FISKocr

Megace


UPUTSTVO ZA LEK


Megace®, tablete, 160 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, bočica 1 x 30 tabletaProizvođač:


Adresa:

Sword Laboratories

T/A Lawrence Laboratories

Unit 12, Distribution Centre, Shannon Free Zone, Shannon Industrial Estate, County Clare, Irska

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Megace®, 160 mg, tablete megestrol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Megace i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Megace

 3. Kako se upotrebljava lek Megace

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Megace

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MEGACE I ČEMU JE NAMENJEN?


  Megace tablete sadrže aktivnu supstancu megestrolacetat.


  Megestrolacetat pripada grupi lekova koji se nazivaju progestageni i koristi se za lečenje određenih hormon zavisnih karcinoma, uključujući karcinom dojke.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MEGACE

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Megace ne smete koristiti:

  - ako ste preosetljivi na megestrolacetat ili bilo koji sastojak leka.


  Obratite se lekaru:

 3. KAKO SE LEK MEGACE UPOTREBLJAVA

  Uvek uzimajte lek Megace tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ukoliko imate nedoumica, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uobičajena doza je 160 mg dnevno. Tabletu treba uzeti sa dovoljno vode.


  Da bi se ustanovila efikasnost leka, smatra se da je potrebno uzimati Megace tablete najmanje 2 meseca bez prekida. Neki pacijenti uzimaju ovaj lek tokom više godina.


  Lek Megace se ne preporučuje za primenu kod dece.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Megace. Ne prekidajte terapiju bez konsultacije sa lekarom.

  Ukoliko mislite da lek Megace suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste uzeli više leka Megace nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Megace nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Ponesite sa sobom pakovanje leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Megace


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu Megace tableta, uzmite lek čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu prema utvrđenom rasporedu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Megace


  Nemojte prekidati terapiju lekom Megace bez prethodne konsultacije sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Megace može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svakog pacijenta.


  Ukoliko primetite nešto od sledećih pojava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru:  Ukoliko se bilo koje neželjeno dejstvo prolongira ili Vas ometa, obratite se lekaru.

  Ukoliko primetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK MEGACE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Megace posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek MegaceKako izgleda lek Megace i sadržaj pakovanja


Ovalne, bikonveksne tablete, skoro bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom “160” na drugoj strani. Podeona linija samo olakšava podelu radi lakšeg gutanja i ne deli u dve jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla sa polipropilenskim zatvaračem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 30 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5A, Beograd


Proizvođač:

Sword Laboratories, T/A Lawrence Laboratories, Unit 12, Distribution Centre, Shannon Free Zone, Shannon Industrial Estate, County Clare, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00530-13-001 od 20.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org