FISKocr

Merional


UPUTSTVO ZA LEK


MERIONAL® prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 75 i.j.FSH/75 i.j. LH Pakovanje:ukupno1kom,bočicasapraškomIampulasarastvaračem, 1 x 1 ml Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: IBSA Institut Biochimique S.A.


Adresa: Via al Ponte 13, 6903 LUGANO, Švajcarska

Podnosilac

zahteva: MITER International d.o.o


Adresa: Resavska 16, 11 000 BEOGRAD, R.Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


MERIONAL® 75 i.j.FSH/75 i.j. LH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, menotrofin BP, u visokoprečišćenom obliku.


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Merional i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Merional

 3. Kako se upotrebljava lek Merional

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Merional

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MERIONAL ® I ČEMU JE NAMENJEN


  Merional sadrži aktivnu supstancu, hormon u visokoprečišćenom obliku, koji se zove menotrofin (humani menopauzalni gonadotropin (HMG)) koji se ekstrahuje iz urina žena u postmenopauzi.


  Merional se koristi za lečenje neplodnosti kod žena u sledećim slučajevima :


  folikula (i time nekoliko jajnih ćelija).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MERIONAL


Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek MERIONAL ne smete koristiti:

Ako ste trudni ili ako dojite bebu.

Ako imate ciste na jajniku ili uvećanje jajnika koje nije uzrokovano policističnim oboljenjem jajnika. Ako imate karcinom hipofize ili hipotalamusa.

Ako imate ginekološka krvarenja nepoznatog uzorka.

Ako ste alergični na monotrofin ili bilo koji drugi sastojak leka MERIONAL.


Usledećim situacijama ne treba da koristite MERIONAL bog male verovatnoće za uspešnu terapiju:Kada uzimate lek MERIONAL, posebno vodite računa:


Merional se primenjuje pod nadzorom lekara specijaliste koji je detaljno upoznat sa problemima i lečenjem neplodnosti.


Prvu injekciju leka Merional treba primeniti u prisustvu lekara.


Lečenje zahteva angažovanost lekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i postojanje adekvatnih urenaja za predvineno praćenje pacijentkinja: praćenje reakcije ovarijuma redovnim ultrazvučnim pregledima, samim ili u kombinaciji sa odrenivanjem nivoa estradiola.


Pre početka lečenja potrebno je da postoji potvrda vaše ili partnerove neplodnosti. Postojanje kontraindikacija za trudnoću mora biti isključeno. Potrebno je ispitati postojanje hipotireoidizma, nedostatka adenokortikotropnih hormona, hiperprolaktinemije i tumora hipofize ili hipotalamusa, u kom slučaju treba primeniti odgovarajuće


lečenje.


Ukoliko ste podvrgnuti stimulaciji rasta folikula, bilo da je u pitanju lečenje neplodnosti usled anovulacije ili primena ART metoda, može doći do uvećanja ovarijuma (jajnika) ili do hiperstimulacije. Ovaj rizik se može smanjiti poštovanjem preporučenog režima doziranja i pažljivim praćenjem terapije.


Hiperstimulacija ovarijuma (ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS))


Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom se razlikuje od nekomplikovanog uvećanja ovarijuma. OHSS je teži sindrom, koji podrazumeva značajno uvećanje ovarijuma, visoke nivoe polnih hormona u serumu i povećanje vaskularne propustljivosti, koje može da ima za posledicu nakupljanje tečnosti u peritoneumskoj, pleuralnoj i ređe, perikardijalnoj šupljini.


Sledeći simptomi mogu biti prisutni kod teških slučajeva OHSS: bol u trbuhu, nadutost trbuha, značajno uvećanje ovarijuma, porast telesne mase, gubitak daha, smanjeno stvaranje urina i gastrointestinalni simptomi, kao što su mučnina, povraćanje i dijareja. Kliničkim ispitivanjem mogu da se otkriju: smanjenje količine krvi u cirkulaciji i koncentracije krvi, poremećaj ravnoteže elektrolita, nagomilavanja tečnosti i/ili krvi u stomačnoj ili grudnoj duplji, iznenadni gubitak daha i tromboembolija (iznenadno začepljenje krvnog suda usled zgrušavanja krvi).


Snažna reakcija ovarijuma na primenu leka Merional retko podrazumeva OHSS, osim u slučaju kada se

primeni hCG (Humani Horionski Gonadotropin, hormon koji se formira u placenti za vreme trudnoće) za indukciju

ovulacije. U slučaju ovarijumske hiperstimulacije doktor vam ne sme dati hCG. Tokom najmanje 4

dana morate se uzdržavati od seksualnog odnosa, ili koristiti barijerne mehaničke metode kontracepcije. OHSS može brzo da progredira (u periodu od 24 h do nekoliko dana) i da se pojave ozbiljni simptomi . Zato vas lekar mora

pažljivo pratiti tokom najmanje 2 nedelje posle primene hCG.


Pridržavanje preporučenog doziranja i načina primene leka Merional i pažljivo praćenje toka lečenja smanjiće učestalost pojave hiperstimulacije ovarijuma i multiplih trudnoća. Kod ART procedura, aspiracija svih folikula pre ovulacije može da smanji javljanje hiperstimulacije.


OHSS može da bude teži i dugotrajniji, ukoliko dođe do trudnoće. Najčešće se OHSS javlja po prekidu hormonske terapije i dostiže svoj maksimum 7-10 dana posle terapije. Najčešće se OHSS spontano povlači sa pojavom menstruacije.


U slučaju teške OHSS, vaš lekar treba da obustavi terapiju lekom Merional , kao i da vas hospitalizuje kako

biste primali odgovarajuću terapiju za lečenje OHSS. Sindrom se češće javlja kod bolesnica sa policističnom bolešću ovarijuma (PCOD).


Multipla trudnoća


Multipla trudnoća, predstavlja rizik od komplikacija kod majke kao i kod deteta.


Ukoliko ste lekom Merional podvrgnuti terapiji lečenja neplodnosti usled nepostojanja ovulacije učestalost multiple trudnoće je veća nego kod prirodnog začeća. Većina multiplih trudnoća su blizanačke. Vaš lekar treba pažljivo da prati reakciju ovarijuma na Merional . U cilju smanjenja rizika od multiple trudnoće.


Ukoliko ste podvrgnuti nekoj od ART procedura, rizik od multiple trudnoće zavisi uglavnom od broja vraćenih embriona i vaše starosti.


Pre otpočinjanja tretmana vaš lekar će vam predočiti potencijalni rizik od multiple trudnoće.


Prevremeni porođaj/neuspeh trudnoće


Prevremeni porođaj ili neuspeh trudnoće usled pobačaja veći je kod bolesnica koje su podvrgnute ART procedurama.


Trudnoća van materice/ektopijska trudnoća


Ukoliko ste imali oboljenje tuba, postoji rizik od razvoja ektopijske trudnoće bez obzira na to da li je do trudnoće došlo prirodnim putem ili veštačkom oplodnjom.


Tumori (neoplazme) reproduktivnih organa


Benigni i maligni tumori ovarijuma i reproduktivnih organa mogu da se jave kod žena podvrgnutih višestrukim terapijama za lečenje neplodnosti.


Kongenitalne deformacije


Kongenitalne deformacije se malo češće javljaju posle ART procedura, nego posle spontanog začeća. Smatra se da su uzrok tome razlike u osobinama roditelja (npr. majčina starost, karakteristike sperme) i multiple trudnoće.


Rizici od tromboze i embolizma


U slučaju postojanja faktora rizika za zgrušavanje krvi (tromboza, embolizam) kao što su gojaznost ili tendencija razvoja tromboze, postoji malo povećani rizik od tromboembolije krvnih sudova (arterija i vena) za vreme i nakon terapije lekom Merional . U ovim slučajevima vaš lekar će proceniti odnos koristi i rizika terapije lekom Merional . Treba znati da i trudnoća sama po sebi nosi povećani rizik od tromboembolijskih događaja


Posledice pogrešne primene u cilju dopinga


Primena leka Merional može dati pozitivne rezultate doping testa. Primena leka Merional u svrhu dopinga je opasna po zdravlje.


Primena leka Merional može da izazove štetnu prekomernu stimulaciju ovarijuma. Odmah se obratite lekaru ukoliko osetite bolove u stomaku.


Postoji mogućnost da nakon lečenja lekom Merional dođe do višeplodne trudnoće (začetak više od jedne bebe). Takođe postoji rizik od pobačaja.


Primena drugih lekova


Obavestite lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


Uzimanje leka Merional sa hranom ili pićima

Nema posebnih napomena.


Primena leka Merional u periodu trudnoće i dojenja


Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Merional se ne primenjuje u periodu trudnoće i dojenja.


Uticaj leka Merional na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nisu rađena ispitivanja uticaja leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja

mašinama. Smatra se da primena leka Merional verovatno nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Merional


Nema posebnih napomena.


2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Merional


Lek Merional je rastvorljivi prašak sa rastvaračem za injekciju u visokoprečišćenom obliku i daje vam se kao intramuskularna (doktor ili medicinska sestra) injekcja ili može biti injektovana i pod kožu (supkutana injekcja). Ovu injekciju vam može dati doktor ili medicinska sestra, ali najčešće pacijenti uvežbaju da je daju sami sebi. Ukoliko dajete sami sebi podkožnu injekciju ili vam je daje vaš partner pažljivo pročitajte sledeće uputstvo:

Ako upotrebljavate aparat za samodavanje injekcija, morate postupati po uputstvu proizvođača istog.

Doza leka Merional zavisi od terapije i za svakog pacijenta je posebna. Vaš lekar će vam objasniti tačno, koju dozu i kada treba sebi da date. Ukoliko niste sigurni koju dozu, ili imate bilo kakvo pitanje, konsultujte vašeg lekara ili medicinsku sestru.


Merional se može dati i intramuskularnom injekcijom, ali ovaj način je manje uobičajen nego pod kožu. Ukoliko vaš lekar odluči da vam se daju intramuskularne injekcije, one se obično daju u bolnici ili ambulanti, a daju ih ili lekar ili medicinska sestra.


KOLIKO MERIONALA TREBA DA DOBIJETE I KADA ?


 1. Žene bez ili sa neredovnom menstruacijom : Lek Merional se daje svaki dan počevši sa 75 i.j. (jedna bočica) ili 150 i.j. (2 bočice) dnevno. Doza se može povećati ili smanjiti u zavisnosti od odgovora na terapiju Ukoliko posle 3 nedelje nema odgovora , terapiju treba prekinuti. Jednu injekciju drugog leka dobićete posle zadovoljavajućeg odgovora.


 2. Žene sa superovulacijom zbog IVF-a ili drugih Tehnika medicinski Asistirane Reprodukcije : Lek Merional se daje dnevno, injekcijama pod kožu u dozama od 75 i.j. do 300 i.j.. Terapija se sprovodi do postizanja očekivanog odgovora. Jedna injekcija drugog leka biće vam data posle zadovoljavajućeg odgovora.


Žene bez ovulacije (uključujući policistični ovarijalni sindrom)


Lečenje treba započeti u toku prvih 7 dana menstrualnog ciklusa dozama od 75 – 150 i.j./dan tokom najmanje 7 dana. Dalje doziranje prilagonava se pojedinačnom odgovoru bolesnice do maksimalne dnevne doze od 225 i.j.. Doziranje ne treba da se prilagonava češće od svakih 7 dana. Preporučeno povećanje doze je za 37,5 i.j. i ne sme

da bude veće od 75 i.j.. Ukoliko nakon 4 nedelje primene leka nema adekvatnog odgovora kod pacijentkinje, terapiju treba prekinuti.


Ukoliko se postigne optimalan odgovor, jedan dan nakon primene poslednje Merional injekcije treba dati pojedinačnu injekciju hCG u dozi od 5 000 do 10 000 i.j.. Preporučuje se seksualni odnos na dan primene i dan posle primene hCG injekcije. Takone, sperma se može direktno ubrizgati u matericu ( intrauterina inseminacija).

Najmanje dve nedelje nakon primene hCG lekar treba pažljivo da prati vaše stanje. Ukoliko se pokaže prejaka reakcija na Merional , terapiju treba prekinuti a hCG ne primenjivati. Trebalo bi da koristite nehormonska kontraceptivna sredstva ili da nemate seksualne odnose do početka sledećeg menstrualnog krvarenja.


Razvoj multiplih folikula za ART:

Primer terapije lekom Merional u kombinaciji sa lekovima koji blokiraju hormone stimulacije ovarijuma (GnRH agonist)

Blokiranjem hormona stimulacije ovarijuma (nishodna regulacija primenom GnRH agonista), primena leka Merional

započinje oko 2 nedelje nakon početka primene agonista GnRH. Početna doza obično iznosi od 150

– 225 i.j./dan tokom najmanje 5 dana terapije. Dalje doziranje prilagonava se individualnom stanju pacijentkinje

i ne treba da bude veće od 150 i.j. po korekciji. Maksimalna dnevna doza ne sme biti veća od 450 i.j.. Uglavnom se ne preporučuje trajanje lečenja duže od 20 dana.


Kod bolesnica sa terapijom bez nishodne regulacije tj. koje ne primaju agoniste GnRH, sa primenom leka Merional započinje se 2. ili 3. dana menstrualnog ciklusa. Preporučuje se režim doziranja kao kod protokola lečenja sa nishodnom regulacijom agonista GnRH receptora.


