Apoteke Apoteke
csl
Apoteke

Tolnexa

koncentrat za rastvor za infuziju; 80mg/4mL; ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 4 mL
CENA: 29.150,00 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tolnexa, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena , 1 x 1 mL


Tolnexa, koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/4 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 4 mL


Tolnexa, koncentrat za rastvor za infuziju, 160 mg/8 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 8 mL


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Tolnexa20 mg/1 mL koncentrat za rastvor za infuziju Tolnexa80 mg/4 mL koncentrat za rastvor za infuziju Tolnexa160 mg/8 mL koncentrat za rastvor za infuziju docetaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek jer sadrži podatke koji su važni za Vas.

medicinsku sestru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tolnexa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tolnexa

 3. Kako se upotrebljava lek Tolnexa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tolnexa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOLNEXA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Tolnexa sadrži aktivnu supstancu docetaksel koja se dobija iz iglica drveta tise. Docetaksel pripada grupi antitumorskih lekova, koji se nazivaju taksani.


  Lekar Vam je propisao lek Tolnexa za terapiju karcinoma dojke, posebnih oblika karcinoma pluća (nesitnoćelijskog karcinoma pluća), karcinoma prostate, karcinoma želuca ili karcinoma glave i vrata:

  fluorouracilom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOLNEXA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Tolnexa ne smete koristiti:  Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Tolnexa.


  Kada uzimate lek Tolnexa, posebno vodite računa:


  Pre svake primene leka Tolnexa uradiće Vam se analize krvi da bi lekar proverio imate li dovoljno krvnih zrnaca i da li Vam je funkcija jetre zadovoljavajuća kako biste mogli da primite lek Tolnexa. U slučaju poremećaja broja belih krvnih zrnaca, takvo stanje može dovesti do povišene temperature ili infekcije. Obavestite svog lekara, bolničkog farmaceuta ili medicinski sestru ukoliko imate problem sa vidom. U slučaju problema sa vidom, posebno ukoliko dođe do zamagljenog vida, odmah treba da odete na pregled očiju i vida.

  Ukoliko se razviju novi ili dođe do pogoršanja postojećih problema sa plućima, (povišena temperatura, kratak


  dah, tj. osećaj nedostatka vazduha, ili kašalj) odmah o tome obavestite lekara, bolničkog farmaceuta ili medicinsku sestru.

  Vaš lekar može odlučiti da odmah prekine terapiju.


  Od Vas će se zatražiti da uzmete premedikaciju koja se sastoji od oralnog (tablete) kortikosteroida kao što je deksametazon, jedan dan pre primene leka Tolnexa i da nastavite da je uzimate jedan ili dva dana nakon primene leka. Svrha ove premedikacije je svođenje na najmanju meru nekih neželjenih dejstava koja mogu da se jave posle infuzije leka Tolnexa, naročito alergijske reakcije i zadržavanje tečnosti (oticanje ruku, stopala, nogu ili porast telesne mase).


  Tokom terapije ćete možda dobijati druge lekove da bi se održao broj krvnih zrnaca.


  Lek Tolnexa sadrži alkohol. Razgovarajte sa lekarom ako patite od zavisnosti od alkohola ili imate oštećenje funkcije jetre. Pogledajte i odeljak „Važne informacije o nekim sastojcima leka Tolnexa“ u vezi sa sadržajem alkohola..


  Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Tolnexa.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. Može se dogoditi da lek Tolnexa ili neki drugi lek neće delovati na očekivani način i možda će biti veća verovatnoća pojave neželjenih dejstava.


  Primena leka Tolnexa u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Recite svom lekaru ako ste trudni, ako nameravate da zatrudnite ili ako dojite.


  Lek Tolnexa se NE SME primenjivati ako ste trudni, osim na izričitu preporuku lekara.


  Ne smete zatrudneti tokom terapije ovim lekom i morate koristiti pouzdane metode kontracepcije, zato što lek Tolnexa može biti štetan po nerođenu bebu. Ako dođe do trudnoće tokom terapije, morate o tome odmah obavestiti lekara.


