Moozeeck

Kiovig,


UPUTSTVO ZA LEK


Kiovig, rastvor za infuziju, 10%

Pakovanje: bočica staklena 1x25 mL

bočica staklena 1x50 mL bočica staklena 1x100 mL


Proizvođač: BAXTER SA


Adresa: Boulevard Rene Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgija


Podnosilac zahteva: FARMIX d.o.o

Adresa: Koče Kapetana 36., Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Kiovig, 10%, rastvor za infuziju


INN humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kiovig, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kiovig,

 3. Kako se upotrebljava lek Kiovig

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kiovig

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Kiovig I ČEMU JE NAMENJEN


  Kiovig pripada grupi lekova koji se zovu imunoglobulini. Ovi lekovi sadrže humana antitela, koja su takođe prisutna u vašoj krvi. Antitela pomažu vašem organizmu da se odbrane od infekcija. Lekovi kao Kiovig se koriste kod pacijenata koji nemaju dovoljno antitela u svojoj krvi i skloni su čestim infekcijama. Oni takođe mogu da se koriste kod pacijenata kojima su potrebna dodatna antitela za lečenje određenih inflamatornih bolesti (autoimune bolesti).


  Kiovig se koristi za:

  Tretman pacijenata koji nemaju dovoljno antitela (supstituciona terapija). Postoji pet grupa:


  1. Pacijenti sa urođenim nedostatkom antitela (primarni imunodeficijentni sindromi).

  2. Pacijenti sa kancerom krvi (hronična limfocitna leukemija) koja vodi smanjenju produkcije antitela i rekurentnim infekcijama, kod kojih profilaksa antibioticima nije bila uspešna

  3. Pacijenti sa kancerom koštane srži (multipli mijelom) i smanjenom produkcijom antitela sa rekurentnim infekcijama koji nisu odgovorili na vakcinaciju protiv odgovarajućih bakterija (pneumokoke).

  4. Deca i adolescenti (starosti 0 do 18 godina) koji boluju od urođenog AIDS-a i imaju česte bakterijske infekcije.

  5. Pacijenti sa malom produkcijom antitela kojima su transplantirane ćelije koštane srži drugog pacijenta


Tretman pacijenata koji imaju određene inflamatorne bolesti (imunomodulacija). Postoje četiri grupe:


 1. Pacijenti koji nemaju dovoljno trombocita (primarna imunološka trombocitopenija, ITP), i koji su sa visokim rizikom pojave krvarenja ili će imati hiruršku intervenciju u skorijoj budućnosti.

 2. Pacijenti sa bolešću koja je udružena sa višestrukom inflamacijom nerava celog tela (Guillain Barré sindrom).

 3. Pacijenti sa bolešću koja dovodi do višestruke inflamacije više organa (Kawasaki-jeva bolest)

 4. Pacijenti koji boluju od retke bolesti koju karakteriše spora progresivna asimetrična slabost ekstremiteta bez gubitka osećaja (multifokalna motorna neuropatija, MMN)


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Kiovig


  Lek Kiovig ne smete koristiti:

  Ako ste alergični (hipersenzitivni) na imunoglobuline ili na bilo koji sastojak ovog leka (navedenih u odeljku 6). Na primer, ako imate deficijenciju imunoglobulina A, možete imati antitela na imunoglobulin A u Vašoj krvi.

  Pošto Kiovig sadrži male količine imunoglobulina A (manje od 0.14 mg/ml), možete dobiti alergijsku reakciju.


  Kada uzimate lek Kiovig, posebno vodite računa:

  Razgovarajte sa vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što počnete da koristite lek Kiovig.

  Koliko dugo je neophodno monitorisanje za vreme infuzije

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KIOVIG


  Kiovig je namenjen za intravensku primenu (infuzija u venu). Lek vam daje Vaš lekar ili medicinska sestra. Doza i interval doziranja će se razlikovati u zavisnosti od Vašeg stanja Va[eg oboljenja i telesne mase.

  U početku ćete primati infuziju Kiovig -a sporo. U zavisnosti od toga kako podnosite lek, lekar može postepeno povećati brzinu infuzije.


  Upotreba kod dece i adolescenata

  Iste indikacije, doza i frekvenca infuzije koje se primenjuju kod odraslih primenjuju se i kod dece (starosti 0 do 18).


  Ako ste uzeli više leka Kiovig nego što je trebalo

  Ako uzmete više Kiovig nego što bi trebalo, Vaša krv može biti previše gusta (hiperviskozna). Ovo se pogotovu može desiti ako ste pacijent pod rizikom, na primer stariji pacijenti ili pacijent koji ima problema sa bubrezima. Uzimajte dovoljne količine tečnosti kako ne biste dehidrirali i obavestite Vašeg lekara ako ste imali ove medicinske probleme.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kiovig

  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kiovig

  Nije primenljivo.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, KIOVIG može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata. Određena neželjena dejstva, kao što su glavobolja ili crvenilo, se mogu ublažiti smanjenjem brzine infuzije. Ispod je prikazana lista neželjenih dejstava zabeleženih pri upotrebi leka Kiovig :

 4. KAKO ČUVATI LEK KIOVIG


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Posle otvaranja, sadržaj se mora odmah upotrebiti.


  Ako je potrebno razblažiti Kiovig na nižu koncentraciju, preporučuje se primena odmah posle razblaživanja. Stabilnost Kiovig nakon razblaženja sa 5% rastvorom glukoze do konačne koncentracije od 50 mg/ml (5%) traje 21 dan, na temperaturi od 2-8°C kao i na temperaturi od 28-30°C; ipak, ove studije nisu uključile mogućnost mikrobiološke kontaminacije kao ni bezbednost leka.


  Čuvanje


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kiovig

Aktivna supstanca Kiovig a je humani normalni imunoglobulin.

1 ml leka Kiovig sadrži 100 mg humanog proteina od koga je najmanje 98% imunoglobulin G (IgG). Ostali sastojci (pomoćne supstance) su glicin i voda za injekcije.


Kako izgleda lek Kiovig i sadržaj pakovanja

Kiovig je rastvor za infuziju u bočici (2.5 g/25 mL, 5 g/50 mL, 10 g/100 mL)


Doziranje i način primene


Supstitucionu terapiju bi trebalo započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju imunodeficijencije.


Doziranje

Doza i režim doziranja zavise od indikacije.

U supstitucionoj terapiji doziranje može zahtevati da se individualno prilagodi svakom pacijentu u zavisnosti od farmakokinetike i kliničkog odgovora. Date su sledeće smernice za režim doziranja.


Supstituciona terapija kod sindroma primarne imunodeficijencije


Režim doziranja trebalo bi odrediti kroz postignuti nivo IgG (meren pre sledeće infuzije) od najmanje 5-6 g/l. Potrebno je tri do šest meseci posle započinjanja terapije da bi se postigla ravnoteža. Preporučena početna doza je 0.4-0.8 g/kg telesne mase (TM), nakon čega se primenjuje najmanje 0.2 g/kg TM svake tri do četiri nedelje.


Doza potrebna da se dostigne terapijski nivo od 5-6 g/l je 0.2-0.8 g/kg TM po mesecu. Interval doziranja nakon dostizanja stanja ravnoteže varira između 3-4 nedelje.

Terapijske nivoe treba meriti i određivati povezano sa učestalošću infekcija. Da bi se smanjila stopa infekcije, može biti potrebno povećati dozu i težiti višim terapijskim nivoima.


Hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom, kod kojih profilaksa antibioticima nije bila uspešna; hipogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata u plato fazi multiplog mijeloma koji nisu odgovorili na imunizaciju pneumokokom; kongenitalna AIDS i rekurentne bakterijske infekcije.


Preporučena doza je 0.2-0.4 g/kg TM svake tri do četiri nedelje.


Hipogamaglobulinemija kod pacijenata posle alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (HSCT) Preporučena doza je 0.2-0.4 g/kg TM svake tri do četiri nedelje. Terapijske nivoe treba održavati iznad 5g/l. Idiopatska trombocitopenična purpura

Postoje dva alternativna rasporeda terapije:


Guillain Barré-ov sindrom

  1. g/kg/danu TM u toku 5 dana.

   Kawasaki-jeva bolest


   1.6-2.0 g/kg TM treba da se daje u podeljenim dozama u toku 2 do 5 dana ili 2.0 g/kg TM kao pojedinačna doza. Pacijentima istovremeno treba davati acetilsalicilnu kiselinu.


   Multifokalna motorna neuropatija (MMN)


   Početna doza: 2 g/kg u toku 2 do 5 dana.

   Doza za održavanje: 1 g/kg svake 2 do 4 nedelje ili 2 g/kg svakih 4 do 8 nedelja. Preporuke za doziranje su sumirane u sledećoj tabeli:


   Indikacija

   Doza

   Učestalost davanja

   Supstituciona terapija u primarnoj imunodeficijenciji


   Supstituciona terapija u sekundarnoj imunodeficijenciji

   Kongenitalna AIDS Hipogamaglobulinemija (< 4 g/l)

   kod pacijenata posle alogene

   transplantacije matičnih ćelija hematopoeze

   0.4-0.8 g/kg TM


   0.2-0.4 g/kg TM


   0.2-0.4 g/kg TM


   0.2-0.4 g/kg TM


   Svake 3-4 nedelje dok se ne postigne nivo IgG od najmanje 5-6 g/l


   Svake 3-4 nedelje dok se ne postigne nivo IgG od najmanje 5-6 g/l


   Svake 3-4 nedelje


   Svake 3-4 nedelje dok se ne postigne nivo IgG iznad 5 g/l

   Imunomodulacija:

   Idiopatska trombocitopenična purpura


   Guillain Barré-ov sindrom


   0.8-1 g/kg TM ili


   0.4 g/kg TM/danu


   0.4 g/kg TM/danu


   Prvog dana, može se ponoviti jedanput u tri dana


   Od 2-5 dana


   5 dana

   • početna doza:

   • sledeća doza: 0.2-0.8 g/kg TM


   Kawasaki-jeva bolest


   Multifokalna motorna neuropatija (MMN)

   1.6-2 g/kg TM Ili

   2 g/kg TM


   Početna doza: 2 g/kg TM Doza za održanje: 1 g/kg

   ili

   2 g/kg

   U nekoliko doza od 2-5 dana u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom

   U jednoj dozi u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom


   Od 2-5 dana


   Svake 2-4 nedelje ili

   svakih 4 do 8 nedelja


   Pedijatrijska populacija


   Doziranje kod dece i adolescenata (0-18 godina) se ne razlikuje od doziranja za odrasle jer se ono određuje za svaku indikaciju prema telesnoj masi i prilagođava kliničkom ishodu navedenih stanja.


   Način primene


   Intravenska upotreba.

   Humani normalni imunoglobulin treba da se daje intravenskom infuzijom sa početnom brzinom od 0.5 ml/kg TM/sat u toku 30 min. Ako se dobro podnosi (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), brzina primene se može povećati do maksimalnih 6 ml/kg TM /sat. Klinički podaci dobijeni od ograničenog broja pacijenata takođe ukazuju da stariji pacijenti sa primarnom imunodeficijencijom (PID) mogu podneti brzinu infuzije do 8 ml/kg TM/sat. Za ostale mere opreza pri upotrebi leka pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Ako se zahteva razblaženje pre infuzije, Kiovig se može razblažiti sa 5% rastvorom glukoze do konačne koncentracije od 50 mg/ml (5% imunoglobulin). Za detalje vezane za razblaživanje leka pre upotrebe pogledati odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


   Ukoliko se javi bilo koji neželjeno dejstvo povezano sa davanjem infuzije, treba smanjiti brzinu infuzije ili u potpunosti prekinuti sa davanjem.


   Kontraindikacije


   Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci, navedenih u delu 6.1. Hipersenzitivnost na humane imunoglobuline, posebno kod pacijenata koji imaju antitela protiv IgA.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Neke ozbiljne neželjene reakcije mogu se povezati sa brzinom infuzije. Preporučena brzina infuzije data u odeljku ”Način primene” mora se pažljivo pratiti. Pacijenti se moraju svakodnevno kontrolisati i pažljivo posmatrati kako bi se primetili eventualni simptomi neželjenih reakcija tokom infuzije.


   Određene neželjene reakcije se mogu javiti mnogo češće:

   • U slučaju brze infuzije

   • Kod pacijenata koji primaju humani normalni imunoglobulin prvi put ili, u retkim slučajevima, kada je humani normalni imunoglobulin zamenjen (istim proizvodom drugog proizvođača) ili kada je proteklo dosta vremena od prethodne infuzije.


    Potencijalne komplikacije se često mogu izbeći ukoliko se :

   • utvrdi da pacijenti nisu osetljivi na humani normalni imunoglobulin, tako što se prva infuzija proizvoda daje sporo (0.5 ml/kg TM/čas);

   • obezbedi da se pacijenti pažljivo prate, da se ne bi pojavili neki simptomi tokom infuzije. Posebno, pacijenti koji prvi put primaju humani normalni imunoglobulin, pacijenti koji su pre koristili IgG proizvod (drugog proizvođača) ili kod onih kod kojih je protekao dug period od prethodne infuzije, treba da se prate za vreme prve infuzije kao i za vreme prvog sata posle prve infuzije, da bi se detektovali

    potencijalni neželjeni znaci. Svi ostali pacijenti treba da se prate najmanje 20 minuta posle primene infuzije.


    U slučaju pojave neželjene reakcije, mora se ili smanjiti brzina infuzije ili prekinuti infuzija. Terapijski tretman zavisi od prirode i ozbiljnosti neželjenih reakcija.

    U slučaju šoka, standardne medicinske mere treba primeniti.


    Kod svih pacijenata, primena IVIg zahteva:

    • adekvatnu hidrataciju pre početka davanja infuzije IVIg

    • praćenje količine izlučenog urina

    • praćenje nivoa kreatinina u serumu

    • izbegavanje istovremene primene diuretika (Henleove petlje)


Ukoliko je potrebno razblažiti Kiovig na niže koncentracije kada se radi o pacijentima koji boluju od šećerne bolesti, treba još jednom razmotriti opravdanost preporuke da se za razblaženje koristi 5% rastvor infuzije.


Preosetljivost


Prave hipersenzitivne reakcije su retke. One se mogu pojaviti kod pacijenata sa anti-IgA antitelima. IVIg nije indikovan kod pacijenata sa selektivnim nedostatkom IgA gde je nedostatak IgA jedini poremećaj.

Retko, humani normalni imunoglobulin može dovesti do pada krvnog pritiska sa anafilaktičnom reakcijom, čak i kod pacijenata koji su prethodno podnosili terapiju humanim normalnim imunoglobulinom.


Tromboembolizam

Postoji klinički dokaz o povezanosti IVIg primene i tromboembolijskih događaja kao što su infarkt miokarda, cerebrovaskularni događaj (uključujući moždani udar), embolija pluća i tromboza dubokih vena za koje se pretpostavlja da su povezane sa povećanjem viskoznosti krvi koji se ogleda u visokom influksu imunoglobulina, kod pacijenta sa rizikom. Potrebna je opreznost kod propisivanja infuzije IVIg i kod gojaznih pacijenata i kod pacijenata sa postojećim faktorom rizika od tromboze (kao što su ateroskleroza u anamnezi, višestruki kardiovaskularni rizici, starost, smanjenje minutnog volumena


kod pacijenata sa stečenim ili naslednim trombofilijama, poremećajima hiperkoaguabilnosti, kod pacijenata koji su dugo vremena imobilisani, kod pacijenata sa ozbiljnim hipovolemijama, kod pacijenata sa bolestima kod kojih dolazi do povećanja viskoznosti krvi).


Hiperproteinemija, povećana viskoznost seruma i posledično relativna pseudohiponatrijemija se mogu javiti kod pacijenata koji su na terapiji sa IVIg. Lekari treba da uzmu ovo u obzir, jer započinjanje terapije prave hiponatrijemije (smanjenje slobodne vode u serumu) kod ovih pacijenata može voditi do daljeg povećanja serumskog viskoziteta i moguće predispozicije ka tromboembolijskim događajima.

Kod pacijenata sa rizikom od tromboembolijskih reakcija, IVIg proizvode bi trebalo primenjivati minimalnom

brzinom i u najnižoj primenljivoj dozi. Akutna renalna slabost

Zabeleženi su i slučajevi akutne renalne slabosti kod pacijenata koji su primali IVIg. One uključuju akutnu renalnu insuficijenciju, akutnu tubularnu nekrozu, proksimalnu tubularnu nefropatiju i osmotsku nekrozu. U većini slučajeva, identifikovani su faktori rizika, kao što su postojeća renalna insuficijencija, dijabetes mellitus, hipovolemija, prekomerna težina, prateća terapija nefrotoksičnim lekovima ili starost preko 65 godina, sepsa ili paraproteinemija.


U slučaju pogoršanja renalne funkcije treba razmišljati o prekidu IVIg.

Ovi slučajevi renalne disfunkcije i akutne renalne insuficijencije povezivani su sa primenom mnogih licenciranih IVIg proizvoda koji sadrže različite ekscipijense kao što su saharoza, glukoza i maltoza i uobičajeno je da nesrazmerno veliki deo ukupnog broja otpada na one koji sadrže saharozu kao stabilizator. Kod pacijenata sa rizikom, treba razmotriti upotrebu IVIg proizvoda koji ne sadrže ove ekscipijense. Kiovig ne sadrži saharozu, maltozu ili glukozu.


Kod pacijenata sa rizikom od akutne renalne insufcijencije, IVIg proizvode bi trebalo primenjivati minimalnom brzinom i u najmanjoj primenjivoj dozi.


Akutno oštećenje pluća posle transfuzije krvi (TRALI)

Postoje izveštaji o nekardijalnom edemu pluća (akutno oštećenje pluća posle transfuzie krvi, TRALI) kod pacijenta koji su primili IVIg (uključujući Kiovig).


Sindrom aseptičnog meningitisa (AMS)

Zabeležena je i pojava sindroma aseptičnog meningitisa (AMS) koja je povezana sa terapijom IVIg. Prekid terapije sa IVIg dovodi do povlačenja AMS u toku nekoliko dana bez posledica. Sindrom uglavnom počinje u toku nekoliko sati do 2 dana za vreme terapije IVIg-om.


Hemolitična anemija

IVIg mogu sadržati antitela koja se mogu ponašati kao hemolizini, i indukovati in vivo oblaganje crvenih krvnih zrnaca sa imunoglobulinima, uzrokujući pozitivnu direktnu antiglobulinsku reakciju (Coombs-ov test) i retko hemolizu. Hemolitička anemija se može razviti kao posledica terapije IVIg zbog


povećane sekvestracije crvenih krvnih zrnaca (RBC). Pacijente koji pimaju IVIg moraju se pratiti zbog pojave kliničkih znakova i simptoma hemolize. (Videti odeljak Neželjena dejstva).


Uticaj na serološke testove

Posle infuzije imunoglobulina, prolazno povećanje različitih pasivno prenesenih antitela u krvi pacijenata može rezultovati lažno pozitivnim rezultatima seroloških testova.

Pasivan prenos antitela na antigene eritrocita, npr. A, B, D može interferirati sa nekim serološkim testovima za

antitela crvenih krvnih zrnaca, na primer direktni antiglobulinski test (DAT, direktni Coombs-ov test). Prenosivi agensi

Kiovig se proizvodi iz humane plazme. Standardne mere radi prevencije infekcija koje se mogu javiti kod preparata koji se proizvode iz ljudske krvi ili plazme, uključuju selekciju donora, skrining individualnih donacija i plazma pulova na specifične agense infekcija i uvođenje odgovarajućih proizvodnih etapa za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se lek pripremljen iz humane krvi ili plazme primeni, mogućnost prenosa infektivnih agenasa, ne može biti u potpunosti isključena. Ovo se takođe odnosi na nepoznate i neočekivane viruse, i druge patogene.

Preduzete mere su efikasne za viruse sa omotačem, kao što su HIV, HBV i HCV, i za viruse bez omotača HAV i Parvovirus B 19.

Postoji uverljivo kliničko iskustvo vezano za smanjenje prenošenja hepatitis A i Parvovirusa B19 pri upotrebi imunoglobulina, a pretpostavlja se da prisutna antitela daju važan doprinos sigurnosti od prenosa virusa.

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se Kiovig primenjuje, zabeleži ime pacijenta i serijski broj proizvoda, radi povezivanja pacijenta i serijskog broja primljenog leka.


Pedijatrijska populacija Nema specifičnih rizika za pedijatrijsku populaciju u odnosu na gore navedena neželjena dejstva. Pedijatrijski pacijenti mogu biti podložniji hipervolemiji (videti odeljak Predoziranje)


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Žive atenuisane virusne vakcine

Primena imunoglobulina može smanjiti efikasnost živih atenuisanih virusnih vakcina kao što su vakcine protiv: malih boginja, rubeola, zauškaka i varičela u periodu od 6 nedelja do 3 meseca. Posle primene ovog leka, treba da prođe period od 3 meseca pre vakcinacije sa živim atenuisanim virusnim vakcinama. U slučaju malih boginja, ovo smanjenje efikasnosti vakcina može potrajati do godinu dana.

Zbog toga, pacijenti koji primaju vakcinu protiv malih boginja treba da kontrolišu nivo (status) antitela. Razblaživanje Kiovig -a sa 5% rastvorom glukoze može rezultovati povećanjem nivoa glukoze u krvi.

Pedijatrijska populacija

Navedene interakcije se odnose i na odrasle i na decu.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Bezbednost leka za upotrebu u trudnoći nije potvrđena u kontrolisanim kliničkim studijama i zato ga treba davati samo uz oprez, kod trudnica i dojilja. Pokazalo se da IVIg proizvodi prolaze kroz placentu i to pojačano za vreme trećeg trimestra.

Klinička iskustva sa imunoglobulinom pokazuju da se ne očekuje štetno dejstvo na trudnoću, fetus i

novorođenče.


Dojilje

Imunoglobulini se mogu izlučivati u mleko i doprineti zaštiti novorođenčeta od patogena koji imaju mogućnost prolaska kroz mukozu.


Fertilnost

Klinička iskustva sa imunoglobulinom pokazuju da se ne očekuje štetno dejstvo na fertilnost.


Uticaj na psihifizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama može biti smanjena nekim neželjenim reakcijama povezanim sa upotrebom leka Kiovig.

Pacijenti koji iskuse neželjene reakcije tokom tretmana treba da sačekaju da se one povuku pre početka

upravljanja motornim vozilom ili mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbedonosnog profila


Povremeno se mogu javiti neželjene reakcije kao što su groznica, glavobolja, vrtoglavica, povišena temperatura, povraćanje, alergijske reakcije, mučnina, artralgija, nizak krvni pritisak i umereni bol u donjem delu leđa.

Retko, humani normalni imunoglobulin može izazvati nagli pad krvnog pritiska i u pojedinim slučajevima, anafilaktički šok, iako pacijenti nije pokazao hipersenzitivnost pri prethodnoj primeni.

Slučajevi reverzibilnog aseptičnog meningitisa, i retki slučajevi prolaznih kutanih reakcija, primećeni su posle upotrebe humanog normalnog imunoglobulina. Reverzibilne hemolitičke reakcije primećene su kod pacijenata, posebno onih sa krvnim grupama A, B, AB. Retko se, posle terapije visokim doza IVIg može razviti hemolitička anemija koja zahteva transfuziju. (Vidi odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Primećeno je povećanje nivoa kreatinina u serumu i/ili akutni poremećaj u radu bubrega.

Veoma retko: Tromboembolijske reakcije kao što su: infarkt miokarda, moždani udar, plućna embolija i tromboza dubokih vena.


Sprovedena su četiri klinička ispitivanja sa lekom Kiovig: Dva klinička ispitivanja kod pacijenata sa primarnom imunodeficijencijom (PID), jedna u Evropi sa 22 ispitanika i jedna u US sa 61 ispitanikom sa (PID). Jedno kliničko ispitivanje sprovedeno je u Evropi kod 23 pacijenta sa idiopatskom trombocitopeničnom purpurom (ITP). Jedno kliničko ispitivanje u US i Kanadi kod 44 ispitanika sa multifokalnom motornom neuropatijom (MMN).

Nekoliko ozbiljnih neželjenih reakcija je primećeno za vreme studija: dve epizode aseptičnog meningitisa kod jednog pacijenta iz US PID studije, i jedna epizoda plućnog embolizma kod pacijenta u MMN kliničkoj studiji. Većina primećenih neželjenih reakcija su po prirodi bile blage do umerene za sve indikacije.

U evropskoj i US PID studiji ukupna učestalost neželjenih reakcija po infuziji je bila 0.27. Kao što je i očekivano, sa većim dozama, učestalost neželjenih reakcija je bila viša (0.49) u ITP studiji. Od ovih neželjenih reakcija, 87.5% je procenjeno kao blage. Ukupna stopa neželjenih reakcija po infuziji u MMN ispitivanju je bila 0.10.

Neželjene reakcije koje su zabeležene u četiri studije i u postmarketinškom periodu, sumirane su i kategorisane na osnovu MedDRA klasifikacije prema sistemima organa i frekvenci u priloženoj tabeli.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Tabele prikazane ispod je u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa (SOC i preporučeni termini). Tabela 1 prikazuje neželjene reakcije iz kliničkih studija, a Tabela 2 prikazuje neželjene reakcije iz postmarketinškog praćenja.

Za prikaz učestalosti neželjenih reakcija korišćen je sledeći kriterijum: veoma česti (≥1/10), česti (≥1/100,

<1/10), povremeni (≥1/1000, <1/100), retki (≥1/10 000), veoma retki (<1/10 000), nepoznati (ne mogu biti procenjeni iz dostupnih podataka).

Unutar svake grupe učestalosti, neželjena reakcija su prikazana u padajućem nizu prema ozbiljnosti.


Tabela 1

Frekvenca neželjenih reakcija- kliničke studije

MedDRA klasifikacija sistema organa

Neželjena reakcija (MeDRA termin)

Frekvenca neželjenih reakcija

Infekcije i infestacije

Bronhitis, nazofaringitis

Česte

Hronični sinusitis, gljivične infekcije, infekcije, bubrežne infekcije, sinusitis, infekcije gornjih disajnih puteva, infekcije urinarnog trakta, bakterijske infekcije urinarnog trakta, aseptični meningitis

Povremene

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Anemija, limfadenopatija

Česte

Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost

Česta

Endokrinološki poremećaji

Bolesti štitne žlezde

Povremene

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica, uznemirenost

Česte

Razdražljivost

Povremene

Poremećaji nervnog

sistema

Glavobolja

Veoma česte

Vrtoglavica, migrena, parastezija, hipoestezija

Česte

Amnezija, osećaj toplote,disartija, disgezija,

poremećaj ravnoteže, tremor

Povremene

Poremećaji na nivou oka

Konjuktivitis

Česte

bol oka, oticanje oka

Povremene

Poremećaji na nivou uha

i centra za ravnotežu

Vertigo

Česte

Tečnost u srednjem uhu

Povremene

Kardiološki poremećaji

Tahikardija

Česte

Sinusna tahikardija

Povremene

Vaskularni poremećaji

Crvenilo, hipertenzija

Česte

Periferna hladnoća, flebitis, crvenilo

Povremene

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni

Kašalj

Veoma česte

Rinoreja, astma, nazalna kongestija,

Česte


poremećaji

orofaringealni bol

Dispneja,orofaringealni otok

Povremene

Gastrointestinalni

poremećaji

Mučnina, povraćanje

Veoma česte

Diareja, bol u abdomenu

Česte

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Pruritus, svrab, urtikarija, eritematozni raš,

pruritozni raš

Česte

Angioedem, akutna urtikarija, hladan znoj,

dermatitis, fotosenzitivne reakcije, znojenje noću, hiperhidroza

Povremene

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Bol u ekstremitetima

Veoma česte

Bol u leđima, mijalgija, spazam mišića, slabost

mišića

Česte

Grčenje mišića

Povremene

Urinarni poremećaji i

poremećaji na nivou bubrega

Proteinurija

Povremeno


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Pireksija, zamor

Veoma šeste

Bolest slična gripu, nelagodnost u grudima,

stezanje u grudima, bol u grudima, astenija, slabost, periferni edem, bol na mestu infuzije, otok na mestu infuzije, reakcije na mestu primene infuzije, ukočenost

Česte

Pruritus na mestu primene, osećaj toplote,

flebitis na mestu infuzije, , osetljivost na mestu infuzije, otok, drhtavica

Povremene

Ispitivanja

Povećanje telesne temperature, povećan krvni

pritisak, smanjen broj leukocita, povećanje alanine aminotransferaze

Česte

Povećanje nivoa holesterola, povećanje

kreatinina u krvi, povećanje uree u krvi, smanjenje hematokrita, smanjen broj eritrocita, povećana brzina disanja

Povremene

Povreda, trovanje i

komplikacije za vreme procedure

Kontuzija

Česte


Tabela 2

Neželjene reakcije u toku postmarketinškog praćenja

MedDRA klasifikacija sistema organa

Neželjena reakcija (MeDRA termin)

Frekvenca neželjenih reakcija

Poremećaji na nivou krvi i limfnog

sistema

Hemoliza

Nije poznata

Poremećaji imunog sistema

Anafilaktički šok, anafilaktička

reakcija

Nije poznata

Poremećaji nervnog sistema

Prolazni ishemični napad (TIA),

šlog

Nije poznata


Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, infarkt miokarda, tromboza dubokih vena


Nije poznata

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Embolija pluća, plućni edem

Nije poznata

Ispitivanja

Pozitivan Coombsov test,

smanjena saturacija kiseonikom

Nije poznata

Povreda, trovanje i komplikacije

za vreme procedure

Akutno oštećenje pluća nakon

transfuzije krvi

NIje poznata


Opis odabranih neželjenih dejstava

Grčenje mišića i slabost su primećeni samo kod pacijenata sa MMN.


Pedijatrijska populacija

Učestalost, tip i ozbilnost neželjenih reakcija kod dece su iste kao i kod odraslih.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje

Predoziranje može dovesti do preopterećenja tečnošću i hiperviskoznosti, posebno kod pacijenata sa rizikom, uključujući starije pacijente ili pacijente sa smanjenom srčanom ili renalnom funkcijom.


Pedijatrijska populacija

Mlađa deca koja imaju manje od 5 godina mogu biti posebno osetljiva na hipervolemiju. Zbog toga, doziranje treba pažljivo preračunati za ovu populaciju. Dodatno, deca sa Kawasaki-jevom bolešću imaju posebno visok rizik zbog postojećih poremećaja srca pa dozu i brzinu primene treba pažljivo kontrolisati.


Lista pomoćnih supstanci


Glicin

Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima osim onih pomenutih u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Rok upotrebe


2 godine.

Posle otvaranja, sadržaj se mora odmah upotrebiti.

Ako je potrebno razblažiti Kiovig na nižu koncentraciju, preporučuje se primena odmah posle razblaživanja. Stabilnost Kiovig nakon razblaženja sa 5% rastvorom glukoze do konačne koncentracije od 50 mg/mL (5%) dokazan je za 21 dan, na temperaturi od 2-8°C kao i na temperaturi od 28-30°C; ipak, ove studije nisu uključile mogućnost mikrobiološke kontaminacije kao ni bezbednost leka.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.

Čuvati lek u spoljnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon rastvaranja leka, pogledati odeljak Rok upotrebe


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


25 mL, 50 mL, 100 mL rastvora u bočicama (staklo tip I) sa zatvaračem (brombutil). Veličina pakovanja: 1 bočica u kartonskoj kutiji.

Ne moraju sva pakovanja biti na tržištu.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Proizvod bi trebalo zagrejati na sobnu temperaturu ili temperaturu tela pre upotrebe.


Ako je potrebno razblaženje, preporučuje se 5% rastvor glukoze. Za postizanje koncentracije rastvora imunoglobulina od 50 mL/mg (5%), Kiovig 100 mg/mL (10%) treba da se razblaži sa jednakom količinom rastvora glukoze. Mogućnost kontaminacije za vreme razblaženja mora biti svedena na minimum.


Kiovig pre primene treba vizuelno pogledati na eventualno prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da je bistar ili slabo opalescentan i bez boje ili svetlo žut. Ne upotrebljavati rastvore koji imaju talog ili su mutni.


Kiovig treba upotrebljavati samo intravenski. Drugi načini upotrebe nisu primenljivi. Neupotrebljen rastvor ili otpadni materijal treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z