FISKocr

Irinotecan


UPUTSTVOZA LEK


Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x40mg/2ml Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x100mg/5ml


Proizvođač: Cipla Ltd

S-103 do S-105, S-107 do S-112, Verna Idustrial Estate, Verna, Goa, Goa -

Adresa:

403 722, Indija


Podnosilac zahteva: Providens d.o.o.


Adresa: Alekse Nenadovića 24, Beograd, Srbija


Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x40mg/2ml Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x100mg/5ml INN: Irinotekan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Irinotecan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Irinotecan

 3. Kako se upotrebljava lek Irinotecan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Irinotecan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRINOTECAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak je irinotekan hidrohlorid trihidrat.


  Lek Irinotecan pripada grupi lekova koja se naziva citostatici (antikancerski lekovi).


  Lek Irinotecan se može koristiti sam ili u kombinaciji sa više drugih lekova koji se koriste u lečenju kancera/raka. Ove kombinacije se mogu koristiti u lečenju raka kolona ( debelog creva) i rektuma ( završnog dela debelog creva), i kada je bolest debelog creva u uznapredovalom stadijumu.


  Lekar može koristiti kombinaciju leka Irinotecan sa 5-fluorouracilom/folinskom kiselinom (5FU/FA) i bevacizumabom u lečenju kancera debelog creva ili rektuma.


  Lekar može koristiti kombinaciju leka Irinotecan sa kapecitabinom sa ili bez bevacizumaba u lečenju kancera debelog creva ili rektuma.


  Kombinacija leka Irinotecan i cetuksimaba koristi se lečenju kancera debelog creva (KRAS wild type – nemutirani gen) posebnog tipa na kojem se nalaze ćelijski markeri poznati kao receptori za epidermalni faktor rasta (EGFR), koje blokira monoklonsko antitelo (cetuksimab).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IRINOTECAN


  Pre nego što počnete sa terapijom :


  Obavestite vašeg doktora ili bolničkog farmaceuta ako se bilo šta od sledećeg odnosi na Vas:


  Kada uzimate lek Irinotecan, posebno vodite računa:


  Kao i kod ostalih antikancerskih lekova, primenu leka Irinotecan prati veći broj neželjenih dejstava koja mogu biti ozbiljna. Ova neželjena dejstva zahtevaju specijalne postupke da bi se rizik od komplikacija sveo na minimum. Međutim, bitno je da ipak pročitate deo “Moguća neželjena dejstva” i da pažljivo postupate po instrukcijama ako dobijete bilo koji od simptoma koji su tamo opisani.


  Ukoliko ste Vi ili Vaš partner lečeni Irinotecan-om morate obavezno koristiti neko od sredstava za sprečavanje trudnoće jer ne smete zatrudneti tokom i najmanje 3 meseca nakon lečenja .


  Primena drugih lekova


  Obavestite vašeg doktora ako uzimate ili nameravate da uzimate bilo koje lekove uključujući i one koje se izdaju bez recepta kao i biljne preparate.

  Nemojte pobrojane preparate primenjivati istovremeno sa Irinotecan-om jer mogu uticati na njegovo dejstvo: vakcine, antikoagulantni lekovi (kao što je varfarin), ketokonazol, rifampicin, karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, ciklosporin, takrolimus i atazanavir sulfat.

  Irinotecan se ne sme istovremeno uzimati sa kantarionom.


  Ako primate lek Irinotecan u kombinaciji sa cetuksimabom, lek Irinotecan se ne sme dati ranije od 1 sat posle završetka infuzije cetuksimaba.


  Uzimanje leka Irinotecan sa hranom ili pićima


  Nema ograničenja.


  Primena leka Irinotecan u periodu trudnoće i dojenja


  Lek Irinotecan se ne sme koristiti u perodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Irinotecan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Irinotecan može delovati tako da osetite vrtoglavicu ili može izazvati poremećaj vida. Ako Vam se to desi, nemojte voziti auto niti upravljati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Irinotecan


  Lek Irinotecan sadrži sorbitol kao pomoćnu supstancu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre primene ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IRINOTECAN


  Lek Irinotecan se daje kao infuzija u venu u toku 30 do 90 minuta.

  Količina irinotekana koju primate zavisi od uzrasta, telesne mase i opšteg zdravstvenog stanja. Takođe zavisi i od ostale antikancerske terapije koju bolesnik prima ili je primao. Uobičajene doze su:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Irinotecan, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva.


  Lekar će pre terapije ukazati na moguća neželjena dejstva i objasniti Vam rizike i koristi od lečenja. Neka od ovih neželjenih dejstava se moraju odmah lečiti.

  Molimo da pažljivo pročitate sledeće instrukcije i da po njima postupate ukoliko imate neko od neželjenih dejstava.


  Dijareja


  Lek Irinotecan može prouzrokovati dijareju. Postoje dva tipa dijareje koji se razlikuju po početku. “Rana dijareja” počinje posle manje od 24 sata od infuzije, a “Pozna dijareja” počinje posle više od 24 sata posle infuzije. Ako dobijete bilo koju dijareju, važno je da pažljivo sledite ova uputstva.


 5. KAKO ČUVATI LEK IRINOTECAN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre otvaranja

  2 godine.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja

  Nakon razblaživanja sa 0,9% rastvorom natrijum- hlorida i 5% rastvorom glukoze pokazana je fizičko-hemijska stabilnost pripremljenog rastvora tokom 24h ukoliko se čuva na temperaturi 2-8 °C. Pripremljeni rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ukoliko se odmah ne upotrebi, vreme čuvanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Čuvanje


  Čuvanje leka pre otvaranja Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Čuvanje leka nakon razblaživanja

  Navedeno u delu o roku upotrebe leka nakon razblaživanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Irinotecan


Aktivna supstanca je irinotekan u obliku irinotekan hidrohlorid,trihidrata.


Irinotekan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x40mg/2ml: jedna bočica sa koncentratom za rastvor za infuziju sadrži 40 mg irinotekana.


Irinotekan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x100mg/5ml: jedna bočica sa koncentratom za rastvor za infuziju sadrži 100 mg irinotekana.


Pomoćne supstance su: mlečna kiselina, natrijum hidroksid, hlorovodonična kiselina, sorbitol, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Irinotecan i sadržaj pakovanja


Koncentar za rastvor za infuziju. Bistar, bezbojan do svetlo žuto obojeni rastvor.


Irinotekan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x40mg/2ml:

1 bočica od 2ml od stakla I hidrolitičke grupe, sa zatvaračem od kaučuka i aluminijumskim flip-off zatvaračem. Veličina pakovanja: 1 bočica u kutiji.


Irinotekan, koncentrat za rastvor za infuziju 1x100mg/5ml:

1 bočica od 5ml od stakla I hidrolitičke grupe, sa zatvaračem od kaučuka i aluminijumskim flip-off zatvaračem. Veličina pakovanja: 1 bočica u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet

Providens d.o.o., Alekse Nenadovića 24, Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Cipla Ltd, Verna, Goa, Indija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za lek Irinotecan® ; 40mg/2ml; 1x2ml : 515-01-2004-10-002 Broj dozvole za lek Irinotecan® ; 100mg/5ml;1x5ml: 515-01-2005-10-002 Datum izdavanja dozvole za lek Irinotecan® ; 40mg/2ml; 1x2ml : 05.04.2011 Datum izdavanja dozvole za lek Irinotecan® ; 100mg/5ml;1x5ml: 05.04.2011


Sledeće informacije namenjene su samo zdravstvenim radnicima: UPUTSTVO O LEKU ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE:


Sledeće informacije namenjene su samo zdravstvenim radnicima i uključuju dodatna uputstva o pripremi i primeni leka:


UPUTSTVA ZA UPOTREBU/RUKOVANJE, PRIPREMU I ODLAGANJE

VODIČ ZA UPOTREBU IRINOTECAN KONCENTRATA ZA RASTVOR ZA INFUZIJU UPOTREBA/RUKOVANJE

Kao i sa ostalim antineoplastičkim lekovima, lek Irinotecan se mora pažljivo pripremati i s njim oprezno

rukovati. Treba koristiti zaštitne naočare, masku i rukavice. Ako koncentrovani rastvor leka Irinotecan ili rastvor leka Irinotecan za infuziju dođu u kontakt sa kožom, treba ga odmah obilno isprati vodom i sapunom. Ako rastvor leka Irinotecan ili rastvor leka Irinotecan za infuziju dođu u kontakt sa sluznicama, treba ga odmah isprati vodom.


PRIPREMA RASTVORA ZA INTRAVENSKU INFUZIJU

Kao i ostale injekcione lekove, rastvor leka Irinotecan se mora pripremati aseptički.

