roche Apoteke Apoteke

Glikosan

tabl. 30x80mg
CENA: 262,42 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Glikosan®, tableta, 80 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o,


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija / mesto proizvodnje Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Podnosilac zahteva:

SLAVIAMED d.o.o


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, Srbija


Glikosan®, 80 mg, tableta,


gliklazid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glikosan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glikosan

 3. Kako se upotrebljava lek Glikosan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glikosan

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK GLIKOSAN I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Glikosan sadrži aktivnu supstancu gliklazid, koja pripada grupi lekova koji se zovu derivati sulfonilureje i koriste se za snižavanje šećera u krvi. Lek Glikosan se upotrebljava u terapiji insulin nezavisnog dijabetes melitusa (tip 2), da održi nivo šećera u krvi na odgovarajućem nivou kod odraslih, kada dijeta, fizička aktivnost i smanjenje telesne mase nisu dovoljni u regulisanju nivoa glukoze.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLIKOSAN


  Lek Glikosan ne smete koristiti:


  Lek Glikosan ne smete koristiti ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas:

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLIKOSAN


  Uvek uzimajte lek kako Vam je lekar rekao. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doze:


  Odrasli i stariji


  Terapijske doze se kreću od 1/2 tablete (40 mg), do maksimalne dnevne doze od 4 tablete (320 mg), u zavisnosti od nivoa šećera u krvi kod bolesnika.

  Kada dnevna doza prelazi 2 tablete (160 mg), ova doza se daje podeljena u dve pojedinačne doze ujutro i uveče. Ukoliko uzimate lek Glikosan istovremeno sa lekovima: metformin, alfa glukozidni inhibitor, tiazolidindionima, inhibitorima dipeptidil peptidaze-4, agonistima GLP-1 receptora ili insulinom, Vaš lekar će Vam odrediti odgovarajuću individualnu dozu svakog leka.

  Ako primetite da Vam je nivo šećera u krvi visok, iako uzimate lekove kao što je propisano, obratite se

  lekaru ili farmaceutu.


  Deca

  Glikosan kao i drugi derivati sulfonilureje se ne daju deci.


  Tablete Glikosan uzimajte sa čašom vode pre obroka. Tableta se sme prepoloviti.


  Ako ste uzeli više leka Glikosan nego što je trebalo


  Ako ste progutali više tableta u isto vreme, ili mislite da je dete progutalo neku tabletu, odmah se javite najbližoj bolnici, odeljenju za zbrinjavanje hitnih stanja ili svom lekaru.

  Znaci predoziranja su zapravo znaci niskog šećera u krvi (hipoglikemije) i opisani su u odeljku 4.

  “Moguća neželjena dejstva”. Ovi simptomi se mogu ublažiti ako odmah uzmete šećer (4-6 kockica) ili zaslađeno piće i nakon toga uzmete obrok. Ukoliko pacijent nije pri svesti, odmah obavestite lekara i pozovite hitnu pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Glikosan


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Veoma je važno da svakodnevno uzimate lek kako Vam je propisano.

  Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ukoliko je

  vreme za uzimanje sledeće doze blizu, ne uzimajte propuštenu dozu, već nastavite sa sledećom u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Glikosan


  Lečenje dijabetesa obično traje veoma dugo i pre nego što prestanete sa uzimanjem leka razgovarajte sa svojim lekarom i poslušajte njegov savet.

  Prekid terapije može dovesti do skoka šećera u krvi tj. Hiperglikemije, što povećava rizik od razvoja

  kompilacija šećerne bolesti.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Glikosan, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Hipoglikemija

  Najčešće neželjeno dejstvo je hipoglikemija (snižen nivo šećera u krvi). Za detalje videti odeljak “Kada uzimate lek, posebno vodite računa”.

  Ukoliko ne preduzmete adekvatne mere ili terapiju pri pojavi ovih simptoma, oni mogu progredirati u

  mnogo ozbiljnija stanja kao što su dremljivost, gubitak svesti, ili koma. Ukoliko je hipoglikemijska epizoda teška ili dugo traje, čak i kada je trenutno sanirana uzimanjem šećera, neophodno je da odmah potražite medicinsku pomoć.


  Ostala neželjena dejstva

  zrnca) što može uzrokovati anemiju, bledilo, produženo krvarenje, pojavu modrica, bol u grlu i groznicu. Ovi simptomi obično nestaju sa prestankom terapije.

  - Poremećaji na nivou jetre: prijavljeni su pojedinačni slučajevi poremećaja u funkcionisanju jetre što može dovesti do žute prebojenost kože i očiju. U ovom slučaju odmah se javite lekaru. Ovi simptomi obično nestaju sa prestankom terapije. Vaš lekar će proceniti da li treba da prekinete sa terapijom.

  - Poremećaji na nivou oka: vid može biti narušen, naročito u početku terapije. Ovo je uslovljeno

  promenama u nivou šećera u krvi.


  Sa primenom derivata sulfonilureje opisani su slučajevi teških promena u broju krvnih ćelija i alergijskih inflamacija (zapaljenja) zida krvnih sudova, smanjenje natrijuma u krvi (hiponatremija). Simptomi žutice se obično povuku nakon prestanka terapije sa derivatima sulfonilureje, ali u pojedinačnim slučajevima mogu dovesti i do teškog oštećenja i po život opasnog gubitka funkcije jetre.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK GLIKOSAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti lek Glikosan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glikosan


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži: 80 mg gliklazida.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek Glikosan i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle, bikonveksne tablete, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani tablete.


Pakovanje:

Pakovanje sadrži tri ALU-PVC blistera sa po 10 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

SLAVIAMED d.o.o, Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


Proizvođač:

SLAVIAMED d.o.o, Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija; mesto proizvodnje: Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek sa može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8812-12-01 od 16.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines