FISKocr

Dicynone


UPUTSTVO ZA LEK


Dicynone, tableta, 30 x (250 mg)


Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Dicynone®, 250 mg, tablete INN: etamsilat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dicynone i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dicynone

 3. Kako se upotrebljava lek Dicynone

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dicynone

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Dicynone I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Dicynone je antihemoragijski lek (zaustavlja krvarenje). Dicynone deluje kao hemostatik tako što aktivira prvi korak u procesu hemostaze (interakciju između endotelijuma i trombocita). Dicynone štiti endotelijum. Etamsilat povećava agregaciju tromocita i normalizuje stabilnost kapilarnih zidova, i time smanjuje permeabilitet kapilara. Dakle, etamsilat skraćuje vreme krvarenja i smanjuje gubitak krvi. Dicynone ne utiče na proces fiziološke hemostaze, protrombinsko vreme, fibrinolozu ili broj trombocita.


  LekDicynone, 250mgtablete, se primenjujeza:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Dicynone


  Lek Dicynone ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Dicynone, posebno vodite računa:

  Ako se lek Dicynone primenjuje za smanjenje preobilnog i/ili produženog menstrualnog krvarenja, i ne dolazi do

  poboljšanja, potrebno je isključiti ostale moguće patološke uzroke krvarenja.


  Specifične populacije pacijenata

  Nisu sprovedene kliničke studije kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili bubrega.

  Obavestite svog lekara ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima, jer je potreban oprez kada uzimate ovaj lek.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Do danas nema poznatih interakcija.


  Uzimanje leka Dicynone sa hranom ili pićima


  Lek Dicynone treba uzimati tokom obroka.


  Primena leka Dicynone u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nema dostupnih kliničkih podataka koji se tiču primene ovog leka kod trudnica. Potreban je oprez ako se lek koristi tokom trudnoće.

  U odsustvu podataka koji se tiču prolaska leka u majčino mleko, dojenje se ne preporučuje tokom terapije lekom Dicynone. Alternativno, terapiju lekom Dicynone treba prekinuti ako se nastavlja sa dojenjem.


  Uticaj leka Dicynone na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu sprovedene odgovarajuće studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dicynone

  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dicynone

  Lek Dicynone uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i adolescente.


  Odrasli i adolescenti

  Pre-operativno: 1-2 tablete (250 mg ili 500 mg), 1 sat pre operacije.

  Post-operativno: 1-2 tablete (250-500 mg), svaka 4-6 sati sve dok postoji krvarenje.


  Ginekologija, meno-metroragija: 2 tablete, 3 puta na dan (1500 mg) uzeti tokom obroka sa malo vode. Terapija traje 10 dana i treba je započeti 5 dana pre očekivane pojave menstruacije.


  Ako osećate da je efekat leka Dicynone suviše jak ili slab, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Dicynone nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Dicynone nego što bi trebalo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ponesite kutiju leka sa sobom. Do sada, nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni leka, posavetujte se sa lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dicynone


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dicynone

  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek Dicynone.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Dicynone, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Čestaneželjenadejstva(kod1-10na100pacijenatakojiuzimajulek):


  Ove reakcije uglavnom prestaju nakon prekida terapije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Dicynone

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Dicynone posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dicynone Aktivna supstanca je: etamsilat.

1 tableta sadrži 250 mg etamsilata.


Ostali sastojci su: Magnezijum-stearat; Povidon;

Limunska kiselina, bezvodna; Skrob, kukuruzni;

Laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Dicynone i sadržaj pakovanja

Opis: okrugle, bikonveksne, bele do skoro bele tablete.

U kartonskoj kutiji se nalaze 3 blistera od Al/PVC/PVDC folije sa po 10 tableta (ukupno 30).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilacdozvole:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. - Predstavništvo Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija Proizvođač:

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-3913-11-001 od 11.01.2013. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org