Moozeeck

Lyxumia


UPUTSTVO ZA LEK


Lyxumia®, 10 mikrograma, rastvor za injekciju u penu sa uloškom, Pakovanje: ukupno 1 kom, pen sa uloškom, 1 x 3 mL


Lyxumia®, 20 mikrograma, rastvor za injekciju u penu sa uloškom, Pakovanje: ukupno 2 kom, pen sa uloškom, 2 x 3 mL


Proizvođač: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50, Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main,

Adresa:

Nemačka


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Republika Srbija


▼ Ovaj lek je pod dodatnim nadzorom, što će omogućiti brzu identifikaciju novih bezbednosnih informacija. Možete doprineti ovom procesu prijavljivanjem nežeqenog dejstva ovog leka. Na kraju odeljka 4. Su priložena detaljna uputstva kako možete da prijavite neželjeno dejstvo na ovaj lek.


Lyxumia®, 10 mikrograma, rastvor za injekciju u penu sa uloškom Lyxumia®, 20 mikrograma, rastvor za injekciju u penu sa uloškom

INN: Liksisenatid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lyxumia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lyxumia

 3. Kako se upotrebljava lek Lyxumia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lyxumia

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LYXUMIA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lyxumia sadrži aktivnu supstancu liksisenatid.

  To je lek u obliku injekcije koji se koristi kako bi pomogao Vašem telu da reguliše nivo šećera u krvi kada je on previsok. Koristi se kod odraslih osoba sa dijabetes melitusom tipa 2 (šećerna bolest tipa 2).


  Lyxumia se primenjuje sa drugim lekovima za lečenje šećerne bolesti kada oni nisu dovoljni za regulaciju nivoa šećera u krvi. To mogu biti:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LYXUMIA


  Lek Lyxumia ne smete koristiti:


  ako ste alergični na liksisenatid ili neki drugi sastojak ovoga leka (naveden u delu 6.).


  Kada uzimate lek Lyxumia, posebno vodite računa:


  Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pre nego što primenite lek Lyxumia:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LYXUMIA


  Uvek primenite ovaj lek tačno onako kako su Vam rekli Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Proverite sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.


  Koliko leka injektovati

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.

  Kod pacijenta koji primaju lek Lyxumia retko su prijavljivane neke ozbiljne alergijske reakcije (poput anafilakse). Odmah zatražite pomoć lekara ako primetite simptome poput oticanja lica, jezika ili grla koje može otežati disanje.


  Najčešća neželjena dejstva prijavljena kod primene leka Lyxumia koje se mogu javiti u više od 1 na 10 osoba (vrlo često) bile su mučnina i povraćanje. Ta neželjena dejstva su uglavnom bila blaga i obično se s vremenom povuku.

  Druga vrlo česta neželjena dejstva prijavljena kod primene leka Lyxumia su

 5. KAKO ČUVATI LEK Lyxumia


  Ovaj lek čuvajte izvan pogleda i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Ovaj lek se ne sme upotrebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na nalepnici pena i kutiji iza oznake "EXP". Rok trajanja se odnosi na zadnji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Usl ovi čuvanja neotvorenog leka:

  Čuvati u frižideru (2°C-8°C). Ne zamrzavati. Čuvati dalje od komore za zamrzavanje.


  Usl ovi čuvanja nakon prvog otvaranja:

  Pen se može upotrebljavati 14 dana ako se čuva na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Nemojte čuvati lek sa pričvršćenom iglom. Kada pen ne upotrebljavate, morate vratiti zatvarač na pen radi zaštite od svetlosti.


  Lekove nemojte odbacivati putem otpadnih voda ili kroz kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lyxumia Što Lyxumia sadrži


Kako izgleda lek Lyxumia i sadržaj pakovanja

Lyxumia je bistar i bezbojan rastvor za injekciju (injekcija) u staklenom ulošku koji je umetnut u pen.


Jedan zeleni Lyxumia pen sadrži 3 mL rastvora, za primenu 14 doza leka Lyxumia 10 od 10 mikrograma. Veličina pakovanja: 1 pen sa uloškom.


Jedan ljubičasti Lyxumia pen sadrži 3 mL rastvora, za primenu 14 doza leka Lyxumia 20 od 20 mikrograma. Veličine pakovanja: 2 pena sa uloškom.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI

11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50, Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj rešenja: 515-01-04738-13-001 od 24.04.2014. za lek Lyxumia®; rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 10mikrograma; pen sa uloškom, 1x3mL

Broj rešenja: 515-01-04739-13-001 od 24.04.2014. za lek Lyxumia®; rastvor za injekciju u penu sa

uloškom; 20mikrograma; pen sa uloškom, 2x3mL Lyxumia 10 mikrograma rastvor za injekciju liksisenatid

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Jedan pen sa uloškom sadrži 14 doza, a jedna doza sadrži 10 mikrograma u 0,2 mL. Deo 1 - VAŽNE INFORMACIJE

Pre upotrebe Lyxumia pena pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Sačuvajte ovo uputstvo jer će Vam možda ponovo zatrebati


Informacije o Lyxumia penu


Lyxumia dolazi u obliku pena sa uloškom za injekciju.


Mesta za injektovanje


Napred


Pozadi


Lyxumia se mora injektovati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici označeno plavom bojom. To su butina, stomak i nadlaktica. Pitajte svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru kako pravilno injektovati lek.


Pitanja i odgovori


Šta ako zaboravim da aktiviram Lyxumia pen ili ako injektujem lek pre aktivacije?

Ako ste injektovali lek pre aktivacije pena, nemojte da pokušavate da ispravite još jednim injektovanjem leka. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savet o proveravanju nivoa šećera u krvi.


Šta ako u ulošku ima mehurića vazduha?

Mali mehurići vazduha u ulošku su normalna pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete primeniti je tačna pa možete nastaviti da sledite uputstvo. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ako tražite pomoć.


Šta ako za vreme aktivacije iz pena ne izađe tečnost?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Uklonite iglu s pena, pričvrstite novu iglu i ponovite

samo korake 4 i 5. Ako tečnost i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte upotrebiti to pakovanje leka Lyxumia. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za pomoć.


Šta ako je teško pritisnuti dugme za injektovanje do kraja?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Izvucite iglu iz kože i uklonite je sa pena. Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako tečnost i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte upotrebiti to pakovanje leka Lyxumia. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za pomoć.


Ako imate bilo kakvih pitanja o leku Lyxumia ili šećernoj bolesti, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri, ili nazovite lokalnog predstavnika kompanije sanofi-aventis.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z