FISKocr

VINCRISTINE


UPUTSTVO ZA LEK


VINCRISTINE, 1 mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju


Pakovanje: ukupno 5 kom, bočica plastična, 5 x 1ml


Proizvođač: Pfizer (Perth) PTY. Limited


Adresa: 15 Brodie Hall Drive, Technology Park, WA Bentley, Australija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o.


Adresa: Neznanog junaka br. 5, 11000 Beograd, Srbija


VINCRISTINE, 1mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju INN: vinkristin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.Lek Vincristine može izazvati promene u krvnoj slici. Vaš lekar će Vam možda uzimati uzorke krvi za laboratorijske analize krvne slike da bi pratio ove promene kao i funkciju Vaše jetre.


Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom Uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara.


Efekti u reproduktivnom periodu

Terapija lekom Vincristine može trajno smanjiti plodnost kod muškaraca i žena. Ako imate bilo kakvih pitanja,

obratite se Vašem lekaru.


 1. KAKO ČUVATI LEK VINCRISTINE


  Rok upotrebe


  2 godine (24 meseca)


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi od 2-8 oC, u frižideru. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebenakonrazblaženja:

  Rastvor leka treba upotrebiti odmah nakon razblaženja. Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba odbaciti.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VINCRISTINE

Aktivna supstanca je vinkristin-sulfat. 1 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 1 mg vinkristin-sulfata.


Jedna bočica od 1 ml sadrži 1mg vinkristin-sulfata.

Pomoćne supstance: manitol, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), sulfatna kiselina (za podešavanje pH), nitrogen i voda za injekcije.


Kako izgleda lek VINCRISTINE i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan sterilan rastvor, bez konzervansa.


Bočica od polipropilena sa zatvaračem od halobutil gume i aluminijumskom kapicom sa “flip-off” polipropilenskim poklopcem.


Kartonska kutija sa 5 bočica od 1 ml uz koje je priloženo Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole : Yusafarm d.o.o., Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija.


Proizvođač: Pfizer (Perth) PTY Limited., 15 Brodie Hall Drive, Technology Park Bentley, WA-6102 Australija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 23.11.2011.


   POSEBNA UPOZORENJA ZA MEDICINSKO OSOBLJE

   VINCRISTINE 1 mg/ml rastvor za injekciju/infuziju je bistar, bezbojan sterilan rastvor, bez konzervansa. Aktivna supstanca je vinkristin. 1 ml rastvora za injekciju/infuziju sadrži 1 mg vinkristina. Jedna bočica od 1

   ml sadrži 1 mg vinkristin-sulfata. Pomoćne supstance: manitol, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH

   vrednosti), sulfatna kiselina (za podešavanje pH vrednosti), nitrogen i voda za injekcije.


   FARMAKOLOŠKI PODACI

   Farmakoterapijska grupa: Antineoplastici, alkaloidi vinke i analozi


   ATC kod: L01C A02


   Vinkristin deluje tako što se vezuje za tubulin u mikrotubulima koji su neophodni za formiranje vretena kod ćelija koje se brzo dele. Vretena su odgovorna za razdvajanje hromozoma u fazi mitoze. Vinkristin inhibira sintezu proteina i nukleinske kiseline u ovim ćelijama. Ćelijska deoba je zaustavljena u fazi metafaze. U odsustvu neoštećenog mitotičnog vretena, hromozomi su nasumično raspoređeni u ćelijskoj citoplazmi ili su grupisani u neobične zvezdaste formacije. Nemogućnost hromozoma da se razdvoje na pravilan način dovodi do ćelijske smrti.

   Mesto vezivanja vinkristina za tubulin je identično kao i kod drugih vinka alkaloida ali je različito u odnosu na druge alkaloide koji se vezuju za tubulin kao što su kolhicin i podofilotoksin. Minimalne koncentracije vinkristina (<0,1 mol) su neophodne za inhibiciju tubulina.


   Farmakokinetički podaci


   Vinkristin se mora primenjivati intravenskom injekcijom ili putem infuzije, budući da se oralno slabo resorbuje. Postoje velike interindividualne razlike u farmakokinetičkim parametrima; ne postoji jasna dozna zavisnost. Farmakokinetičke studije kod pacijenata obolelih od karcinoma ukazuju da se eliminacija leka posle brze intravenske injekcije odvija u tri faze. Početno poluvreme eliminacije iznosi 5 minuta, srednje poluvreme eliminacije iznosi 2,3 sata i terminalno poluvreme eliminacije iznosi 85 sati; ipak, terminalno poluvreme eliminacije leka kod ljudi kreće se u rasponu od od 15 do 155 sati. Zbog toga nije potrebno dozirati lek više od jedanput nedeljno.


   Jetra je glavni organ za eliminaciju leka kod ljudi i životinja; oko 80% primenjene doze nalazi se u fecesu a 10% do 20% se izluči urinom. U toku 15 do 30 minuta posle injekcije, preko 90% leka se distribuira u tkiva, gde se čvrsto ali ne ireverzibilno veže. Vinkristin ne prolazi značajnije krvno moždanu barijeru

   Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega, značajno je produženo poluvreme eliminacije leka.


   Pretklinički podaci o bezbednosti leka


   Intraperitonelana LD50 vinkristina kod miševa iznosi 4,7 mg/kg dok intravenska LD50 iznosi 3 mg/kg. Kod pacova intraperitonealna LD50 iznosi 1,2 mg/kg Kod gravidnih ženki miševa koje su 9. dana tretirane pojedinačnim dozama vinkristina intraperitonealno u rasponu od 0,25 do 0,35 mg/kg registrovana je resorpcija fetusa od 49% do 57% (u kontrolnoj grupi:6%) a 32% do 66% preživelih fetusa su imali malformacije.


   In vitro i in vivo laboratorijski testovi nisu pouzdano pokazali da je lek mutagen. Nisu nađeni znaci karcinogenosti posle intraperitonealne primene leka kod pacova i miševa, ali je ispitivanje bilo ograničeno.


   KLINIČKI PODACI


   Terapijske indikacije:

   Vinkristin se koristi kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antineoplastičkim lekovima za lečenje sledećih oboljenja:


   Leukemija, uključujući akutnu limfocitnu leukemiju, hroničnu limfocitnu leukemiju, akutnu mijeloidnu leukemiju i blastne krize hronične mijeloidne leukemije


   Maligni limfomi, uključujući Hodgkin-ovu bolest i ne-Hodgkin-ove limfome Karcinom pluća (sitnoćelijski bronhogeni karcinom)

   Wilms-ov tumor Neuroblastom Ewing-ov sarkom

   Idiopatska trombocitopenijska purpura Rabdomiosarkom


   Doziranje i način primene

   Lek Vincristine se primenjuje isključivo intravenski. Samo medicinsko osoblje koje ima iskustva sa hemioterapijom malignih oboljenja treba da primenjuje ovaj lek (videti odeljak 6.6. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka).

   Posebna pažnja mora biti posvećena tokom izračunavanja doze i primene leka Vincristine pošto u slučaju predoziranja mogu da se pojave veoma ozbiljna neželjena dejstva, pa i smrtni ishod (videti odeljak 4.9. Predoziranje).

   Tačno izračunata doza rastvora za injekcije se primenjuje direktno u venu ili preko odgovarajućeg seta za intravensku infuziju (fiziološki rastvor, rastvor glukoze u vodi) u zavisnosti od toga šta je pogodnije za pacijenta (videti odeljak 6.2. Inkompatibilnost).


   Treba preduzeti neophodne mere opreza da se spreči infiltracija leka u subkutana tkiva. Injekcije treba injicirati u trajanju od 1 minuta.


   Ako tokom intravenske primene nastupi prodiranje leka paravenozno u okolna tkiva može nastupiti značajna iritacija. U tom slučaju je neophodno odmah obustaviti primenu leka i ostatak rastvora dati u drugu venu. Lokalna primena injekcija hijaluronidaze i primena umerene toplote na mestu primene može potpomoći disperziji leka i uticati na smanjenje iritacije lokalnog tkiva i mogućnost nastanka celulitisa.


   Upotreba kod odraslih pacijenata


   Lek Vincristine se primenjuje intravenski u intervalima od nedelju dana. Preporučena doza iznosi 1,4 do 1,5 mg/m2 telesne površine do maksimalne nedeljne doze od 2 mg.

   Zbog male terapijske širine leka, kao i zbog varijabilnosti terapijskog odgovora, dozu treba uvek pažljivo odrediti za svakog pacijenta ponaosob u skladu sa individualnim potrebama.


   Upotreba kod starijih pacijenta

   Isto kao kod odraslih.


   Upotreba kod dece

   Uobičajena doza je 2,0 mg/m2 telesne površine. Kod dece telesne mase od 10 kg ili manje, početna doza iznosi 0,05 mg/kg, jednom nedeljno.


   Upotreba kod pacijenata sa oštećenjem jetre

   Smanjenje doze vinkristina za 50% preporučuje se kod pacijenata kod kojih je vrednost direktnog bilirubina u serumu iznad 3 mg/100 ml (51 µmol/l) (videti odeljak 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, Oslabljena funkcija jetre).


   Kontraindikacije


   Intratekalna primena vinkristina obično izaziva smrtni ishod.

   Pacijenti sa demijelinizirajućim oblikom Charcot-Marie-Tooth sindroma ne smeju da primaju vinkristin.

   Lek Vincristine ne sme se davati pacijentima koji su preosetljivi na vinkristin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

   Lek treba primeniti sa oprezom kod svih stanja koja su navedena u odeljku 4.4. Upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Upozorenja


   Ovaj lek je namenjen isključivo za intravensku upotrebu. Lek treba da daju samo lekari koji imaju iskustva sa primenom vinkristina. Vinkristin ne sme se primenjivati kao intratekalna, intramuskularna ili subkutana injekcija. Intratekalna primena vinkristina obično dovodi do smrtnog ishoda.


   Nakon slučajne intratekalne primene leka, potrebna je hitna neurohirurška intervencija, sa ciljem prevencije ascedentne paralize koja dovodi do smrtnog ishoda. Kod veoma malog broja pacijenata, pojavila se paraliza opasna po život i posledični smrtni ishodi koji su bili sprečeni, ali je došlo do nastanka neuroloških sekvela sa ograničenim potencijalom za oporavak.


   Na osnovu objavljenih preživelih slučajeva ako se vinkristin greškom primeni intratekalno, sledeće terapijske postupke treba primeniti odmah nakon primene leka:


   1. Lumbalnim putem izvaditi onoliko cerebrospinalne tečnosti koliko je bezbedno za pacijenta.


   2. Plasirati epiduralni kateter u subarahnoidni prostor kroz međurebarni prostor iznad mesta za lumbalnu punkciju i isprati rastvorom Ringer laktata. Svežu zamrznutu plazmu, čim bude dostupna, treba dodati u količini od 25 ml na svaki litar rastvora Ringer laktata.


   3. Plasirati intraventrikularni dren ili kateter i nastaviti irigaciju cerebrospinalne tečnosti, zatim ukloniti tečnost lumbalnim putem koji je povezan sa zatvorenim sistemom za dreniranje. Rastvor Ringer laktata treba dati u kontinuiranoj infuziji brzinom 150 ml/h, ili brzinom 75 ml/h kada se dodaje sveža zamrznuta plazma, na već opisan način.


Brzinu infuzije treba prilagoditi sa ciljem da se održi koncentracija proteina u spinalnoj tečnosti od 150 mg/dl.


Sledeće mere se takođe dodatno primenjuju, ali nisu od bitnog značaja:


Primena folinske kiseline intravenski u bolusu od 100 mg, a zatim u infuziji brzinom od 25 mg/h tokom 24 h, a zatim u bolusu 25 mg tokom 6h jednom nedeljno. Glutaminska kiselina se primenjuje intravenski u dozi od 10 g tokom 24 h, a zatim 500 mg tri puta dnevno oralno tokom jednog meseca. Piridoksin se primenjuje u

obliku intravenske infuzije u dozi od 50 mg na svakih 8 h u trajanju od 30 minuta. Nije jasna uloga ovih supstanci u smanjenju neurotoksičnosti.


Vinksristin može izazvati pojavu plikova, kao i tešku lokalnu reakciju ili ekstravazaciju, (videti odeljak 4.2. Doziranje i način primene).


Mere opreza


Leukopenija se ređe javlja tokom terapije vinkristinom u poređenju sa ostalim onkolitičkim lekovima.

Obično neuromuskularna toksičnost ograničava doziranje, pre nego toksičnost koštane srži. Međutim, zbog mogućnosti nastanka leukopenije, lekar i pacijent treba da budu u oprezu i da prate pojavu znakova koji ukazuju na komplikovanu infekciju. U slučaju postojanja leukopenije ili komplikovane infekcije, primenu sledeće doze leka vinkristin treba pažljivo razmotriti.


Akutna nefropatija izazvana mokraćnom kiselinom, koja može nastati nakon primene onkolitičkih lekova, takođe je zabeležena tokom primene vinkristina.


Vinkristin slabo prolazi hematoencefalnu barijeru, i zbog toga za lečenje leukemije centralnog nervnog sistema može zahtevati druge puteve primene, kao i primenu drugih lekova.


Neurotoksičnost vinkristina može biti povećana prilikom istovremene primene drugih neurotoksičnih lekova, ili prilikom zračenja kičmenog stuba, kao i kod postojanja neuroloških oboljenja. Stariji pacijenti mogu biti mnogo osetljiviji na neurotoksične efekte vinkristina.


In vivo i in vitro laboratorijski testovi nisu pokazali da je lek mutagen. Studije fertiliteta, posle primene vinkristina u monoterapiji maligne bolesti, nisu sprovedene kod ljudi. Klinički izveštaji o primeni kombinovane hemioterapije koji uključuje i vinkristin, kod osoba oba pola nakon puberteta, pokazuju da može doći do pojave azospermije i amenoreje. Nekoliko meseci nakon završetka hemioterapije oporavak se desio kod nekih pacijenata, ali ne i kod svih. Kada se ista terapija primeni kod pacijenata koji su u periodu pre puberteta, manja je verovatnoća pojave permanentne azospermije i amenoreje.


Kod pacijenata koji su dobijali vinkristin u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima sa dokazanim karcinogenim potencijalom, došlo je do razvoja sekundarnog maligniteta. Uloga vinkristina u ovom procesu


nije razjašnjena. Nisu nađeni znaci karcinogenosti posle intraperitonealne primene leka kod pacova i miševa, ali je ispitivanje bilo ograničeno.


Treba biti posebno oprezan u cilju izbegavanja akcidentne kontaminacije oka lekom, jer je vinkristin veoma iritabilan i može izazvati ulceracije rožnjače. Oči treba odmah i temeljno isprati vodom.


Vinkristin, primenjen kod trudnica, može izazvati oštećenje fetusa. Žene u reproduktivnom periodu treba savetovati da izbegavaju trudnoću tokom terapije vinkristinom (videti odeljak 4.6. Primena u periodu trudnoće i dojenja i odeljak 5.3. Pretklinički podaci o bezbednosti leka).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Alopurinol, piridoksin i izonijazid mogu povećati učestalost pojave depresije koštane srži izazvane primenom citotoksičnih lekova. Mehanizam nije u potpunosti razjašnjen.


Neurotoksičnost vinkristina može biti uvećana prilikom istovremene primene drugih lekova koji deluju na periferni nervni sistem.


Akutni poremećaj disanja, nedostatak daha i težak bronhospazam su zabeleženi posle primene lekova iz grupe vinka alkaloida. Ove reakcije su bile najčešće kada su vinka alkaloidi primenjivani istovremeno sa mitomicinom - C, i mogu biti ozbiljne u slučaju da već postoji poremećaj plućne funkcije. Početak ovih reakcija može nastati nekoliko minuta ili sati posle primene vinka alkaloida, ili se mogu dogoditi u periodu do 2 nedelje nakon primene mitomicina - C. Može doći do nastanka progresivne dispneje, koja zahteva hroničnu terapiju. Vinkristin se ne sme ponovo primenjivati.


Zabeleženo je da istovremena oralna ili intravenska primena fenitoina i kombinovane antineoplastične hemioterapije koja uključuje i vinkristin, snižava koncentracije antikonvulziva u krvi i povećava učestalost konvulzija. Iako uloga vinka alkaloida nije utvrđena, prilagođavanje doze fenitoina, zasnovano na praćenju koncentracije leka u krvi, može biti potrebno kada se on koristi u kombinaciji sa vinkristinom.


Potreban je poseban oprez kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove za koje se zna da su inhibitori jetrinih citohrom P450 izoenzima, podfamilija CYP 3A, ili kod pacijenata se poremećenom funkcijom jetre. Zabeleženo je da istovremena primena vinkristina sa itrakonazolom (poznati inhibitor enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova) dovodi do ranijeg početka i/ili potenciranja intenziteta neuromuskularnih neželjenih dejstava (videti odeljak 4.8. Neželjena dejstva). Pretpostavlja se da je ova interakcija posledica inhibicije metabolizma vinkristina.


Kada se vinkristin primenjuje u kombinaciji sa L-asparaginazom, treba ga dati 12-24 h pre davanja enzima u cilju smanjenja toksičnosti, jer u slučaju da se prvo primeni L-asparaginaza može doći do smanjenja hepatičkog klirensa vinkristina.


Kada se hemioterapija sprovodi zajedno sa radioterapijom istim putem primene preko jetre, primenu vinkristina treba odložiti sve dok se potpuno ne završi radioterapija.


Izgleda da vinkristin povećava preuzimanje metotreksata u maligne ćelije, i ovaj princip se koristi kod primene velikih doza metotreksata u terapiji.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Upotreba u trudnoći:

Neophodan je oprez prilikom primene svih onkolitičkih lekova tokom trudnoće.


Vinkristin može izazvati oštećenje fetusa kada se daje trudnicama, iako nisu sprovedene adekvatne i dobro kontrolisane studije (videti odeljak 5.3 Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Ženama u reproduktivnom periodu treba savetovati da izbegavaju trudnoću dok su na terapiji vinkristinom.


Ako se vinkristin uzima tokom trudnoće, ili pacijentkinja ostane u drugom stanju tokom terapije vinkristinom, pacijentkinju treba informisati o mogućim štetnim efektima koje vinkristin može izazvati kod fetusa.


Upotreba kod dojenja:

Ne zna se da li se vinkristin izlučuje u majčino mleko. Zbog posedovanja potencijala za izazivanje ozbiljnih neželjenih dejstava kod odojčadi, treba da se donese odluka da li prestati sa dojenjem ili sa uzimanjem vinkristina, uzimajući u obzir značaj primene leka za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije primenljivo.


Neželjena dejstva


Po pravilu, neželjena dejstva su reverzibilna i povezana sa doziranjem i kumulativnim doziranjem. Primena malih dnevnih doza vinkristina tokom dužeg vremenskog perioda se ne preporučuje. Najčešće neželjeno dejstvo je alopecija; a najviše problema zadaju neželjena dejstva neuromuskularnog porekla.


Kada se vinkristin primenjuje jednom nedeljno u pojedinačnoj dozi, neželjena dejstva leukopenija, neurotski bol i opstipacija su obično kratkotrajni (tj. kraći od 7 dana). Kada se doza smanji, ova neželjena dejstva se mogu smanjiti ili potpuno povući. Kada se izračunata količina leka daje u podeljenim dozama, izgleda da se neželjena dejstva povećavaju. Ostala neželjena dejstva, kao što su alopecija, gubitak senzibiliteta, parestezija, otežano hodanje, hramanje, gubitak dubokih refleksa tetiva i mišićna slabost mogu biti prisutni sve dok traje terapija. Generalizovani senzomotorni poremećaj može da postane progresivno sve teži sa nastavkom terapije, ali neuromišićni problemi mogu da perzistiraju i duže vreme kod pojedinih pacijenata. Ponovni rast kose se može pojaviti u toku terapije održavanja.


Zabeležene su sledeće neželjene reakcije:


Poremećaji krvi i limfnog sistema:

Leukopenija: vinkristin izgleda nema nikakvo trajno ili značajnije dejstvo na trombocite ili na eritrocite. Međutim, prijavljeni su anemija i trombocitopenija. U slučaju da je trombocitopenija prisutna kada se terapija vinkristinom započinje, može se korigovati pre pojave remisije funkcije koštane srži.


Poremećaji endokrinog sistema:

Kod pacijenata koji su lečeni vinkristinom zabeleženi su retki slučajevi sindroma neadekvatne sekrecije antidiuretičnog hormona sa prisustvom povećane urinarne ekskrecije natrijuma i hiponatremije, oboljenjem


bubrega ili nadbubrežnih žlezda, hipotenzijom i dehidracijom. Azotemija i klinički edemi nisu bili prisutni. Ograničavanjem unosa tečnosti, stanje hiponatremije se reguliše, kao i gubitak natrijuma preko bubrega.


Poremećaji nervnog sistema (često ograničavaju doziranje):

Neurotski bol, gubitak senzibiliteta, parestezija, teškoće u hodu, hramanje, gubitak dubokih refleksa tetiva, ataksija, pareza, viseće stopalo i paraliza kranijalnih nerava, posebno paraliza okularnih i laringealnih nerava. Često se pojavljuje određeni redosled u razvoju neuromuskularnih neželjenih dejstava. U početku, mogu se zapaziti samo senzorna oštećenja i parestezije. S nastavkom terapije, može doći do pojave neurotskog bola a kasnije i do pojave poremećaja motornih funkcija. Do sada nije zabeleženo da neki lek može da suzbije neuromuskularna dejstva izazvana vinkristinom. Kod nekoliko pacijenata koji su primali vinkristin zabeležene su konvulzije koje su često praćene hipertenzijom. Kod dece je zabeleženo nekoliko slučajeva konvulzija posle kojih je usledila koma.


Poremećaji oka:

Zabeleženi su: prolazno kortikalno slepilo i atrofija očnog nerva sa slepilom.


Poremećaji uha i centra za ravnotežu:

Terapija vinka alkaloidima je retko dovodila i do bilateralnog oštećenja sluha i centra za ravnotežu usled oštećenja osmog kranijalnog nerva. Manifestacije uključuju delimičan ili potpun gubitak sluha koji može biti privremen ili trajan, teškoće sa održavanjem ravnoteže, uključujući vrtoglavicu, nistagmus i vertigo. Posebna pažnja se mora posvetiti kada se vinkristin koristi u kombinaciji sa drugim ototoksičnim lekovima kao što su lekovi koji sadrže platinu.


Kardiološki poremećaji:

Hemioterapijske kombinacije koje uključuju i vinkristin kada se daju pacijentima koji su prethodno primali radioterapiju medijastinuma su povezane sa oboljenjem koronarnih arterija i infarktom miokarda. Uzročna veza nije utvrđena.


Vaskularni poremećaji:

Zabeležene su hipertenzija i hipotenzija.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

Nakon primene vinka alkaloida zabeleženi su akutni poremećaj disanja, nedostatak daha i težak bronhospazam (videti odeljak 4.5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Gastrointestinalni poremećaji:

Zabeleženi su opstipacija, abdominalni grčevi, paralitički ileus, dijareja, gubitak telesne težine, mučnina, povraćanje, ulceracije usne duplje, nekroza creva i/ili perforacija, kao i anoreksija. Opstipacija se može ublažiti posle primene uobičajene simptomatske terapije kao što su klistir i laksativi. Opstipacija može imati oblik impakcije gornjeg dela kolona, tako da rektum na fikizikalnom pregledu može da bude prazan. Pojava bolova u obliku abdominalnih kolika udružena sa fizikalnim nalazom praznog rektuma može da uputi lekara na pogrešnu dijagnozu. Nativni rendgenski snimak abdomena pomaže u dijagnostikovanju ovog stanja. Za sve pacijente koji primaju vinkristin preporučuje se rutinska profilaktička primena lekova za terapiju opstipacije. Paralitički ileus može da se pojavi, posebno kod mlađe dece. Ileus obično prolazi sa privremenim obustavljanjem terapije vinkristinom i dodatnom simptomatskom terapijom.


Poremećaji kože i podkožnog tkiva:

Alopecija i osip.


Poremećaji mišićnokoštanog i vezivnog tkiva

Priavljeni su mišićna slabost, bol u vilicama, faringealni bol, bol u parotidnoj žlezdi, bol u kostima, bol u leđima, bol u ekstremitetima i mijalgija. Navedeni bolovi mogu biti veoma jaki.


Poremećaji bubrega i urinarnog trakta:

Zabeleženi su poliurija, dizurija i retencija urina zbog atonije mokraćne bešike. Primenu drugih lekova, za koje se zna da mogu dovesti do retencije urina (posebno kod starijih osoba) treba prekinuti ukoliko je to moguće, posebno tokom prvih nekoliko dana po započinjanju terapije vinkristinom.


Opšti poremećaji:

Retko su prijavljeni slučajevi alergijskih rekacija, kao što su anafilaksa, osip i edemi koji se povremeno mogu povezati sa primenom vinkristina, kod pacijenata koji dobijaju vinkristin kao deo kombinovanog terapijskog protokola.


Ostalo:

Groznica, glavobolja, reakcije na mestu primene leka (videti odeljak 4.2. Doziranje i način primene).

Predoziranje


Neželjena dejstva posle primene vinkristina su zavisna od doze. Kod dece mlađe od 13 godina, smrtni ishod je usledio posle primene leka u dozi koja je bila 10 puta veća od preporučene terapijske doze. Ozbiljni simptomi kod ove grupe pacijenata mogu se javiti posle primene leka u dozi od 3 do 4 mg/m2. Kod odraslih pacijentata mogu se očekivati ozbiljni simptomi predoziranja nakon primene leka u pojedinačnoj dozi od 3 mg/m2 ili većoj.Zbog toga, posle primene leka u dozi većoj od preporučene, može se očekivati da se poveća incidencija neželjenih reakcija.


Suportivna terapija treba da uključi sledeće:


a) prevencija neželjenih reakcija koje potiču od sindroma neodgovarajućeg lučenja antidiuretičnog hormona (što može uključiti smanjenje unosa tečnosti , u obzir dolazi primena diuretika koji deluju na nivou Henleove petlje i distalnih tubula);

 1. primena antikonvulziva;

 2. korišćenje klistir ili katartika za sprečavanje pojave ileusa (u nekim slučajevima neophodna je dekompresija gastrointestinalnog trakta );

 3. praćenje funkcija kardiovaskularnog sistema;

 4. dnevno određivanje broja krvnih elemenata kao pokazatelja eventualne potrebe za transfuzijom.


  Uočeno je da folinska kiselina ima zaštitni efekat kod miševa koji su dobili letalnu dozu vinkristina. Izveštaji izolovanih slučaja ukazuju da primena folinske kiseline može biti korisna u terapiji ljudi kod kojih je došlo do predoziranja. Preporučuje se intravenska primena 100 mg foilnske kiseline na svaka 3 sata tokom 24 časa, a potom na svakih 6 časova u najmanje 48 sati. Teoretski, koncentracije vinkristina u tkivima, izračunate na osnovu farmakokinetičkih podataka, ostaju značajno povišene tokom najmanje 72 sata. Terapija folinskom kiselinom ne smanjuje potrebu za gore navedenim suportivnim merama.


  Veći deo intravenski primenjenog vinkristaina se izluči putem žuči nakon brzog vezivanja za tkiva. Kako se samo veoma mala količina leka pojavljuje u dijalizatu, smatra se da hemodijaliza verovatno ne može da pomogne u slučaju predoziranja.


  Povećano izlučivanje putem stolice, parenteralno primenjenog vinkristina, uočeno je kod pasa koji su prethodno dobili holisteramin. Nema objavljenih podtaka o primeni holestiramina kao antidota kod ljudi.


  Nema objavljenih kliničkih podataka o posledicama oralne ingestije vinkristina. Ako dođe do oralne ingestije vinkristina, želudac treba isprazniti, i oralno primeniti aktivni uglj i purgativ.


  OSTALI PODACI


  Inkompatibilnost


  Rastvor vinkristina nikada ne treba mešati sa drugim lekovima. Vinkristin ne treba razblaživati sa rastvorima koji snižavaju ili podižu pH izvan opsega od 3,5 do 5,5. Lek Vincristine se može razblaživati samo u 0,9% rastvoru natrijum-hlorida ili 5% rastvoru glukoze.


  Posebne mere upozorenja pri čuvanju


  Čuvati na temperaturi od 2-8 oC, u frižideru. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebenakonrazblaženja:

  Rastvor leka treba upotrebiti odmah nakon razblaženja. Vincrisrine rastvor za injekciju/infuziju ne sadrži konzervans niti bakteriostatski agens.


  Bočice su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba odbaciti.


  Uputstvo za rukovanje

  Uputstvo za bezbedno rukovanje antineoplastičnim lekovima:Uništavanje neupotrebljenog leka:


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z