Moozeeck

Lizopril


UPUTSTVO ZA LEK


Lizopril® 5 mg tablete Pakovanje: blister 1x 20 tableta Lizopril® 10 mg tablete

Pakovanje: blister 2x 10 tableta Lizopril® 20 mg tablete Pakovanje: blister 2x10 tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Lizopril® 5 mg tablete Lizopril® 10 mg tablete Lizopril® 20 mg tablete


INN: lizinopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lizopril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lizopril

 3. Kako se upotrebljava lek Lizopril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lizopril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lizopril I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Lizopril tablete sadrži aktivnu supstancu lizinopril, koji pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Lek Lizopril tablete se primenjuje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lizopril


  Lek Lizopril ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lizopril

  Lizopril uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kad započnete s primenom leka Lizopril tablete, Vaš lekar će možda tražiti da uradite krvne pretrage. Nakon toga će Vaš lekar možda za Vas odrediti drugu dozu leka koja Vam bolje odgovara.


  Način primene


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lizopril , kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako osetite jednu od sledećih neželjenih dejstava, prestanite s primenom leka Lizopril tablete, i odmah se javite Vašem lekaru:


  Teške alergijske reakcije (javljaju se retko, kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata), a mogu se ispoljiti kao:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lizopril


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lizopril® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lizopril


Lizopril 5 mg tablete Aktivna supstanca:

1 tableta sadrži: 5 mg lizinoprila (u obliku dihidrata).


Ostali sastojci su:

kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat ; manitol; skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizovani; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Lizopril 10 mg tablete Aktivna supstanca:

1 tableta sadrži: 10 mg lizinoprila (u obliku dihidrata).


Ostali sastojci su:

kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat ; manitol; skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizovani; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe(III) oksid, žuti (E172).


Lizopril 20 mg tablete Aktivna supstanca:

1 tableta sadrži: 20 mg lizinoprila (u obliku dihidrata).


Ostali sastojci su:

kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat ; manitol; skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizovani; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe(III) oksid, žuti (E172); gvožđe(III) oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Lizopril i sadržaj pakovanja


Lizopril 5 mg tablete

Okrugle, bele tablete, glatkih površina, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 1 PVC-aluminijumski blister sa 20 tableta.


Lizopril 10 mg tablete

Okrugle, žute tablete, glatkih površina, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 2 PVC-aluminijumska blistera sa 10 tableta.


Lizopril 20 mg tablete

Okrugle, svetloružičaste do ružičaste tablete, glatkih površina, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 2 PVC-aluminijumska blistera sa 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lizopril 5 mg tablete:

515-01-8882-12-001 od 09.07.2013

Lizopril 10 mg tablete:

515-01-8883-12-001 od 09.07.2013

Lizopril 20 mg tablete:

515-01-8884-12-001 od 09.07.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z