FISKocr

Meteospasmyl


UPUTSTVO ZA LEK


Meteospasmyl , kapsula , meka , 60mg/300mg, 20 kapsula Meteospasmyl , kapsula , meka , 60mg/300mg, 30 kapsula


Ime leka,oblik,jačina i pakovanje


Proizvođač: Laboratoires Mayoly Spindler


6. Avenue de l’Europe,B.P. 51,78401 Chatou ,CEDEX


Adresa:

Francuska


Podnosilac zahteva: New Med d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 150/47 ,Beograd ,Srbija


Meteospasmyl, 60 mg+300mg , kapsula, meka


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN : alverin, simetikon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Meteospasmyl i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meteospasmyl

 3. Kako se upotrebljava lek Meteospasmyl

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Meteospasmyl

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Meteospasmyl I ČEMU JE NAMENJEN

  Meteospasmyl je lek koji se sastoji od alverin-citrata i simetikona . Namenjen je za simptomatski tretman sindroma iritabilnog kolona, odnosno, iritabilnog debelog creva, posebno kada je prisutna nadutost zbog prisutnih gasova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Meteospasmyl


  Lek Meteospasmyl ne smete koristiti:

  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko :


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Meteospasmyl


  Samo za odrasle.

  Jedna kapsula ,2 do 3 puta dnevno na početku obroka.


  Ako ste uzeli više leka Meteospasmyl nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Meteospasmyl

  Ako je prošlo više od 4 sata uzmite novu dozu i nastavite sa redovnom terapijom.


  Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadomestili zaboravljenu dozu.

  Ako naglo prestanete sa uzimanjem leka Meteospasmyl


  Nema uticaja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva su retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek), prolaznog su karaktera i uglavnom se javljaju kao posledica neadekvatnog doziranja leka.Mogu se javiti suva usta, mučnina, glavobolja, slabost, vrtoglavica, peckanje, nizak krvni pritisak, osip, retko sa edemom larinksa i šok.

  Retko se mogu javiti i poremećaji jetre, a koji nestaju po prestanku uzimanja leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. KAKO ČUVATI LEK Meteospasmyl


  Držati van domašaja dece!


  Rok upotrebe : 3 godine


  Čuvanje: Čuvati na temperature do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Meteospasmyl Jedna bela kapsula sadrži : Alverin-citrat 60.00 mg,

Simetikon 300.00 mg


Pomoćne supstance: želatin, glicerol i titan-dioksid ( E171), voda, prečišćena


Kako izgleda lek Meteospasmyl i sadržaj pakovanja

Meke, duguljaste ,sjajne,neprovidne capsule No.6 ,skoro bele boje ,punjene beličastom suspenzijom. Unutrašnje pakovanje:

Meteospasmyl 20 kapsula : 2 PVC-aluminijumska blistera (10 kapsula)

Meteospasmyl 30 kapsula : 3 PVC-aluminijumska blistera (10 kapsula) Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija


Nosilac dozvole i Proizvodjač:


Nosilac dozvole:


New Med d.o.o. , Jurija Gagarina 150/47,Beograd ,Srbija Proizvodjač:

Laboratoires Mayoly Spindler, 6 avenue de l’Europe, B.P. 51,78401 Chatou CEDEX, Francuska

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Meteospasmyl 20 kapsula : 515-01-07546-13-002 od 15.08.2014.

Meteospasmyl 30 kapsula : 515-01-07547-13-002 od 15.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z