Moozeeck

OZURDEX


UPUTSTVOZA LEK


OZURDEX®, intravitrealni implant u aplikatoru, 700 mikrograma

Pakovanje: ukupno 1 kom, vrećica, 1 x 700 mikrograma


Proizvođač: Allergan Pharmaceuticals Ireland


Adresa: Castlebar Road Westport, Co.Mayo, Irska Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd

Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


OZURDEX®, 700 mikrograma, intravitrealni implant u aplikatoru

deksametazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek OZURDEX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek OZURDEX

 3. Kako se upotrebljava lek OZURDEX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek OZURDEX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OZURDEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca u leku OZURDEX je deksametazon. Deksametazon pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi.


  Lek OZURDEX se koristi za lečenje gubitka vida kod odraslih koji je posledica blokade (zapušenja) vene u oku. Ovo zapušenje vodi ka nagomilavanju tečnosti uzrokujući oticanje površine (prostora) oko retine (sloj u zadnjem delu oka koji je osetljiv na svetlost) koja se zove makula. Otok može dovesti do oštećenja makule što će uticati na Vaš centralni vid koji je uključen u radnje kao što je čitanje. Lek OZURDEX ima efekat na smanjenje otoka makule, što pomaže smanjenju ili sprečavanju oštećenja makule.


  Lek OZURDEX se takođe koristi za lečenje zapaljenja u zadnjem delu oka. Ovo zapaljenje dovodi do slabljenja vida i/ili prisustva flotera u oku (crnih tačkica ili tankih linija koje se kreću po vidnom polju). Lek OZURDEX smanjuje ovo zapaljenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OZURDEX


  Ne sme Vam se primeniti lek OZURDEX:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OZURDEX


  Injekciju leka OZURDEX će primeniti samo kvalifikovani očni lekar.

  Uobičajena doza je jedan implant koji se injektuje u Vaše oko. Ukoliko efekat injekcije isčezne i ako Vaš doktor to preporuči, drugi implant Vam se tada može primeniti u oko.

  Vaš doktor će Vam reći da koristite antibiotske kapi za oči pre i posle svake injekcije kako bi sprečio razvoj infekcije. Molimo Vas da ova uputstva pažljivo pratite.

  Na dan primene injekcije, Vaš doktor će primeniti i antibiotske kapi za oči kako bi sprečio pojavu infekcije. Doktor će Vam takođe, dati i lokalnu anesteziju kako bi smanjio bilo koji bol koji možete osetiti tokom davanja injekcije. Može se desiti da čujete „klik“ tokom davanja injekcije leka OZURDEX, ova pojava je normalna.


  Na kraju ovog uputstva se nalaze detaljne instrukcije za Vašeg doktora kako se primenjuje lek OZURDEX.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka, porazgovarajte sa Vašim doktorom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i lek OZURDEX može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Učestalost pojavljivanja neželjenih dejstava koja su navedena u nastavku, definisana je na sledeći način:


  Vrlo česta

  Javljaju se kod više od 1 pacijenta na 10

  Česta

  Javljaju se kod 1 do 10 pacijenata na 100

  Povremena

  1 od 10 pacijenata na 1000

  Retka

  1 od 10 na 10000

  Vrlo retka

  Manje od 1 pacijenta na 10000


  Nepoznata

  Učestalost ne može da se proceni na osnovu

  postojećih podataka


  Sledeća neželjena dejstva se mogu videti pri primeni leka OZURDEX za lečenje otoka u zadnjem delu oka koji je osetljiv na svetlost:


  Vrlo česta: Povišen očni pritisak, krvarenje na površini oka*


  Česta: Visok pritisak u oku, odvajanje želatinoznog dela u oku od sloja osetljivog na svetlost (odvajanje staklastog tela), zamućenje sočiva (katarakta), krvarenje unutar oka*,otežavanje jasnog vida, osećaj tačkica ispred oka (uključujući „flotere“)*, bol u oku*, bljeskanje*, otok na površini oka*, osećaj gledanja kroz izmaglicu ili maglu*, crvenilo oka*, glavobolja


  Povremena: raslojavanje sloja osetljivog na svetlo koji se nalazi u pozadini oka (retinalno raslojavanje)*, povećanje proteina na vrhu oka usled zapaljenja*


  Sledeća neželjena dejstva se mogu videti pri primeni leka OZURDEX za lečenje zapaljenja zadnjeg dela oka: Vrlo česta: Povišen očni pritisak, zamućenje sočiva (katarakta), krvavljenje na površini oka*

  Česta: Odvajanje sloja osetljivog na svetlo od zadnjeg dela oka, abnormalan osećaj u oku, zapaljenje i svrab očnih kapaka, crvenilo beonjača, poteškoće u jasnom vidu, osećaj tačkica ispred oka (uključujući „flotere“), migrena

  Nepoznata: Zapaljenje unutar oka


  *Neka od ovih neželjenih dejstava su uzrokovana samim postupkom primene injekcije, a ne usled dejstva leka OZURDEX.


  Ukoliko neka od neželjenih dejstava postanu ozbiljna, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg doktora.


 5. KAKO ČUVATI LEK OZURDEX


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek OZURDEX nakon isteka roka trajanja koji se nalazi na kartonskoj kutiji i zaštitnoj foliji.

  Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan u naznačenom mesecu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe 3 godine Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OZURDEX


Aktivna supstanca je deksametazon.

Jedan implant sadrži 700 mikrograma deksametazona. Ostali sastojci su:

poli (D,L-laktid-ko-glikolid) (50:50 PLGA estar)

poli (D,L-laktid-ko-glikolid) (50:50 PLGA kiselina)


Kako izgleda lek OZURDEX i sadržaj pakovanja


Jedan implant u obliku štapića koji je smešten u igli aplikatora za jednokratnu upotrebu.

Aplikator koji sadrži implant je pakovan u vrećicu od zapečaćene folije u kojoj se nalazi kesica sa materijom za prikupljanje vlage.

Jedna kartonska kutija sadrži jedan aplikator sa jednim implantom koji se može upotrebiti jednom i zatim odložiti.


Nosilac dozvole

EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija  1. Terapijske indikacije


   Lek OZURDEX je indikovan za lečenje odraslih pacijenata sa makularnim edemom nastalim ili okluzijom grane retinalne vene (BRVO) ili okluzijom centralne retinalne vene (CRVO) (videti odeljak 5.1.).


   Lek OZURDEX je indikovan za lečenje odraslih pacijenata sa zapaljenjem zadnjeg segmenta oka, predstavljenog kao neinfektivni uveitis.

  2. Doziranje i način primene


   Lek OZURDEX mora primeniti kvalifikovani oftalmolog koji ima iskustva sa primenom intravitrealnih injekcija.


   Doziranje

   Preporučena doza je jedna injekcija leka OZURDEX, implant, intravitrealno u obolelo oko. Primena leka u oba oka istovremeno se ne preporučuje (videti odeljak 4.4.).


   Ponavljanje doza leka treba uzeti u obzir kada pacijent odgovori na terapiju gubitkom oštrine vida, kao i kada lekar proceni da će benefit od ponovnog lečenja biti značajniji od rizika (videti odeljak 5.1.).


   Pacijente koji povrate i zadrže poboljšan vid ne treba ponovo lečiti. Pacijente kod kojih dođe do pogoršanja vida, a koje nije usporeno primenom leka OZURDEX, ne treba ponovo lečiti.


   Postoji mali broj informacija o ponovnoj primeni leka u intervalu kraćem od 6 meseci (videti odeljak 5.1.). Trenutno ne postoje iskustva o ponovnoj primeni kod neinfektivnog uveitisa zadnjeg segmenta ili posle drugog implanta kod okluzije retinalne vene.


   Potrebno je pacijente pratiti nakon primene injekcije kako bi se uspostavilo rano lečenje ukoliko dođe do pojave infekcije ili povećanja intraokularnog pritiska (videti odeljak 4.4.).


   Posebna populacija pacijenata

   Stariji pacijenti (≥ 65 godina starosti)

   Nije potrebno prilagođavati dozu kod starijih pacijenata.


   Pacijenti sa oštećenom bubrežnom funkcijom

   Lek OZURDEX nije ispitivan na pacijentima koji imaju oštećenje bubrežne funkcije, ali nisu potrebna posebna razmatranja za primenu leka u ovoj populaciji bolesnika.


   Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

   Lek OZURDEX nije ispitivan na pacijentima koji imaju oštećenje funkcije jetre, ali nisu potrebna posebna razmatranja za primenu leka u ovoj populaciji bolesnika.


   Pedijatrijska populacija

   Ne postoji opravdanost primene leka OZURDEX u pedijatrijskoj populaciji sa makularnim edemom nastalim nakon okluzije grane retinalne vene (BRVO) ili okluzije centralne retinalne vene (CRVO).

   Bezbednost i efikasnost leka OZURDEX u pedijatrijskoj populaciji sa uveitisom nije uspostavljena. Nema

   raspoloživih podataka.


   Način primene leka

   Intravitrealni implant u aplikatoru isključivo za jednokratnu intravitrealnu primenu. Svaki aplikator pojedinačno se može koristiti samo za lečenje jednog oka.


   Procedura primene intravitrealne injekcije se mora sprovesti pod aseptičnim uslovima koji uključuju korišćenje sterilnih rukavica, sterilnog mantila i sterilnog spekuluma (ili ekvivalent).


   Potrebno je primeniti lokalni antibiotik širokog spektra pre primene injekcije, kao i na dan primene. Takođe, potrebno je primeniti i odgovarajuću lokalnu anesteziju. Ukloniti nalepnicu od folije sa kartona i pregledati da nema oštećenja (videti odeljak 6.6.). Nakon toga, u sterilnom prostoru, skinuti zatvarač od folije i nežno odložiti aplikator na sterilni poslužavnik. Pažljivo ukloniti kapicu sa aplikatora. Kada se zatvarač od folije jednom ukloni, potrebno je aplikator odmah iskoristiti.


   Držite aplikator u jednoj ruci i pravo skinite zaštitnu traku sa aplikatora. Nemojte uvrtati ili kriviti zaštitnu traku. Iglu pod uglom ubodite u skleru, gurnite iglu do 1 mm kroz skleru, a zatim preusmerite ka centru oka u vitrealnu šupljinu i gurajte dokle god silikonski prsten ne bude u ravni sa konjuktivom. Lagano pritisnite pokretačko dugme dokle ne čujete zvuk (klik). Pre nego što uklonite aplikator iz oka, uverite se da je pokretačko dugme pritisnuto do kraja i u ravni sa površinom aplikatora. Uklonite iglu u istom pravcu koji ste koristili da uđete u staklasto telo.


   Odmah nakon primene leka OZURDEX uraditi indirektnu oftalmoskopiju u kvadrantu u kome je primenjena injekcija kako bi se potvrdila uspešna implantacija. Vizualizacija je moguća u velikom broju slučajeva. U slučajevima gde implant ne može da se vizualizuje, uzmite sterilnu pamučnu tkaninu i blago pritisnite u predelu gde je primenjena injekcija kako biste doveli implant u poziciju gde može da se vidi.


   Nakon intravitrealne injekcije, pacijentima treba nastaviti lečenje sa antibioticima širokog spektra.


  3. Kontraindikacije


   Lek OZURDEX je kontraindikovan u sledećim situacijama:

   • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak leka.

   • Aktivna ili suspektna očna ili periokularna infekcija, uključujući većinu virusnih bolesti kornee i konjuktive, kao i aktivni epitelijalni herpes simpleks keratitis (dendritski keratitis), vakcinia, varičela, infekcije mikobakterijama i gljivična oboljenja.

   • Uznapredovali glaukom koji se ne može adekvatno kontrolisati samo primenom lekova.


  4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Praćenje pacijenata

   Bilo koja primena intravitrealne injekcije može biti u vezi sa nastankom endoftalmitisa, intraokularne inflamacije, povećanog intraokularnog pritiska, kao i retinalnim odvajanjem. Odgovarajuće aseptične tehnike primene injekcije se uvek moraju koristiti. Kao dodatak ovim tehnikama, potrebno je pratiti pacijente nakon primene injekcije, kako bi moglo da se uspostavi rano lečenje ukoliko dođe do infekcije ili povećanja intraokularnog pritiska. Praćenje pacijenata se može sastojati od provere perfuzije glave optičkog nerva odmah nakon primene injekcije, tonometrijom i to 30 minuta nakon injekcije, kao i biomikroskopijom, dva do sedam dana nakon primene injekcije.


   Takođe, potrebno je reći pacijentima da prijave bilo koje simptome koji mogu ukazivati na endoftalmitis ili bilo koji od gore navedenih događaja i to bez odlaganja (videti odeljak 4.8).


   Neželjene reakcije

   Primena kortikosteroida može izazvati posteriornu subkapsularnu kataraktu, glaukom i može rezultovati sekundarnom očnom infekcijom.


   Posle prve injekcije incidenca pojave katarakte bila je viša kod pacijenata sa neinfektivnim uveitisom zadnjeg segmenta u poređenju sa pacijentima sa BRVO/CRVO. Tokom BRVO/CRVO kliničkih studija, katarakta je prijavljivana češće kod pacijenata sa fakičnim sočivom koji su primili drugu injekciju (videti odeljak 4.8.). Samo 1 pacijent od 368 njih zahtevao je operativno rešavanje katarakte tokom prvog ciklusa lečenja, i 3 pacijenta od njih 302 tokom drugog ciklusa lečanja. U studiji sa neinfektivnim uveitisom, 1 pacijent od 62 fakična pacijenta bio je podvrgnut operaciji katarakte posle jedne injekcije.


   Prevalenca konjuktivalne hemoragije bila je viša kod pacijenata sa neinfektivnim uveitisom zadnjeg segmenta u poređenju sa pacijentima sa BRVO/CRVO. To bi moglo da se pripiše intravitrealnoj proceduri injektiranja ili istovremenoj primeni lokalnih i/ ili sistemski kortikosteroida ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Lečenje nije potrebno, jer je rezolucija spontana.


   Kao što je i očekivano tokom primene steroida i intravitrealnih injekcija moguća je pojava povećanja intraokularnog pritiska (IOP). Kod pacijenata kod kojih se javilo povećanje IOP za ≥10 mmHg u odnosu na fiziološku granicu, najveća proporcija u povećanju IOP je evidentirana negde oko 60 dana od primene injekcije. Zbog toga je neophodno redovno praćenje IOP, nezavisno od osnovnog IOP, a svako povećanje je potrebno lečiti na odgovarajući način ukoliko je to potrebno posle ubrizgavanja. Kod pacijenta koji su mlađi od 45 godina, sa makularnim edemom nastalim okluzijom retinalne vene ili sa zapaljenjem zadnjeg segmenta oka, predstavljenog kao neinfektivni uveitis povećanje IOP je češće zabeleženo.


   Druga upozorenja i mere opreza

   Kortikosteroide treba koristiti sa oprezom kod pacijenata sa istorijom očnog herpes simplex-a, dok ih ne treba primenjivati kod pacijenata sa aktivnim očnim herpes simplex-om.


   Bezbednost i efikasnost leka OZURDEX primenjenog u oba oka trenutno nisu ispitivane. Usled toga, ne preporučuje se primena ovog leka istovremeno u oba oka.


   Lek OZURDEX nije ispitivan kod afakičkih pacijenata. Zbog toga lek OZURDEX je potrebno sa oprezom primenjivati kod ovih pacijenata.


   Lek OZURDEX nije ispitivan na pacijentima koji boluju od makularnog edema nastalog usled RVO sa značajnom retinalnom ishemijom. Usled toga primena leka OZURDEX se ne preporučuje kod ovih pacijenata.


   Antikoagulantna terapija je korišćena kod 1,7% pacijenata koji su koristili lek OZURDEX; i kod ovih pacijenata nisu evidentirani slučajevi hemoragičkih neželjenih dejstava. Antitrombocitni lekovi kao što je klopidogrel, su primenjivani u nekom od stadijuma kliničkih studija kod više od 40 % pacijenata. U kliničkoj studiji kod pacijenata kojima je davan lek OZURDEX, a koji su na antitrombocitnoj terapiji, je zabeležen veći broj hemoragičkih neželjenih događaja (27%), za razliku od kontrolne grupe pacijenata (20%). Najčešće prijavljivana hemoragijska neželjena reakcija na lek je konjuktivalna hemoragija (24%). Lek OZURDEX je potrebno sa oprezom primenjivati kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji ili koji uzimaju antitrombocitne lekove.


  5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Nisu sprovedene kliničke studije interakcija.

   Sistemska resorpcija je minimalna i nisu očekivane interakcije.


  6. Primena u periodu trudnoće i dojenja


   Trudnoća

   Studije sprovedene na životinjama su pokazale teratogeni efekat nakon lokalne oftalmičke primene (videti odeljak 5.3.). Ne postoje adekvatni podaci o intravitrealnoj primeni deksametazona kod trudnica. Dugotrajna sistemska primena glukokortikoida tokom trudnoće povećava rizik od smanjenja intrauterinog rasta, kao i adrenalne insuficijencije kod novorođenčadi. Usled ovih informacija, iako je očekivano da sistemsko izlaganje deksametazonu nakon lokalnog intraokularnog lečanja bude malo, lek OZURDEX se ne preporučuje za primenu tokom perioda trudnoće, osim ako potencijalna korist opravdava potencijalni rizik za fetus.


   Dojenje

   Deksametazon se izlučuje u majčino mleko. Nisu očekivani efekti na dete zbog načina primene, kao i rezultujućih nivoa sistemske resorpcije. Međutim, primena leka OZURDEX se ne preporučuje tokom perioda dojenja, osim ukoliko nije jasno neophodna.


   Fertilnost

   Nisu poznati podaci o plodnosti.


  7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Nakon intravitrealne injekcije leka OZURDEX, pacijenti mogu iskusiti privremeno slabljenje vida (videti odeljak 4.8.). Ne bi trebalo da upravljaju vozilom ili mašinama sve dok se vid ne popravi.


  8. Neželjena dejstva


BRVO/CRVO


 1. Bezbednost leka OZURDEX ispitivana je u dve randomizovane, dvostruko slepe, prividno kontrolisane studije faze III , na pacijentima koji boluju od makularnog edema koji je nastao okluzijom centralne retinalne vene ili okluzijom grane retinalne vene. Ukupno 427 pacijenata je bilo u grupi koja je primila lek OZURDEX, dok je njih 426 bilo u kontrolnoj (grupa simulanata) grupi i svi su randomizovani u dve studije faze III. Ukupno 401 pacijent (94 %) koji su bili randomizovani u grupu koja je bila lečena lekom OZURDEX je završilo period inicijalnog lečenja (do 180. dana).


  Ukupno 47,3 % pacijenata je iskusilo najmanje jedno neželjeno dejstvo. Najčešće prijavljivana neželjena dejstva, kod pacijenata koji su bili na terapiji lekom OZURDEX, su bili povećanje intraokularnog pritiska (24,0 %) i konjuktivalna hemoragija (14,7 %).


  Profil neželjenih reakcija kod pacijenata sa BRVO je podjednak sa profilom koji je primećen kod


  pacijenata sa CRVO, iako je ukupna incidencija pojavljivanja neželjenih reakcija bila veća u podgrupi pacijenata sa CRVO.


 2. Sledeće neželjene reakcije, koje su povezane sa primenom leka OZURDEX, su prijavljivane tokom dve kliničke studije faze III.


  U Tabeli 1. su prikazane neželjene reakcije prema MedDRA sistemu klasifikacije organa: vrlo česte (≥ 1/10); česte (≥1/100 do <1/10); povremene (≥1/1000 do <1/100); retke (≥1/10000 do <1/1000); vrlo retke (<1/10000). U svakoj grupi prema frekvenciji, neželjena dejstva su predstavljena u opadajućem nizu u odnosu na ozbiljnost.


  Tabela 1. Neželjene reakcije – BRVO/CRVO


  Klasifikacija sistema organa

  Frekvencija

  Neželjena reakcija

  Poremećaj nervnog sistema

  Povremena

  Glavobolja


  Poremećaj oka


  Vrlo česta

  Povećanje intraokularnog pritiska,

  konjuktivalna hemoragija*


  Česta

  Okularna hipertenzija, odvajanje

  staklastog tela, katarakta, subkapsularna katarakta, krvarenje u staklastom telu, poremećaji vida*, zamućenost staklastog tela* (uključujući opacitete staklastog tela), bol u oku*, fotopsija*, edem konjuktive*, pojava ćelija u prednjoj komori*, konjuktivalna hiperemija*


  Povremena

  Retinalno raslojavanje*, odbljesak

  u prednjoj komori*

  * Neželjene reakcije koje se smatraju da su u vezi sa procedurom primene intravitrealne injekcije, a ne sa primenom deksametazonskog implanta.


 3. Povećanje intraokularnog pritiska (IOP) pri primeni leka OZURDEX doseže svoj maksimum 60. dana od primene leka, dok se do 180. dana vraća na fiziološku granicu. Povećanje IOP ili ne zahteva lečenje ili se privremeno primenjuju lokalni lekovi za snižavanje IOP. Tokom perioda inicijalnog lečenja, svega 0,7 % (3/421) pacijenata koji su primili lek OZURDEX je zahtevalo lasersko ili hirurško lečenje povišenog IOP, za razliku od 0,2 % (1/423) pacijenata koji su bili u grupi simulanata (kontrolna grupa).


Profil neželjenih reakcija koje su evidentirane kod 341 pacijenta nakon primene druge injekcije leka OZURDEX, je bio sličan onom koji je uočen nakon primene prve injekcije. Od ukupnog broja njih 54 % je iskusilo najmanje jednu neželjenu reakciju. Incidencija povećanja IOP (24,9 %) je slična onoj koja je viđena nakon primene prve injekcije i kao što je očekivano vraćanje na fiziološke granice je bio 180. dana od primene. Ukupna incidenca pojave katarakte je bila veća nakon 1. godine u odnosu na prvih 6 meseci.


UveitisFarmakoterapijska grupa: Oftalmološki, antiinflamatorni lek


ATC kod: S01BA01


Deksametazon, potentni kortikosteroid, je pokazao supresiju procesa inflamacije inhibišući edem, depoziciju fibrina, kapilarno curenje, kao i migraciju fagocita u odgovoru na inflamaciju. Vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF) pripada grupi citokina koji se javlja u povećanoj koncentraciji pri pojavi makularnog edema. On je potentni pokretač vaskularne permeabilnosti. Pokazalo se da dejstvo kortikosteroida inhibiše ekspresiju VEGF. Dodatno, kortikosteroidi sprečavaju oslobađanje prostaglandina, od kojih su neki prepoznati kao medijatori cistoidnog makularnog edema.


BRVO/CRVO

Efikasnost leka OZURDEX je procenjena u dve multicentrične, dvostruko slepe, randomizovane, kontrolisane uz pomoć simulanata (kontrolna grupa), paralelne studije sa identičnim dizajnom, koje su sprovedene na 1267 pacijenata kojima su primenjeni implanti sa 350 mikrograma, odnosno 700 mikrograma deksametazona u jednoj grupi i simulanata u drugoj grupi (studija 206207-008 i 206207-009). Od ukupnog broja njih 427 je primilo lek OZURDEX, njih 414 je primilo implant sa 350 mikrograma deksametazona, a njih 426 su bili simulanti.


Na osnovu analiziranih podataka, lečenje lekom OZURDEX je pokazalo statistički značajno veću incideciju respondera, koja je definisana na osnovu mogućnosti da pacijenti poboljšano vide ≥ 15 slova nego pre terapije, a prema Best Corrected Visual Acuity (BCVA) testu, 90. dana nakon primene injekcije jednog implanta, kada se poredi sa grupom simulanata (p < 0,001).


Odnos pacijenata koji su postigli primarnu meru efikasnosti, a to je da poboljšano vide ≥ 15 slova nego pre terapije, a prema (BCVA), posle injekcije jednog implanta, prikazan je u Tabeli 3. Efekat lečenja je uočen na prvoj kontroli 30. dana nakon primene implanta. Maksimalni efekat lečenja je primećen 60. dana, a razlika u incidenciji respondera je statistički bila značajnija kod grupe pacijenata lečenih lekom OZURDEX u poređenju sa pacijentima iz kontrolne grupe i to tokom svih kontrola koje su izvršene do 90. dana od primene injekcije. Do

180. dana se nastavilo sa rastom incidencije respondera koji su pokazali poboljšanje u smislu poboljšanog vida ≥

15 slova nego pre terapije prema BCVA testu, u odnosu na grupu simulanata (kontrolna grupa).


Tabela 3. Udeo pacijenata koji su iskusili poboljšanje vida sa ≥ 15 slova prema Best Corrected Visual Acuity (BCVA) u studiji OKO.

(Populacija prema principu ITT)


grupa OZURDEX

grupa Simulanti

Kontrola

N = 427

N = 426

Dan 30.

21,3 %a

7,5 %

Dan 60.

29,3 % a

11,3 %

Dan 90.

21,8 % a

13,1 %

Dan 180.

21,5 %

17,6 %

a Odnos koji je značajno veći kod grupe OZURDEX u odnosu na grupu Simulanti (p < 0,001).


Srednja vrednost promene BCVA u odnosu na osnovne vrenosti je bila značajno veća kod grupe OZURDEX u poređenju sa grupom Simulanti tokom svih kontrola.


U svim studijama faze III, kao i u zajedničkoj analizi, vreme da se postigne poboljšanje u čitanju ≥ 15 slova (3 reda) prema BCVA, kumulativne krive odgovora su značajno bile veće u grupi OZURDEX u poređenju sa grupom Simulanti (p < 0,001), kao i to da je poboljšanje 3 reda prema BCVA u grupi OZURDEX nastalo brže u poređenju sa kontrolnom grupom pacijenata.


Grupa OZURDEX je brojčano bila veća u odnosu na kontrolnu grupu, kada je reč o sprečavanju gubitka vida, pokazujući smanjen odnos pacijenata koji su iskusili pogoršanje vida (čitajući ≥ 15 slova) tokom 6-mesečnog perioda procene.


U svakoj studiji faze III, kao i u zajedničkoj analizi, srednja vrednost debljine retine je značajno manja, a srednja vrednost redukcije u odnosu na osnovnu vrednost je značajno veća i to u grupi OZURDEX (- 207,9 mikrona), poredeći sa kontrolnom grupom (- 95,0 mikrona) i to 90. dana od primene (p < 0,001, zajednički podaci). Efekat lečenja koji je procenjen na osnovu BCVA, 90. dana od primene je potkrepljen i ovim anatomskim otkrićem. Na

180. dan od primene, srednja vrednost redukcije debljine retine (- 119,3 mikrona) u poređenju sa kontrolnom grupom, nije bila od značaja.


Pacijenti kod kojih je BCVA skor bio < 84 ili debljina retine iznosila > 250 mikrona, prema optičkoj koherentnoj tomografiji (OCT), kao i prema mišljenju istraživača da naredni ciklus lečenja neće ugroziti pacijenta,bili su prikladni za primenu leka OZURDEX u open label produžetku studije. Od ukupnog broja pacijenata koji su bili uključeni u produžetak studije, njih 93% je primilo injekciju leka OZURDEX u periodu od 5 do 7 meseci nakon inicijalnog lečenja.


Kao i tokom inicijalnog perioda lečenja i u produžetku studije je 60. dana uočen najveći odgovor na primenjenu terapiju. Ukupne stope odgovora na primenjnu terapiju su bile veće tokom produžetka studije kod onih pacijenata koji su primili dve injekcije leka OZURDEX, u poređenju sa onim pacijentima koji tokom inicijalnog perioda lečenja nisu primili lek OZURDEX.


Odnos pacijenata koji su odgovorili na terapiju, tokom svake kontrole, je bio veći nakon primene drugog ciklusa lečenja u poređenju sa inicijalnim lečenjem. Odlaganje lečenja za 6 meseci rezultiralo je smanjenjem respondera tokom svih kontrola u produžetku studije, u poređenju sa onim pacijentima koji su primili drugu injekciju leka OZURDEX.


Uveitis

Klinička efikasnost leka OZURDEX ispitivana je u jednoj multicentričnoj, randomizovanoj, slepoj studiji za lečenje neinfektivnog zapaljenja zadnjeg segmenta oka kod pacijenata sa uveitisom.

Ukupno 229 pacijenata randomizovano je na one kojima su primenjeni implanti sa 350 mikrograma ili 700 mikrograma deksametazona ili grupu simulanata. Od toga, ukupno 77 pacijenata je bilo u grupi koja je primila lek OZURDEX, 76 deksametazon 350 mikrograma, dok je njih 76 bilo u kontrolnoj grupi (grupa simulanata). Ukupno 95% pacijenata završilo je 26-to nedeljnu studiju.


Udeo pacijenata sa skorom zamagljenja staklastog tela od 0 u oftalmološkoj studiji u 8. nedelji (primarni parametar praćenja) bio je četvorostruko viši sa OZURDEX-om (46,8%), u poređenju sa grupom simulanata (11, 8%), p < 0,001. Statistički značajna superiornost održala se do 26. nedelje, uključujući i tu nedelju (p ≤ 0,014), kako je prikazano u Tabeli 4.


Krive stope kumulativnog odgovora (vreme za skor zamagljenja staklastog tela od 0) bile su značajno različite za grupu OZURDEX u poređenju sa grupom simulanata (p < 0,001), kod pacijenata koji su primali deksametazon, a kod kojih se ranije manifestovao početak bolesti i kod kojih je bio veći odgovor na lečenje.


Smanjenje zamagljenja staklastog tela praćeno je poboljšanjem oštrine vida. Udeo pacijenata kod kojih je došlo do poboljšanja oštrine vida za najmanje 15 slova od osnovnog nivoa najbolje korigovane vidne površine (BCVA) u jednom oftalmološkom istraživanju u 8. nedelji bio je viši od šestostruke vrednosti, prilikom primene leka OZURDEX (42, 9%), u poređenju sa grupom simulanata (6,6%), p < 0,001. Statistička superiornost je postignuta u 3. nedelji i održala se sve do 26. nedelje, uključujući i tu nedelju (p < 0,001), kako je prikazano u Tabeli 4.


Procenat pacijenata kojima je potrebno dodatno lečenje, od početka do 8. nedelje, bio je skoro trostruko manji sa OZURDEX-om (7,8%), u poređenju sa grupom Simulanti (22, 4%), p = 0,012.


Tabela 4. Udeo pacijenata sa skorom zamagljenja staklastog tela 0 i poboljšanjem oštrine vida za ≥ 15 slova prema Best Corrected Visual Acuity (BCVA) u studiji OKO (Populacija prema principu ITT)


Kontrola

Zamagljenje staklastog tela 0 skor

BCVA poboljšanje od osnovne odrednice za ≥ 15 slova

DEX 700

N = 77

Simulanti N = 76

DEX 700

N = 77

Simulanti N = 76

3. nedelja

23, 4%

11,8%

32,5%a

3,9%

6. nedelja

42,9%a

9,2%

41,6%a

7,9%

8. nedelja

46,8%a

11,8%

42,9%a

6,6%

12. nedelja

45,5%a

13,2%

41,6%a

13,2%

16. nedelja

40,3%b

21,1%

39,0%a

13,2%

20. nedelja

39,0%c

19,7%

40,3%a

13,2%

26. nedelja

31,2%d

14,5%

37,7%a

13,2%

ap < 0,001; bp = 0,010; c p = 0,009; d p= 0, 014


Pedijatrijska populacija pacijenata


Evropska Agencija za lekove (EMEA) je odustala od zahteva da se podnesu rezultati ispitivanja leka OZURDEX u svim podgrupama pedijatrijske populacije pacijenata koji boluju od okluzije retinalne vene. Videti odeljak 4.2. o informacijama o primeni leka kod pedijatrijske populacije.


5.2. Farmakokinetički podaci


Koncentracije u plazmi su dobijene iz podgrupe 21 pacijenta iz dve, 6-mesečne studije efikasnosti, merenjem 7., 30., 60. i 90. dana nakon primene intravitrealnog implanta sa 350 mikrograma, odnosno 700 mikrograma deksametazona. 95 % vrednosti plazma koncentracija deksametazona u grupi koja je primila 350 mikrograma, kao i 86 % u grupi koja je primila 700 mikrograma su bile ispod donjeg limita merljivosti tj. kvantifikacije (0,05 ng/ml). Najviši nivo plazma koncentracije od 0,094 ng/ml je primećen kod jednog ispitanika iz grupe kojoj je primenjeno 700 mikrograma deksametazona. Uočeno je da plazma koncentracija deksametazona nije u relaciji sa uzrastom, telesnom težinom ili polom pacijenata.


U 6-mesečnoj studiji sprovedenoj na majmunima, nakon jednokratne primene injekcije leka OZURDEX, izmerena Cmax u staklastom telu nakon 42. dana od primene deksametazona, iznosila je 100 ng/ml, dok je 91. dana izmerena vrednost od 5,57 ng/ml. Deksametazon se mogao detektovati u staklastom telu 6 meseci nakon primene injekcije. Redosled vrednosti koncentracija deksametazona je sledeći: retina > iris > cilijarno telo >Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z