Apoteke Apoteke
alexion
Apoteke

Topamax

film tabl. 28x25mg
CENA: 451,70 din.

film tabl. 28x50mg
CENA: 864,60 din.

film tabl. 28x100mg
CENA: 1.660,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Topamax, film tableta; 25 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Δ Topamax, film tableta, 50 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Δ Topamax, film tableta, 100 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Cilag AG


Adresa: Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd – Novi Beograd, Srbija


Δ Topamax, 25mg, film tableta Δ Topamax, 50mg, film tableta Δ Topamax, 100mg, film tableta


INN: topiramat


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu ćete saznati:

 1. Šta je lek Topamax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Topamax

 3. Kako se upotrebljava lek Topamax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Topamax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOPAMAX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Topamax pripada grupi lekova koji se zovu antiepileptički lekovi. Topamax se upotrebljava:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOPAMAX


  Lek Topamax ne smete koristiti


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOPAMAX


  Lek Topamax uvek uzimajte kako Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni. Uzmite lek Topamax kako Vam je lekar propisao.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Topamax može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Obavestite Vašeg lekara ili tražite medicinsku pomoć odmah ukoliko imate neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma često (može se javiti kod više od 1 od 10 osoba)

 5. KAKO ČUVATI LEK TOPAMAX


  Držati lek Topamax van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Lek držati dobro zatvoren.


  Nemojte koristiti lek Topamax posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


 6. OSTALE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Topamax


  Aktivna supstanca je topiramat.U sastavu obloge (filma) tablete:

Topamax , 25mg, boja: Opadry White YS-1-7706-G (hipromeloza, makrogol 400, polisorbat 80, titan- dioksid (E171)

Karnauba vosak


Topamax , 50mg, boja: Opadry Light Yellow YS-1-6382-G (hipromeloza, makrogol 400, polisorbat 80, titan-dioksid (E171), gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172))

Karnauba vosak


Topamax, 100mg, boja: Opadry Yellow YS-1-6370-G (hipromeloza, makrogol 400, polisorbat 80, titan- dioksid (E171), gvožđe(III)-oksid, žuti (E172))

Karnauba vosak


Kako izgleda lek Topamax i sadržaj pakovanja


Topamax, 25 mg: okrugle, bele film tablete, sa utisnutom oznakom ''TOP'' sa jedne i ''25'' sa druge strane. Topamax, 50 mg: okrugle, svetložute film tablete, sa utisnutom oznakom ''TOP'' sa jedne i ''50'' sa druge

strane.

Topamax, 100 mg:, okrugle, žute film tablete, sa utisnutom oznakom ''TOP'' sa jedne i ''100'' sa druge strane 4 Alu-aluminijumska blistera sa po 7 film tableta.Ime leka


Farmaceutski oblik


Jačina


Pakovanje


Topamax


Film tablete


25 mg


28 x 25 mg


Topamax


Film tablete


50 mg


28 x 50 mg


Topamax


Film tablete


100 mg


28 x 100 mg


Nosilac dozvole i proizvođač Proizvođač:

Cilag AG Hochstrasse 201, Schaffhausen, Švajcarska


Nosilac dozvole:


Predstavništvo Janssen-Cilag KFT, Omladinskih brigada 88b, Beograd-Novi Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Datum i broj dozvole:


Topamax, 28 x 25 mg: 515-01-6474-12-001 od 17.04.2013.


Topamax, 28 x 50 mg: 515-01-6475-12-001 od 17.04.2013.


Topamax, 28 x 100 mg: 515-01-6476-12-001 od 17.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines