FISKocr

PANKLAV 2X,


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


PANKLAV 2X, film tablete, 875 mg + 125 mg Pakovanje: teglica, 1 x 14 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


PANKLAV 2X, 875 mg + 125 mg, film tablete INN: amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek PANKLAV 2X, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PANKLAV 2X

 3. Kako se upotrebljava lek PANKLAV 2X

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PANKLAV 2X

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANKLAV 2X I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek PANKLAV 2X je antibiotik i deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija.

  Lek PANKLAV 2X sadrži dva različita leka koji se nazivaju amoksicilin i klavulanska kiselina.

  Amoksicilin pripada grupi lekova koji se nazivaju "penicilini" čije dejstvo u pojedinim okolnostima može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Druga aktivna supstanca leka (klavulanska kiselina) sprečava navedenu pojavu.


  Lek PANKLAV 2X se primenjuje kod odraslih i dece telesne mase 40 kg i više u cilju lečenja dalje navedenih infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANKLAV 2X


  Lek PANKLAV 2X ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANKLAV 2X


  Lek PANKLAV 2X uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasle osobe i deca telesne mase 40kg ili više

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek PANKLAV 2X kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu


  Alergijske reakcije:

 5. KAKO ČUVATI LEK PANKLAV 2X


  Čuvati na temperaturi do 30˚C u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Držite lek PANKLAV 2X van domašaja dece!


  Rok upotrebe:


  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek PANKLAV 2X posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PANKLAV 2X


PANKLAV 2X, 875 mg + 125 mg, film tablete


Aktivne supstance su: amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata)

klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata, razblaženog)


1 film tableta sadrži 875 mg amoksicilina i 125 mg klavulanske kiseline. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; butilhidroksianizol.


Oblaga (film) tablete: hipromeloza; titan-dioksid (E 171, C. I. 77891); propilenglikol; talk.


Kako izgleda lek PANKLAV 2X i sadržaj pakovanja


PANKLAV 2X, 875 mg + 125 mg, film tablete

Ovalne, bele do skoro bele, bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani, bledožute na preseku. Podeona crta služi samo da olakša gutanje, a ne za podelu na jednake doze.


PANKLAV 2X, 875 mg + 125 mg, film tablete

Teglica od tamnog stakla (tip III), zatvorena plastičnim zatvaračem sa desikantom (silikagel). Teglica sadrži 14 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Februar 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-2740-10-001, 16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z