Moozeeck

Elephogal


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Elephogal®, oralna disperzibilna tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 oralnih disperzibilnih tableta


∆ Elephogal®, oralna disperzibilna tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 oralnih disperzibilnih tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


∆ Elephogal®, 5 mg, oralne disperzibilne tablete

∆ Elephogal®, 10 mg, oralne disperzibilne tablete donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Elephogal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Elephogal

 3. Kako se upotrebljava lek Elephogal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Elephogal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ELEPHOGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Elephogal sadrži aktivnu supstancu donepezil-hidrohlorid. Pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori acetilholinesteraze.

  Donepezil povećava nivo jedne supstance u mozgu (acetilholin), koja je uključena u funkciju pamćenja, tako što usporava razgradnju acetilholina.

  Lek Elephogal se koristi za lečenje simptoma demencije kod ljudi kojima je dijagnostikovana blaga i umereno teška Alchajmerova bolest. Simptomi uključuju povećan gubitak pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju. Kao rezultat ovih promena, pacijenti sa Alchajmerovom bolešću sve teže i teže obavljaju uobičajene dnevne aktivnosti.

  Lek Elephogal se primenjuje samo kod odraslih pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ELEPHOGAL


  Lek Elephogal ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ELEPHOGAL


  Lek Elephogal uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka Elephogal treba da uzmete?


  Uvek uzimajte lek samo u dozi koju vam je preporučio Vaš lekar.

  Uobičajeno je da lečenje započnete uzimanjem jedne tablete od 5 mg svako veče. Posle mesec dana terapije, Vaš lekar Vam može preporučiti da uzimate jednu tabletu od 10 mg svako veče.


  Tabletu treba staviti na jezik da bi se omogućilo njeno raspadanje, a zatim je treba progutati sa ili bez vode, prema Vašoj želji.


  Jačina tablete koju uzimate može se promeniti u zavisnosti od dužine vremenskog perioda od kad uzimate lek i u zavisnosti od preporuka Vašeg lekara. Maksimalna preporučena doza leka je 10 mg svake večeri.


  Nemojte sami menjati dozu, a da Vam to Vaš lekar nije posavetovao. Treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni kako i kada treba da uzimate Vaš lek.


  Koliko dugo treba da uzimate lek Elephogal?


  Vaš lekar ili farmaceut će Vas posavetovati o tome koliko dugo treba da nastavite sa uzimanjem ovih tableta. Potrebno je da posetite svog lekara periodično kako bi on procenio Vašu terapiju i Vaše simptome.


  Ako ste uzeli više leka Elephogal nego što je trebalo


  NE UZIMAJTE više od jedne tablete dnevno. Odmah pozovite svog lekara ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo. Ukoliko ne možete da kontaktirate svog lekara, odmah se obratite lokalnoj bolnici, Urgentnom odeljenju. Uvek ponesite svoje tablete i kutiju leka kako bi lekar saznao šta ste uzimali.

  Simptomi predoziranja uključuju osećaj mučnine i povraćanje, preterano lučenje pljuvačke, znojenje, usporen

  rad srca, smanjen krvni pritisak (omaglica ili vrtoglavica dok stojite), otežano disanje, gubitak svesti i epileptične napade ili konvulzije (grčenja mišića).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Elephogal


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete svoj lek, jednostavno uzmite jednu tabletu narednog dana u uobičajeno vreme. Ukoliko ste zaboravili da uzmete svoj lek duže od nedelju dana, pozovite svog lekara pre nego što nastavite sa uzimanjem leka.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Elephogal

  Nemojte prestati sa uzimanjem tableta osim ukoliko Vam to nije rekao Vaš lekar. Pozitivni efekti terapije će postepeno nestati ukoliko prestanete sa uzimanjem leka na svoju ruku.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Elephogal, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena od strane pacijenata koji su uzimali lek Elephogal:

  Obavestite svog lekara ukoliko vam se pojavi neko neželjeno dejstvo dok uzimate lek Elephogal. Ozbiljna neželjena dejstva:

  Treba odmah da se javite svom lekaru ukoliko primetite ova neželjena dejstva jer Vam može biti potrebna hitna

  medicinska pomoć.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK ELEPHOGAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Elephogal posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Elephogal


Sadržaj aktivne supstance:


Elephogal, 5 mg, oralne disperzibilne tablete:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg donepezil-hidrohlorida


Elephogal, 10 mg, oralne disperzibilne tablete:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži 10 mg donepezil-hidrohlorida


Sadržaj pomoćnih supstanci:

polakrilin-kalijum; celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-citrat, bezvodni; aspartam E951; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; hlorovodonična kiselina,


koncentrovana i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Elephogal i sadržaj pakovanja


Izgl ed:


Elephogal, 5 mg:

Okrugle tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa oznakom „5” sa jedne strane i ravne površine sa druge strane.


Elephogal, 10 mg:

Okrugle tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa oznakom „10” sa jedne strane i ravne površine sa druge strane.


Pakovanj e:


Dva PVC/PCTFE - Aluminijumska blistera ili dva oPA/ALU/PVC - Aluminijumska blistera sa po 14 oralnih disperzibilnih tableta (ukupno 28 oralnih disperzibilnih tableta) u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Elephogal, 5 mg, oralne disperzibilne tablete: 515-01-3583-12-001 od 19.05.2014.

Elephogal, 10 mg, oralne disperzibilne tablete: 515-01-3584-12-001 od 19.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z