poremećaje. Snimanje mozga, naročito MRI (magnetna rezonanca) se koristi za potvrđivanje dijagnoze. Kod pacijenata kod kojih se razvija sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES), prekinuti sa terapijom leka Velcade. Bezbednost ponovne terapije lekom Velcade kod pacijenata koji su perthodno imali sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES) nije poznata.


Srčana insuficijencija

Tokom lečenja bortezomibom prijavljeni su akutni nastanak ili pogoršanje kongestivne srčane insuficijencije, i/ili smanjenje ejekcione frakcije leve komore. Retencija tečnosti može biti predisponirajući faktor za nastanak znakova i simptoma srčane insuficijencije. Pacijente sa faktorima rizika za dobijanje srčanog oboljenja ili već postojećim srčanim oboljenjem treba pažljivo pratiti.


EKG

Zabeleženi su izolovani slučajevi produženja QT-intervala u kliničkim studijama, ali uzročnost nije potvrdjena.


Plućne bolesti

Kod pacijenata na terapiji lekom Velcade, prijavljeni su retki slučajevi akutnih difuznih infiltrativnih oboljenja pluća nepoznate etiologije, kao što su pneumonitis, intersticijalna pneumonija, infiltracija pluća i akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) (videti deo Neželjena dejstva). Neki od ovih događaja su bili fatalni. Pre započinjanja terapije preporučuje se radiografija grudnog koša da bi poslužila kao osnov za praćenje eventualnih postterapijskih promena na plućima.


U slučaju pojave novih ili pogoršanja već postojećih simptoma (npr. kašalj, dispneja), neophodno je obaviti hitnu dijagnostičku evaluaciju i pacijenta treba odgovarajuće lečiti. Pre nastavljanja terapije lekom Velcade treba dobro razmotriti odnos koristi i rizika.


U kliničkom ispitivanju (dva pacijenta) koji su dobijali visoke doze citarabina (2g/m2 dnevno) kontinuiranom infuzijom u toku 24 sata sa danorubicinom i lek Velcade zbog relapsne akutne mijelocitne leukemije su umrli usled akutnog respiratornog disters sindroma (ARDS) u ranim fazama terapije i studija je završena. Zbog toga se ovaj režim, sa istovremenom primenom visokih doza citarabina (2g/m2 dnevno) kontinuiranom infuzijom u toku 24 sata, ne preporučuje.


Insuficijencija bubrega Bubrežnekomplikacijesučestekodpacijenatasamultiplimmijelomom.Pacijentesainsuficijencijombubrega treba pažljivopratiti(videti deoDoziranjeinačinprimeneiFarmakokinetičkipodaci).


Insuficijencija jetre

Metabolizam bortezomiba se odvija u jetri dejstvom jetrinih enzima. Izloženost bortezomibu je povećana kod pacijenata sa umerenom ili teškom insuficijencijom jetre; kod ovih pacijenata je potrebno smanjiti doze leka Velcade i potrebno ih je pažljivo pratiti u smislu ispoljavanja toksičnih efekata (videti delove Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci).


Reakcije jetre

Retki slučajevi akutne insificijencije jetre su zabeleženi kod pacijenata koji istovremeno primaju lek Velcade i druge lekove i koji imaju ozbiljna osnovna oboljenja. Ostale prijavljene hepatičke reakcije su uključivale porast enzima jetre, hiperbilirubinemija i hepatitis. Ove promene mogu biti reverzibilne posle prestanka primene bortezomiba (videti deo Neželjena dejstva).


Sindrom lize tumora

Budući da je bortezomib citotoksičan agens koji može brzo da uništi maligne plazma ćelije, mogu se pojaviti komplikacije u vidu lize tumora. Pacijenti kod kojih postoji rizik od pojave sindroma lize tumora su oni sa velikom tumorskom masom pre lečenja. Ove pacijente treba pažljivo pratiti i preduzeti odgovarajuće mere opreza.


