johnson Apoteke Apoteke

Ringer’s Injection


UPUTSTVO ZA LEK


Riner’s Injection, rastvor za infuziju, 8.6g/L + 0.3g/L + 0.33g/L

Pakovanje: boca plastična, 10x500mL

Riner’s Injection, rastvor za infuziju, 8.6g/L + 0.3g/L + 0.33g/L

Pakovanje: boca plastična, 10x1000mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: B.Braun Melsungen AG


Adresa: Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDINIC d.o.o.


Adresa: Daničareva 57, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ringer’s Injection; 8,60g/L + 0,30g/L + 0,33g/L; rastvor za infuziju


INN: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ringer’s Injection i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ringer’s Injection

 3. Kako se upotrebljava lek Ringer’s Injection

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ringer’s Injection

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ringer’s Injection I ČEMU JE NAMENJEN


  Ringer’s Injection je rastvor sledećih supstanci u vodi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ringer’s Injection


  Lek Ringer’s Injection ne smete koristiti:


  Ringer’s Injection se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi i ne smeju se koristiti kod:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ringer’s Injection Način davanja

  Potrebnu dozu i trajanje primene Ringer’s Injection rastvora odrediće Vaš lekar.

  Ovaj rastvor se koristi isključivo u zdravstvenim ustanovama. Ringer’s Injection će Vam dati za to obučeno medicinsko osoblje, davanjem leka intravenski (u venu).

  Doziranje

  Lekar će odrediti potrebnu dozu Ringer’s Injection rastvora za infuziju, u zavisnosti od uzrasta, telesne mase, i opšteg stanja.


  Opštepreporuke za doziranje kod odraslih: Do 40 mL po kg telesne mase dnevno.


  Brzina infuzije: do 5 mL po kg telesne mase na sat, što odgovara 1,7 kapi po kg telesne mase po minuti.


  Deca i stari pacijenti

  Shodno individualnim potrebama.


  Ukoliko se Ringer's Injection rastvor koristi kao rastvarač za druge proizvode, mora se uzeti u obzir uputstvo za upotrebu dodatog medicinskog proizvoda.


  Zbog visoke koncentracije hloridnih jona ne preporučuje se duža upotreba ovog rastvora.


  Ako ste uzeli više leka Ringer’s Injection nego što je trebalo


  Prekomerna doza može da dovede do hiperhidratacije (prekomernog sadržaja vode u organizmu), što će biti praćeno povećanom napetošću kože, zadržavanjem tečnosti, otocima, uključujući i otok mozga, vodu na plućima, poremećaje sardžaja tečnosti, soli i kiselo-bazne ravnoteže. To takođe može da dovede do visokog nivoa soli u krvi.


  U slučaju prekomerne doze, lekar će Vam dati neophodnu terapiju.


  Za sva dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ringer’s Injection


  Ovaj rastvor Vam daje medicinsko osoblje, koje će voditi računa o svemu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ringer’s Injection


  Vaš lekar će odrediti kada treba da prestanete sa terapijom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Ringer’s injection rastvor za infuziju može da dovede do neželjenih dejstava, iako se ne ispoljavaju kod svih pacijenata.


  Tokom primene ovog leka, može doći do porasta nivoa hlorida u krvi.


  Tokom primene Ringers Injection, rastvor za infuziju, sledeća neželjena dejstva su zabeležena veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Ringer’s Injection


  Rok upotrebe


  Gotov proizvod

  3 godine

  Ringer’s injection rastvor za infuziju ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe navedenog na boci i na spoljnom pakovanju . Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

  Iskoristiti odmah


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Ringer’s Injection rastvor za infuziju upotrebljavati samo ako je bistar, a boca nije oštećena.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ringer’s Injection


1000 ml rastvora sadrži:


aktivne supstance:

natrijum-hlorid 8,60g

kalijum-hlorid 0,30g

kalcijum –hlorid, dihidrat 0,33g


pomoćne supstance: voda za injekcije


Kako izgleda lek Ringer’s Injection i sadržaj pakovanja


To je rastvor za infuziju tj. rastvor koji se daje putem infuzije u venu. Ima izgled bistrog, bezbojnog rastvora.


Proizvodi se u obliku:


Polietilenske boce koje sadrže 500ml i 1000ml rastvora.

10 boca od 500ml rastvora i 10 boca od 1000ml rastvora je upakovano u kutije.


Nosilac dozvole i Proizvođač


MEDINIC export-import d.o.o. Daničareva 57,

11000 Beograd Srbija


B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1,

34212 Melsungen, Nemačka


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavat u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Broj rešenja za lek Ringer's Injection; rastvor za infuziju, 10 x 500mL: 515-01-0066-11-003 od 19.06.2012.

Broj rešenja za lek Ringer's Injection; rastvor za infuziju, 10 x 1000mL: 515-01-0068-11-003 od

19.06.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije

Kratkotrajna nadoknada tečnosti u kardiovaskularnom sistemu (npr.šok, kolaps, opekotine i dr.).

Doziranje i način primene

Preporučena šema doziranja

Doze zavise od starosti, telesne mase i kliničkog statusa pacijenta. Opštepreporuke za doziranje kod odraslih:

Do 40 mL po kg telesne mase dnevno.

Brzina infuzije: do 5 mL po kg telesne mase na sat, što odgovara 1,7 kapi po kg telesne mase po minuti. Deca i stari pacijenti

Shodno individualnim potrebama.

Ukoliko se Ringer's Injectione rastvor koristi kao rastvarač za druge proizvode, mora se uzeti u obzir uputstvo za upotrebu dodatog medicinskog proizvoda.

Način primene

Intravenska infuzija.

Mere predostrožnosti za infuziju pod pritiskom, vidi deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

Opšte instrukcije za nadoknadu tečnosti i elektrolita:


30 mL/kg telesne mase rastvora dnevno pokriva samo fiziološke potrebe. Postoperativni i pacijenti na reanimaciji imaju povećane potrebe za tečnostima zbog ograničenog koncentracionog kapaciteta bubrega i povećane ekskrecije metabolita, zbog čega je potrebno uneti veću količinu tečnosti do oko 40mL/kg telesne mase na dan. Dodatne gubitke (npr. kod povišene telesne temperature, dijareje, fistula, povraćanja itd.) moraju se kompenzovati i višim, individualno prilagođenim unosom tečnosti. Aktuelne i individualne potrebe se određuju praćenjem neizostavno u svim slučajevima (npr. satna diureza, osmolariteta seruma i urina, određivanjem izlučenih supstanci).


Glavna supstitucija najvažnijih natrijumovih i kalijumovih katjona iznosi približno 1.5 – 3 mmol/kg telesne mase odnosno 0.8 – 1.0 mmol/kg telesne mase dnevno. Aktuelne i individualne potrebe tokom infuzione terapije, zavise od određenog elektrolitnog balansa i laboratorijskog praćenja plazma koncentracija.


Rastvori koji sadrže kalcijum (kao što su Ringerov i Hartmanov rastvor), se ne smeju koristiti za rekonstituciju ceftriaksona ili za dalje razblaživanje rastvora ceftriaksona za njegovu intravensku upotrebu, jer mogu nastati precipitati. Precipitati ceftriakson-kalcijuma mogu takođe nastati kada se ceftriakson meša sa rastvorima koji sadrže kalcijum, kada se primenjuju kroz istu intravensku liniju.

Iz tog razloga, ceftriakson i rastvori koji sadrže kalcijum se ne smeju mešati ili primenjivati istovremeno.

Kontraindikacije

Primena rastvora je kontraindikovana kod pacijenata sa sledećim stanjima:

Neželjene reakcije mogu biti posledica tehnike primene uključujući febrilne reakcije, infekciju na mestu


primene, lokalni bol ili reakciju, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis koji se šire od mesta injekcije, kao i ekstravazaciju.

Neželjene reakcije mogu biti posledica dodatih supstanci/lekova u ovaj rastvor; priroda dodate

supstance/leka odrediće verovatnoću pojave bilo kojih drugih neželjenih efekata. U slučaju pojave neželjenih efekata, infuzija se mora prekinuti.

Predoziranje

Predoziranje ili prebrza primena ovog rastvora mogu dovesti do opterećenja vodom i natrijumom sa rizikom od pojave edema, naročito kada postoji oštećenje renalne ekskrecije natrijuma. U tom slučaju, može biti neophodna primena bubrežne dijalize.

Ekscesivna primena kalijuma može dovesti do razvoja hiperkalcijemije, naročito kod pacijenata sa oštećenjem bubrega. Simptomi uključuju paresteziju ekstremiteta, slabost mišića, paralizu, srčane aritmije, srčani blok, zastoj srca, kao i mentalnu konfuziju.

Lečenje hiperkalijemije uključuje primenu kalcijuma, insulina (sa glukozom), natrijum-bikarbonata, izmenjivačkih smola ili dijalize.

Ekscesivna primena soli kalcijuma može dovesti do hiperkalcijemije. Simptomi hiperkalcijemije mogu biti anoreksija, mučnina, povraćanje, opstipacija, abdominalni bol, slabost mišića, mentalne promene, polidipsija, poliurija, nefrokalcinoza, bubrežni kalkulusi, i u teškim slučajevima, srčane aritmije i koma.

Prebrza intravenska injekcija soli kalcijuma može takođe dovesti do brojnih simptoma hiperkalcijemije kao i neobičnog ukusa u ustima, tj. ukus krede, napada vrućine i periferne vazodilatacije. Blaga asimptomatska hiperkalcijemija će obično biti rešena prekidom primene kalcijuma i drugih lekova koji tome doprinose, kao što je vitamin D. Ako je hiperkalcijemija teška, hitna terapija je neophodna (npr. diuretici Henleove petlje, hemodijaliza, kalcitonin, bisfosfonati, trinatrijum-edetat).

Ekscesivna primena hlorida može dovesti do gubitka bikarbonata sa acidifikacijom.

Kada je predoziranje posledica dodatih supstanci/lekova u rastvor, znaci i simptomi prekomerne infuzije zavisiće od prirode tih dodataka.

U slučaju zadesne prekomerne infuzije, lečenje se sastoji od obustavljanja infuzije i pacijent treba da se posmatra da bi se zapazili odgovarajući znaci i simptomi povezani sa primenjenim (dodatim) lekom .

Odgovarajuće simptomatske i suportivne mere treba da se primene po potrebi.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines