Moozeeck

Flebogamma 5% DIF


UPUTSTVO ZA LEK


Flebogamma 5% DIF rastvor za infuziju, 50mg/mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 10 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 50mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 100mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, boca, 1 x 200 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, boca, 1 x 400 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Instituto Grifols, S.A.

Adresa: Can Guasch, 2-Parets del Valles, 08150 Barcelona, Španija

Podnosilac zahteva: Imuna SRB doo.

Adresa: Narodne revolucije 4, Bački Petrovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN


Flebogamma 5% DIF

50 mg/mL

Rastvor za infuziju

Humani normalni Imunoglobulin (IVIG)


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flebogamma 5% DIF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flebogamma 5% DIF

 3. Kako se upotrebljava lek Flebogamma 5% DIF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flebogamma 5% DIF

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLEBOGAMMA 5% DIF I ČEMU JE NAMENJEN

  Flebogamma 5% DIF spada u grupu lekova koji se nazivaju intravenski imunoglobulini. Oni se koriste za tretiranje stanja gde odbrambeni sistem tela ne funkcioniše dobro u borbi protiv bolesti.


  Za šta se koristi Flebogamma 5% DIF


  Za tretman odraslih, dece i adolescenata (0-18 godina) koji nemaju dovoljno antitela (terapija zamene) kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLEBOGAMMA 5% DIF


  Lek FLEBOGAMMA 5% DIF ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLEBOGAMMA 5% DIF


  Flebogamma 5% DIF se daje injekcijom u vene (intravenska primena). Možete ga dati samom sebi ako


  ste potpunosti obučeni od strane bolničkog osoblja. Treba da postavite infuziju u potpunosti na način kako vam je pokazano da bi ste sprečili ulazak klica. Nikada ga ne smete primeniti sami; odgovorno odraslo lice treba da bude prisutno.


  Doza koju primate zavisi od vaše bolesti i težine tela i o tome odlučuje vaš lekar (vidi deo "Uputstva za medicinske stručnjake" na kraju ove brošure).


  Na početku infuzije primaćete lek Flebogamma 5% DIF sporim tempom (0.01-0.02 mL/kg/min). U zavisnosti koliko dobro se osećate, lekar može postepeno da poveća brzinu infuzije (do 0.1 mL/kg/min).


  Ako ste uzeli više leka FLEBOGAMMA 5% DIF nego što je trebalo


  Ako primite više leka Flebogamma 5% DIF nego što treba, vaše telo je primilo više tečnosti. Ovo može da se desi naročito kod pacijenata sa rizikom, npr. stariji pacijenti ili pacijenti sa bubrežnim problemima. Obavestite odmah svog lekara o tome.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FLEBOGAMMA 5% DIF


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta odmah i sledite njihova uputstva. Ne smete uzeti dvostruku dozu da bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FLEBOGAMMA 5% DIF


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta odmah i sledite njihova uputstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Flebogamma 5% DIF može da prouzrokuje neželjene efekte, mada ne kod svih pacijenata


  U retkim i izolovanim slučajevima, prijavljeni su sledeći neželjeni efekti sa preparatima imunoglobulina. Obavestite svog lekara ako se jave bilo koje od sledećih neželjenih efekata za vreme ili posle infuzije:


  Ako bilo koji neželjeni efekat postane ozbiljan, ili ako primetite neke neželjene efekte koji ovde nisu navedeni, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLEBOGAMMA 5% DIF


  Čuvati daleko od domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Flebogamma 5% DIF nakon datuma isteka koji je naveden na nalepnici i na kutiji znakom "Važi do".


  Svaki neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Lekovi se ne bacaju sa otpadnim vodama ili kućnim otpadom. Pitaje svog apotekara kako da bacite lekove koji više nisu potrebni. Ovakve mere pomažu u zaštiti okoline.


  Rok upotrebe


  2 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:


  Odmah upotrebiti


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Ne sme se zamrzavati

  Rastvor treba da bude bistar i ili malo opalescentan. Ne koristite lek Flebogamma 5% DIF ako primetite da je zamućen ili ima talog.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FLEBOGAMMA 5% DIFKako izgleda lek FLEBOGAMMA 5% DIF i sadržaj pakovanja


Flebogamma 5% DIF je rastvor za infuziju. Rastvor je bistar i blago opalescentan i bezbojan ili bledožut.


Flebogamma 5% DIF se dostavlja u dozama od 0.5 g/10 mL, 2.5 g/50 mL, 5 g/100 mL, 10 g/200 mL i 20 g/400 mL.

