FISKocr

Cimzia


UPUTSTVOZA LEK


Cimzia®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 200 mg/mL

Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 2 x 1 ml


Proizvođač: UCB Pharma S.A.


Adresa: Chemin du Foriest, B-1420 Braine l'Alleud, Belgija Podnosilac zahteva: Medis Pharma d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11b 11070 Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Cimzia®, 200 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

INN: certolizumab pegol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cimzia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cimzia

 3. Kako se upotrebljava lek Cimzia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cimzia

 6. Dodatne informacije


Vaš lekar će vam dati i Karticu sa upozorenjima za pacijenta, koja sadrži važne podatke o sigurnosti leka sa kojima morate biti upoznati pre nego što dobijete lek Cimzia i tokom lečenja lekom Cimzia. Sa sobom nosite ovu Karticu sa upozorenjima za pacijenta.


 1. ŠTA JE LEK Cimzia I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Cimzia sadrži aktivnu supstancu certolizumab pegol koji je deo ljudskog antitela. Antitela su proteini koji specifično prepoznaju i vezuju se za druge proteine. Lek Cimzia se vezuje za poseban protein koji se zove faktor nekroze tumora-alfa (TNFα). Tako lek Cimzia blokira TNFα i smanjuje zapaljenje kod reumatoidnog artritisa. Lekovi koji se vezuju za TNFα zovu se još TNF blokatori.


  Lek Cimzia se koristi za lečenje umerenog do teškog oblika reumatoidnog artritisa kod odraslih pacijenata, kada drugi lekovi ne uspevaju da kontrolišu Vaše simptome. Lek Cimzia se obično koristi zajedno sa drugim lekom koji se zove metotreksat. Ukoliko Vaš lekar utvrdi da metotreksat nije pogodan za Vas, može se dati samo lek Cimzia .


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Cimzia


  Lek Cimzia ne smete koristiti:

  (HBV), lek Cimzia može da poveća rizik od reaktivacije kod ljudi koji nose taj virus. Ako se to desi, treba da prestanete sa upotrebom leka Cimzia. Vaš lekar bi trebao da Vas testira na HBV pre početka lečenja lekom Cimzia.


  Srčana insuficijencija

  - Ako imate blagu SRČANU INSUFICIJENCIJU i lečite se lekom Cimzia, stanje Vaše srčane insuficijencije mora biti pažljivo praćeno od strane Vašeg lekara. Važno je da obavestite svog lekara ako ste imali ili imate ozbiljno oboljenje srca. Ako se kod Vas pojave novi simptomi ili dođe do

  pogoršanja već postojećih simptoma srčane insuficijencije (npr. kratak dah ili otok na stopalima), morate se odmah obratiti svom lekaru. Vaš lekar može da odluči da prekine lečenje lekom Cimzia.


  Karcinom (rak)

  - Povremeno su bili prijavljeni slučajevi određenih vrsta KARCINOMA kod pacijenata lečenih lekom Cimzia ili drugim TNF blokatorima. Ljudi sa težim oblikom reumatoidnog artritisa koji su bolesni već


  duže vreme, mogu imati rizik veći od prosečnog za pojavu vrste karcinoma limfnog sistema zvanog limfom. Ukoliko uzimate lek Cimzia, rizik od dobijanja limfoma ili drugih vrsta karcinoma može biti povećan. Pored toga, kod pacijenata koji uzimaju lek Cimzia zabeleženi su povremeni slučajevi nemelanomskog raka kože. Ako se pojave nove lezije na koži tokom ili posle terapije lekom Cimzia ili se promeni izgled postojećih kožnih lezija, obavestite svog lekara. Pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), ili koji su teški pušači, mogu imati povećan rizik od karcinoma tokom lečenja lekom Cimzia. Ako imate HOBP ili ste težak pušač, potrebno je da se konsultujete sa svojim lekarom da li je lečenje TNF blokatorima pogodno za Vas.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Primena leka Cimzia u periodu trudnoće i dojenja

  Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili ako planirate da imate bebu, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek.


  Nema dovoljno iskustva sa primenom leka Cimzia kod trudnica. Stoga se upotreba leka Cimzia ne preporučuje tokom trudnoće. Žene u reproduktivnom dobu moraju da koriste odgovarajuću kontracepciju tokom upotrebe leka Cimzia, kao i najmanje 5 meseci nakon poslednjeg lečenja lekom Cimzia.


