daiichi Apoteke Apoteke

Nebacop


UPUTSTVO ZA LEK


NEBACOP®, tableta, 5mg

Pakovanje: blister, 2x14 tableta


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11210 Beograd, Republika Srbija

Podnosilac

zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11210 Beograd, Republika Srbija


NEBACOP®, 5 mg, tableta

nebivolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nebacop i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nebacop

 3. Kako se upotrebljava lek Nebacop

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nebacop

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NEBACOP I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Nebacop sadrži nebivolol, lek za lečenje srčanih poremećaja, koji pripada grupi selektivnih beta-blokatora (sa selektivnim dejstvom na kardiovaskularni sistem). On sprečava povećanje broja otkucaja srca, kontroliše snagu pumpanja srca. Takođe širi krvne sudove, što doprinosi snižavanju krvnog pritiska.

  Koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije).

  Lek Nebacop se takođe koristi za lečenje blage do umerene hronične srčane slabosti kod pacijenata koji su stari 70 godina ili više, kao dodatak drugoj terapiji.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEBACOP


  Lek Nebacop ne smete koristiti:


  Obavezno recite Vašem lekaru ako imate ozbiljne probleme sa bubrezima, i nemojte uzimati lek Nebacop za lečenje srčane slabosti.


  Na početku Vaše terapije lekom Nebacop zbog hronične srčane slabosti, treba da budete redovno praćeni od strane iskusnog lekara (pogledati odeljak 3).


  Ova terapija ne bi trebalo da bude naglo prekinuta, osim ako je Vaš lekar procenio da je to neophodno (pogledati odeljak 3).


  Deca i adolescenti


  Zbog nedostatka podataka o upotrebi ovog leka kod dece i adolescenata, upotreba leka Nebacop se ne preporučuje u ovoj dobi.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Određeni lekovi se ne mogu uzimati u isto vreme, dok se kod nekih drugih lekova moraju napraviti specifične izmene (na primer u dozi).


  Uvek kažite Vašem lekaru ako uzimate ili primate bilo koji od navedenih lekova uz lek Nebacop:


  Uzimanje leka Nebacop sa hranom i pićima


  Lek Nebacop se može uzimati sa hranom ili na prazan stomak, ali je tabletu najbolje uzeti sa malo vode.


  Primena leka Nebacop u periodu trudnoće i dojenja


  Lek Nebacop ne bi trebalo da se uzima u trudnoći, osim ako nije stvarno neophodan. Upotreba leka Nebacop se ne preporučuje za vreme dojenja.

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Nebacop na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj lek može da prouzrokuje pospanost ili umor. Ako imate ove simptome, nemojte da vozite ili da upravljate mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Nebacop


  Ovaj lek sadrži laktozu. Ako Vam je Vaš lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEBACOP


  Lek Nebacop uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Lek Nebacop se može uzeti pre, za vreme ili posle obroka, ali ga možete uzimati i nezavisno od obroka. Najbolje je uzeti tabletu sa malo vode.


  Terapija povišenog krvnog pritiska (hipertenzije)


  - Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Poželjno je da se lek uzima svakog dana u istovreme.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Nebacop, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Kada se Nebacop koristi za terapiju povećanog krvnog pritiska, mogući neželjeni efekti su:


  Česti neželjeni efekti (više od jedne osobe na 100 tretiranih, ali manje od 1 osobe na svakih 10):

 5. KAKO ČUVATI LEK NEBACOP


Rok upotrebe 4 godine. Čuvanje

Čuvati lek Nebacop van domašaja i vidokruga dece .


Lek Nebacop ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Nemojte koristiti lek Nebacop posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad.

Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nebacop


Kako izgleda lek Nebacop i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele boje, okrugle, bikonveksne, ne obložene tablete zakošenih ivica, sa podeonom crtom na jednoj strani.

Tableta se može podeliti na jednake polovine.


2 PVC/Al blistera sa po 14 tableta u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o. Pančevački Put 38

11210 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4013-10-001 od 26.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines