FISKocr

Citalex


UPUTSTVOZA LEK


Δ Citalex®, film tableta, 10 mg,

Pakovanje: blister, 2x10 film tableta,

blister, 5x10 film tableta


Δ Citalex®, film tableta, 20 mg,

Pakovanje: blister, 2x10 film tableta,

blister, 5x10 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Δ Citalex®, 10 mg, film tablete

Δ Citalex®, 20 mg, film tablete INN citalopram

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Citalex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citalex

 3. Kako se upotrebljava lek Citalex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Citalex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CITALEX I ČEMU JE NAMENJEN

  Kako deluje lek Citalex?


  Lek Citalex pripada grupi lekova pod nazivom selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), a koji pripadaju antidepresivima. Lek Citalex pomaže u korigovanju određenih hemijskih poremećaja u mozgu koji izazivaju simptome Vaše bolesti.


  Za šta se koristi lek Citalex?


  Lek Citalex sadrži citalopram i koristi se za lečenje simptoma depresije i, kada se budete osećali bolje, pomaže da se spreči ponovna pojava simptoma. Lek Citalex se takođe koristi u dugotrajnoj terapiji u cilju prevencije pojave novih epizoda depresije ukoliko imate rekurentnu depresiju.


  Lek Citalex se takođe koristi za olakšavanje simptoma kod pacijenata sklonih napadima panike.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CITALEX


  Lek Citalex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CITALEX

  Ukoliko mislite da lek Citalex suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uvek koristite lek Citalex tačno onako kako Vam je lekar propisao. Možete proveriti način primene sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Odrasli


  Depres ija

  Uobičajena doza je 20 mg na dan. Vaš lekar Vam može povećati dozu do maksimalnih 40 mg na dan. Panični poremećaji


  Početna doza je 10 mg na dan tokom prve nedelje terapije, pre povećanja doze od 20-30 mg na dan. Vaš lekar Vam može povećati dozu do maksimalnih 40 mg na dan.


  Stariji pacijenti (preko 65 godina)

  Početnu dozu treba smanjiti na polovinu preporučene doze, npr. 10-20 mg na dan. Stariji pacijenti ne bi trebali da uzimaju više od 20 mg na dan.


  Deca i adolescenti (< 18 godina)

  Lek Citalex ne treba davati deci i adolescentima. Za više informacija, pogledajte deo 2. Šta treba da znate pre

  nego što uzmete lek Citalex.


  Pacijenti pod posebnim razikom

  Pacijenti sa poremećajima jetre ne treba da uzimaju više od 20 mg na dan.


  Kako i kada uzimati lek Citalex?


  Lek Citalex se uzima svaki dan kao pojedinačna doza. Može se uzeti u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Tablete se gutaju sa malo vode. Nemojte da žvaćete tabletu.


  Dužina trajanja terapije


  Može da prođe više dana ili nekoliko sedmica pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje. To je normalno za ovaj tip lekova. Prema tome, treba nastaviti uzimanje leka čak i ako je potrebno da prođe neko vreme pre nego što osetite bilo kakvo poboljšanje Vašeg stanja.


  Dužina terapije je individualna, obično traje 6 meseci. Nastavite sa uzimanjem tableta onoliko dugo koliko Vam lekar to preporuči. Nikada ne prekidajte terapiju lekom bez prethodne konsultacije sa lekarom. Ako prerano prekinete terapiju, Vaši simptomi se mogu vratiti.


  Pacijenti koji imaju rekurentnu depresiju mogu imati korist od kontinuiranog lečenja, nekada tokom nekoliko godina, u cilju prevencije pojave novih depresivnih epizoda.


  Nikada ne menjajte dozu leka pre nego što se konsultujete sa svojim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Citalex nego što je trebalo

  Previše tableta može biti opasno. Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Učinite ovo čak i ukoliko nemate znake nelagodnosti ili trovanja. Neki simptomi predoziranja mogu biti životno ugrožavajući.

  Mogući simptomi predoziranja:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Citalex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neka od dole navedenih neželjenih dejstava mogu biti simptomi Vaše bolesti i mogu nestati, kako se Vaše stanje

  poboljšava.


  Ozbiljni neželjeni efekti

  Prestanite sa upotrebom leka Citalex odmah i se javite Vašem lekaru ako se javi neka od navedenih

  alergijskih reakcija:


 5. KAKO ČUVATI LEK CITALEX


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 4 (četiri) godine.

  Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Citalex

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži 10 mg citaloprama (u obliku 12,495 mg citalopram-hidrobromida).

Jedna film tableta sadrži 20 mg citaloprama (u obliku 24,99 mg citalopram-hidrobromida).


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna; Manitol;

Magnezijum-stearat;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;


*Film: Hipromeloza;


Makrogol 6000;

Titan-dioksid (E171).


*Umesto navedenih komponenti koje ulaze u sastav filma, može se koristiti gotova suspenzija Opadry White (sastav: hipromeloza, polietilenglikol, titan-dioksid).


Kako izgleda lek Citalex i sadržaj pakovanja

Citalex 10mg: okrugle, bikonveksne, prečnika 6mm, film tablete bez podeone crte, bele boje, bez mirisa.


Citalex 20mg: okrugle, bikonveksne, prečnika 8mm, film tablete sa podeonom crtom na zidovima i sa obe strane, bele boje, bez mirisa.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: PVC/PVDC/ALU folija (blister) sa po:

2 x10 film tableta u blisteru i 5 x10 film tableta u blisteru, za jačinu tableta od 10mg, i 20 mg. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Citalex®, 10 mg, 2x10 film tableta: 515-01-9056-11-001 od 13.08.2012.

Citalex®, 10 mg, 5x10 film tableta: 515-01-9058-11-001 od 13.08.2012.

Citalex®, 20 mg, 2x10 film tableta: 515-01-9069-11-001 od 13.08.2012.

Citalex®, 20 mg, 5x10 film tableta: 515-01-9070-11-001 od 13.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z