Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Tebokan


UPUTSTVO ZA LEK


Tebokan®, film tablete, 40 mg 20 film tableta

40 film tableta

60 film tableta


Proizvođač: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG


Adresa: Willmar- Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Tebokan® 40 mg, film tablete

INN: ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tebokan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tebokan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tebokan

 3. Kako se upotrebljava lek Tebokan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tebokan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TEBOKAN I ČEMU JE NAMENJEN

  Tebokan sadrži ekstrakt lista ginka, Ginkgo biloba. Tebokan je biljni lek koji se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TEBOKAN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Tebokan ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TEBOKAN


  Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara.


  Uvek uzimajte lek Tebokan prema instrukcijama datim u ovom Uputstvu. Ukoliko niste sigurni oko pravilne upotrebe, možete pitati Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Simptomatska terapija poremećaja cerebralne funkcije organskog porekla u okviru sveukupnog terapijskog koncepta kod sindroma demencije:

  Odrasli (>18 godina) treba da uzimaju 1-2 film tablete (što odgovara 40 do 80 mg ekstrakta ginka) 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče).


  Za povećanje razdaljine koja se može prepešačiti bez bola kod periferne arterijske okluzivne bolesti:

  Odrasli (>18 godina) treba da uzimaju 1 film tabletu (što odgovara 40 mg ekstrakta ginka) 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče) ili 2 film tablete (što odgovara 80 mg ekstrakta ginka) 2 puta dnevno (ujutru i uveče).


  Kod vrtoglavice i kao pomoćna terapija kod tinitusa:

  Odrasli (>18 godina) treba da uzimaju 1 film tabletu (što odgovara 40 mg ekstrakta ginka) 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče) ili 2 film tablete (što odgovara 80 mg ekstrakta ginka) 2 puta dnevno (ujutru i uveče).

  Film tablete se moraju uzimati svako jutro, podne i veče (3 puta dnevno) ili svako jutro i veče (2 puta dnevno). Ne treba uzimati film tablete u ležećem položaju. Film tablete se moraju uzimati nesažvakane sa dovoljnom

  količinom tečnosti (poželjno je sa čašom vode). Uzimanje je nezavisno od obroka.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako ste stekli utisak da je efekat ovog leka suviše jak ili suviše slab.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena leka Tebokan kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina (videti odeljak 2.).


  Trajanje terapije

  Primena u periodu dužem od 6 do 8 nedelja, ne predstavlja terapijsku prednost.


  Tinitus:

  Adjuvantnu terapiju bi trebalo primenjivati najmanje 12 nedelja. Ako se ne uoči nikakav terapijski uspeh posle 6 meseci, ne treba očekivati dalji napredak i posle dužeg terapijskog perioda.


  Ako ste uzeli više leka Tebokan nego što je trebalo

  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.


  Ako ste uzeli veću količinu leka Tebokan, neželjene reakcije opisane u delu “Neželjena dejstva” se mogu pojačati. Obavestite Vašeg lekara. On/ona mogu da odluče o mogućim neophodnim merama.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tebokan


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu ali nastavite sa terapijom kao što je propisano od strane Vašeg lekara ili kao što je navedeno u ovom Uputstvu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tebokan


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Tebokan može da izazove neželjena dejstva.

  Sledeća lista neželjenih dejstava obuhvata sve reakcije koje su se pojavile tokom terapije lekovima koji sadrže ekstrakt lista ginka, uključujući one koje su se javile pod visokim dozama ili tokom dugotrajne terapije. Procena neželjenih dejstava se zasniva na sledećim informacijama o učestalosti:


  Veoma česta:

  više od 1 od 10 tretiranih pacijenata

  Česta:

  manje od 1 od 10 ali više od 1 od 100 tretiranih pacijenata

  Povremena:

  manje od 1 od 100 ali više od 1 od 1.000 tretiranih pacijenata

  Retka:

  manje od 1 od 1.000 ali više od 1 od 10.000 tretiranih pacijenata

  Veoma retka:

  manje od 1 od 10.000 tretiranih pacijenata


  Ne postoje pouzdani podaci o učestalosti neželjenih dejstava uočenih tokom terapije lekovima koji sadrže ekstrakt lista ginka, pošto su ova neželjena dejstva postala poznata putem pojedinačnih izveštaja od strane pacijenata, lekara ili farmaceuta. Prema ovim izveštajima, tokom terapije Tebokan mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  -Krvarenje iz pojedinačnih organa se može javiti naročito u slučaju istovremene primene lekova koji inhibiraju koagulaciju krvi poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antireumatika (videti takođe u odeljku 2.). Ozbiljne reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok) su moguće kod preosetljivih osoba; mogu se pojaviti alergijske reakcije na koži (crvenilo, otok, svrab).


  Ako bi došlo do bilo koje od gore navedenih neželjenih reakcija, ne treba nastaviti sa uzimanjem leka Tebokan i odmah treba obavestiti Vašeg lekara kako bi on/ona mogli da odluče o daljim neophodnim merama i ozbiljnosti reakcija.


  Takođe, mogu se pojaviti blagi gastrointestinalni poremećaji, glavobolja, vrtoglavica ili pogoršanje već postojeće vrtoglavice.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstva koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TEBOKAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tebokan


Aktivna supstanca:

1 film tableta sadrži 40 mg suvog ekstrakta lista ginka (Ginkgo biloba) (35-67:1; rastvarač za ekstrakciju: aceton 60% m/m), kvantifikovanog, prečišćenog tako da sadrži 8.8-10,8 mg flavonoida, izraženo kao flavonski glikozidi i 2,16-2,64 mg terpenskih laktona, od čega 1,12 - 1,36 mg ginkolida A, B, C i 1,04 - 1,28 mg bilobalida, i manje od 0,2 µg ginkolnih kiselina po film tableti.


Pomoćne supstance: Kroskarmeloza-natrijum; Silicijum-dioksid koloidni; Hipromeloza;

Laktoza, monohidrat;

Makrogol 1500;

Magnezijum-stearat (Ph.Eur.); Kukuruzni skrob;

Celuloza, mikrokristalna;

Simetikon-α-hidro-ω-oktadecil-oksipoli(oksietilen)-5-sorbinska kiselina (Ph.Eur.), voda; Talk;

Titan-dioksid (E 171);

Gvožđe(III)-oksid (E 172).


Kako izgleda lek Tebokan i sadržaj pakovanja


Žute, okrugle film tablete.

Tebokan je dostupan u pakovanjima od 20, 40, 60 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Tebokan, 40 mg, 20 film tableta: 515-01-6590-12-001 od 25.03.2014.

Tebokan, 40 mg, 40 film tableta: 515-01-6591-12-001 od 25.03.2014.

Tebokan, 40 mg, 60 film tableta: 515-01-6592-12-001 od 25.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines