Apoteke Apoteke
fresenius
Apoteke

Topiramat


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 25 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, kontejner za tablete, 1x 60


Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 50 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, kontejner za tablete, 1x 60


Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 100 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, kontejner za tablete, 1x 60


Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 200 mg Pakovanje: ukupno ukupno 60 kom, kontejner za tablete, 1x 60


Proizvođač: APL Swift Services Malta Ltd


Adresa: HF 26, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000, Malta Podnosilac zahteva: Beohem-3, d.o.o.

Adresa: 11090 Beograd, Trstenjakova 9.


Δ Topiramat Aurobindo, 25 mg, film tablete Δ Topiramat Aurobindo, 50 mg, film tablete Δ Topiramat Aurobindo, 100 mg, film tablete Δ Topiramat Aurobindo, 200 mg, film tablete


INN : topiramat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Topiramat i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Topiramat

 3. Kako se upotrebljava lek Topiramat

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Topiramat

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Topiramat I ČEMU JE NAMENjEN

  Topiramat pripada grupi lekova koji se koriste u lečenju epilepsije (antiepileptici).

  Koristi se:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOPIRAMAT

  Lek Topiramat ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOPIRAMAT

  Lek topiramat uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek topiramat, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obavestite svog lekara ili tražite medicinsku pomoć odmah ukoliko imate neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma česta (može se javiti kod više od 1 od 10 osoba)

 5. KAKO ČUVATI LEK Topiramat


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine


  Nemojte koristiti lek Topiramat Aurobindo film tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i etiketi.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljene lekove ne treba bacati u kanalizaciju , niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Topiramat

Aktivna supstanca je topiramat.

Svaka film tableta sadrži 25 mg, 50 mg, 100 mg ili 200 mg topiramata. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna (E460) Laktoza, monohidrat

Skrob, preželatinizovan

Natrijum-skrobglikolat Magnezijum-stearat (E572)


Film tablete: Hipromeloza (E464) Titan- dioksid (E171) Makrogol 400

Polisorbat 80

Gvožđe(III)- oksid, žuti (E172) (Topiramat Aurobindo 50/100 mg) Gvožđe- oksid, crveni (E172) (samo u Topiramat Aurobindo 200 mg)


Kako izgleda lek Topiramat Aurobindo film tableta i sadržaj pakovanja


Topiramat Aurobindo 25 mg film tablete

Okrugle, bele, bikonveksne film tablete sa utisnutom oznakom 'E' sa jedne strane i '22' sa druge strane.


Topiramat Aurobindo 50 mg film tablete

Okrugle, svetlo žute, bikonveksne film tablete sa utisnutom oznakom 'E' sa jedne strane i '33' sa druge strane.


Topiramat Aurobindo 100 mg film tablete

Okrugle, tamno žute, bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom 'E' sa jedne strane i '23' sa druge strane.


Topiramat Aurobindo 200 mg film tablete

Okrugle, ružičaste boje, bikonveksne film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutom oznakom 'E' sa jedne strane i '24' sa druge strane.


Topiramat Aurobindo tablete su dostupne u HDPE kontejneru za tablete sa polipropilenskim zatvaračem i sredstvom za skupljanje vlage (silika gelom).


Sadržaj pakovanja: 60 film tableta u kontejneru za tablete.


Nosilac dozvole: Beohem-3, d.o.o, Beograd


Proizvođač: APL Swift Services Malta Ltd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 25 mg: 515-01-1279-12-001 od 19.11.2013. Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 50 mg: 515-01-1280-12-001 od 19.11.2013. Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 100 mg: 515-01-1281-12-001 od 19.11.2013. Δ Topiramat Aurobindo, film tableta, 200 mg: 515-01-1282-12-001 od 19.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines