FISKocr

Amaryl


UPUTSTVO ZA LEK


Amaryl, tablete, 1 mg

Pakovanje: ukupno 30 komada, blister, 2x15 tableta


Amaryl, tablete, 2 mg

Pakovanje: ukupno 30 komada, blister, 2x15 tableta


Amaryl, tablete, 3 mg

Pakovanje: ukupno 30 komada, blister, 2x15 tableta


Amaryl, tablete, 4 mg

Pakovanje: ukupno 30 komada, blister, 2x15 tabletaProizvođač:

 1. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


 2. SANOFI-AVENTIS S.P.A.


  1. Gustave Eiffel, 30-36 avenue, Tours, Francuska


   Adresa:

  2. Strada Statale n17, km 22, Scoppito, Italija


   Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


   Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


   Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

   ,

   Amaryl®, 1 mg, tablete Amaryl®, 2 mg, tablete Amaryl®, 3 mg, tablete

   Amaryl®, 4 mg, tablete


   INN: glimepirid


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


   U ovom uputstvu pročitaćete:

   1. Šta je lek Amaryl i čemu je namenjen

   2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amaryl

   3. Kako se upotrebljava lek Amaryl

   4. Moguća neželjena dejstva

   5. Kako čuvati lek Amaryl

   6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMARYL I ČEMU JE NAMENJEN


  Amaryl je lek koji se uzima oralno i služi za smanjenje nivoa šećera u krvi. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se nazivaju derivatima sulfonilureje, a koji snižavaju nivo šećera u krvi. Amaryl deluje tako što povećava nivo insulina koji se oslobađa iz pankreasa. Insulin, zatim, smanjuje nivoe šećera u krvi.


  Kada se Amaryl upotrebljava?

  Amaryl se koristi u terapiji određenih oblika dijabetesa (dijabetes melitus tipa 2) kada se samo dijetom, fizičkom aktivnošću i smanjenjem telesne mase ne postiže odgovarajuća kontrola šećera u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMARYL

  Lek Amaryl ne smete koristiti:


  Lek Amaryl ne smete koristit ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMARYL


  Uvek uzimajte lek Amaryl tačno onako kako Vam je lekar rekao. Možete se konsultovati sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Amaryl može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od navedenog:


  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili se kod Vas jave neželjena dejstva koja ovde nisu nabrojana obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMARYL


  Držati lek Amaryl van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka datuma označenog na spoljnom pakovanju leka i na blisteru. Datum označen na pakovanju odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Amaryl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg tablete: čuvati na temperaturi do 30ºC. Lek čuvajte u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

  Ukoliko primetite vidljive znake oštećenja nemojte koristiti lek Amaryl.


  Lekove nemojte odlagati u kućni otpad niti u otpadne vode. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će da sačuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Amaryl


  Aktivna supstanca je glimepirid.

  Svaka tableta sadrži 1mg, 2mg, 3mg ili 4mg glimepirida u zavisnosti od jačine koja je označena na blisteru ili spoljnjem pakovanju leka;


  Pomoćne supstance u leku Amaryl 1 mg:


Kako izgleda lek Amaryl i sadržaj pakovanja


Amaryl 1 mg, tablete:

Tablete su izdužene, ovalne tablete ružičaste boje. Sa obe strane tablete utisnuta je podeona crta između oznake „NMK“ i simbola proizvođača. U svakoj kutiji se nalaze po dva PVC/Alu blistera sa po 15 tableta.


Amaryl 2 mg, tablete:

Tablete su izdužene, ovalne tablete zelene boje. Sa obe strane tablete utisnuta je podeona crta između oznake

„NMM“ i simbola proizvođača. U svakoj kutiji se nalaze po dva PVC/Alu blistera sa po 15 tableta.


Amaryl 3 mg, tablete:

Tablete su duguljaste tablete, svetložute boje, sa utisnutim oznakama„NMN“, simbolom proizvođača i podeonom crtom sa obe strane tablete. U svakoj kutiji se nalaze po dva PVC/Alu blistera sa po 15 tableta.


Amaryl 4 mg, tablete:

Duguljaste, svetloplave tablete sa obostrano utisnutom podeonom crtom. Sa obe strane tablete je utisnut logo kompanije i oznaka „NMO“.U svakoj kutiji se nalaze po dva PVC/Alu blistera sa po 15 tableta.

Tableta se može podeliti na jednake delove duž podeone crte.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija.


Proizvođači:


 1. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

  Gustave Eiffel, 30-36 avenue, Tours, Francuska


 2. SANOFI-AVENTIS S.p.A.

Strada Statale n17, km 22, Scoppito, Italija.


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Amaryl, tableta, 30x1 mg, Reš.br. 515-01-4832-10-001 od 09.05.2011. Amaryl, tableta, 30x2 mg, Reš.br. 515-01-4833-10-001 od 09.05.2011. Amaryl, tableta, 30x3 mg, Reš.br. 515-01-4834-10-001 od 09.05.2011. Amaryl, tableta, 30x4 mg, Reš.br. 515-01-03922-13-001 od 04.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z