Moozeeck

Finpros


UPUTSTVO ZA LEK


Finpros, film tableta, 5 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta Finpros, film tableta, 5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Finpros, 5 mg, film tableta finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Finpros i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Finpros

 3. Kako se upotrebljava lek Finpros

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Finpros

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Finpros I ČEMU JE NAMENJEN


  Finpros sadrži lek koji se zove finasterid. On spada u grupu lekova koji se zovu „inhibitori 5-alfa reduktaze“. Finpros smanjuje prostatu kod muškaraca kada je uvećana. Prostata je žlezda koja se nalazi ispod bešike (ali samo kod muškaraca). Ona proizvodi tečnost koja se nalazi u spermi. Uvećana prostata može da dovede do stanja koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je BHP?

  Ako imate BHP, to znači da Vam je uvećana prostata. Ona može da pritisne kanal kroz koji prolazi mokraća kada se odvodi iz organizma.


  To može dovesti do problema kao što su:


  Ako imate bilo kakva pitanja o ovome, obratite se lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Finpros


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Finpros ne smete koristiti:  Nemojte uzimati lek Finpros ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Finpros se ne sme koristiti kod dece.


  Kada uzimate lek Finpros, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Finpros


  Lek Finpros uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Finpros može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Alergijske reakcije

  Ako se kod Vas jave alergijske reakcije, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru. Znakovi

  mogu da uključuju:


  Ako želite dodatne informacije o sistemu kategorizacije tumora u ovom istraživanju, razgovarajte sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK Finpros


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Finpros posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FinprosKako izgleda lek Finpros i sadržaj pakovanja


Plave, okrugle, blago bikonveksne tablete, sa utisnutom oznakom „F5“ na jednoj strani tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 28 i 30 film tableta. U kutiji su 2 ili 3 blistera (Al/PVC) sa po 10 ili 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00156-13-002 od 16.07.2013.

515-01-00157-13-002 od 16.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z