  Ako ste primali lek Cimzia tokom svoje trudnoće, Vaša beba može imati povišen rizik od infekcije. Važno je da kažete lekaru Vaše bebe i drugom medicinskom osoblju o Vašoj primeni leka Cimzia pre nego što beba primi bilo koju vakcinu (za više informacija pogledajte deo o vakcinaciji).


  Nije poznato da li lek Cimzia prelazi u majčino mleko. Posavetujte se sa svojim lekarom pre dojenja tokom lečenje lekom Cimzia.


  Uticaj leka Cimzia na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Cimzia može imati slab uticaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Posle uzimanja

  leka Cimzia može se pojaviti vrtoglavica (uključujući „okretanje“ prostorije, zamagljen vid i umor).


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cimzia Lek Cimzia sadrži natrijum acetat i natrijum hlorid.

  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) na 400 mg, odnosno u suštini ne sadrži natrijum.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Cimzia


  Uvek koristite ovaj lek tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Početna doza za odrasle sa reumatoidnim artritisom je 400 mg i uzima se u nultoj, drugoj i četvrtoj nedelji. Zatim se nastavlja sa dozom održavanja od 200 mg svake druge nedelje, sa početkom u šestoj nedelji. Tokom lečenja lekom Cimzia nastavlja se uzimanje metotreksata. Ukoliko Vaš lekar utvrdi da nije pogodno da uzimate metotreksat, lek Cimzia se može primenjivati i sam.


  Lek Cimzia obično će Vam biti dat od strane lekara specijaliste ili medicinskog osoblja. Lek Cimzia biće Vam dat kao jedna (doza od 200 mg) ili dve injekcije (doza od 400 mg) ispod kože (supkutana primena). Obično se ubrizgava u butinu ili stomak.


  Uputstvo za pripremu i davanje injekcije leka Cimzia

  Posle odgovarajuće obuke, Vaš lekar Vam može takođe dozvoliti da sami ubrizgate lek Cimzia. Molimo Vas da pročitate na kraju ovog uputstva kako da ubrizgate lek Cimzia.


  Ukoliko Vam je lekar dozvolio da sami ubrizgavate lek, lekar Vas mora pratiti do sedme doze kako bi procenio da li lek Cimzia deluje na Vas ili je potrebno razmotriti drugo lečenje.


  Ako ste uzeli više leka Cimzia nego što je trebalo


  Ukoliko Vam je lekar dozvolio da sami ubrizgavate lek, a Vi ste slučajno lek Cimzia sebi dali češće nego što je propisano, potrebno je da o tome obavestite svog lekara. Uvek sa sobom nosite Karticu sa upozorenjem za pacijenta i spoljašnju kutiju leka Cimzia, čak i ako je ona prazna.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cimzia

  Ukoliko Vam je lekar dozvolio da sami ubrizgavate lek, a Vi ste zaboravili da date sebi injekciju, ubrizgajte sledeću dozu leka Cimzia čim se setite. Sledeće doze ubrizgavajte svake druge nedelje, kako je na početku i propisano.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cimzia

  Nemojte prestati sa upotrebom leka Cimzia, bez prethodnog savetovanja sa svojim lekarom.

  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako ih ne moraju imati svi. Ukoliko primetite neke od sledećih neželjenih dejstava ODMAH obavestite svog lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK Cimzia


  Držati ovaj lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ovaj lek se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka naznačenog na pakovanju i špricu. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan u naznačenom mesecu.


  Rok upotrebe


  18 meseci

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

  Držati napunjen injekcioni špric u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Ne bacajte ni jedan lek u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da bacite lek koji više ne koristite. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cimzia


natrijum acetat i natrijum hlorid“ u odeljku 2)


Kako izgleda lek Cimzia i sadržaj pakovanja


Lek Cimzia predstavlja rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu. Rastvor je bistar do opalescentan, bezbojan do žute boje.


Jedno pakovanje leka Cimzia sadrži:


Nijedan sastojak šprica ne sadrži lateks.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Medis Pharma d.o.o., Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine l'Alleud, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5080-12-001 od 19.06.2013.


UPUTSTVO ZA PRIPREMU I DAVANJE INJEKCIJE LEKA Cimzia


Nakon odgovarajuće obuke, injekciju možete dati sami sebi ili Vam je može dati druga osoba, npr. član porodice ili prijatelj. Uputstva u nastavku objašnjavaju kako se ubrizgava lek Cimzia. Pažljivo pročitajte uputstva i sledite ih, korak po korak. Vaš lekar ili zdravstveni radnik će Vas podučiti o tehnici samoubrizgavanja. Ne pokušavajte da sami sebi dajete injekciju dok ne budete sigurni da razumete kako pripremiti i dati injekciju.


Ova injekcija se ne treba mešati u istom špricu sa bilo kojim drugim lekom.


 1. Priprema

 2. Izbor i priprema mesta za ubrizgavanje

 3. Ubrizgavanjedoba.


Renalna i hepatička insuficijencija

Lek Cimzia nije proučavan kod ovih populacija pacijenata. Nije moguće dati preporuku doziranja.


Način primene Supkutana upotreba

Ceo sadržaj (1 ml) napunjenog injekcionog šprica treba primeniti samo kao supkutanu injekciju. Pogodna

mesta za ubrizgavanje su butina ili abdomen.

Nakon odgovarajuće obuke tehnike davanja injekcije, pacijenti mogu sami sebi da daju injekciju, ako njihov lekar proceni da je to pogodno i prema potrebi, uz medicinski nadzor.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Aktivna tuberkuloza ili druge teške infekcije kao što su sepsa ili oportunističke infekcije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Umerena do teška insuficijencija srca (NYHA klasa III / IV) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Infekcije

Pacijenti se moraju pažljivo pratiti pre, tokom i nakon lečenja lekom Cimzia zbog moguće pojave znakova i simptoma infekcija, uključujući tuberkulozu. Pošto eliminacija leka Cimzia može trajati i do 5 meseci, praćenje treba nastaviti i tokom ovog perioda (videti odeljak Kontraindikacije).


Kod pacijenata sa klinički značajnom aktivnom infekcijom, uključujući hronične ili lokalizovane infekcije, terapija lekom Cimzia ne sme se započeti, sve dok infekcija nije pod kontrolom (videti odeljak Kontraindikacije).


Pacijente kod kojih se razvije nova infekcija tokom lečenja lekom Cimzia treba pažljivo pratiti. Ako pacijent razvije novu, tešku infekciju, treba prekinuti primenu leka Cimzia sve dok infekcija ne bude pod kontrolom. Lekari treba da budu oprezni kada razmatraju primenu leka Cimzia kod pacijenata sa istorijom rekurentne ili oportunističke infekcije, odnosno kod pacijenata čije je zdravstveno stanje predisponirajuće za pojavu infekcija, uključujući istovremenu primenu imunosupresivnih lekova.


Kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, usled njihove bolesti i pratećih lekova, infekcija se ne mora manifestovati tipičnim simptomima, uključujući groznicu. Zato je rano otkrivanje infekcije, posebno teških infekcija sa atipičnom kliničkom slikom presudno, kako bi se smanjilo kašnjenje u postavljanju dijagnoze i započinjanju lečenja.


Teške infekcije, uključujući sepsu i tuberkulozu (uključujući milijarnu, diseminovanu i vanplućnu bolest)

i oportunističke infekcije (npr. histoplazmoza, nokardija, kandidijaza) prijavljene su kod pacijenata koji su primali lek Cimzia. Neki slučajevi imali su fatalan ishod.


Tuberkuloza

Pre započinjanja terapije lekom Cimzia, svi pacijenti se moraju ispitati na aktivnu ili neaktivnu (latentnu) tuberkuloznu infekciju. Ovo ispitivanje treba da uključi detaljnu anamnezu pacijenata koji imaju tuberkulozu u ličnoj anamnezi, moguću raniju izloženost drugim pacijentima sa aktivnom tuberkulozom, i kod pacijenata koji su ranije koristili i/ili sada koriste imunosupresivnu terapiju.

Kod svih pacijenata treba uraditi odgovarajuće skrining testove, npr. tuberkulinski test kože i rendgen pluća (u skladu sa lokalnim preporukama). Preporučuje se da se rezultati ovih testova zabeleže u pacijentovu karticu sa upozorenjima.Upozoravaju se svi koji propisuju lek, da postoji rizik od lažnih negativnih rezultata tuberkulinskog testa kože, naročito kod pacijenata kod kojih postoji teško oboljenje ili kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom.