Mere opreza kod istovremene primene drugih lekova

Pacijente koji primaju bortezomib u kombinaciji sa jakim inhibitorima CYP3A4 treba pažljivo pratiti. Oprez je potreban kada se bortezomib kombinuje sa supstratima CYP3A4 ili CYP2C19 (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Kod pacijenata koji primaju oralne hipoglikemike treba potvrditi normalnu funkciju jetre i te bolesnike pažljivo pratiti (videti deo Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Potencijalne reakcije izazvane imunim kompleksima

Povremeno su beležene potencijalne reakcije izazvane imunim kompleksima, kao što su serumska bolest, poliartritis sa osipom i proliferativni glomerulonefritis, retko su prijavljivane. Terapiju bortezomibom treba prekinuti u slučaju pojave ozbiljnih reakcija.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Ispitivanja in vitro ukazuju da je bortezomib slab inhibitor citohrom P450 (CYP) izozima 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Na osnovu ograničenog učešća (7%) CYP2D6 u metabolizmu bortezomiba, ne očekuje se da spori metabolički fenotip CYP2D6 utiče na ukupnu raspoloživost bortezomiba.


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj ketokonazola, snažnog inhibitora CYP3A4, na farmakokintetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), i rezultati su pokazali su povećanje srednje vrednosti PIK bortezomiba od 35% (CI90 [1,032 do 1,772]), bazirano na podacima na 12 pacijenata. Zbog toga je potrebno pažljivo praćenje pacijenata kada se bortezomib daje u kombinaciji sa jakim inhibitorom CYP3A4 (npr. ketokonazol, ritonavir).


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj omeprazola jakog CYP2C19 inhibitora, na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), rezultati su pokazali da nije bilo značajnog uticaja na farmakokinetiku bortezomiba, bazirano na podacima na 17 pacijenata.

Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj rifampicina, snažnog induktora CYP3A4 na farmakokinetiku

bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da dolazi do srednjeg smanjenja vrednosti PIK bortezomiba od 45%. Ovi podaci su dobijeni na grupi od 6 pacijenata. Prema tome, istovremena primena leka Velcade sa snažnim induktorima CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton i kantarion (St. John's Wort)) se ne preporučuje, jer efikasnost leka može biti oslabljena. U istoj studiji interakcije ''lek-lek'' procenjivan je efekat deksametazona, slabijeg induktora CYP3A4, na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da nije bilo značajnog uticaja na farmakokinetiku bortezomiba, bazirano na podacima na 7 pacijenata.


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala je efekat melfalan-prednizon na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da se srednja vrednost PIK bortezomiba povećava 17%, bazirano na podacima kod 21 pacijenta, što se ne smatra klinički značajnim.


Tokom kliničkih ispitivanja, hipoglikemija i hiperglikemija su bile prijavljene kao česte i povremene kod pacijenata sa dijabetesom koji primaju oralne hipoglikemike. Kod pacijenata na oralnim antidijabeticima koji primaju lek Velcade trebalo bi pažljivo pratiti nivo glukoze u krvi i po potrebi prilagoditi dozu antidijabetika.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Kontracepcija kod žena i muškaraca

Generativno sposobni muškarci i žene moraju da koriste efikasne mere kontracepcije tokom lečenja i tokom perioda od 3 meseca posle terapije lekom Velcade.


Trudnoća

Za lek Velcade ne postoje klinički podaci o izlaganju tokom trudnoće teratogeni potencijal bortezomiba nije u potpunosti ispitan.


U pretkliničkim ispitivanjima, bortezomib nije uticao na embrionalni/fetalni razvoj fetusa pacova i kunića, pri najvišim podnošljivim dozama po majku. Nisu sprovedena ispitivanja na životinjama koja bi utvrdila efekat leka na porođaj i postnatalni razvoj (videti deo Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Lek Velcade se ne treba davati tokom trudnoće osim ukoliko je to neophodno.


Ukoliko se lek Velcade koristi tokom trudnoće ili ukoliko pacijentkinja ostane u drugom stanju dok prima ovaj lek, treba je obavestiti o potencijalnim opasnostima po fetus.


Talidomid je poznata humana teratogena aktivna supstanca koja izaziva teške životno ugrožavajuće defekte novorođenčeta. Talidomid je kontraindikovan tokom trudnoće i kod žena u generativnom periodu osim ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi predviđeni talidomid programom prevencije trudnoće. Pacijenti koji primaju lek Velcade u kombinaciji sa talidomidom treba da se pridržavaju preventivnom programu trudnoće talidomida. Pogledati Sažetak karakteristika leka talidomida za dodatne informacije.


Dojenje


Nije poznato da li se lek Velcade izlučuje u humanom mleku. Budući da postoji mogućnost ozbiljnih neželjenih reakcija leka Velcade na odojče, ženama se savetuje da ne doje dok primaju lek Velcade.


Fertilitet

Studije fertiliteta nisu sprovedene sa lekom Velcade (videti deo Pretklinički podaci o bezbednosti leka).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Velcade može da ima umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. Velcade može izazvati zamor (veoma često), vrtoglavicu (često), sinkopu (povremeno), ortostatsku/posturalnu hipotenziju ili zamagljen vid (često). Stoga pacijenti na terapiji lekom Velcade, moraju biti oprezni pri vožnji ili rukovanju mašinama (videti deo Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva

Sažetak neželjenih dejstava

Ozbiljne neželjene reakcije koje su povremeno prijavljivane tokom terapije lekom Velcade uključuju srčanu insuficijenciju, sindrom lize tumora, plućnu hipertenziju, sindrom posteriorne reverzibilne leukoencefalopatije, akutno difuzno infiltrativno oboljenje pluća i retko, autonomnu neuropatiju. Najčešće neželjene reakcije tokom terapije lekom Velcade su mučnina, dijareja, opstipacija, povraćanje, umor, pireksija, trombocitopenija, anemija, neutropenija, periferna neuropatija (uključujući i senzornu), glavobolja, parestezija, smanjen apetit, dispneja, osip, herpes zoster i mijalgija.


Tabelarni sažetak neželjenih reakcija

U Tabeli 6 navedene su neželjene reakcije za koje istraživači smatraju da imaju bar moguću ili verovatnu uzročno- posledičnu povezanost sa upotrebom leka Velcade. Spisak neželjenih reakcija je zasnovan na integrisanim podacima dobijenih od 5476 pacijenata od kojih su 3996 bili lečeni lekom Velcade 1,3mg/m2 i uključen u Tabelu 6.

Ukupno, lek Velcade je primenjen kod 3974 pacijenata sa multiplim mijelomom.


Neželjene reakcije su navedene prema organskim sistemima i učestalosti. Učestalost neželjenih reakcija je izražena kao: veoma česte (>1/10); česte (>1/100, <1/10); povremene (>1/1000, <1/100); retke (>1/10000, <1/1000); veoma retke (<1/10000), nepoznate učestalosti (učestalost se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka) uključujući pojedinačne prijave. Unutar svake grupe, neželjene reakcije su navedene prema ozbiljnosti, po opadajućem redosledu. Tabela 6 je napravljana upotrebom verzije 13.1 MedDRA.

U tabelu su takođe uključeni postmarketinški podaci koji nisu uočeni u kliničkim ispitivanjima


Tabela 6: Neželjene reakcije kod pacijenata lečenih lekom Velcade kao monoterapija ili u kombinovanoj terapiji


Klase sistema organa

Incidenca

Neželjena reakcija

Infekcije i infestacije

Često:

herpes zoster (uključujući i diseminovani i oftalmički oblik), pneumonija*, herpes simpleks* gljivična infekcija*

Povremeno

infekcije*, bakterijske infekcije*, virusne infekcije*,

sepsa(uključujući septički šok)*, bronhopneumonija, herpes virus infekcija*, herpetični meningoencefalitis#, bakterijemija (uključujući stafilokoknu), čmičak, influenca, ceululitis, infekcija povezana sa kateterom, infekcija kože*, infekcija uha*, stafilokokna infekcija, infekcija zuba*

Retko

meningitis (uključujući bakterijski), infekcija Epstein-Barr

virusom, genitalni herpes, tonzilitis, mastoiditis, sindrom postvirusnog umora

Maligne i benigne

neoplazme (uključujući ciste i polipe)

retko

maligna neoplazma, plazmocitna leukemija, karcinom renalnih

ćelija, masa, gljivična mikoza, benigna neoplazma*

Poremećaji krvi i

limfnog sistema

Veoma često

trombocitopenija*, neutropenija*, anemija*

Često:

leukopenija*, limfopenija*

Povremeno

pancitopenija*, febrilna neutropenija, koagulopatija*, leukocitoza*, limfadenopatija, hemolitična anemija#

Retko

diseminovana intravaskularna koagulacija, trombocitoza*,

sindrom hiperviskoznosti, poremećaj trombocita NDA, trombocitopenijska purpura, oboljenja krvi NDN, hemoragična dijateza, limfocitna infiltracija

