FISKocr

Dovicin


UPUTSTVO ZA LEK


Dovicin®; kapsula, tvrda; 100 mg

Pakovanje: blister, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Dovicin®; 100 mg; kapsula, tvrda doksiciklin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dovicin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dovicin

 3. Kako se upotrebljava lek Dovicin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dovicin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOVICIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Dovicin pripada grupi lekova koji se nazivaju tetraciklini. Namenjen je lečenju raznih vrsta infekcija kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOVICIN


  Lek Dovicin ne smete koristiti:


  Ukoliko se podvrgavate operativnom zahvatu u opštoj anesteziji, obavezno obavestite anesteziologa ili stomatologa da uzimate doksiciklin. Istovremena primena lekova iz grupe tetraciklina, kojima pripada lek Dovicin i metoksiflurana može dovesti do toksičnog oštećenja bubrega koje može ugroziti život.


  Dovicin može uticati na rezultate nekih laboratorijskih testova. Obavestite Vašeg lekara ako treba da radite neka laboratorijska ispitivanja.


  Uzimanje leka Dovicin sa hranom ili pićima


  Dovicin se može uzimati u toku obroka, kao i van obroka. Ukoliko imate stomačne tegobe, pri uzimanju leka Dovicin, preporučuje se primena leka uz obroke ili sa mlekom.

  Alkohol može smanjiti efekat leka Dovicin. Izbegavajte konzumiranje alkohola dok ste na terapiji ovim lekom.


  Primena leka Dovicin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne smete primenjivati lek Dovicin ukoliko ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili ukoliko dojite.


  Uticaj leka Dovicin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj lek ne bi trebalo da utiče na Vaše sposobnosti upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dovicin


  Lek Dovicin sadrži pomoćnu supstancu laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOVICIN


  Lek Dovicin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Dovicin kapsulu treba progutati celu, sa dosta tečnosti, dok ste u stojećem ili sedećem položaju. Najbolje je uzimati lek, ako je moguće, ujutru, ili bar jedan sat pre spavanja. Važno je da najmanje 30 minuta nakon uzimanja leka Dovicin ne legnete, kako bi kapsula mogla brzo da prođe u želudac i na taj način se sprečila iritacija grla i jednjaka (kanal koji sprovodi hranu od usta prema želucu).


  Navedene su različite doze leka Dovicin koje Vam lekar može propisati u zavisnosti od vrste infekcije koja se leči. Uvek uzimajte lek Dovicin tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, molimo Vas konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uobičajeno doziranje

  2 kapsule prvog dana, a zatim 1 kapsula dnevno. Kod težih infekcija mogu se uzimati 2 kapsule dnevno tokom perioda lečenja. Trajanje lečenja zavisi od infekcije koja se leči.


  Seksualno prenosive bolesti

  1 kapsula dva puta dnevno, tokom 7 - 10 dana.


  Primarni i sekundarni sifilis

  1. kapsula dva puta dnevno, tokom 14 dana. Vaš lekar će nastaviti da prati Vaše stanje i nakon završetka terapije.


   Groznica usled ujeda krpelja ili vaši

   Pojedinačna doza od 1 ili 2 kapsule, u zavisnosti od težine simptoma.


   Terapija malarije, kada hlorohin nije efikasan

  2. kapsule dnevno, tokom najmanje 7 dana. Vaš lekar Vam uz Dovicin može propisati i neki drugi lek (npr. hinin).


  Prevencija malarije

  1. kapsula dnevno, terapiju započeti 1-2 dana pre putovanja u područja zahvaćena malarijom i primenjivati do 4 nedelje nakon povratka.


   Prevencija pegavog tifusa

   Pojedinačna doza od 2 kapsule, jednom nedeljno.


   Prevencija putničke dijareje (proliva)

  2. kapsule prvog dana putovanja, a zatim 1 kapsula dnevno za vreme boravka u određenom području. Ukoliko nameravate da uzimate ovaj lek duže od 21 dan, posavetujte se predhodno sa Vašim lekarom.


  Terapija leptospiroze (infekcija koja se prenosi kontaminiranom vodom)

  1. kapsula dva puta dnevno, tokom 7 dana.


   Prevencija leptospiroze

  2. kapsule jednom nedeljno za vreme boravka u određenom području; 2 kapsule po povratku sa putovanja. Ukoliko planirate da koristite ovaj lek duže od 21 dan, posavetujte se prethodno sa Vašim lekarom.


  Lečenje i prevencija kolere

  Pojedinačna doza od 3 kapsule.


  Lajmska bolest (stadijum 1 i 2)

  1 kapsula dva puta dnevno, tokom 10-30 dana. Trajanje lečenja zavisiće od toga kako reagujete na terapiju.


  Infekcije izazvane osetljivim sojevima bakterije Bacillus anthracis

  Odrasli: 1 kapsula dva puta dnevno tokom 60 dana.


  Ako ste uzeli više leka Dovicin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli previše leka Dovicin odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći. Obavezno ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo još leka ili ne.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dovicin


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Narednu dozu uzmite na vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dovicin

  Ako prestanete sa uzimanjem leka pre predviđenog trajanja lečenja, infekcija se može ponovo javiti. Uzimajte lek u periodu koji Vam je Vaš lekar propisao, i nemojte prestati sa uzimanjem leka čak i ako se subjektivno osećate bolje.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Dovicin može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko primetite neki od dole navedenih simptoma alergijske reakcije obratite se odmah Vašem lekaru. Iako se veoma retko mogu javiti, simptomi mogu biti veoma teški.

  - Iznenadno zviždanje u grudima, teškoće pri disanju, stezanje u grudima, groznica, oticanje očnih kapaka, lica ili usana, osip ili svrab (naročito ako zahvati celo telo).

  - povećana frekvenca srčanog rada,

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK DOVICIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Dovicin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dovicin


Sadržaj aktivne supstance:


1 kapsula, tvrda sadrži 100 mg doksiciklina u obliku doksiciklin-hiklata. Pomoćne supstance:

Prah:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat. Kapsule želatinske N3 (tamnozelene, neprovidne):

Telo i kapica kapsule: želatin; titan-dioksid CI 77891; boja Indigo carmine CI 73015 (E132); boja Quinoline

yellow CI 47005 (E104).


Kako izgleda lek Dovicin i sadržaj pakovanja


Izgled:


Tvrde, neprovidne, želatinske kapsule (N° 3), tamnozelenog tela i kapice, ispunjene prahom žute boje. Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je blister od ALU/PVC i tvrde PVC trake sa 5 kapsula, tvrdih.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister (ukupno 5 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00157-14-001 od 12.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org