FISKocr

Dilatrend


UPUTSTVO ZA LEK


Dilatrend®, tablete, 6.25 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta Dilatrend®, tablete, 12.5 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta Dilatrend®, tablete, 25 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tabletaProizvođač:

 1. F.Hoffmann-La Roche Ltd.


 2. Roche S.P.A.Adresa:

 1. Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


 2. Via Morelli 2, Sergate, Milano, Italija


  Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


  Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

  Dilatrend® 6.25 mg, tablete

  Dilatrend® 12.5 mg, tablete Dilatrend® 25 mg, tablete


  INN karvedilol


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dilatrend i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dilatrend

 3. Kako se upotrebljava lek Dilatrend

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dilatrend

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DILATREND I ČEMU JE NAMENJEN

  Dilatrend sadrži lek koji se zove karvedilol. On pripada grupi lekova koji se nazivaju beta-blokatori. Dilatrend se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DILATREND


  Lek Dilatrend ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DILATREND


  Uvek uzimajte lek Dilatrend tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sasvim sigurni.

  Dilatrend nije pogodan za decu mlađu od 18 godina. Svaku tabletu progutajte sa tečnošću.


  Kongestivna srčana insuficijencija

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i Dilatrend može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne razvijaju kod svih. Moguće je da dobijete neko od dole navedenih neželjenih dejstava.


  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ako primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava:


  Dilatrend može izazvati razvoj znakova dijabetesa kod ljudi koji imaju veoma blagu formu dijabetesa koja se naziva ‘latentni dijabetes’.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DILATREND

  Rok upotrebe


  Za Dilatrend 6.25 mg tablete - 3 (tri) godine.

  Za Dilatrend 12.25 mg tablete - 4 (četiri) godine. Za Dilatrend 25 mg tablete - 5 (pet) godina.


  Nemojte koristiti lek Dilatrend posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Držati lek Dilatrend van domašaja i vidokruga dece!

  Dilatrend tablete treba čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dilatrend

Aktivna supstanca u tabletama Dilatrend 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg je karvedilol. Svaka tableta u zavisnosti od jačine, sadrži 6.25 mg, 12.5 mg ili 25 mg (miligrama) karvedilola.


Pomoćne supstance: Dilatrend, 6.25mg

Laktoza, monohidrat; Saharoza; Povidon K25; Krospovidon tip A; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; Gvožđe (III)-oksid, žuti ( E172)


Dilatrend, 12.5mg

Laktoza, monohidrat; Saharoza; Povidon K25; Krospovidon tip A; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; Gvožđe (III)-oksid, žuti ( E172); Gvožđe (III)-oksid, crevni (E172)


Dilatrend, 25mg

Laktoza, monohidrat; Saharoza; Povidon K25; Krospovidon tip A; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Dilatrend i sadržaj pakovanja


Dilatrend tablete 6.25 mg su okrugle tablete žute boje sa obostrano utisnutom podeonom crtom, sa jedne strane se nalazi oznaka F1, a sa druge strane oznaka BM.


Dilatrend tablete 12.5 mg su okrugle tablete svetlosmeđe boje sa obostrano utisnutom podeonom crtom, sa jedne strane se nalazi oznaka H3, a sa druge strane oznaka BM.


Dilatrend tablete 25 mg su okrugle tablete bele do bledožućkaste boje sa obostrano utisnutom podeonom crtom, sa jedne strane se nalazi oznaka D5, a sa druge strane oznaka BM.


Tablete se mogu podeliti na dva jednaka dela.


Dilatrend 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tablete su u prometu u vidu blister pakovanja, Alu/Alu sa 28 (2 blistera od

14) tableta u pakovanju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd Srbija


Proizvođači:

 1. F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska

 2. ROCHE S.P.A., Italija, Segrate, Milano, Via Morelli 2


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Dilatrend, tablete, 6.25 mg, 28 tableta u pakovanju: 515-01-03508-13-001 od 25.11.2013.

Dilatrend, tablete, 12.5 mg, 28 tableta u pakovanju: 515-01-03509-13-001 od 25.11.2013

Dilatrend, tablete, 25 mg, 28 tableta u pakovanju: 515-01-03510-13-001 od 25.11.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org