  NE SMETE da dojite bebu tokom terapije lekom Tolnexa.


  Muškarcima koji se leče lekom Tolnexa, savetuje se da ne planiraju potomstvo tokom i do 6 meseci nakon terapije, kao i da potraže savet o konzervaciji sperme pre terapije, zato što docetaksel može da izmeni plodnost kod muškaraca.


  Uticaj leka Tolnexa na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu rađene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Tolnexa


  Lek Tolnexa 20 mg/1 mL koncentrat za rastvor za infuziju sadrži 50 vol. % etanola (alkohola), odnosno do 0,395 g (0,5 mL) po bočici, što odgovara količini od 10 mL piva ili 4 mL vina po bočici.

  Lek Tolnexa 80 mg/4 mL koncentrat za rastvor za infuziju sadrži 50 vol. % etanola (alkohola), odnosno do 1,58 g (2 mL) po bočici, što odgovara količini od 40 mL piva ili 17 mL vina po bočici.

  Lek Tolnexa 160 mg/8 mL koncentrat za rastvor za infuziju sadrži 50 vol. % etanola (alkohola), odnosno do 3,16 g (4 mL) po bočici, što odgovara kličini od 80 mL piva ili 33 mL vina po bočici.

  Lek Tolnexa je štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti posebna pažnja u lečenju

  trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa pacijenata kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom. Količina alkohola u ovom leku može uticati na dejstvo drugih lekova. Količina alkohola u ovom leku može oslabiti neophodne sposobnosti pacijenta da bezbedno upravlja vozilima i radi za mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOLNEXA


  Uobičajena doza

  Doza će zavisiti od Vaše telesne mase i Vašeg opšteg stanja. Lekar će izračunati površinu Vašeg tela u kvadratnim metrima (m²) i odrediće dozu koju treba da primite.


  Način i put primene

  Lek Tolnexa se daje infuzijom u neku od vena (intravenska primena). Infuzija će trajati približno jedan sat i to

  vreme morate biti u bolnici.


  Učestalost primene

  Infuziju bi obično trebalo da primate na svake 3 nedelje.


  Lekar može da promeni dozu i učestalost primanja u zavisnosti od rezultata analize krvi, Vašeg opšteg stanja i terapijskog odgovora na lek Tolnexa. Naročito je važno da obavestite svog lekara ako se pojavi dijareja (proliv), bolovi i ranice u ustima, osećanje utrnulosti ili bockanja i povišena temperatura, i dajte mu rezultate analize krvi. Na osnovu ovih informacija lekar će odlučiti da li je potrebno smanjenje doze leka Tolnexa.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Tolnexa može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakog pacijenta koji prima ovaj lek. Lekar će razgovarati o tome sa Vama i objasniće Vam moguće rizike i korist od terapije ovim lekom.


  Najčešće zabeležene neželjene reakcije docetaksela kada se primenjuje samostalno su: smanjenje broja


  crvenih krvnih zrnaca ili belih krvnih zrnaca, alopecija (opadanje kose), mučnina, povraćanje, bol i ranice u ustima, dijareja (proliv) i umor.


  Težina neželjenih reakcija na docetaksel može da se poveća kada se docetaksel daje u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim lekovima (citostaticima).


  Tokom infuzije u bolnici mogu da se jave sledeće alergijske reakcije (javljaju su se kod više od 1 na 10 bolesnika koji primaju lek):


  Nepoznata učestalost:

 5. KAKO ČUVATI LEK TOLNEXA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Neotvorena bočica: 2 godine.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja:

  Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe nakon razblaživa nja:

  S mikrobiološke tačke gledišta, razblažen rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah.

  Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

  Lek je nakon razblaživanja u fizičko-hemijskom pogledu stabilan 24 sata na temperaturi do 25°C i 7 dana na temperaturi 2-8°C. Fizičko-hemijska stabilnost je potvrđena sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida i 5% rastvorom glukoze u kesama koje nisu od PVC-a.


  Nemojte koristiti lek Tolnexa posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tolnexa

1 bočica sa 1 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 20 mg docetaksela. 1 bočica sa 4 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 80 mg docetaksela.

1 bočica sa 8 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 160 mg docetaksela.


MedDRA klasifikacija po organskim sistemima

Veoma česte neželjene reakcije

Česte neželjene reakcije

Povremene neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 3,6%)

neutropenična infekcija

Maligne i benigne,

neoplazme (uključujući ciste i polipe)

bolovi izazvani

karcinomom (G3/4: 1,2%)

Poremećaji na nivou

neutropenija (G3/4:

krvi i limfnog sistema

83,5%),

anemija (G3/4: 12,4%),

trombocitopenija (G3/4:

4,0%),

febrilna neutropenija

Imunološki poremećaji

preosetljivost

Poremećaji metabolizma

i ishrane

anoreksija (G3/4:

12,0%)

Poremećaji nervnog sistema

disgeuzija/parosmija (G3/4: 0,4%),

periferna senzorna neuropatija (G3/4: 1,2%)

vrtoglavica (G3/4: 2,0%),

periferna motorna neuropatija (G3/4: 0,4%)

Poremećaji na nivou oka

pojačana lakrimacija

konjunktivitis

Poremećaji na nivou uha

i labirinta

oštećenje sluha (G3/4:

1,2%)

Kardiološki poremećaji

aritmija (G3/4: 2,0%)

ishemija miokarda

Vaskularni poremećaji

venski poremećaji

Gastrointestinalni

mučnina (G3/4: 13,9%),

dispepsija (G3/4: 0,8%),

poremećaji

stomatitis (G3/4:

gastrointestinalni bolovi

20,7%),

(G3/4: 1,2%),

povraćanje (G3/4:

krvarenja u

8,4%),

gastrointestinalnom

dijareja (G3/4: 6,8%),

sistemu (G3/4: 0,4%)

ezofagitis/disfagija/odin

ofagija (G3/4: 12,0%),

opstipcija (G3/4: 0,4%)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

alopecija (G3/4: 4,0%),

osip praćen svrabom

suva koža,

deskvamacija

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

mijalgija (G3/4: 0,4%)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

letargija (G3/4: 4,0%),

pireksija (G3/4: 3,6%), zadržavanje (retencija)


tečnosti (G3/4: 1,2%),

edem (G3/4: 1,2%)

Laboratorijska

ispitivanja

smanjenje telesne mase

povećanje telesne mase


Iskustva posle stavljanja leka u promet


Maligne i benigne, nespecifične neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Zabeleženi su slučajevi akutne mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma, povezanih sa primenom docetaksela u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili zračnom terapijom.


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Zabeležene su supresija koštane srži i druge hematološke neželjene reakcije. Zabeležena je i diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK sindrom), često udružena sa sepsom ili otkazivanjem više organa (multiorganskom insuficijencijom).


Imunološki poremećaji

Zabeleženo je nekoliko slučajeva anafilaktičkog šoka, ponekad sa smrtnim ishodom.


Poremećaji nervnog sistema

Primećeni su retki slučajevi konvulzija ili prolaznog gubitka svesti posle primene docetaksela. Ove reakcije se ponekad javljaju i tokom same infuzije leka.


Poremećaji na nivou oka

Zabeleženi su veoma retki slučajevi prolaznog poremećaja vida (bljeskovi, svetlucanje, skotomi) koji se obično javljaju tokom infuzije leka udruženi sa reakcijama preosetljivosti. Ovi poremećaji su se povukli nakon prestanka infuzije. Retko su zabeleženi slučajevi pojačane lakrimacije sa konjunktivitisom ili bez njega, kao i slučajevi opstrukcije suznih kanala koji su doveli do preteranog suzenja oka. Zabeleženi su i slučajevi cistoidnog makularnog edema (CMO) kod pacijenata na terapiji docetakselom.


