FISKocr

IRBENIDA


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


IRBENIDA (irbesartan), film tablete, 150 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta IRBENIDA (irbesartan), film tablete, 300 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


IRBENIDA, 150 mg, 300 mg, film tablete INN: irbesartan

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek IRBENIDA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek IRBENIDA

 3. Kako se upotrebljava lek IRBENIDA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek IRBENIDA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRBENIDA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek IRBENIDA spada u grupu antagonista angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu i vezuje se za receptore na krvnim sudovima, izazivajući njihovo skupljanje. Ovo dovodi do povećanja krvnog pritiska. Irbesartan sprečava vezivanje angiotenzina II za receptore, izazivajući širenje krvnih sudova i sniženje krvnog pritiska. Irbesartan takođe usporava smanjenje bubrežne funkcije kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2.


  IRBENIDA se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IRBENIDA


  Lek IRBENIDA ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IRBENIDA


  Lek IRBENIDA uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek IRBENIDA je namenjen oralnoj primeni. Tabletu progutajte sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. čašom vode). Lek možete uzimati pre ili posle obroka. Pokušajte da dnevnu dozu leka unesete u približno isto vreme svakog dana. Važno je da lek uzimate sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete.


  Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom

  Uobičajena doza je 150 mg jednom dnevno. Doza se kasnije može povećati na 300 mg jednom dnevno, u

  zavisnosti od terapijskog odgovora.


  Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i bubrežnim oboljenjem usled dijabetesa tip 2

  Za lečenje pridruženog bubrežnog oboljenja uobičajena doza održavanja je 300 mg jednom dnevno.


  Lekar može savetovati započinjanje terapije nižim dozama, posebno kod izvesnih pacijenata, kao što su pacijenti na hemodijalizi ili stariji od 75 godina.


  Maksimalan efekat na sniženje krvnog pritiska se postiže nakon 4-6 nedelja od početka terapije.


  Ako ste uzeli više leka IRBENIDA nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više tableta IRBENIDE nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek IRBENIDA


  Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu, uzmite sledeću dozu leka IRBENIDA u uobičajeno vreme sledećeg dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek IRBENIDA


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka IRBENIDA bez savetovanja sa lekarom, čak iako se osećate bolje. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek IRBENIDA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Kao i pri primeni sličnih lekova, mogu se javiti retki slučajevi alergijskih reakcija na koži (osip, koprivnjača), kao i lokalizovano oticanje lica, usana i/ili jezika. Ako Vam se jave neki od navedenih simptoma ili otežano disanje, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru.


  Neželjena dejstva zabeležena u kliničkim studijama na pacijentima lečenim irbesartanom su:


  Neželjena dejstva koja se javljaju veoma često (učestalost je veća od 1 na 10 pacijenata):

  Ukoliko imate povišen krvni pritisak i dijabetes tip 2 udružen sa bubrežnim oboljenjem, analize krvi mogu pokazati povišen nivo kalijuma.


  Neželjena dejstva koja se javljaju često (učestalost je manja od 1 na 10 pacijenata):

  Vrtoglavica, osećaj mučnine/povraćanja, umor, analize krvi mogu pokazati povišen nivo enzima koji ukazuje na oštećenje mišića i srca (kreatin kinaza). Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2 udruženim sa bubrežnim oboljenjem zabeleženi su i vrtoglavica pri zauzimanju uspravnog položaja, pad krvnog pitiska pri zauzimaju uspravnog položaja, bol u zglobovima ili mišićima i snižen nivo proteina u crvenim krvnim zrncima (hemoglobin).


  Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata):

  Ubrzan puls, napadi crvenila lica, kašalj, proliv, otežano varenje/gorušica, poremećaj seksualnih funkcija, bol u grudima.


  Neka neželjena dejstva zabeležena su u postmarketinškoj primeni irbesartana, ali njihova učestalost nije poznata. Ova neželjena dejstva su : glavobolja, poremećaj čula ukusa, zujanje u ušima, grčevi u mišićima, bol u zglobovima i mišićima, poremećena funkcija jetre, povišen nivo kalijuma u serumu, smanjena funkcija bubrega, zapaljenje malih krvni sudova uglavnom u koži (leukocitoklastični vaskulitis).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IRBENIDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  24 meseca.

  Nemojte koristiti lek IRBENIDA posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Gotov proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek IRBENIDA Aktivne supstance su: IRBENIDA, 150 mg , film tablete 1 tableta sadrži:

irbesartan 150 mg


IRBENIDA, 300 mg , film tablete


1 tableta sadrži:

irbesartan 300 mg


Ostali sastojci su:


IRBENIDA, 150 mg, film tablete: Jezgro:Kako izgleda lek IRBENIDA i sadržaj pakovanja


IRBENIDA, 150 mg , film tablete:

Bele, ovalne bikonveksne film tablete.


IRBENIDA, 300 mg , film tablete:

Bele, ovalne bikonveksne film tablete.


Gotov proizvod je pakovan u blistere od PVC/PVDC Al folije koji se nalaze u kutiji. U kutiji se nalazi 30 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


IRBENIDA, 150 mg, film tablete: 515-01-6306-09-002 od 04.07.2011.

IRBENIDA, 300 mg, film tablete: 515-01-6307-09-003 od 04.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z