FISKocr

Cetirizine Alvogen


UPUTSTVOZA LEK


Cetirizine Alvogen®, 10 mg film tableta, 14 tableta


Proizvođač: Cipla Limited

Adresa: A-42 MIDC, Patalganga Dist Raigad, Maharashtra, Indija

Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Srbija


Cetirizine Alvogen® 10 mg film tableta

INN: cetirizin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cetirizine Alvogen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cetirizine Alvogen

 3. Kako se upotrebljava lek Cetirizine Alvogen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cetirizine Alvogen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Cetirizine Alvogen I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Cetirizine Alvogen je cetirizin, lek iz grupe antihistaminika, antialergijskih lekova. Namenjen je pacijentima koji boluju od sezonskih alergija (sezonski alergijski rinitis), nesezonskih alergija kao što su alegije na prašinu ili kućne ljubimce (perenijalni alergijski rinitis) i urtikarija (otoka, crvenila i svraba kože).

  Antihistaminici kao Cetirizine Alvogen olakšavaju neprijatne simptome i nelagodnost koje su u vezi s gore navedenim stanjima, kao što je kijavica, iritirani, zapušeni nos koji curi, crvene, suzne oči koje svrbe, kao i osip na koži.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Cetirizine Alvogen


  Lek Cetirizine Alvogen u obliku film tableta ne treba da koriste deca mlađa od 6 godina.

  Ukoliko imate neki oblik oštećenja bubrega i bubrežne funkcije, pre nego sto počnete da uzimate ovaj lek treba da se posavetujete sa Vašim lekarom.

  Ako imate netoleranciju (nepodnošenje) na neki od šećera, posavetujte se sa Vašim lekarom pre nego sto uzmete ove tablete.


  Lek Cetirizine Alvogen ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na cetirizin ili na bilo koji drugi sastojak leka Cetirizine Alvogen ili na neki drugi lek iz gupe antihistaminika.

  Ako bolujete od veoma teškog oblika bubrežne insuficijencije (slabosti bubrega) (klirens kreatinina manji od 10 ml/min).


  Kada uzimate lek Cetirizine Alvogen, posebno vodite računa:


  Kada bolujete od epilepsije ili imate povećan rizik od konvulzija (grčeva mišića). Ako se simptomi ne povlače kontaktirajte Vašeg lekara.


  Primena drugih lekova


  Ako lek koristite u skladu sa uputstvom, ne očekuju se interakcije sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Cetirizine Alvogen sa hranom ili pićima


  Hrana ili obroci nemaju značajnog uticaja na uzimanje ovog leka.

  Kao i tokom upotrebe drugih antihistaminika, treba da izbegavate prekomernu upotrebu alkohola dok uzimate

  ovaj lek.


  Primena leka Cetirizine Alvogen u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek tokom trudnoće ili dojenja, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ne preporučuje se primena u periodu dojenja, zato što aktivna supstanca ovog lek prolazi u majčino mleko. Ukoliko treba da se podvrgnete alergijskom testu, pitajte doktora kada treba da prekinete da uzimate Cetirizine


  Alvogen .Ovaj lek može uticati na rezultate testa na alergiju.


  Uticaj leka Cetirizine Alvogen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja ako se lek koristi u skladu sa uputstvom, u okviru propisanih doza.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cetirizine Alvogen


  Ove tablete, kao pomoćnu supstancu, sadrže laktozu. Ako imate netoleranciju (nepodnosite) na neki od šećera, posavetujte se sa Vašim lekarom pre nego sto uzmete ove tablete.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Cetirizine Alvogen


  Doziranje

  Lek Cetirizine Alvogen uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Deca od 6 do 12 godina starosti: 5 mg dva puta dnevno (jedna polovina tablete dva puta dnevno). Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina: 10 mg jednom dnevno (jedna tableta).

  Kod pacijenata sa umerenom do teškom insuficijencijom bubrega (slabost bubrega): doziranje se mora uskladiti

  sa bubrežnom funkcijom.

  Ako osetite pospanost i vrtoglavicu, uzimanje polovine doze dva puta dnevno može smanjiti ove neželjena dejstva. Ako se ovi simptomi ponavljaju obratite se Vašem lekaru.


  Način primene

  Tablete uzimati sa čašom tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka Cetirizine Alvogen nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli veću dozu leka od propisane, odmah se javite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cetirizine Alvogen


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite je čim se setite, ali sledeću dozu uzmite nakon 24 sata. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cetirizine Alvogen


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Cetirizine Alvogen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ove tablete kod većine osoba na izazivaju neželjena dejstva. Međutim, kao i kod svih drugih lekova, neke osobe mogu reagovati drugačije. Ako:

 5. KAKO ČUVATI LEK Cetirizine Alvogen


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Cetirizine Alvogen posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Cetirizine Alvogen ako primetite vidljive znake neispravnosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cetirizine Alvogen


Aktivna supstanca: jedna film tableta sadrži 10 mg cetirizina-dihidrohlorida.

Pomoćne supstance: jedna film tableta sadrži 100,20 mg laktoze monohidrata. Ostali sastojci

jezgra tablete su: mikrokristalna celuloza (E460), silicijum-dioksid koloidni bezvodni, kukuruzni skrob, talk i magnezijum-stearat.


Film tablete (Opadry White 31F5894): hidroksipropilmetilceluloza (E 464); laktoza monohidrat; titan-dioksid (E 171); makrogol 400; natrijum-citrat.


Kako izgleda lek Cetirizine Alvogen i sadržaj pakovanja


Cetirizine Alvogen su bele, okrugle, bikoveksne, film tablete, sa utisnutom oznakom ‘A’ na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani.

PVC-aluminijumski blister: termički oblikovana, providna, bezbojna, fiziološki inertna PVC traka termički zavarena sa aluminijumskom folijom lakiranom PV sa VMCH lakom.

Film tablete su pakovane u blisteru sa 7 tableta. Kutija sadrži 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


Alvogen d.o.o. Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:


Cipla Limited A-42 MIDC

Patalganga Dist Raigad Maharashtra, Indija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati smo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2952-10-001 od 30.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z