U slučaju razvoja potrebnog broja folikula odrenene veličine, primenjuje se injekcija hCG u dozi od 5 000 do 10 000 i.j., kako bi se izazvala ovulacija. Lekar vas mora pažljivo pratiti najmanje 2 nedelje nakon hCG primene. Ukoliko se kod vas pojavi prejak odgovor na lek Merional. Terapija se mora prekinuti a hCG ne primenjivati.


Trebalo bi da koristite nehormonska kontraceptivna sredstva ili da nemate seksualne odnose do početka sledećeg menstrualnog krvarenja.


Kako se određuje odgovor na terapiju?


Vaš lekar ili klinika će određivati vaš odgovor. On se može izraziti na razne načine :

 1. Ultrazvučni pregled ovarijuma da se vidi broj i veličina folikula (vrećica) sa jajašcima.

 2. Određivanje nivoa hormona (estradiol u krvi i urinu) što takođe pokazuje nivo odgovra na terapiju.

 3. Klinička ispitivanja.


Ako ste uzeli više leka Merional nego što je trebalo


Predoziranje nije poznato. Ipak, može se javiti hiperstimulacija ovarijuma.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Merional

Ukoliko smatrate da ste propustili dozu leka Merional inj., odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Meronal

Ne prekidajte terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Meronal , može izazvati kod nekih osoba neželjene reakcije.


  Najčešće neželjene reakcije leka su glavobolja i bol u trbuhu, zapaljenska reakcija na mestu primene i bol na mestu primene injekcije sa učestalošću pojave do 10%.


  U sledećoj tabeli prikazane su najčešće neželjene reakcije, podeljene prema sistemu organa i učestalosti, koje su zabeležene tokom kliničkih studija kod bolesnica lečenih lekom Merional:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (rene od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Sistem organa Često


  Gastrointestinalni poremećaji Abdominalni bol, uvećan stomak, mučnina


  Opšti poremećaji i reakcije Zapaljenjska reakcija na mestu primene injekcije, na mestu primene leka bol na mestu primene injekcije

  Poremećaji nervnog sistema Glavobolja Poremećaj reproduktivnog sistema OHSS

  Pelvični bol


  Gastrointestinalni simptomi udruženi sa OHSS, kao što su osećaj nelagode u trbuhu, nadutost trbuha, mučnina,


  povraćanje i dijareja prijavljeni su tokom kliničkog ispitivanja Merional injekcija. Kao komplikacija OHSS može se javiti venska tromboembolija i torzija ovarijuma.


  Prijavljeni su veoma retki slučajevi alergijskih reakcija, uključujući anafilaktičku reakciju nakon primena leka Merional.


  Takođe, u veoma retkim slučajevima, dugotrajna upotreba leka može dovesti do stvaranja antitela, i neefikasnosti terapije.

  Ukoliko primetite bilo koju od navedenih neželjenih reakcija, ili bilo koji drugi neželjen događaj koji nije opisan,

  obavezno se obratite lekaru ili farmaceutu.


  Neželjene multiple trudnoće su češće u toku terapije sa HMG.


  Trudnoće nastale nakon terapije neplodnosti sa gonadotropinima kao što je Merional češće se završavaju spontanim abortusima nego normalne trednoće.


  Aktivna supstanca ovog leka dobija se iz ljudskog urina. Iako nisu zabeleženi takvi slučajevi, rizik od moguće transmisije agenasa poznate i nepoznate prirode ne može se u potpunosti isključiti.


 2. KAKO ČUVATI LEK Merional Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

3 godine

Lek treba primeniti odmah nakon prvog otvaranja/restitucije.


Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjoj kutiji, etiketi bočice i etiketi ampule.


Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Ukoliko niste sigurni kako treba čuvati lek, obratite se farmaceutu.


7. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Merional

Aktivna supstanca je Menotrofin u visokoprečišćenom obliku.


Jedna bočica praška za rastvor za injekciju Merional sadrži:

Menotrofin u visokoprečišćenom obliku (humani menopauzalni gonadotropin (HMG), odgovara akivnosti 75 i.j. humanog folikulostimulirajućeg hormona (hFSH) + 75 i.j. humanog luteinizirajućeg hormona (hLH)).

Aktivnost humanog horionskog gonadotropina, prirodno prisutnog hormona u urinu postmenopauzalnih žena,

uračunat je u ukupnu aktivnost luteinizirajućeg hormona.


Ostali sastojci su:

Prašak: laktoza monohidrat


Rastvarač: natrijum-hlorid,


Kako izgleda lek Merional

Lek Merional se sastoji od bočice sa praškom i ampule sa rastvaračem za pripremu rastvora za injekciju. Prašak: liofilizat bele boje.

Rastvarač je bistar bezbojan rastvor.


Nosilac dozvole i Proizvođač


MITER International doo, Beograd, Resavska 16, R.Srbija


IBSA Institut Biochimique S.A. Lugano, Via al Ponte 13, Švajcarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole: 578/2007/12

od 01.03.2007.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Merional® prašak i rastvarač za injekciju, 1 x (75i.j.) i 1 x (1ml): 515-01-8097-11-001 od 29.05.2012.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim ra

Terapijske indikacijeLek Merional je indikovan za upotrebu kod odraslih.


Doziranje i način primene


Terapiju lekom Merional treba sprovoditi pod kontrolom lekara specijaliste za probleme infertliteta.


Indukcija ovulacije: s obzirom na veliku inter- i intra-individualnu varijaciju odgovora ovarijuma kod svake pacijentkinje, potrebno je određivati doze gonadotropina u skladu sa odgovorom svake pacijentkinje posebno (kontrola urinarnog estrogena / ultrazvučni pregled).


Tretman treba prilagoditi individualnom odgovoru pacijenta, merenjem veličine folikula

ultrazvukom i/ili merenjem sekrecije estrogena.Najčešće se koristi režim sa početnom dozom od 75-150 IU Merional sc, a onda se povećava zavisno od odgovora pacijenta. Maksimalna doza je obično ne veća od 225 i.j.Ako nema adekvatnog odgovora 4 nedelje posle tretmana , ciklus bi trebalo napustiti i pacijentu iznova odpočeti terapiju sa višim početnim dozama od predhodnog ciklusa.

Kada je odgovor pacijenta idealan primenjuje se jedna injekcija od 5.000-10.000 IU humanog horionskog gonadotropina ( hCG), koja se daje 24-48 sati nakon poslednje supkutane injekcije Merional sc.injekcije.Pacijentima treba preporučiti da imaju odnos na dan primene hCG injekciju ili narednog

dana.

Alternativno može se vršiti i intrauterina inseminacija (IUI).

U slučaju prekomernog odgovora tretman treba obustaviti i ne davati injekciju humanog horionskog

gonadotropina ( hCG) (vidi 4.4.).Tretman treba započeti iznova u narednom ciklusu sa nižim dozama od


Žene koje prolaze kroz kontrolisanu ovarijalnu stimulaciju za multipli folikularni razvoj pre in-vitro

fertilizacije i ostale asistirane reproduktivne tehnologije:

Uobičajeni protokol za superovulaciju uključuje davanje 150-225 IU Merional-a sc.,dnevno merenje započinje se 2-3 dana ciklusa i nastavlja se kontinuirano do dovoljnog folikularnog razvoja koji će biti praćen koncentracijom serumskog estrogena i ultrazvučnim pregledom, dozu prilagoditi odgovoru pacijenta, tako da ona ne bude veća od 450 IU dnevno.Adekvatni folikularni razvoj uobičajeno se postiže desetog dana tretmana (opseg 5-20 dana)

Odgovor je zadovoljavajući ako su npr. najmanje 3 folikula veća od 17 mm u prečniku..

Jedna injerkcija od 5.000 i.j.-10.000 i.j. hCG se daje 24-48h posle poslednje injekcije Merionala. sc uključujući folikularno sazrevanje.


Nishodna regulacija hipofize u cilju smanjenja endogenog LH i kontrole nivo LHpostiže se zajedničkim davanjem gonadotropin oslobađajućeh hormona(GnRH) agonisti. U najčešće korišćenom protokolu Merional sa daje nakon dva nedelje posle početka davanja agonista i oba treba

nastaviti dok se ne postigne odgovarajući folikularni odgovor. Na primer, nakon dve nedelje nishodne regulacije daje se Merional 150i.j.-225i.j.sc denevno, sedam dana; doza se zatim prilagođava u zavisnosti od odgovora pacijenta.

Iskustva sa ART ukazuje da uopšteno, stepen uspeha lečenja ostaje stabilan tokom prva 4 pokušaja a

onda postepeno opada.


Žene sa anovulacijom usled nedostatha LH ili FSH: Kod ovih žena (hipogonadotropni hipogonadizam) Merional se daje da razvije jedan Grafov folikul koji će da ispusti jedan oocit davanjem hCG-a. Pošto su te žene amenoreične i imaju nisku sekreciju endogenog estrogena sa terapijom se može početi u svako


doba.


Doze se određuju u zavisnosti od individualnog odgovora pacijenta, koji se određuje ultrazvučnim merenjem veličine folikula i/ili merenjem nivoa sekrecije estrogena. Uobičajena početna doza je 75- 150i.j. Merional sc smatra se odgovarajućom dozom adaptacije i povećava se u zavisnosti od pacijentovog odgovora. Ukoliko se povećana doza smatra odgovarajućom može se menjati u intervalima 7-14 dana dodajući 150 i.j. Može biti prihvatljivo da se produži trajanje stimulacije u svakom ciklusu od jedne do 5 nedelja.


Kada se postigne idealan odgovor, jedna injekcija hCG od 5.000i.j.-10.000i.j. se daje 24-48h posle poslednje injekcije Merionala. Pacijentu treba savetovati da ima odnos na dan i dan posle hCG injekcije.

Alternativno može se vršiti i intrauterina inseminacija (IUI).


Treba razmotriti lutealnu podršku pošto nedostatak supstanci sa luteotropnom aktivnošću (LH/hCG) posle ovulacije mogu voditi ka prevremenom gubitku žutog tela.


U slučaju prekomernog odgovora terapiju treba prekinuti i ne davati injekciju hCG uskratiti (vidi deo 4.4). Terapiju u sledećem ciklusu treba početi sa nižim dozama nego u predhodnom.


Pedijatrijska populacija:

Ne postoje relevantni podaci o upotrebi leka Merional sc u pedijatrijskoj populaciji u indikacijama anovulatornog infertiliteta kod žena koje imaju ovarijalnu stimulaciju za multipli folikularni razvoj asistirane reproduktivne tehnologije..


Način primene


Merional je namenjen za supkutanu primenu. Sadržaj bočice treba rekonstituisati aseptičnim transferom rastvarača u bočicu.Promućkajte bočicu između prstiju 30 sekundi da se podpuno rastvori.Kada je propisano više od jedne bočice rastvoreni sadržaj prve bočice treba aseptično prebaciti u drugu bočicu.Do 5 bočica Merionala mogu se rastvoriti u 1 ml rastvarača...

Merional treba rekonstituisati neposredno pred primenu leka prema uputstvima iz odeljka 6.6. Pacijenti moraju biti adekvatno obučeni kako da rukuju ovim lekom od strane njihovog lekara ili

drugog lekara pre nego što sami sebi ppočnu da daju lek.


Kontraindikacije


Merional ne treba davati deci i pacijentima koji su : Preosetljivi na menotrofin ili neki od eksipijensa (deo 6.1)

Ženama koje imaju :

tumor hipotalamusa i hipofize,

ciste ovarijuma ili uvećanih ovarijuma, osim kod policističnog ovarijalnog sindroma,

tumor ovarijuma i uterusa ili dojki, ginekološko krvarenje nepoznatog uzroka


U sledećim slučajevima primenu leka Merional treba izbegavati jer nije izvestan pozitivan efekat lečenja:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Merional je moćna gonadotropna supstanca koja može da izazove blage do teške neželjene reakcije i treba da se koristi jedino od strane lekara koji su potpuno upoznati sa problemima infertiliteta i njegovim lečenjem.

Lečenje gonadotropinom zahteva angažovanost lekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i postojanje adekvatnih uređaja za predviđeno praćenje pacijentkinja: praćenje reakcije ovarijuma redovnim ultrazvučnim pregledima, samim ili u kombinaciji sa određivanjem nivoa estradiola. Uočene su razlike među pacijentkinjama u jačini odgovora na primenu menotrofina, kod nekih odgovor je veoma slab.Uvek treba primenjivati najniže efikasne doze leka.


Pre početka lečenja potrebno je detaljno ispitati uzroke neplodnosti svakog para i utvrditi eventualno postojanje kontraindikacije za trudnoću, kao što su hipotireoidizam, nedostatak adenokortikotropnih hormona, hiperprolaktinemija i tumori hipofize ili hipotalamusa, u marednim slučajevima treba primeniti odgovarajuće lečenje.

Kod pacijentkinja koje se podvrgavaju stimulaciji rasta folikula, bilo da je u pitanju lečenje

anovulatornog infertiliteta ili u sklopu ART procedure može doći do uvećanja ovarijuma ili do hiperstimulacije. Učestalost navedenih događaja znatno se smanjuje poštovanjem preporučenog režima doziranja i pažljivim nadzorom pacijentkinja. Neophodno je da lekar ima iskustva u tumačenju simptoma koji ukazuju na stepen razvoja i zrelost folikula.


Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS)

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom je medicinski događaj koji se razlikuje od nekomplikovanog uvećanja ovarijuma. OHSS je teži sindrom, koji podrazumeva značajno uvećanje ovarijuma, visoke nivoe polnih hormona u serumu i povećanje vaskularne propustljivosti, koje može da ima za posledicu nakupljanje tečnosti u peritonealnoj, pleuralnoj i ređe, perikardijalnoj šupljini.

Sledeći simptomi mogu biti prisutni kod teških slučajeva OHSS: abdominalni bol, abdominalna distenzija, značajno

uvećanje ovarijuma, porast telesne mase, dispneja, oligurija i gastrointestinalni simptomi, kao što su mučnina, povraćanje i dijareja. Kliničkom evaluacijom mogu da se otkriju: hipovolemija, hemokoncentracija, poremećaj ravnoteže elektrolita, ascites, hemoperitoneum, pleuralni izliv, hidrotoraks, akutni plućni distres i tromboembolijski događaji.

Snažna reakcija ovarijuma na primenu gonadotropina retko podrazumeva OHSS, osim u slučaju kada se primeni hCG za indukciju ovulacije. U slučaju ovarijalne hiperstimulacije ne treba davati hCG a pacijentkinju treba savetovati da se uzdrži od odnosa, ili da koristi mehaničko-barijerne metode kontracepcije tokom najmanje 4 dana. OHSS može brzo da

progredira (u periodu od 24 h,do nekoliko dana) u veoma ozbiljan medicinski problem, zbog čega pacijentkinje treba pažljivo pratiti tokom najmanje 2 nedelje posle primene hCG. Pridržavanje preporučenog doziranja i načina primene leka Merional i pažljivo praćenje toka lečenja smanjiće incidenciju hiperstimulacije ovarijuma i multiplih trudnoća. Kod ART procedura, aspiracija svih folikula pre ovulacije može da smanji pojavu hiperstimulacije.


U slučaju teške OHSS, primenu gonadotropina treba obustaviti, a pacijentkinju hospitalizovati i započeti lečenje OHSS.


Sindrom se javlja sa većom učestalošću kod pacijentkinja sa policističnom bolešću ovarijuma.


Multipla trudnoća

Multipla trudnoća, naročito višeg stepena, predstavlja rizik za trudnoću i perinatalni razvoj.

Učestalost multiple trudnoće je veća u slučaju indukcije ovulacije gonadotropinima nego kod prirodnog začeća. Većina multiplih trudnoća je blizanačka. Preporučuje se pažljivo praćenje reakcije ovarijuma kako bi se smanjila

mogućnost multiple trudnoće.

Kod žena koje se podvrgavaju ART procedurama, rizik od multiple trudnoće zavisi uglavnom od broja vraćenih embriona, njihovog kvaliteta i starosti pacijentkinje.

Pacijentkinjama pre otpočinjanja tretmana treba predočiti potencijalni rizik od multiple trudnoće.


Neuspeh trudnoće


Neuspeh trudnoće i incidenca pojave pobačaja veći je kod pacijentkinja kod kojih je vršena stimulacija rasta folikula za indukciju ovulacije ili za ART procedure, nego u normalnoj populaciji.


Ektopijska trudnoća


Ektopijska trudnoća se češće javlja kod žena sa anamnezom oboljenja tuba, bez obzira na to da li je do trudnoće došlo prirodnim putem ili veštačkom oplodnjom. Prevalencija ektopijske trudnoće posle IVF je 2-5%, u poređenju sa 1-1,5% u opštoj populaciji.


Neoplazme reproduktivnog sistema


Zabeležene su neoplazme jajnika i druge neoplazme reproduktivnog sistema , kako benigne tako i maligne kod žena koje su bile podvrgnute višestrukoj primeni lekova u terapiji infertiliteta. Još uvek nije utvrneno da li

terapija gonadotropinima povećava osnovni rizik od ovih tumora kod žena sa infertilitetom ili ne.


Kongenitalne malformacije


Kongenitalne malformacije se češće javljaju posle ART procedura, nego posle spontanog začeća. Smatra se da su uzrok tome razlike u osobinama roditelja (npr. majčina starost, karakteristike sperme) i multiple trudnoće.


