FISKocr

Hemomycin


UPUTSTVO ZA LEK


Hemomycin®, 500 mg, film tablete

Pakovanje:ukupno 3 kom, blister, 1 x 3 film tablete


Proizvođač: Hemofarm A.D

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Hemomycin®, 500 mg, film tablete INN: azitromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hemomycin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemomycin

 3. Kako se upotrebljava lek Hemomycin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemomycin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMOMYCIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Hemomycin, film tablete, pripada grupi antibiotika koji se nazivaju makrolidi.

  Lek Hemomycin se koristi u terapiji sledećih infekcija kada su uzročnici infekcija osetljivi na azitromicin:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMOMYCIN?


  Lek Hemomycin ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOMYCIN?


  Lek Hemomycin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tabele progutajte cele sa malo vode. Lek možete uzimati nezavisno od obroka.


  Odrasli

  Kod nekomplikovanog uretritisa i cervicitisa izazvanog bakterijom Chlamydia trachomatis doza je 1000 mg (2 tablete) i ona se primenjuje kao pojedinačna dnevna doza.

  Za sve ostale indikacije, doza je 1500 mg, koju treba primeniti u dozi od po 500 mg dnevno, tokom tri uzastopna

  dana. Takođe, ista ukupna doza (1500 mg) se može primenjivati tokom perioda od pet dana i to 500 mg prvog dana, a zatim od drugog do petog dana po 250 mg na dan.


  Stariji pacijenti

  Kod starijih pacijenata se može koristiti isti opseg doza kao i kod odraslih. S obzirom da stariji pacijenti mogu imati proaritmijska stanja (stanja koja pogoduju nastanku poremećaja srčanog ritma), poseban oprez se preporučuje zbog rizika od nastanka srčanih aritmija i torsades de pointes.


  Pedijatrijska populacija

  Lek Hemomycin, film tableta, se može primenjivati samo kod dece telesne mase veće od 45 kg i tada treba koristiti

  uobičajenu dozu za odrasle. Kod dece lakše od 45 kg mogu se koristiti drugi farmaceutski oblici azitromicina, npr. suspenzije.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate oboljenje bubrega ili jetre, jer to može uticati na dozu leka koju će uzimati.


  Ako ste uzeli više leka Hemomycin nego što je trebalo


  Ako ste uzeli preveliku dozu leka Hemomycin, film tablete, odmah se obratite Vašem lekaru. Uobičajeni simptomi predoziranja su reverzibilni gubitak sluha, jaka mučnina, povraćanje i proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hemomycin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hemomycin


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Uvek uzimajte lek do kraja terapijskog perioda, čak iako se osećate bolje. Ako prekinete da uzimate lek pre vremena, infekcija se može ponovo javiti. Takođe, bakterije mogu postati neosetljive na lek što će otežati dalje lečenje.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Hemomycin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U većini slučajeva, neželjena dejstva su prolazna, blaga ili umereno jaka i ne zahtevaju prekid lečenja.


  Neželjena dejstva su rangirana prema učestalosti javljanja na sledeći način: Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek);

  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena (kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka (kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka (ređe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Veoma česta neželjena dejstva: proliv, bol u stomaku, mučnina, nadutost.


  Česta neželjena dejstva: anoreksija, ošamućenost, glavobolja, trnjenje, poremećaj ukusa, oštećenje vida, gluvoća, povraćanje, otežano varenje, svrab, ospa, bol u zglobovima, malaksalost, smanjenje broja ćelija bele krvne loze, smanjenje bikarbonata u krvi.


  Povremena neželjena dejstva: kandidijaza, oralna kandidijaza, vaginalna infekcija, smanjen broj ćelija bele krvne loze, otok krvnih sudova, preosetljivost, uznemirenost, oslabljena osetljivost, pospanost, nesanica, oštećenje sluha, zujanje u ušima, lupanje srca, gorušica, zatvor, zapaljenje jetre, Stivens-Džonson-ov sindrom, fotosenzitivne reakcije, koprivnjača, bol u grudima, edem, slabost, malaksalost, povećanje jetrinih enzima, povećanje bilirubina i ureje u krvi, poremećaj kalijuma u krvi.


  Retka neželjena dejstva: psihomotorni nemir, vrtoglavica, poremećaj funkcije jetre.


  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti: pseudomembranozni kolitis (vrsta zapaljenja debelog creva), smanjenje broja trombocita, hemolitička anemija, anafilaktička reakcija, agresivnost, anksioznost, sinkopa, grčevi, pojačana psihomotorna aktivnost, gubitak čula mirisa i ukusa, poremećaj čula mirisa, miastenija gravis, Torsades de pointes sindrom, poremećaji srčanog ritma, pad krvnog pritiska, zapaljenje pankreasa, promena boje jezika, zastoj jetre (uključujući zapaljenje i nekrozu tkiva jetre), teške promene na koži (toksična epidermalna nekroliza, eritema multiforme), akutna bubrežna slabost, zapaljenje bubrega, promene EKG-a.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK HEMOMYCIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine. Nemojte koristiti lek Hemomycin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hemomycin


Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži 500 mg azitromicina (u obliku azitromicin, dihidrata)


Ostali sastojci su:


Jezgro:


Kako izgleda lek Hemomycin i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete svetlo sivo-plave boje, na prelomu bele do skoro bele boje. PVC/Al blister.

U kutiji se nalazi jedan PVC/Al blister sa 3 film tablete.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Maj, 2014.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-00146-14-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z