Moozeeck

Nolpaza


UPUTSTVO ZA LEK


Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom Nolpaza, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje: ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Nolpaza, 20 mg, gastrorezistentna tableta pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nolpaza i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nolpaza

 3. Kako se upotrebljava lek Nolpaza

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nolpaza

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NOLPAZA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Nolpaza od 20 mg spada u grupu lekova koja se zove selektivni inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Nolpaza od 20 mg se primenjuje za:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOLPAZA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nolpaza ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOLPAZA


  Lek Nolpaza uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina (u posebnoj indikaciji).


  Način primene

  Progutajte celu tabletu (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka. Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:

  Odrasli i deca od 12 godina i starija


  Lečenje simptoma (npr. gorušice, vraćanja želudačne kiseline, bola pri gutanju) povezanih sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću

  Uobičajena doza je jedna tableta leka pantoprazola od 20mg dnevno. Ova doza dovodi do nestanka simptoma

  u toku 2-4 nedelje, u većini slučajeva nakon sledeće 4 nedelje. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo da primenjujete lek.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada je potrebno.


  Dugotrajna terapija i prevencija rekurentnog refluksnog ezofagitisa (zapaljenja jednjaka)

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju ponovljenog refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli


  Sprečavanje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj terapiji lekovima protiv bolova (neselektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL):

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg


  pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ne preporučuje se primena leka Nolpaza kod dece ispod 12 godina jer nema iskustava o primeni pantoprazola u ovoj uzrasnoj grupi.


  Ako ste uzeli više leka Nolpaza nego što je trebalo


  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nolpaza


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Nastavite za uzimanjem leka prema preporučenom režimu narednog dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nolpaza


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Nolpaza bez saveta Vašeg lekara.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Nolpaza, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Kod otprilike 5% pacijenata se mogu očekivati neželjene reakcije. Najčešće zabeležena neželjena dejstva su

  proliv i glavobolja, koja se zajedno javljaju kod 1% pacijenata.


  Navedena neželjena dejstva pantoprazola, grupisana su na osnovu sledeće klasifikacije učestalosti pojavljivanja:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika, koji uzimaju lek

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika, koji uzimaju lek

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika, koji uzimaju lek

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika, koji uzimaju lek

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika, koji uzimaju lek

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:

 5. KAKO ČUVATI LEK NOLPAZA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Nolpaza posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nolpaza


hipromeloza (E464); povidon K25; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); propilenglikol (E1520); metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; natrijum-laurilsulfat; polisorbat 80; makrogol 6000; talk (E553b).


Kako izgleda lek Nolpaza i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentne tablete su svetlobraonkasto žute, blago bikonveksne, ovalne, filmom obložene tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 30 ili 56 gastrorezistentnih tableta. U kutiji su 2 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 15 gastrorezistentnih tableta ili 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 14 gastrorezistentnih tableta.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Nolpaza® gastrorezistentne tablete 30 x 20 mg: 515-01-03632-13-001 od 15.01.2014.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Nolpaza® gastrorezistentne tablete 56 x 20 mg: 515-01-03633-13-001 od 15.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z