Moozeeck

Folanem


UPUTSTVO ZA LEK


Folanem®, tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tabletaProizvođač:

 1. Balkanpharma – Dupnitsa AD


 2. Actavis UK LimitedAdresa:

 1. Samokovsko Shosse 3, 2600 Dupnitsa, Bugarska


 2. Whiddon Valley, Banstaple, North Devon, EX32 8NS, Velika Britanija


  Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd


  Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


  Folanem®, 5 mg, tableta folna kiselina


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Folanem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Folanem

 3. Kako se upotrebljava lek Folanem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Folanem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLANEM I ČEMU JE NAMENJEN

  Folna kiselina spada u vitamine B grupe (vitamin B9). Lek se može primenjivati za

  Lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLANEM


  Lek Folanem ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLANEM


  Lek Folanem uvek uzmajte tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da lek primenite, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Folanem može prouzrokovati neželjena dejstva, koji se ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji ga uzimaju.


  Pri primeni leka Folanem, uočena su sledeća retka neželjena dejstva (mogu se ispoljiti kod 1-10 pacijenata, od njih 10000 koji su uzimali lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK FOLANEM

  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe, koji je označen na pakovanju leka. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda (kanalizacije) ili kućnog smeća. Pitajte Vašeg farmaceuta kako bezbedno da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati lek Folanem van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Folanem


Lek sadrži 5 mg bezvodne folne kiseline, kao aktivnu supstancu.

Ostali sastojci leka su: skrob, kukuruzni, laktoza monohidrat, celuloza, mikrokristalna tip 101, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum stearat.

Kako izgleda lek Folanem i sadržaj pakovanja

Tableta.

Žuta, okrugla, bikonveksna neobložena tableta, prečnika 5,5 mm, sa utisnutim FO na jednoj strani.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se blister od PVC/Al folije. U kutiji se nalaze tri blistera sa po deset tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođači


Nosilac dozvole


ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanovića 11

11147 Beograd, Srbija


Proizvođači


 1. Balkanpharma-Dupnitsa AD

  Samokovsko Shosse 3, 2600 Dupnitsa, Bugarska


 2. Actavis UK Limited

Whiddon Valley, Banstaple, North Devon, EX32 8NS, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept (R).


Broj i datum dozvole:


515-01-6172-11-001 od 30.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z