Tromboembolijski događaji

Tromboembolijski doganaji prilikom terapije gonadotropinima ili po završetku terapije češće se javljaju kod žena sa poznatim faktorima rizika za razvoj tromboembolije, kao što su pozitivna lična ili porodična anamneza,

ili trombofilija. Kod ovih žena mora da se proceni korist od primene gonadotropina u odnosu na mogući rizik terapije.

Treba istaći i da trudnoća sama po sebi nosi povećani rizik od tromboembolijskih događanja.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu rađene kliničke studije gde bi se ispitivale interakcije drugih lekova i leka Merional.

Iako nema iskustva u kontrolisanim kliničkim studijama, pretpostavlja se da bi istovremena primena leka Merional i klomifen citrata mogla da pojača ovarijumski odgovor. Kada se primenjuju agonisti receptora GnRH za postizanje hipofizne desenzibilizacije, moguće je da se javi potreba za primenom veće doze leka Merional u cilju postizanja adekvatnog odgovora folikula.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Primena leka Merional kontraindikovana je kod trudnica i dojilja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu rađena ispitivanja uticaja leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Smatra se da primena leka Merional verovatno nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom I rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Neželjeni efekti tokom primene leka Merional su generalno blagi i prolazni.


Najčešći neželjeni efekti su ovarijalne ciste, crvenilo na mestu davanja injekcije i glavobolja a javljaju se kod 10

% pacijentkinja. Najčešće neželjene reakcije su ozbiljna OHSS i komplikacije povezane sa torzijom jajnika i tromboembolijom.


Neželjena dejstva navedena su u daljem tekstu po klasama sistema organa i učestalosti javljanja. Učestalost javljanja definisana je:

Vrlo česta (>1/10); česta (≥1/100); povremena (≥1/1.000 do <1/100); retka (≥1/10.000 do <1/1.000);

vrlo retka (<1/10.000)


Terapija kod žena :


Sistem organa


učestalost


neželjeno dejstvo


Nervni sistem Vaskulasrne sistem Gastrointestinalni sistem


vrlo često vrlo retko često


glavobolja tromboembolija

bol u stomaku, gastrointestinalni simptomi

kao što su mučnina, povraćanje, dijareja, grčevi u stomaku i nadimanje

Poremećaji na nivou kože i

podkožnog tkiva

vrlo retko

sistemska alergijska reakcija

Eritema, svrab i crvenilo, otok lica

Reproduktivni system i

poremećaj na nivou grudi


vrlo često


ovarijalne ciste


Opšti poremećaji

često

retko

vrlo često

OHSS

ovarijalna torzija

iritacija na mestu primene injekcije crvenilo, modrice i otok


Predoziranje


Iako efekti predoziranja nisu poznati, može se očekivati da se javi sindrom ovarijalne hiperstimulacije.


Inkompatibilnost


Inkompatibilnosti nisu poznate,Prašak za injekciju treba rekonstituisati sa rastvaračem natrijum- hloridom.Lek Merional se ne sme mešati sa bilo kojim drugim medicinskim proizvodom.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Nema posebnih mera opreza.

Sadržaj bočice treba rekonstituisati aseptičnim transferom rastvarača u bočicu. Promućkajte bočicu između prstiju 30 sekundi da se potpuno rastvori. Kada je propisano više od jedne bočice rastvoreni sadržaj prve bočice treba aseptično prebaciti u drugu bočicu. Do 5 bočica lekaMerional 75 IJ mogu se rastvoriti u 1 ml rastvarača.

Prašak se mora rekonstituisati priloženim rastvaračem.


Igla za rastvaranje stavi se na špric. Ukupna količina rastvarača izvuče se iz ampule pomoću šprica a zatim ubrizga u bočicu sa praškom. Prašak se brzo rastvori pri čemu nastaje bistar rastvor. Ukoliko se prašak ne rastvori potpuno, bočicu treba lagano valjati između šaka dok se ne dobije potpuno bistar rastvor. Treba izbegavati snažno mućkanje.


U slučaju potrebe, rastvor se može ponovo izvući špricem i prebacivati u sledeće bočice sa praškom, sve do postizanja propisane doze. Najviše 5 bočica se može rekonstituisati u jednoj ampuli rastvarača.


Kad se postigne propisana doza, rastvor iz bočice izvuče se u špric, igla za rastvaranje zameni se iglom za davanje injekcije i odmah primeni lek.


Rastvor se ne sme primeniti ukoliko sadrži čestice ili nije bistar. Neiskorišćeni rastvor i pribor treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org