FISKocr

Diazepam


UPUTSTVO ZA LEK


Diazepam, 2 mg, tablete

Pakovanje: ukupno 30 tableta (blister; 3 x 10 tableta)


Diazepam, 5 mg, tablete

Pakovanje: ukupno 30 tableta (blister; 3 x 10 tableta)


Diazepam, 10 mg, tablete

Pakovanje: ukupno 30 tableta (blister; 3 x 10 tableta)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Diazepam, 2 mg, tablete Diazepam, 5 mg, tablete Diazepam, 10 mg, tablete

INN: diazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Diazepam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diazepam

 3. Kako se upotrebljava lek Diazepam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diazepam

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Diazepam pripada grupi lekova koji se zovu benzodiazepini. Diazepam pomaže u lečenju anksioznosti, grčeva u mišićima i konvulzija (epileptičkih napada).


  Lek Diazepam se koristi za:


  Kod odraslih:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIAZEPAM


  Lek Diazepam ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIAZEPAM


  Lek Diazepam uvek uzimajte onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ne bi trebalo da lek Diazepam uzimate duže od 4 nedelje. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Način primene

  Tablete progutajte cele, sa vodom.


  Doziranje

  Odrasli:

  Lečenje anksioznosti ili mentalnih zdravstvenih problema: 5 mg-30 mg svakog dana, u podeljenim dozama. Lečenje nesanice: 5 mg-15 mg pre spavanja.

  Lečenje cerebralne paralize ili drugih spastičnosti: 5 mg-60 mg svakog dana, u podeljenim dozama. Opuštanje mišića (kod grčeva mišića): 5 mg-15 mg svakog dana, u podeljenim dozama.

  Dodatna terapija kod epilepsije: 2 mg-60 mg svakog dana, u podeljenim dozama.

  Lečenje simptoma kod alkoholne apstinencije: 5 mg-20 mg, ukoliko je neophodno doza se može ponoviti nakon 2 - 4 sata.

  Priprema za stomatološku intervenciju: 5 mg noć pre intervencije, 5 mg ujutru na dan intervencije i 5 mg dva

  sata pre intervencije.

  Priprema za operaciju: 5 mg-20 mg.


  Deca:Lečenje napetosti i iritabilnosti kod cerebralne spastičnosti: 5 mg-40 mg svakog dana, u podeljenim dozama.


  Ukoliko je lekar propisao Vašem detetu lek Diazepam da uzme pre operacije, uobičajena doza je 2 mg-10 mg.


  Osobe starije životne dobi i iznemogli pacijenti:

  Ukoliko ste osoba starije životne dobi ili ste iznemogli, možete biti osetljiviji na dejstvo leka Diazepam, npr. biti konfuzni (zbunjeni), pa Vam lekar može smanjiti dozu leka. Doza leka ne bi trebalo da bude veća od polovine doze za odrasle.


  Ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima, takođe možete dobiti manju dozu leka.


  Ako ste uzeli više leka Diazepam nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) progutali veći broj tableta nego što je trebalo ili sumnjate da je dete uzelo lek, odmah se javiti lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Znaci predoziranosti mogu biti nespretnost i gubitak koordinacije, pospanost ili dubok san, otežan govor, nepravilan ili usporen rad srca, nekontrolisani pokreti očima, slabost mišića ili uzbuđenost. Izražena predoziranost može dovesti do kome, gubitka refleksa i otežanog disanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diazepam


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek. Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka uzmite je što je pre moguće, a nakon toga nastavite sa uobičajenim režimom doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diazepam


  Nemojte samoinicijativno prekidati lečenje. Morate obavestiti Vašeg lekara, jer će Vas on savetovati da pre nego što potpuno prestanete sa uzimanjem leka postepeno smanjujete broj tableta. Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem leka možete osetiti neprijatna neželjena dejstva uključujući depresiju, nervozu, razdražljivost, znojenje, ubrzani ili nepravilni rad srca, grčeve mišića, drhtanje, gubitak apetita, mučninu ili povraćanje, grčeve u stomaku ili proliv. Ukoliko ste uzimali veliku dozu leka, možete biti zbunjeni ili imati neuobičajeno ponašanje. Pacijenti koji su u riziku od pojave konvulzija mogu biti osetljiviji na pojavu epileptičnih napada nakon obustavljanja leka.

  Lek treba postepeno obustavljati, jer se u suprotnom, simptomi zbog kojih je lečenje započeto mogu ponovo javiti u još izraženijem obliku (rebound nesanica i anksioznost). Rizik od pojave ovih simptoma je veći ukoliko se naglo prekine sa uzimanjem leka. Pored toga možete osetiti i promene u raspoloženju, anksioznost (zabrinutost/strepnja), nemir ili poremećaj sna.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Diazepam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Diazepam može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prekinite uzmanje leka i odmah se javite Vašem lekaru ukoliko se javi neki od sledećih simptoma alergijske reakcije, kao što su: svrab kože, ospa, otok lica, usana, jezika ili grla, ili otežano disanje ili gutanje.


  Recite Vašem lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava ili primetite neko koje nije navedeno:


  Apstinencijalni simptomi (simptomi nakon obustavljanja leka): videti odeljak 3, ''Ako naglo prestanete da uzimate lek Diazepam''.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIAZEPAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Diazepam posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diazepam Aktivne supstance su:

Diazepam, 2 mg, tablete

1 tableta sadrži:

diazepam 2 mg


Diazepam, 5 mg, tablete

1 tableta sadrži:

diazepam 5 mg


Diazepam, 10 mg, tablete

1 tableta sadrži:

diazepam 10 mg


Ostali sastojci su:


Diazepam, 2 mg, tablete:

Celuloza, mikrokristalna; Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Talk; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; FDC Yellow No. 6 lack C.I. 15985.1 (11%).


Diazepam, 5 mg, tablete:

Celuloza, mikrokristalna; Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Talk; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; Green Lack 8% C.I. 73015:1/47005:1; Neelilake Quinoline Yellow Lake C.I. 47005:1.


Diazepam, 10 mg, tablete:

Celuloza, mikrokristalna; Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Talk; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Diazepam i sadržaj pakovanja


Diazepam, 2 mg, tablete:

Okrugle, bikonveksne tablete svetlonarandžaste boje.

PVC-aluminijumski blister (10 tableta). Kartonska kutija sa 30 tableta.


Diazepam, 5 mg, tablete:

Okrugle, bikonveksne tablete svetlozelene boje.

PVC-aluminijumski blister (10 tableta). Kartonska kutija sa 30 tableta.


Diazepam, 10 mg, tablete:

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje.

PVC-aluminijumski blister (10 tableta). Kartonska kutija sa 30 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Diazepam, 2 mg, tablete: 515-01-03174-13-001 od 18.11.2013.

Diazepam, 5 mg, tablete: 515-01-03175-13-001 od 18.11.2013.

Diazepam, 10 mg, tablete: 515-01-1408-12-001 od 17.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z