FISKocr

Ulcodin


UPUTSTVO ZA LEK


Ulcodin®, film tablete, 150 mg Pakovanje: bočica, 1 x 20 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Ulcodin®, 150 mg, film tablete


INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ulcodin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulcodin

 3. Kako se upotrebljava lek Ulcodin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ulcodin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ulcodin I ČEMU JE NAMENJEN

  Ulcodin tablete sadrže ranitidin, lek iz grupe lekova koji se zovu H2 antagonisti. Oni smanjuju količinu kiseline koju stvara želudac. Kod odraslih(uključujući starijepacijente)Ulcodintabletese upotrebljavajuza:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ulcodin

  Lek Ulcodin ne smete koristiti:

  Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre uzimanja leka Ulcodin.


  Kada uzimate lek Ulcodin, posebno vodite računa:

  Ragovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja leka Ulcodin ukoliko:

  cefpodoksima.

  Midazolam je lek koji možete primiti pre operacije. Obavestite Vašeg lekara da uzimate Ulcodin pre operacije u slučaju da nameravaju da Vam daju midazolam.

  Ako sumnjate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Ulcodin.

  Uzimanje leka Ulcodin sa hranom ili pićima

  Ulcodin tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

  Ukoliko koristite lek da bi sprečili gorušicu, uzmite ga 30 do 60 minuta pre jela ili pića koja Vam izazivaju gorušicu.

  Tokom terapije lekom Ulcodin treba izbegavati pušenje i konzumiranje alkoholnih pića.


  Primena leka Ulcodin u periodu trudnoće i dojenja


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

  Ukoliko ste u drugom stanju, nameravate da ostanete u drugom stanju ili dojite, nemojte koristiti Ulcodin tablete osim ako Vam lekar savetuje da je neophodno.


  Uticaj leka Ulcodin na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama


  Ulcodin nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULCODIN

  Uvek uzimajte lek Ulcodin tačno onako kako Vam je lekar rekao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Uzimanje ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Ulcodin može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka Ulcodin i odmah se obratite Vašem lekaru:

  - alergijske reakcije, čiji znaci uključuju:

  osip, svrab po celoj koži ili koprivnjaču (urtikarija) otok na licu, usnama, jeziku ili drugim delovima tela bol u grudima, otežano disanje i sviranje u grudima

  neobjašnjivu groznicu i osećaj slabosti, naročito u stojećem položaju.

  - bubrežni problemi, koji mogu dovesti do bolova u leđima, groznice, bola pri mokrenju, pojave krvi u mokraći i promene u krvnim testovima.

  Retki (javljaju se kod manje od 1 u 1000 pacijenata)

  - reakcije preosetljivosti (koprivnjača, angioneurotski edem, groznica, otežano disanje, pad pritiska i bol u grudima)


  Retki neželjeni efekti koji se mogu javiti u testovima krvi:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Ulcodin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Ulcodin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ulcodin

Tabletno jezgro: skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat (tip A); hidroksipropilceluloza; magnezijum-stearat.

Film obloga: titan-dioksid (E171); hidroksipropilceluloza.


Kako izgleda lek Ulcodin i sadržaj pakovanja

Ulcodin su okrugle, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje.

Film tablete su pakovane u staklenu bočicu smeđe boje, zatvorenu aluminijumskim zatvaračem sa polietilenskom uloškom. Svaka bočica sadrži 20 film tableta.

Kartonska kutija sadrži jednu (1) bočicu sa 20 film tableta i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5361-12-001 od 01.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z