Ako se zapazi bilo kakav talog u bočici ili posle formiranja rastvora za infuziju, produkt treba ukloniti prema standardnoj proceduri za citotoksične lekove.

Aseptički treba uzvući potrebnu količinu rastvora leka Irinotecan iz bočice pomoću kalibrisanog šprica i

ubrizgati je u infuzionu kesu ili bocu zapremine 250 ml 0.9% natrijum hlorida ili 5% rastvora glukoze. Zatim infuziju treba dobro promešati manuelnom rotacijom.

Preporučuje se da radi smanjivanja mikrobiološkog rizika rastvore za infuziju treba pripremati neposredno

pre upotrebe, i da se sa infuzijom počne što je pre praktično izvodljivo posle pripreme preparata. Ako se ne upotrebi odmah, za vreme za korišćenje i uslove pre upotrebe odgovorno je lice koje daje terapiju, a ono ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na 2 do 8oC, osim ako su priprema/razblaživanje i dr., bili obavljeni u kontrolisanim i proverenim aseptičkim uslovima.


Infuzija leka Irinotecan se daje u perifernu ili centralnu venu.


Lek Irinotecan ne treba davati kao intravenski bolus niti kao intravensku infuziju kraću od 30 minuta niti duže od 90 minuta.


UKLANJANJE


Sve materijale korišćene pri razblaživanju i primeni treba ukloniti u skladu sa bolničkim standardnim procedurama koje važe za citotoksične lekove.

Bočice su namenjene za jednokratnu upotrebu.

Neupotrebljeni lek ili otpadni materijal treba uništiti u skladu sa važećim propisima.


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Irinotecan je indikovan za lečenje bolesnika sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom:

Retki slučajevi opstrukcije creva, ileusa, gastrointestinalnog krvarenja i retki slučajevi kolitisa uključujući tiflitis, ishemijski i ulcerozni kolitis, takođe su bili opisani. Bilo je i retkih slučajeva perforacije creva. U blage efekte se može ubrojiti anoreksija, abdominalni bol i mukozitis.

Retki su bili slučajevi simptomatskog ili asimptomatskog pankreatitisa u vezi sa terapijom

irinotekanom. Poremećaji krvi

Neutropenija je toksični efekt irinotekana koji ograničava doziranje. Neutropenija jeste bila reverzibilna, ali nije kumulativna; srednji dan najčešće pojave je bio 8. dan bez obzira da li je bio primenjen u monoterapiji ili u kombinovanoj terapiji.


U monoterapiji

Neutropenija je bila zapažena kod 78.7 % bolesnika, a bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 22.6 % bolesnika. Od evaluaciji dostupnih ciklusa, u 18 % je broj neutrofila bio ispod 1,000 ćelija/mm3 uključujući 7.6 % sa brojem neutrofila < 500 ćelija/mm³.

Kompletni oporavak se obično dostizao posle 22 dana.

Povišena temperatura sa teškom neutropenijom je opisana kod 6.2 % bolesnika i u 1.7 % ciklusa. Epizode infekcije su nastajale kod oko 10.3% bolesnika (2.5% ciklusa), bile su pridružene teškoj neutropeniji kod oko 5.3% bolesnika (1.1% ciklusa), a rezultat je bio smrtni ishod u 2 slučaja.

Anemija je bila opisana kod 58.7% bolesnika (8% sa hemoglobinom < 8 g/dl i 0.9% sa hemoglobinom

< 6.5 g/dl).

Trombocitopenija (< 100,000 ćelija/mm³) je bila opisana kod 7.4 % bolesnika i 1.8 % ciklusa, a kod 0.9

% bolesnika je broj trombocita bio < 50,000 ćelija/mm3 i 0.2 % ciklusa. Skoro svi bolesnici su se oporavili do 22. dana.


U kombinovanoj terapiji

Neutropenija je bila zapažena kod 82.5 % bolesnika, a bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 9.8 % bolesnika. Od evaluaciji dostupnih ciklusa, u 67.3 % je broj neutrofila bio ispod 1,000 ćelija/mm3 uključujući 2.7 % sa brojem neutrofila < 500 ćelija/mm³.

Kompletni oporavak se obično dostizao posle 7-8 dana.

Povišena temperatura sa teškom neutropenijom je opisana kod 3.4 % bolesnika i u 0.9 % ciklusa.


Epizode infekcije su nastajale kod oko 2 % bolesnika (0.5 % ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 2.1 % bolesnika (0.5 % ciklusa), a rezultat je bio 1 smrtni ishod.

Anemija je bila opisana kod 97.2 % bolesnika (2.1 % sa hemoglobinom < 8 g/dl).

Trombocitopenija (< 100,000 ćelija/mm³) je bila opisana kod 32.6 % bolesnika i 21.8 % ciklusa. Nije bilo teške trombocitopenije (< 50,000 ćelija/mm3).

Jedan slučaj periferne trombocitopenije sa antitrombocitnim antitelima je bio opisan u

postmarketinškom praćenju. Infekcije i infestacije

Kod bolesnika koji su dobili sepsu, opisani su retki slučajevi renalne insuficijencije, hipotenzije ili

kardiocirkulatorne insuficijencije.

Opšti poremećaji i reakcije na mestu infuzije Akutni holinergički sindrom

Teški prolazni akutni holinergički sindrom je zapažen kod 9 % bolesnika lečenih monoterapijom, i kod 1.4 % bolesnika lečenih kombinovanom terapijom. Glavni simptomi su definisani kao rana dijareja i razni drugi simptomi kao abdominalni bol, konjunktivitis, rinitis, hipotenzija, vazodilatacija, znojenje, drhtavica, muka, vrtoglavica, poremećaji vida, mioza, suzenje i pojačana salivacija, koji nastaju u toku infuzije ili unutar 24 sata posle infuzije leka Irinotecan. Ovi simptomi nestaju posle primene atropina (videti odeljak 4.4).

Astenija je bila teška kod manje od 10 % bolesnika lečenih monoterapijom i kod 6.2 % bolesnika

lečenih kombinovanom terapijom. Uzročna veza sa primenom leka Irinotecan nije mogla biti jasno ustanovljena.

Povišena temperatura u odsustvu infekcije, i bez prateće teške neutropenije, nastajala je kod 12 %

bolesnika lečenih monoterapijom i kod 6.2 % bolesnika lečenih kombinovanom terapijom. Blagih reakcija na mestu infuzije je bilo mada retko.


Srčani poremećaji


Opisani su retki slučajevi hipertenzije u toku i posle infuzije leka Irinotecan. Respiratorni poremećaji

Intersticijalna bolest pluća u vidu plućnih infiltrata nije česta u toku terapije lekom Irinotecan. Rani simptomi kao dispneja su bili opisivani (videti odeljak 4.4).


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Alopecija je vrlo ćesta ali reverzibilna. Opisane su i blage kožne reakcije mada retko. Poremećaji imunog sistema

Blage alergijske reakcije nisu česte, a opisani su i retki slučajevi anafilaktičkih odnosno


anafilaktoidnih reakcija. Mišićno-skeletni poremećaji

Rani efekti su opisani kao kontrakcije mišića ili grčevi ili parestezije. Laboratorijski testovi

U monoterapiji, zapažena su prolazna i blaga do umerena povišenja serumskih nivoa transaminaza ili alkalne fosfataze ili bilirubina kod 9.2 %, 8.1 % odnosno 1.8 % bolesnika, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri.

Prolazna i blaga do umerena povišenja serumskih nivoa kreatinina su opisana kod 7.3 % bolesnika.

U kombinovanoj terapiji, zapažena su prolazna povišenja serumskih nivoa (gradusi 1 i 2) bilo SGPT, SGOT, alkalne fosfataze ili bilirubina kod 15%, 11%, 11% odnosno 10% bolesnika, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri. Prolazna povišenja 3. gradusa zapažena su kod 0%, 0%, 0% odnosno 1% bolesnika, a nijedan slučaj 4. gradusa.

Povišenja amilaze i/ili lipaze su bila vrlo retka.

Retki su bili slučajevi hipokalemije i hiponatremije, većinom u vezi sa dijarejom i povraćanjem. Poremećaji nervnog sistema

U postmarketinškom praćenju, vrlo retko su prijavljivani slučajevi prolaznog poremećaja govora povezani sa infuzijama leka Irinotecan.


Predoziranje


Prijavljivani su slučajevi predoziranja posle primene doza koje su bile oko dva puta veće od preporučene terapijske doze, što može biti fatalno. Najznačajnije neželjene reakcije su bile teška neutropenija i teška dijareja. Nema poznatog antidota za Irinotekan. Treba uvesti maksimalnu suportivnu terapiju i negu da se spreči dehidracija zbog dijareje i da se leče infektivne komplikacije.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org