Poremećaji

imunološkog sistema

Povremeno

angioedem#, hipersenzitivnost*

Retko

anafilaktički šok, amiloidoza, reakcija preosetljivosti

posredovana imunim kompleksima Tip III

Poremećaj

endokrinog sistema

Povremeno

Kušingov sindrom*, Hipertireoidizam*, neadekvatna sekrecija

antidiuretičnog hormona

Retko

hipotireoidizam

Poremećaj

metabolizma i

ishrane

Veoma često

smanjen apetit

često

dehidracija, hipokalemija*, hiponatremija*, abnormalna

koncentracija glukoze u krvi*, hipokalcemija*, abnormalnost enzima*

Povremeno

sindrom lize tumora, nemogućnost dobrog rasta*,

hipomagnezemija*, hipofosfatemija*, hiperkalemija*, hiperkalcemija*, hipernatremija*, abnormalna koncenrtacija mokraćne kiseline*, dijabetes melitus*, retencija tečnosti,

retko

hipermagnezemija*, acidoza, elektrolitni disbalans*,

preopterećenost tečnostima, hipohloremija*, hipovolemija,


hiperhloremija, hiperfosfatemija*, metabolički poremećaji,

deficijencija vitamina B kompleksa, deficijencija vitamina B12, giht, povećan apetit, netolerancija alkohola

Psihijatrijski

poremećaji

Često

poremećaji raspoloženja*, anksioznost*, poremećaji spavanja*

povremeno

mentalni poremećaji*, halucinacije*, psihotični poremećaji*

konfuzija*, uznemirenost

retko

suicidalne ideje*, poremećaj prilagođavanja, delirijum, smanjenje

libida

Poremećaji nervnog

sistema

Veoma često

neuropatije*, periferna senzorna neuropatija*, dizestezija*

neuralgija*

često

motorna neuropatija*, gubitak svesti (npr sinkopa), vrtoglavica*,

poremećaj ukusa*, letargija, glavobolja*

povremeno

tremor, periferna senzo-motorna neuropatija, diskinezija*',

poremećaji cerebelarne koordinacije i poremećaji ravnoteže*, oštećenje memorije (ne uključujući demenciju)*, encefalopatija*, sindrom reverzibilne posteriorne encefalopatije# , neurotoksičnost, epileptički napadi*, postherpetična neuralgija,

poremećaj govora*, sindrom nemirnih nogu, migrena, ishijalgija, poremećaj pažnje, abnormalni refleksi*, parosmija

retko

cerebralna hemoragija*, Intrakranijalna hemoragija (uključujući

subarahnoidalnu)*, edem mozga, tranzitorni ishemijski atak, koma, disbalans autonomnog nervnog sistema, autonomna neuropatija, kranijalna paraliza*, paraliza*, pareza*, presinkopa, sindrom moždanog stabla, cerebrovaskularni poremećaji, lezija korena nerva, psihomotorna hiperaktivnost, kompresija kičmene moždine, kognitivni poremećaji NDN, motorna disfunkcija, poremećaji nervnog sistema NDN, radikulitis, balavljenje, hipotonija

Poremećaji oka

često

otok oka*, abnormalan vid*, konjunktivitis*,

povremeno

očna hemoragija*, infekcija očnog kapka*, zapaljenje oka*,

diplopija, suve oči*,iritacija oka*, bol u oku, pojačano suzenje, iscedak iz oka

retko

kornealna lezija*, egzoftalmus, retinitis, skotom, poremećaj oka

(uključujući . očni kapak) NDN, stečeno zapaljenje očnih žlezda, fotofobija, fotopsija, optička neuropatija, različiti stepeni oštećenja vida (do pojave slepila)*

Poremećaji uha i

labirinta

Često

vertigo*

Povremeno

disakuzija (uključujući tinitus)*, oštećenje sluha (do pojave

gluvoće i uključujući gluvoću), nelagodnost u ušima*

retko

hemoragija uha, vestibularni neuronitis, poremećaji sluha NDN

Kardiološki

poremećaji

Povremeno

tamponada srca # , kardio-pulmonarni zastoj*, kardijalna

fibrilacija (uključujući atrijalnu), srčana insuficijencija


(uključujući insuficijenciju leve i desne komore)*, aritmije*,

tahikardija*, palpitacije, angina pektoris, perikarditis (uključujući efuziju perikardijalnu efuziju)*, kardiomiopatija*, ventrikularna disfunkcija*, bradikardija

retko

atrijalni flater, infarkt miokarda*, atrioventrikularni blok*,

kardiovaskularni poremećaji (kardiogeni šok), Torsade de pointes, nestablina angina, poremećaji srčane valvule, insuficijancija koronarnih arterija, sinusni arest

Vaskularni

poremećaji

Često

hipotenzija*, ortostatska hipotenzija, hipertenzija*

Povremeno

cerebrovaskularni inzult #, duboka venska tromboza*,

hemoragija*, tromboflebitis (površinski), cirkulatorni kolaps (hipovolemijski šok), flebitis, crvenilo*, hematom (uključujući perirenalni)*, loša periferna cirkulacija*, vaskulitis, hiperemija (uključujući okularnu)*

retko

periferna embolija, limfoedem, bledilo, eritromegalija,

vazodilatacija, diskoloracija vena, insuficijencija vena

Respiratorni,

torakalni i

medijastinalni poremećaji

često

dispnea*, epistaksa, infekcija donjeg respiratornog trakta* kašalj*

Povremeno

plućna embolija, pleuralna efuzija, edem pluća (akutni), plućna

alveolarna hemoragija*, bronhospazam, hronična obstruktivna bolest pluća*, hipoksemija* , kongestija respiratornog trakta*, hipoksija, pleuritis*, štucanje, rinoreja, disfonija, vizing

retko

respiratorni zastoj, akutni respiratorni distres sindrom, apnea,

pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptiza, hiperventilacija, ortopneja, pneumonija, respiratorna alkaloza, tahipnea, pulmonarna fibroza, bronhijalni poremećaji*, hipokapnija*, intersticijalna bolest pluća, infiltracija pluća, upala grla, suvo grlo, povećana sekrecija iz gornijh disajnih puteva, iritacija grla, sindrom kašlja gornjih respiratornih puteva

Gastrointestinalni

poremećaji

Veoma često

simptomi mučnine i povraćanja*, dijareja*, opstipacija

Često

gastrointestinalna hemoragija (uključujući mukoznu)*,

dispepsija, stomatitis*, abdominalna disatenzija, orofaringealni bol*, abdominalni bol (uključujući gastrointestinalni bol i bol u slezini)*oralni poremećaji*, nadimanje

Povremeno

pankreatitis (uključujući hronični)*, hematemeza, oticanje

usana*,gastrointestinalna obstrukcija (uključujući ileus)*, nelagodost u stomaku, oralne ulceracije*, enteritis*, gastritis*, gingivalno krvarenje, gastroezofagealni refluks*, kolitis (uključujući kolitis izazvan klostridijum dificile)*, ishemijski kolitis*, gastrointestinalna inflamacija*, disfagija, sindrom iritabilnog kolona, gastrointestinalini poremećaj (NDN),obložen jezik, poremećaj motiliteta gastrointestinalnog trakta*,


poremećaj pljuvačnih žlezda

retko

akutni pankreatitis, peritonitis*, edem jezika*, ascites, zapaljenje

usana, ezofagitis, fekalna ikontinencija, atonija analnog sfinktera, fekalom*, gastrointestinalna ulceracija i perforacija*, gingivalna hipertrofija, megakolon, rektalno pražnjenje, orofaringealni plikovi*bolovi u usnama, peridontitis, analne fisure, izmena crevne dinamike, proktalgija, abnormalni feces

Hepatobilijarni

poremećaj

Često

abnormalnost enzima jetre*

Povremeno

hepatotoksičnost (poremećaji jetre), hepatitis*, holestaza

retko

insuficijencija jetre, hepatomegalija, Budd-Chiari sindrom,

citomegalovirusni hepatitis, hepatička hemoragija, holelitijaza

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

često

osip*, pruritus*, eritem, suva koža

Povremeno

Eritema multiforme, urtikarija, akutna febrilna neutrofilna

dermatoza*, toksična erupcija kože, toksična epidermalna nekoliza#, Stevens-Johnson sindrom #, dermatitis*, poremećaji kose*, petehije, ekhimoze, lezije kože, purpra, kožni noduli*, psorijaza, hiperhidroza, noćno znojenje, ulcer dekubitusa#, akne*, plikovi*, poremećaj pigmentacije*,

retko

reakcije na koži, Jessner-ova limfocitna infiltracija, palmarno-

plantarni sindrom eritrodizestezije, subkutana hemoragija, Livedo retikularis, induracija kože, papule, reakcija fotosenzitivnosti seboreja, hladno preznojavanje, poremećaji kože (NDN), eritroza, kožni ulceri, poremećaj noktiju (NDN)

Poremećaji koštano-

mišićnog i vezivnog tkiva

Veoma često

muskuloskeletni bol*

Često

spazam mišića*, bol u ekstremitetima, slabost mišića

Povremeno

grčevi u mišićima, otok zglobova, artritis*, ukočenost zglobova,

miopatija*, osećaj težine

retko

rabdomioliza, sindrom temporomandibularnog zgloba, fistula,

tečnost u zglobovima, bol u vilici, poremećaj kostiju, infekcije i zapaljenja mišićnoskeletnog i vezivnog tkiva*, sinovijalna cista

Poremećaji bubrega i

urinarnog sistema

često

oštećenje bubrega*,

povremeno

akutna bubrežna isuficijencija, hronična renalna insuficijencija*,

infekcija urinarnog trakta*, znaci i simptomi poremećaja urinarnog trakta, hematurija*, urinarna retencija, *, poremećaj mokrenja*, proteinurija, azotemija, oligurija*, polakiurija

retko

iritacija mokraćne bešike,

Poremećaji

reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Povremeno

vaginalna hemoragija, genitalni bol*, erektilna disfunkcija,

retko

poremećaji testisa*, zapaljenje prostate, poremećaj dojki kod


žena, epididimalna osetljivost, epididimitis, pelvični bol, vulvalna

ulceracija

Kongenitalni, nasledni i genetski poremećaji

retko

aplazija, gastrointestinalna malformacija, ihtioza

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

Veoma često

pireksija*, umor, astenija

Često

edem(periferni), drhtavica, bol*, malaksalost*

Povremeno

pogoršanje opšteg fizičkog stanja*, edem lica*, reakcije na mestu

primene*, poremećaji mukoze*, bol u grudima, poremećaji hoda, osećaj hladnoće, ekstravazacija*, komplikacije povezane sa kateterom*, promene u osećaju žeđi*, nelagodnost u grudima, osećaj promene telesne temperature*, bol na mestu primene*

retko

smrt (uključujući iznenednu), multi organska insuficijencija*,

krvarenje na mestu primene*, hernija (uključujući hijatus herniju)*, poremećaj zarašćivanja, flebitis na mestu primene*,Inflamacija*, osetljivosta, ulcer iritabilnost, ne- kardijalni bol u grudima, bol na mestu katetera, osećaj stranog tela

Ispitivanja

Često

smanjenje telesne težine

Povremeno

Hiperbilirubinemija*, abnormalne analize proteina*, povećanje

telesne težine, abnormalne analize krvi*, povećan C reaktivni protein

retko

abnormalni gasovi u krvi*, abnormalani EKG(uključujući

produženi QT interval)*, abnormalan INR*, smanjen gastrički pH, povećana agregacija trombocita, povećanje troponina I, identifikacija virusa i serologija*, abnormalne anlize urina*,

Povrede, trovanja i

komplikacije

povremeno

Pad, kontuzija

retko

transfuziona reakcija, prelomi*, rigor*, povreda lica, povreda

zgloba, opekotine*, laceracija, proceduralni bol, povrede zračenjem*

Operativne i

medicinske procedure

retko

aktivacija makrofaga


NDN= nije drugačije naznačeno

*Grupisanje više od jednog medicinskog termina prema MedDra

#postmarketinška neželjena reakcija Objašnjenje selektovanih neželjenih reakcija

Reaktivacija virusa herpes zoster

Antivirusna profilaksa je primenjena kod 26% pacijenata koji primaju Vc+M+P. Incidenca javljanja herpes zoster virusa među pacijentima koji su primali Vc+M+C ali ne i antivirusnu terapiju je bila 17% dok se kod osoba koji su primale i anivirusnu terapiju herpes zoster javio u 3% slučaja.


Periferna neuropatija u kombinovanim režimima doziranja

U ispitivanjima u kojima je Velcade primenjen kao indukciona terapija u kombinaciji sa deksamentazonom (studija IFM-2005-01), i deksametazonom i talidomidom (studija MMY-3010), incidenca periferne neuropatije u kombinovanim režimima doziranja je predstavljena u donjoj tabeli:


Tabela 7: Incidenca periferne neuropatije tokom indukcione terapije po toksičnosti i prekid terapije zbog periferne neuropatije


IFM-2005-01 MMY-3010


Incidenca of PN (%)

VDDx (N=239)

VcDx (N=239)

TDx (N=126)

VcTDx (N=130)

Svi stepeni PN 3 15 12 45

Stepen 2 PN 1 10 2 31

Stepen 3 PN < 1 5 0 5

Prestanak terapije zbog PN (%) < 1 2 1 5

VDDx=vinkristin, doksorubicin, deksametazon; VcDx=Velcade, deksametazon; TDx=talidomid, deksametazon; VcTDx=Velcade, talidomid, deksametazon; PN=periferna neuropatija

Dodatak: Periferna neuropatija uključuje sledeće termine: periferna neuropatija, periferna motorna

neuropatija, periferna senzorna neuropatija i polineuropatija


Ponovljeno lečenje kod pacijenata sa relapsom multiplog mijeloma

U kliničkoj studiji, u kojoj je lek Velcade ponovo primenjen kod 130 pacijenata sa relapsom multiplog mijeloma a koji su prethodno imali najmanje parcijalan odgovor na režimu lečenja koji je uključivao lek Velcade, najčešće prijavljeni neželjeni efekti svih stepena javili su se kod najmanje 25% pacijenata i bili su trombocitopenija (55%), neuropatija (40%), anemija (37%), dijareja (35%) i opstipacija (28%). Neuropatija svih gradusa i gradusa >= 3 periferne neuropatije bila je primećena kod 40% odnosno 8,5% pacijenata.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

  1. l: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Kod pacijenata je prekomerno doziranje, koje je bilo veće od dvostruke preporučene doze, bilo povezano sa nastankom simptomatske hipotenzije i trombocitopenije sa fatalnim ishodima. Videti deo Pretklinički podaci o bezbednosti leka o pretkliničkim farmakološkim ispitivanjima kardiovaskularne bezbednosti).


   Ne postoji nijedan poznat specifičan antidot za lek Velcade. U slučaju predoziranja, treba pratiti vitalne znake pacijenta i primeniti odgovarajuće suportivne mere kako bi se održao krvni pritisak (na primer,dati tečnost, vazokonstriktore i/ili inotropna sredstva) i telesna temperatura (videti deo Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


   1. REKONSTITUCIJA INTRAVENSKU INJEKCIJU


    Lek Velcade je citotoksičan agens. Zbog toga je, potreban oprez prilikom rukovanja i pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odeće da bi se sprečio kontakt sa kožom.


    OBAVEZNO JE STROGO PRIDRŽAVANJE ASEPTIČNIH USLOVA TOKOM RUKOVANJA LEKOM Velcade JER LEK NE SADRŽI KONZERVANS.


    1. A) Priprema prilikom upotrebe bočice sa 1mg bortezomiba: dodati 1ml natrijum hlorida za infuziju koncentracije 9 mg/ml (0,9%) u bočicu koja sadrži prašak za rastvor za injekciju Velcade. Rastvaranje liofiliziranog praška je završeno u roku od manje od 2 minuta.


     Nakon rekonstitucije, rastvor je koncentracije 1 mg/ml. Rastvor je bistar i bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Nije potrebno proveravati pH rastvora.


    2. Rastvor treba pregledati vizuelno pre primene, da se vidi da li sadrži čestice i da li je došlo do promene boje.

     Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora baciti.


    3. Pripremljen rastvor upotrebiti odmah nakon pripreme. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i stanje rastvora pre upotrebe odgovornost su korisnika. Ipak, pokazalo se da hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora iznosi 8 sati na temperaturi od 25°C, ukoliko se čuva u originalnoj bočici i/ili špricu pre primene, odnosno maksimalno 8 sati u špricu.


     Nije potrebno da se rekonstituisani medicinski preparat zaštiti od svetlosti.


   2. PRIMENA

    • Proveriti dozu u špricu

    • Injektirati rastvor u bolusu u trajanju od 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter u venu.

    • Isprati periferni ili intravenski kateter sterilnim 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natrijum hlorida.

    Velcade 1mg prašak za rastvor za injekciju je SAMO ZA INTRAVENSKU UPOTREBU. Ne sme upotrebljavati na druge načine. Intratekalna prmena je dovela do smrti.


   3. ODLAGANJE


Samo za jednokratnu upotrebu, preostalu količinu rastvora odložiti.


Svaki neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal treba da se odloži u skladu sa lokalnim zahtevima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z