Veličina pakovanja: 1 bočica/boca

Ne moraju sve veličine pakovanja biti na tržištu


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole je: Imuna SRB doo. Bački Petrovac Narodne revolucije 4 Republika Srbija


Proizvođač:

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasch, 2- Parets del Vallès

08150 Barcelona – ŠPANIJA


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 10 mL, (50mg/mL): 515-01-6100-11-001 od 08.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 50 mL, (50mg/mL): 515-01-6101-11-001 od 08.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 100 mL, (50mg/mL): 515-01-6102-11-001 od 08.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 200 mL, (50mg/mL): 515-01-6104-11-001 od 08.05.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flebogamma 5% DIF, rastvor za infuziju, 1 x 400 mL,

(50mg/mL): 515-01-6105-11-001 od 08.05.2012.


Sledeće informacije su namenjene samo medicinskim i zdravstvenim stručnjacima


Doziranje i način primene


Doza i posologija zavise od indikacije.


Kod terapije zamene, možda je potrebno individualizovati dozu za svakog pacijenta u zavisnosti od farmakokinetičkog i kliničkog reagovanja. Sledeći dozni režim se daje kao smernica.


Preporuke za doze su sumirane u sledećoj tabeli:


Indikacije

Doza

Učestalost


Terapija zamene kod primarne

- početna doza:


svake 3 - 4 nedelje radi postiza-

imunodeficijencije

0.4 – 0.8 g/kg

- nakon toga:

0.2 – 0.8 g/kg

nja najnižeg nivoa IgG od

najmanje 4 - 6 g/L

Terapija zamene kod sekundarne

0.2 – 0.4 g/kg

svake 3 - 4 nedelje radi postiza-

imunodeficijencije

nja najnižeg nivoa IgG od

najmanje 4 - 6 g/L

Deca i adolescenti sa SIDOM

0.2 – 0.4 g/kg

svake 3 - 4 nedelje


Hipogamaglobulinemija (< 4 g/L) kod


0.2 – 0.4 g/kg


svake 3 - 4 nedelje

pacijenata nakon transplantacije

alogeničnich hematopoeznih matičnih

ćelija

Imunomodulacija:


Idiopatska trombocitopenična purpura


Guillain Barré sindrom Kawasaki bolest


0.8 - 1 g/kg ili


0.4 g/kg/d


0.4 g/kg/d


1.6 - 2 g/kg ili


2 g/kg


1. dana, po mogućstvu ponoviti u roku od 3 dana


2 - 5 dana


5 dana


u nekoliko doza 2 - 5 dana zajedno sa acetil-salicilnom kiselinom


u jednoj dozi zajedno sa acetil- salicilnom kiselinom

Pedijatrijska populacija

Vidi gore

Vidi gore

Flebogamma 5% DIF se ubrizgava intravenozno sa početnom brzinom od 0.01 – 0.02 mL/kg/min u

prvih trideset minuta. Ako se dobro podnosi, brzina primene se postepeno povećava na maksimum od

0.1 mL/kg/min.


Pedijatrijska populacija


Pošto je doziranje za svaku indikaciju data prema težini tela i prilagođena kliničkom rezultatu gorenavedenih stanja, doziranje kod dece se ne smatra drugačijom nego kod odraslih.


Inkopatibilnost


Flebogamma 5% DIF se ne sme mešati sa drugim lekovima ili intravenoznim rastvorima Treba da se primeni posebnom intravenoznom linijom.


Specijalna upozorenja Sorbitol

Svaki ml ovog medicinskog proizvoda sadrži 50 mg sorbitola. Pacijentima sa retkim naslednim problemima fruktozne intoleracije je zabranjeno uzimanje leka.


U slučaju nepažljive primene i sumnje na naslednu fruktoznu intoleranciju treba odmah prekinuti sa infuzijom, treba ponovo uspostaviti normalnu glikemiju a funkciju organa treba stabilizovati intenzivnom negom.


Interferencija sa određivanjem nivoa glukoze u krvi se ne očekuje.


Pedijatrijska populacija


Kod beba i male dece nasledna fruktozna intolerancija možda još nije dijagnostikovana i ona može biti fatalna, tako da oni ne treba da prime ovaj medicinski proizvod.


Čvrsto se preporučuje da svaki put kada se Flebogamma 5% DIF daje pacijentu, zapiše naziv i serijski broj proizvoda radi održavanja veze između pacijenta i serije proizvoda.


Uputstva za rukovanje i odlaganje


Proizvod treba da ima sobnu ili telesnu temperaturu (ne više od 30°C) pre upotrebe.


Rastvor treba da bude bistar i ili malo opalescentan. Ne koristite Flebogamma 5% DIF koji su zamućeni ili imaju talog.


Svaki neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z