FISKocr

CITRAM


UPUTSTVO ZA LEK


∆CITRAM, film tablete, 10 mg, 28 x10 mg


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


CITRAM® , film tablete, 10 mg INN: escitalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CITRAM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CITRAM

 3. Kako se upotrebljava lek CITRAM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CITRAM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CITRAM I ČEMU JE NAMENJEN


  CITRAM pripada grupi antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI). Ovi lekovi deluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući nivo serotonina. Poremećaji serotoninskog sistema se smatraju važnim činiocem u razvoju depresije i sličnih oboljenja.


  CITRAM film tablete sadrže aktivnu supstancu escitalopram. Koristi se za lečenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaji sa ili bez agorofobije (strah od otvorenog prostora i javnih mesta), socijalni anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj i opsesivno kompulzivni poremećaj).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CITRAM

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati CITRAM ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CITRAM

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek CITRAM. Ne prekidajte tretman dok se ne

  posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte CITRAM tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao.Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  CITRAM se uzima jedanput na dan i može se uzimati sa hranom ili bez nje. Tabletu progutajte sa malo vode. Nemojte je žvakati jer je gorkog ukusa. Ukoliko je neophodno tabletu možete podeliti.


  Odrasli

  Depresija

  Uobičajena doza leka CITRAM iznosi 10 mg jedanput na dan. Vaš lekar Vam može povećati dozu do maksimalno 20 mg na dan.


  Panični poremećaj

  Početna doza leka CITRAM iznosi 5 mg jedanput na dan tokom prve nedelje, a zatim se poveća na 10 mg na dan. Vaš lekar može dodatno povećati dozu do najviše 20 mg na dan.


  Socijalni anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka CITRAM je 10 mg jedanput na dan. Vaš lekar može po potrebi ili smanjiti dozu na 5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mg na dan, u zavisnosti od Vašeg odgovora na lek.


  Generalizovani anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka CITRAM je 10 mg jedanput na dan. Vaš lekar može povećati dozu do maksimalno 20 mg na dan.


  Opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza leka CITRAM je 10 mg jedanput na dan. Vaš lekar može povećati dozu do maksimalno 20 mg na dan.


  Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

  Uobičajena preporučena početna doza leka CITRAM je 5 mg jedanput na dan. Vaš lekar može povećati dozu do maksimalno 10 mg na dan.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Ne preporučuje se primena leka CITRAM u lečenju dece i adolescenata. Dodatne informacije potražite u odeljku 2. „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CITRAM“.


  Trajanje lečenja

  Može proći i nekoliko nedelja pre nego što počnete da se osećate bolje, pa je neophodno, iako ne osećate poboljšanje, da nastavite da uzimate lek CITRAM duži vremenski period.


  Nemojte sami menjati dozu leka bez prethodnog razgovora sa Vašim lekarom.


  Nastavite da uzimate CITRAM onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar preporučio. Ukoliko prerano prekinete lečenje, Vaši simptomi se mogu vratiti. Lečenje treba nastaviti najmanje 6 meseci po prestanku simptoma.


  Ako ste uzeli više leka CITRAM nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka CITRAM nego što je trebalo, obratite se Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu, čak i ako nemate nikakvih tegoba. Neki od znakova predoziranja mogu biti: vrtoglavica, tremor (drhtanje), razdražljivost, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje, promene srčanog ritma, snižen krvni pritisak i promene ravnoteže tečnosti/elektrolita. Sa sobom ponesite kutiju leka CITRAM, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CITRAM


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko se setite da ste zaboravili da uzmete Vašu dozu leka u toku noći ili sledećeg dana, preskočite tu dozu i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CITRAM

  Nemojte prestati sami da uzimate lek CITRAM dok Vam Vaš lekar to ne kaže. Po završetku lečenja, dozu leka CITRAM neophodno je postepeno smanjivati tokom nekoliko nedelja.


  Nagli prestanak uzimanja leka CITRAM može prouzrokovati simptome prekida. Rizik je veći ukoliko je lečenje lekom CITRAM trajalo duže, ili u velikim dozama ili se doza prebrzo smanjivala. Kod većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe tokom dve nedelje. Ipak, kod nekih bolesnika simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produženog trajanja (2-3 meseca ili duže). Ukoliko nakon prestanka lečenja lekom CITRAM razvijete teže simptome prekida, odmah obavestite o tome Vašeg lekara. Lekar Vam može savetovati da ponovo počnete da uzimate lek, a potom još postepenije da smanjujete dozu.


  Simptomi prekida uključuju: osećaj vrtoglavice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnjenje, pečenje i ređe osećaj poput udara električne struje (uključujući i glavu), poremećaje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), anksioznost (uznemirenost), glavobolja, mučnina, znojenje (uključujući i noćno znojenje), nemir, razdražljivost, tremor (drhtanje), zbunjenost ili dezorijentaciju, emotivnost, iritabilnost, proliv, poremećaj vida, lupanje srca (palpitacije).


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka CITRAM, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek CITRAM može imati neželjena dejstva.


  Neželjena dejstva obično nestaju posle nekoliko nedelja lečenja. Mnoga od ovih neželjenih dejstava mogu takođe biti i simptomi bolesti od koje bolujete i zato će se poboljšati kada počnete da se osećate bolje.


  Obratite se Vašem lekaru ukoliko tokom lečenja primetite neke od sledećih neželjenih dejstava:


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1 od 10, na 1000 ljudi):

 5. KAKO ČUVATI LEK CITRAM


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CITRAM


Aktivna supstanca je escitalopram.


Jedna CITRAM film tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku escitalopram oksalata.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


celuloza, mikrokristalna; karmeloza natrijum, umrežena; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K-30; talk; magnezijum stearat.


Film omotač


hipromeloza 2910; titan-dioksid (E171); makrogol 400.


Kako izgleda lek CITRAM i sadržaj pakovanja

Film tableta bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane i utisnutim brojem ”10” sa druge strane tablete.


CITRAM 10 mg film tablete: 28 (2x14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1388-11-001 od 23.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z