Moozeeck

Neodeksacin


UPUTSTVO ZA LEK


Neodeksacin®, kapi za oči, rastvor, 1 mg/mL + 3,5 mg/mL

Pakovanje: bočica, 1 x 10 mL


Proizvođač: Hemomont d.o.o

Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Neodeksacin® , kapi za oči, rastvor, 1 mg/mL + 3,5 mg/mL INN: deksametazon/neomicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Neodeksacin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Neodeksacin

 3. Kako se upotrebljava lek Neodeksacin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Neodeksacin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Neodeksacin I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Neodeksacin, kapi za oči, sadrži aktivne supstance deksametazon i neomicin.

  Neomicin spada u grupu lekova pod nazivom antibiotici. Koristi se za lečenje bakterijskih infekcija. Deksametazon pripada grupi lekova pod nazivom kortikosteroidi. Deksametazon smanjuje znake zapaljenja udružene sa bakterijskom infekcijom oka.


  Lek Neodeksacin, kapi za oči se koristi za lečenje upalnih procesa u oku kada postoji sumnja da su udruženi sa bakterijskom infekcijom oka.


  Neodeksacin je indikovan u sledećim stanjima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Neodeksacin


  Lek Neodeksacin ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Neodeksacin


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Neodeksacin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ne smete da koristite rastvor koji je zamućen ili koji je promenio boju. Strogo pazite da ne dođe do zagađenja rastvora (vrh bočice ne treba dirati prstima niti ga treba oslanjati na strukture oka!).


  Pre ukapavanja obavezno operite ruke. Na početku lečenja, uobičajena doza iznosi 1-2 kapi, a one se ukapavaju u unutrašnji ugao oka svakog sata tokom dana i svaka dva sata tokom noći.


  Pri postizanju zadovoljavajućeg terapijskog odgovora, Vaš lekar će smanjiti dozu na jednu kap rastvora svaka 4 sata. Kasnije je za kontrolu simptoma dovoljno smanjenje doze na jednu kap, 3 i 4 puta dnevno.


  Deca


  Efikasnost i bezbednost primene kod dece još uvek nije dokazana.


  Ako ste dobili više leka Neodeksacin nego što je trebalo


  Ukoliko ste ukapali u oko više kapi nego što Vam je preporučeno (predoziranje), ili ste progutali lek, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Znaci i simptomi predoziranja mogu biti: tačkasto zapaljenje rožnjače, eritem, pojačano suzenje, otok i svrab).


  U slučaju predoziranja treba isprati oči mlakom vodom.


  Ako niste dobili redovnu dozu leka Neodeksacin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Neodeksacin, kao i drugi lekovi, može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava u toku lečenja lekom Neodeksacin, kapi za oči, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri:


  Najčešće neželjene reakcije usled antiinfektivne komponente leka (neomicin) su alergijske reakcije.

  Neželjene reakcije izazvane kortikosteroidnom komponentom leka su povećanje očnog pritiska sa mogućim razvojem glaukoma, retko oštećenje očnog živca, posteriorna subkapsularna katarakta, otežano zarastanje rana.


  Pri primeni leka Neodeksacin kapi za oči, mogu se ispoljiti crvenilo, peckanje, žarenje, svrab, iritacija oka, zamućen vid, otok očnih kapaka ili osetljivost na svetlo.


  Pri primeni preparata za oči koji sadrže kortikosteroide, zabeleženi su slučajevi akutne upale prednjeg dela sudovnjače, perforacije očne jabučice, zapaljenja rožnjače, zapaljenja vežnjače, ulceracija na rožnjači, širenja zenica, konjunktivalne hiperemije, spuštenost gornjih očnih kapaka, kao i gubitka sposobnosti akomodacije.


  Sekundarna infekcija


  Do razvoja sekundarnih infekcija dolazi nakon kombinovane primene kortikosteroida i antibiotika.

  Usled dugoročne primene kortikosteroida, postoji velika sklonost ka razvoju gljivičnih i virusnih infekcija rožnjače. Treba voditi računa o mogućoj gljivičnoj superinfekciji kod svake perzistentne ulceracije rožnjače, gde su u terapiji korišćeni kortikosteroidi.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Neodeksacin Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe:

  2 godine.


  Posle otvaranja, bočica se čuva na temperaturi do 25º C i kapi se mogu koristiti 8 dana. Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Neodeksacin


Aktivne supstance su:


1 mL rastvora sadrži:

deksametazon 1,0 mg (u obliku deksametazon-natrijumfosfata) neomicin 3,5 mg

(u obliku neomicin- sulfata)


Pomoćne supstance su:Kako izgleda lek Neodeksacin i sadržaj pakovanja


Bistar skoro bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip II sa gumenim zatvaračem preko koga se nalazi aluminijumska kapica. U posebnoj kesici nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem od PVC/PE materijala, ili sterilna kapaljka sa zatvaračem od PE/PE materijala koja služi za doziranje leka.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemomont d.o.o., Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1847-12-001 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z