FISKocr

Cetalev


UPUTSTVO ZA LEK


∆ CETALEV, film tableta, 250 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


∆ CETALEV, film tableta, 500 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


∆ CETALEV, film tableta, 1000 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, Novi Sad;

Mesto proizvodnje Zdravlje-Medic d.o.o., Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


CETALEV, 250 mg, film tableta CETALEV, 500 mg, film tableta CETALEV, 1000 mg, film tableta


INN: levetiracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cetalev i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cetalev

 3. Kako se upotrebljava lek Cetalev

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cetalev

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CETALEV I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Cetalev, film tablete, je antiepileptik (lek koji se koristi za lečenje epileptičkih napada). Lek Cetalev se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CETALEV


  Lek CETALEV ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CETALEV

  Uvek uzimajte lek Cetalev tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni proverite sa

  svojim lekarom ili farmaceutom .

  Lek Cetalev se mora uzimati dva puta dnevno, jednom ujutro i jednom uveče, u približno isto vreme svakog dana. Uzmite onaj broj film tableta u skladu sa uputstvima lekara.


  Monoterapija


  Doziranje kod odraslih i adolescenata starijih od 16 godina:

  Uobičajena doza: između 1000 mg i 3000 mg svakog dana.

  Kada počnete sa uzimanjem leka Cetalev, Vaš lekar će Vam propisati nižu dozu tokom prve 2 nedelje, pre nego što Vam odredi najnižu uobičajenu dozu.


  Primer:


  Ako ste uzeli više leka CETALEV nego što je trebalo


  Mogući neželjeni efekti prekomerne doze leka Cetalev su pospanost, uznemirenost, agresivnost, smanjenje


  pažnje, depresija disanja i koma.

  Obratite se Vašem lekaru ako ste uzeli više film tableta leka Cetalev nego što bi trebalo. Vaš lekar će odrediti najbolji mogući tretman predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CETALEV


  Obratite se lekaru ako ste zaboravili da uzmete jednu ili više doza.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CETALEV


  Kao i kod drugih antiepileptika, ako je potrebno prekinuti terapiju, lek Cetalev treba ukidati postepeno kako bi se izbeglo pojačanje napada.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Cetalev, kao i drugi lekovi, može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Neka od neželjenih dejstava kao što su pospanost, umor i vrtoglavica, mogu se češće javljati na početku lečenja ili prilikom povećanja doze. Međutim, ova dejstava se mogu smanjiti tokom vremena.


  Recite Vašem lekaru ako imate neka od sledećih neželjenih dejstava i ako Vas ona brinu.


  Veoma česta (javljaju se kod više od jedne osobe od 10 lečenih):

 5. KAKO ČUVATI LEK CETALEV


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CETALEV


Cetalev, 250 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 250 mg levetiracetama.


Cetalev, 500 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 500 mg levetiracetama.


Cetalev, 1000 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 1000 mg levetiracetama.


Pomoćne supstance


Jezgro tablete:


Kako izgleda lek CETALEV i sadržaj pakovanja


Cetale, 250 mg, film tableta:

Plavo obojene, duguljaste, film tablete sa podeonom crtom, sa utisnutom oznakom “H” na jednoj strani i “87” na drugoj strani.


Cetalev, 500 mg, film tableta:

Žuto obojene, duguljaste, film tablete sa podeonom crtom, sa utisnutom oznakom “H” na jednoj strani i “88” na drugoj strani.


Cetalev, 1000 mg, film tableta:

Belo obojene, duguljaste, film tablete sa podeonom crtom, sa utisnutom oznakom “H” na jednoj strani i “91” na drugoj strani.


Cetalev, 250 mg, film tableta:

Tri blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 250 mg u kartonskoj kutiji. Šest blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 250 mg u kartonskoj kutiji.


Cetalev, 500 mg, film tableta:

Tri blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 500 mg u kartonskoj kutiji. Šest blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 500 mg u kartonskoj kutiji.


Cetalev, 1000 mg, film tableta:

Tri blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 1000 mg u kartonskoj kutiji. Šest blistera (Alu-PVC) sa po 10 film tableta od 1000 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I

21 000 Novi Sad

Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej

Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Δ Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:

Cetalev, film tablete, 30 x (250mg): 515-01-1474-12-001 od 21.01.2013.

Cetalev, film tablete, 60 x (250mg): 515-01-1477-12-001 od 21.01.2013.

Cetalev, film tablete, 30 x (500mg): 515-01-1478-12-001 od 21.01.2013.

Cetalev, film tablete, 60 x (500mg): 515-01-1479-12-001 od 21.01.2013.

Cetalev, film tablete, 30 x (1000mg): 515-01-1481-12-001 od 22.01.2013.

Cetalev, film tablete, 60 x (1000mg): 515-01-1483-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z