Poremećaji na nivou uha i labirinta

Zabeleženi su i retki slučajevi ototoksičnosti, oštećenja i/ili gubitka sluha.


Kardiološki poremećaji

U retkim slučajevima zabeležen je infarkt miokarda.


Vaskularni poremećaji

Retko su zabeleženi slučajevi venske tromboembolije.


Respiratorn, torakalni i medijastinalni poremećaji

Akutni respiratorni distres sindrom i slučajevi intersticijalne pneumonije/pneumonitisa, intersticijalne bolesti pluća, pulmonarne fibroze i respiratorne insuficijencije, nekada sa smrtnim ishodom, bili su retko zabeleženi. Retki slučajevi radijacionog pneumonitisa zabeleženi su kod pacijenta koji su istovremeno lečeni zračnom terapijom.


Gastrointestinalni poremećaji


Retko su zabeleženi pojava dehidratacije kao posledice gastrointestinalnih poremećaja, zatim gastrointestinalna perforacija, ishemijski kolitis, kolitis i enterokolitis povezan sa neutropenijom. Zabeleženi su retki slučajevi ileusa i intestinalne opstrukcije.


Hepatobilijarni poremećaji

Veoma retki slučajevi hepatitisa, ponekad sa smrtnim ishodom, zabeleženi su pre svega kod pacijenata sa već postojećim oboljenjem jetre.


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Pri primeni docetaksela zabeleženi su veoma retki slučajevi kožnog eritemskog lupusa i buloznih erupcija kao što je eritem multiforme, Stivens-Džonsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza. Uz docetaksel, u nekim slučajevima razvoju ovih reakcija mogli su doprineti i drugi istovremeno prisutni činioci. Promene slične sklerodermi, kojima je obično prethodio periferni limfedem, bile su zabeležene tokom lečenja docetakselom. Zabeleženi su i slučajevi dugotrajne (perzistentne) alopecije.


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Zabeležena je insuficijencija bubrega i potpuno otkazivanje rada bubrega. U oko 20% ovih slučajeva nije bilo faktora rizika za akutno otkazivanje bubrega, kao što su istovremena primena nefrotoksičnih lekova i gastrointestinalni poremećaji.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Retko su bili zabeleženi slučajevi oštećenja i upale tkiva koja su prethodno bila izložena primeni zračne terapije (tzv. radijacioni recall fenomen).

Retencija tečnosti nije bila udružena sa akutnim epizodama oligurije ili hipotenzije. Retko su bili zabeleženi dehidratacija i edem pluća.


Poremećaji metabolizma i ishrane

Zabeleženi su slučajevi hiponatrijemije, uglavnom povezani sa dehidratacijom, povraćanjem i pneumonijom. Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov rs


Predoziranje


Bilo je samo nekoliko izveštaja o predoziranju docetakselom. Nije poznat antidot za predoziranje docetakselom.


Terapija

U slučaju predoziranja pacijenta treba zadržati u specijalizovanom odeljenju i vitalne funkcije strogo kontrolisati. U slučajevima predoziranja može se očekivati pogoršanje neželjenih događaja. Očekivane primarne komplikacije kod predoziranja bile bi supresija koštane srži, periferna neurotoksičnost i mukozitis. Pacijenti bi morali terapijski da dobiju G-CSF što je pre moguće nakon otkrivanja predoziranja. Po potrebi treba preduzeti i druge odgovarajuće simptomatske i potporne mere.


Inkompatibilnost


Lek Tolnexa se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onim koji su pomenuti u odeljku 6.6.


Rok upotrebe


Neotvorena bočica: 2 godine.


Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja:

Odmah upotrebiti, ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.


Rok upotrebe nakon razblaživanja:

S mikrobiološke tačke gledišta, razblažen rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah.


Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.

Lek je nakon razblaživanja u fizičko-hemijskom pogledu stabilan 24 sata na temperaturi do 25°C i 7 dana na temperaturi 2-8°C. Fizičko-hemijska stabilnost je potvrđena sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida i 5% rastvorom glukoze u kesama koje nisu od PVC-a.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak 6.3.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Bočica od bezbojnog stakla (tip I), gumeni zatvarač, aluminijumski, narandžasti poklopac (flip off): 1 bočica od 5 mL sa 1 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji.

Bočica od bezbojnog stakla (tip I), gumeni zatvarač, aluminijumski, crveni poklopac (flip off): 1 bočica od 5 mL sa 4 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji.

Bočica od bezbojnog stakla (tip I), gumeni zatvarač, aluminijumski, crveni poklopac (flip off): 1 bočica od

10 mL sa 8 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Docetaksel je antineoplastični lek i, kao i sa drugim potencijalno toksičnim jedinjenjima, treba biti oprezan prilikom rukovanja i pripremanja rastvora docetaksela. Preporučuje se upotreba rukavica.


Ako koncentrat docetaksela ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa kožom, odmah je temeljno operite sapunom i vodom. Ako koncentrat docetaksela ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa sluzokožom, odmah temeljno operite to mesto sapunom i vodom.

Priprema za intravensku primenu Priprema rastvora za infuziju

NEMOJTE koristiti druge lekove sa istom aktivnom supstancom-docetakselom koji se sastoje od 2 bočice (koncentrat i rastvarač) sa ovim lekom (lek Tolnexa 20 mg/1 mL koncentrat za rastvor za infuziju, koji sadrži samo 1 bočicu: 20 mg/1 mL, 80 mg/4 mL, 160 mg/8 mL).


Docetaksel koncentrat za rastvor za infuziju NE zahteva prethodno razblaživanje rastvaračem i spreman je da se odmah doda u rastvor za infuziju.


Svaka bočica je namenjena za pojedinačnu primenu i mora se upotrebiti odmah.


Ako se bočice čuvaju u frižideru, izvadite potreban broj kutija leka Tolnexa koncentrata za rastvor za infuziju da pre primene stoje 5 minuta na sobnoj temperaturi, ispod 25°C. Može biti potrebno više od jedne bočice leka Tolnexa koncentrata za rastvor za infuziju da bi se dobila potrebna doza za pacijenta.


Preporučuje se primena najmanjeg broja bočica da bi se smanjile fizičke intervencije na rastvoru.


U aseptičkim uslovima izvucite željenu količinu koncentrata docetaksela za rastvor za infuziju pomoću kalibrisanog šprica sa pričvršćenom iglom od 21G.


U bočici leka Tolnexa 20 mg/1 mL koncentracija docetaksela je 20 mg/1 mL.


Potrebna zapremina koncentrata docetaksela za rastvor za infuziju mora se ubrizgati putem jedne injekcije u vrećicu za infuziju od 250 mL koja sadrži ili rastvor glukoze od 5% ili rastvor za infuziju natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9%).


Ako je potrebna doza docetaksela veća od 190 mg, koristite veći volumen infuzionog sredstva tako da se ne pređe koncentracija od 0,74 mg/mL.


Promešajte infuzionu vrećicu ručno, pomoću pokreta ljuljanja. Izbegavajte snažno drmanje ili preterano mućkanje.


Rastvor u infuzionoj vrećici mora da se iskoristi u roku od 24 ako je čuvan na temperaturi ispod 25°C, uključujući i jedan sat intravenske primene infuzije pacijentu.


Kao i sve lekove za parenteralnu primenu, rastvor za infuziju docetaksela treba vizuelno pregledati pre primene. Rastvor koji sadrži talog treba baciti.


Infuzioni rastvor docetaksela je prezasićen i zbog toga vremenom može da se kristalizuje. Ako se pojave kristali, rastvor ne sme više da se koristi i mora se baciti.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines