Moozeeck

PRILAZID PLUS


UPUTSTVO ZA LEK


PRILAZID® PLUS, 5 mg + 12,5 mg, film tablete Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Galenika AD


Adresa: Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: Galenika AD

Adresa: Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd


PRILAZID® PLUS, 5 mg + 12,5 mg, film tablete INN: cilazapril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PRILAZID PLUS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PRILAZID PLUS

 3. Kako se upotrebljava lek PRILAZID PLUS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PRILAZID PLUS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILAZID PLUS I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek PRILAZID PLUS je kombinacija dve aktivne supstance koje se zovu cilazapril i hidrohlortiazid. Lek PRILAZID PLUS je lek za lečenje visokog krvnog pritiska. Dve aktivne supstance deluju zajedno na sniženje krvnog pritiska. Ove aktivne supstance se koriste u kombinaciji kada lečenje samo jednom od njih nije dovoljno.


  Cilazapril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što opušta i širi krvne sudove. Ovo pomaže da se snizi krvni pritisak, a takođe pomaže i srcu da lakše pumpa krv kroz telo.


  Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivanju tiazidni diuretici ili tablete za izmokravanje. Deluje tako što povećava količinu urina koje Vaše telo proizvodi, organizam se oslobađa viška tečnosti i na taj način se snižava krvni pritisak.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILAZID PLUS


  Lek PRILAZID PLUS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILAZID PLUS


  Uvek uzimajte lek PRILAZID PLUS onako kao Vam je lekar propisao. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Primena leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek PRILAZID PLUS može imati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svih.


  Teške reakcije


  Ukoliko se javi teška neželjena reakcija koja se zove angioedem, prekinite sa uzimanjem leka PRILAZID PLUS, i odmah se javite svom lekaru.

  Znaci mogu uključivati:


  Ukoliko bilo koji neželjeni efekat postane ozbilan, ili ako primetite neki efekat koji ovde nije naveden, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PRILAZID PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PRILAZID PLUS


Sadržaj aktivne supstance:

1 film tableta sadrži 5 mg cilazaprila, bezvodnog u obliku cilazapril monohidrata (5,22 mg) i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Sadržaj jezgra tablete:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; hipromeloza 2910/3 cp; talk; natrijum-stearil fumarat.


Sadržaj filma Opadry Pink 03A240006:

hipromeloza 2910/6 cp; talk; titan-dioksid CI 77891; crveni gvožđe (III)-oksid CI 77491.


Kako izgleda lek PRILAZID PLUS i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, svetlo crvene boje sa naznačenom podelom na jednoj strani.


Pakovanje:

Tri blistera OPA/AL/PVC-AL/PVC sa po 10 film tableta u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0422-12-001 od 25.07.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z