Moozeeck

CONBRIZA


UPUTSTVO ZA LEK


CONBRIZA® 20 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 1x28 film tableta


Proizvođač: Pfizer Ireland Pharmaceuticals


Adresa: Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Irska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation- Predstavništvo Beograd

Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


CONBRIZA® 20 mg film tableta INN: bazedoksifen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CONBRIZA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CONBRIZA

 3. Kako se upotrebljava lek CONBRIZA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CONBRIZA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CONBRIZA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek CONBRIZA pripada grupi lekova koji nisu hormoni, a koji se nazivaju selektivni modulatori estrogenskih receptora. Koristi se u lečenju osteoporoze kod žena posle menopauze (žene u postmenopauzi), koje imaju povišeni rizik od preloma kostiju (frakture). Lek deluje tako što usporava ili zaustavlja slabljenje kostiju kod ovih žena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CONBRIZA


  Lek CONBRIZA ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CONBRIZA


  Uvek uzimajte lek CONBRIZA tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Treba da nastavite da uzimate ovaj lek onoliko dugo koliko vam kaže Vaš lekar. U cilju lečenja osteoporoze, lek CONBRIZA se mora uzimati svakodnevno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih lekova, lek CONBRIZA može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata.


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava, koja su dole navedena, definisana je na osnovu sledeće konvencije: veoma česta (javlja se kod više od 1 na 10 pacijenata)

  česta (javlja se kod 1 do 10 na 100 pacijenata)

  povremena (javlja se kod 1 do 10 na 1000 pacijenata) retka (javlja se kod 1 do 10 na 10000 pacijenata)

  veoma retka (javlja se kod manje od 1 na 100000 pacijenata)

  nepoznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)


  Veoma česta neželjena dejstva:


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom Uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CONBRIZA


  Rok upotrebe


  2 (dve) godine

  Lek CONBRIZA se ne sme koristiti posle roka upotrebe navedenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25° C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek CONBRIZA Aktivna supstanca: bazedoksifen.

Jedna film tableta sadrži 20 mg bazedoksifena (u obliku bazedoksifen-acetata).

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

Skrob, preželatizovani (kukuruzni) Celuloza, mikrokristalna(PH 101) Natrijum-skrobglikolat (tip A) Laktoza, monohidrat

Natrijum-laurilsulfat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat

Askorbinska kiselina


Film:

OpadryWhite (YS-1-18202A): hipromeloza, titan-dioksid (E171), makrogol 400 Opadry Clear (YS-1-19025A): hipromeloza, makrogol 400


Kako izgleda lek CONBRIZA i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele film tablete oblika kapsule sa utisnutom oznakom WY 20 sa jedne strane.

Složiva kartonska kutija koja sadži jedanblister od PVC/Aclar/PVC/Al folije sa 28 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation, Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Conbriza®; 20mg; blister, 1 x 28 film tableta: 515-01-3972-11-001 od 14.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z