Ukoliko je pre ili tokom lečenja dijagnostikovana aktivna tuberkuloza, lečenje lekom Cimzia se ne sme započinjati, odnosno mora se prekinuti (videti odeljak Kontraindikacije).


Ukoliko se sumnja na neaktivnu (latentnu) tuberkulozu, potrebno je konsultovati lekara koji ima iskustvo u lečenju tuberkuloze. U svim dole opisanim situacijama, treba veoma pažljivo proceniti odnos koristi/ rizik terapije lekom Cimzia.


Ukoliko se dijagnostikuje latentna tuberkuloza, neophodno je započeti odgovarajuću antituberkuloznu terapiju pre početka lečenja lekom Cimzia, a u skladu sa lokalnim preporukama.

Primenu antituberkulozne terapije treba razmotriti i pre početka primene leka Cimzia kod pacijenata koji u ličnoj anamnezi imaju latentnu ili aktivnu tuberkulozu i kod kojih nije moguće utvrditi da je sprovedeno odgovarajuće lečenje, kao i kod pacijenata koji imaju značajne faktore rizika za nastanak tuberkuloze i pored negativnog rezultata testa na latentnu tuberkulozu. Ukoliko postoji bilo kakva potencijalna latentna infekcija tuberkulozom, pre početka primene leka Cimzia treba razmotriti biološke testove za skrining na tuberkulozu bez obzira na BCG vakcinisanje.


Pacijente treba uputiti da potraže savet lekara ukoliko, tokom ili nakon terapije lekom Cimzia dođe do pojave znakova/simptoma karakterističnih za tuberkulozu (npr. dugotrajan kašalj, mršavljenje/gubitak težine, blago povišena telesna temperatura, ravnodušnost).


Reaktivacija virusa Hepatitis B (HBV)

Reaktivacija virusa hepatitisa B se pojavila kod pacijenata koji su primali TNF-antagonist, uključujući lek Cimzia, a koji su hronični nosioci tog virusa (tj. pozitivni na površinski antigen). Neki slučajevi imali su fatalan ishod.


Pre početka terapije lekom Cimzia, pacijente treba testirati na HBV infekciju. Kod pacijenata koji su pozitivni na HBV infekciju, preporučuje se konsultovanje sa lekarom specijalistom koji ima iskustva u lečenju hepatitisa B.


Pacijente, nosioce HBV-a kojima je potrebnaterapija lekom Cimzia, treba pažljivo pratiti tokom lečenja i nekoliko meseci nakon završetka lečenja, zbog moguće pojave znakova i simptoma aktivne HBV infekcije. Nisu raspoloživi adekvatni podaci o pacijentima nosiocima HBV, koji su lečeni anti-virusnom terapijom u kombinaciji sa terapijom TNF-antagonistom, da bi se sprečilo reaktiviranja HBV . Kod pacijenata kod kojih je došlo do reaktiviranja HBV, treba obustaviti primenu leka Cimzia i započeti efikasnu antivirusnu terapiju uz odgovarajuće potporno lečenje.


Malignitet i limfoproliferativne bolesti

Potencijalna uloga terapije TNF antagonistima u razvoju malignih bolesti nije poznata. Treba biti oprezan


kada se razmatra terapija TNF antagonistima kod pacijenata koji u anamnezi imaju maligno oboljenje, ili kada se razmatra nastavak terapije kod pacijenata kod kojih se maligno oboljenje javilo tokom lečenja.


Prema postojećim saznanjima, ne može se isključiti mogući rizik od razvoja limfoma, leukemije ili drugih malignih bolesti kod pacijenata lečenih TNF antagonistom.


U kliničkim ispitivanjima leka Cimzia i drugih TNF antagonista, prijavljeno je više slučajeva limfoma i drugih malignih oboljenja među pacijentima koji su primali TNF antagoniste, nego kod pacijenata koji su primali placebo (videti odeljak Neželjena dejstva). U postmarketinškom periodu, prijavljeni su slučajevi leukemije kod pacijenata lečenih TNF antagonistom. Postoji povećan rizik od limfoma i leukemije kod pacijenata sa dugogodišnjim, visoko aktivnim, inflamatornim oblikom reumatoidnog artritisa, što otežava procenu rizika.


Nisu sprovedena ispitivanja koja uključuju pacijente sa malignim oboljenjem u anamnezi, kao ni pacijente kod kojih se maligna bolest razvila tokom primene leka Cimzia, a terapija nastavljena.


Pedijatrijski malignitet

U postmarketinškom periodu su prijavljene maligne bolesti, neke sa fatalnim ishodom, kod dece, adolescenata i mlađih osoba (do 22 godine starosti), koji su lečeni TNF antagonistima (terapija je započeta u starosnoj dobi ≤ 18 godina). Približno polovina slučajeva bili su limfomi. Ostali slučajevi uključili su različite maligne bolesti, kao i retke malignitete obično povezana sa imunosupresijom. Ne može se isključiti rizik od razvoja malignih oboljenja kod dece i adolescenata lečenih TNF antagonistima.


Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

Tokom kliničkih ispitivanja u cilju procene primene drugog TNF antagoniste, infliksimaba, kod pacijenata sa umerenom do teškom hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), prijavljen je veći broj malignih bolesti, uglavnom na plućima ili glavi i vratu, kod pacijenata lečenih infliksimabom, u odnosu na

pacijente iz kontrolne grupe. Svi pacijenti su bili aktivni pušači. Zato, treba biti oprezan kod primene bilo

kog TNF antagoniste kod pacijenata sa HOBP, kao i kod pacijenata sa povećanim rizikom od nastanka malignih bolesti zbog aktivnog pušenja.


Kongestivna srčana insuficijencija

Primena leka Cimzia je kontraindikovana kod umerene do teške insuficijencije srca (videti odeljak Kontraindikacije). U kliničkom ispitivanju drugog TNF antagoniste, zapaženo je pogoršanje kongestivne srčane insuficijencije kao i povećana smrtnost. Prijavljeni su slučajevi kongestivne srčane insuficijencije kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa koji primaju lek Cimzia. Lek Cimzia treba primenjivati uz oprez kod pacijenata sa blagom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa I / II). Terapija lekom Cimzia mora se prekinuti kod pacijenata kod kojih je došlo do razvoja novih ili pogoršanja simptoma kongestivne srčane insuficijencije.


Hematološke reakcije

Kod TNF antagonista bile su retke prijave pancitopenije, uključujući aplastičnu anemiju.

Tokom primene leka Cimzia prijavljene su neželjene reakcije hematološkog sistema, uključujući medicinski značajnu citopeniju (npr. leukopenija, pancitopenija, trombocitopenija) (videti odeljak Neželjena dejstva). Sve pacijente treba savetovati da ako tokom primene leka Cimzia razviju znake i simptome koji ukazuju na krvne diskrazije ili infekciju (npr. dugotrajna groznica, modrice, krvarenje, bledilo), hitno potraže medicinsku pomoć.

Kod pacijenata sa potvrđenim značajnim hematološkim poremećajima treba razmotriti prekid terapije

lekom Cimzia.


Neurološki događaji

Primena TNF antagonista povezana je sa retkim slučajevima novih ili pogoršanja kliničkih simptoma i/ili radiografskih dokaza demijelinizacijske bolesti, uključujući multiplu sklerozu. Kod pacijenata sa postojećom ili skorijom demijelinizacijskom bolešću, trebalo bi pažljivo razmotriti koristi i rizik lečenja TNF antagonistom pre počinjanja terapije lekom Cimzia. Kod pacijenata lečenih lekom Cimzia prijavljeni su retki slučajevi neuroloških poremećaja, uključujući oboljenje s konvulzijama, neuritis i perifernu neuropatiju.


Hipersenzitivnost

Retko su bile prijavljene teške reakcije preosetljivosti posle primene leka Cimzia. Neke od ovih reakcija su se javile nakon prve primene leka Cimzia.Ukoliko se pojave teške reakcije, potrebno je odmah prekinuti primenu leka Cimzia i započeti odgovarajuću terapiju.

Ograničeni su podaci o primeni leka Cimzia kod pacijenata koji su imali tešku reakciju preosetljivosti na neki drugi TNF antagonist. Kod ovih pacijenata potreban je oprez.


Imunosupresija

S obzirom da je faktor nekroze tumora (TNF) medijator zapaljenja i da modulira ćelijski imunološki odgovor, postoji mogućnost da TNF antagonisti, uključujući i lek Cimzia, uzrokuju imunosupresiju, utičući na odbrambeni sistem domaćina u borbi protiv infekcija i malignih bolesti.


Autoimune bolesti

Lečenje lekom Cimzia može dovesti do formiranja antinuklearnih antitela (ANA), a ređe, do razvoja sindroma sličnog lupusu (videti odeljak Neželjena dejstva). Nepoznat je uticaj dugotrajne terapije lekom Cimzia na razvoj autoimunih bolesti. Ukoliko se posle terapije lekom Cimzia kod pacijenta razviju simptomi karakteristični za sindrom sličan lupusu, lečenje se mora prekinuti. Primena leka Cimzia nije posebno ispitivana u populaciji pacijenata sa lupusom (videti odeljak Neželjena dejstva).


Vakcinacija

Pacijenti lečeni preparatom Cimzia mogu da prime vakcine, osim živih vakcina.Nema dostupnih podataka o odgovoru na vakcinisanje živim vakcinama, kao ni o sekundarnoj transmisiji infekcije sa živim vakcinama kod pacijenata koji primaju lek Cimzia. Žive vakcine ne treba primenjivati istovremeno sa lekom Cimzia.


U placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, sličan odgovor antitela između leka Cimzia i placeba bio je zapažen kada su polisaharidna vakcina protiv pneumokoka i vakcina protiv influence primane istovremeno sa lekom Cimzia. Pacijenti koji su primali lek Cimzia istovremeno sa metotreksatom, imali su niži humoralni odgovor, u odnosu na pacijente koji su primali samo lek Cimzia. Klinički značaj ovoga nije poznat.


Istovremena primena leka Cimzia sa drugim biološkim lekovima

U kliničkim ispitivanjima istovremene primene anakinre (interleukin-1 antagonist) ili abatacepta (CD28 modulator) i drugog TNF antagoniste, etanercepta, prijavljene su teške infekcije i neutropenija bez dodatne koristi, u poređenju sa terapijom samo sa TNF antagonistom. Zbog prirode neželjenih događaja zabeleženih kombinovanjem sa drugim TNF antagonistom i abataceptom ili anakinrom, slični toksični efekti mogu nastati i kod kombinacije anakinre ili abatacepta i drugih TNF antagonista. Stoga se primena leka Cimzia ne preporučuje u kombinaciji sa anakinrom ili abataceptom (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija ).


Hirurške intervencije

Iskustvo o bezbednosti hirurških procedura kod pacijenata lečenih lekom Cimzia je ograničeno. Ukoliko


je planirana hiruška procedura , potrebno je uzeti u obzir da je poluvreme eliminacije certolizumab pegola 14 dana. Pacijenta, kome je potrebna hiruška intervencija za vreme lečenja lekom Cimzia, treba pažljivo pratiti zbog moguće pojave infekcija i treba preduzeti odgovarajuće mere.


Test za određivanje aktivnog parcijalnog tromboplastinskog vremena (aPTT)

Kod pacijenata lečenih lekom Cimzia otkrivena je interferencija sa pojedinim testovima koagulacije.

Lek Cimzia može izazvati lažno povišene rezultate testa aPTT kod pacijenata bez poremećaja u koagulaciji. Ovaj efekat zapažen je kod PTT-LA (Lupus antikoagulans) testa, zatim STA-PTT (Standard Target Activated Partial Thromboplastin time) automatskih testova iz Diagnostica Stago i tečnih HemosIL APTT-SP i liofiliziranih HemosIL silicijumskih testova iz Instrumentation Laboratories. Drugi aPTT testovi takođe mogu biti promenjeni. Nema dokaza o uticaju terapije lekom Cimzia na koagulaciju in vivo. Nakon što pacijenti prime lek Cimzia, posebnu pažnju treba obratiti tumačenju abnormalnih rezultata koagulacije. Nije zapažena interferencija sa testovima za određivanje trombinskog vremena (TT) i protrombinskog vremena (PT).


Starije osobe

U kliničkim ispitivanjima učestalost infekcija među osobama starosne dobi ≥ 65 godina bila je očigledno veća u odnosu na mlađe osobe, iako je iskustvo ograničeno. Oprez je potreban prilikom lečenja starijih osoba, a posebnu pažnju treba obratiti na pojavu infekcija.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Populacione farmakokinetičke analize su pokazale da istovremena primena sa metotreksatom, kortikosteroidima, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i analgeticima, ne utiče na farmakokinetiku certolizumab pegola.


Ne preporučuje se kombinacija leka Cimzia i anakinre ili abatacepta (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Istovremena primena leka Cimzia sa metotreksatom nije imala značajan uticaj na farmakokinetiku metotreksata. U poređenju studija, farmakokinetika certolizumab pegola bila je slična ranije pokazanoj kod zdravih osoba.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Žene u reproduktivnom periodu

Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste odgovarajuću kontracepciju da bi sprečile trudnoću i da nastave da je koriste još najmanje 5 meseci nakon zadnje primene leka Cimzia.


Trudnoća

Ne postoje adekvatni podaci o primeni leka Cimzia kod trudnica.


Ispitivanja na životinjama u kojima je korišćen anti-TNFα glodara, nisu dale dokaze o smanjenoj fertilnosti ili oštećenju fetusa. Međutim, ove informacije su nedovoljne za procenu humane reproduktivne toksičnosti. Zbog inhibicije TNFα, lek Cimzia primenjen tokom trudnoće može uticati na normalan imunološki odgovor novorođenčeta. Stoga se lek Cimzia ne preporučuje u trudnoći.


Eksperimentalne studije ukazuju na nizak ili zanemarljiv nivo placentarnog transfera homolognog Fab


fragmenta certolizumab pegola (ne Fc regija). Ograničeni klinički podaci pokazuju nizak nivo certolizumab pegola u plazmi novorođenčeta lečene žene. Stoga, ova novorođenčad mogu biti izložena većem riziku od infekcije. Primena živih vakcina kod novorođenčadi izloženih certolizumab pegolu in utero se ne preporučuje najmanje 5 meseci nakon poslednje primene leka Cimzia kod majke tokom trudnoće (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) .


Dojenje

Ne postoji dovoljno informacija o izlučivanju certolizumab pegola u humanom ili životinjskom majčinom mleku. Pošto se imunoglobulini izlučuju u majčino mleko kod ljudi, ne može se isključiti rizik za dojeno dete. Odluku o tome da li da se nastavi/prekine sa dojenjem ili da se nastavi/prekine terapija lekom Cimzia, treba doneti uzimajući u obzir koristi od dojenja za dete i koristi od terapije lekom Cimzia za ženu.


Fertilnost

Kod mužjaka glodara zapaženi su uticaji na pokretljivost spermatozoida i trend smanjenja broja spermatozoida, bez jasnog uticaja na fertilnost.


U kliničkom ispitivanju procene uticaja leka Cimzia na parametre kvaliteta semena, 20 zdravih randomizovanih muškaraca dobili su jednu supkutanu dozu od 400 mg leka Cimzia ili placebo. Tokom narednih 14 nedelja nisu bili zapaženi neželjeni efekti lečenja lekom Cimzia na parametre kvaliteta semena, u odnosu na placebo.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek Cimzia može imati slab uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Posle primene leka Cimzia može se pojaviti vrtoglavica (uključujući vertigo, poremećaj vida i zamor) (videti odeljak Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva

Lek Cimzia je ispitivan kod 2.367 pacijenata sa reumatoidnim artritisom u kontrolisanim i otvorenim ispitivanjima, u periodu do 57 meseci. Podaci u Tabeli 1. su zasnovani prvenstveno na

rezultatima ključnih pivotalnih, kontrolisanih ispitivanja kod 1.774 pacijenta koji su primali lek Cimzia i 647 pacijenata koji su primali placebo tokom kontrolisanog perioda.


U placebo-kontrolisanim studijama, pacijenti koji su primali lek Cimzia imali su približno 4 puta dužu izloženost leku u poređenju sa placebo grupom. Ova razlika u izloženosti je prvenstveno zbog placebo pacijenata koji su češće odustajali ranije. Pored toga, studije RA- I i RA-II podrazumevale su obavezno odustajanje onih ispitanika koji nisu reagovali do 16. nedelje, od kojih je većina primala placebo.


Procenat pacijenata koji su prekinuli lečenje zbog neželjenih događaja tokom kontrolisanih ispitivanja iznosio je 5% pacijenata lečenih lekom Cimzia i 2,5% pacijenata lečenih placebom.


Najčešća neželjene reakcije su pripadale klasama sistema organa infekcije i infestacije, prijavljene su kod 15,5% pacijenata koji su primali lek Cimzia i 7,6% pacijenata koji su primali placebo, i opšti poremećaji i reakcije na mestu primene, prijavljene kod 10,0% pacijenata koji su primali lek Cimzia i 9,7% pacijenata koji su primali placebo.


Tabelirana lista neželjenih reakcija


Neželjene reakcije prijavljene tokom kliničkih ispitivanja reumatoidnog artritisa i u postmarketinškom periodu koje su i u najmanjoj vezi sa lekom Cimzia navedena su u Tabeli 1. dole, prema učestalosti i klasi sistema organa.

Kategorije učestalosti neželjenih dejstava su definisane kao : veoma česta (≥ 1/10); česta (≥1/100 do

<1/10); povremena (≥1/1.000 do <1/100); retka (≥ 1/10.000 do <1/1.000); veoma retka (<1/10.000), nepoznata (ne mogu biti procenjena na osnovu raspoloživih podataka). U svakoj kategoriji učestalosti, neželjena dejstva suizložene prema opadajućoj težini.


Tabela 1. Neželjena dejstva leka tokom kliničkih ispitivanja i postmarketinga

Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena dejstva leka

Infekcije i infestacije

Često

bakterijske infekcije (uključujući apsces), virusne

infekcije (uključujući herpes, papiloma virus, influencu)

Povremeno

sepsa (uključujući slabljenje funkcije više organa,

septički šok), tuberkuloza, gljivične infekcije (uključujući oportunističke)

Neoplazma: benigna, maligna i

nespecifična (uključujući ciste i polipe)

Povremeno

maligna oboljenja krvi i limfnog sistema (uključujući

limfom i leukemiju), tumori solidnih organa, nemelanomski kancer kože, prekancerozne lezije (uključujući oralnu leukoplakiju, melanocitni mladež), benigni tumori i ciste (uključujući kožni papilom)

Retko

gastrointestinalni tumori, melanom

Poremećaji krvi i limfnog

sistema

Često

eozinofilni poremećaji, leukopenija (uključujući

neutropeniju, limfopeniju)

Povremeno

anemija, limfadenopatija, trombocitopenija,

trombocitoza

Retko

pancitopenija, splenomegalija, eritrocitoza,

morfološka abnormalnost belih krvnih zrnaca

Imunološki poremećaji

Povremeno

vaskulitis, lupus eritematozus, preosetljivost na lek

(uključujući anafilaktički šok), alergijski poremećaji, pozitivna autoantitela

Retko

angioneurotski edem, sarkoidoza, serumska bolest, panikulitis (uključujući nodozni eritem)

Endokrinološki poremećaji

Retko

oboljenja tiroideje

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Povremeno

disbalans elektrolita, dislipidemija, poremećaj apetita,

promene telesne težine

Retko

hemosideroza

Psihijatrijski poremećaji

Povremeno

anksioznost i promene raspoloženja (uključujući i

pripadajuće simptome)

Retko

suicidnost, delirijum, mentalni poremećaji

Poremećaji nervnog sistema

Često

glavobolje (uključujući migrene), senzorniporemećaji

Povremeno

periferna neuropatija, vrtoglavica, tremor

Retko

konvulzije, zapaljenje kranijalnog nerva, poremećaj

koordinacije ili ravnoteže

Nepoznato

multipla skleroza*, Guillain-Barré sindrom*


Poremećaji oka

Povremeno

poremećaj vida (uključujući oslabljen vid), zapaljenje oka i očnog kapka, lakrimacijski poremećaj

Poremećaji uha i labirinta

Povremeno

vrtoglavica

Retko

tinitus

Kardiološki poremećaji

Povremeno

kardiomiopatije (uključujući srčanu insuficijenciju),

ishemijska oboljenja koronarnih arterija, aritmije (uključujući atrijalnu fibrilaciju), palpitacije

Retko

perikarditis, atrioventrikularni blok

Vaskularni poremećaji

Često

hipertenzija

Povremeno

hemoragija ili krvarenje (na bilo kom mestu),

hiperkoagulacija (uključujući tromboflebitis, plućnu emboliju), sinkopa, edem (uključujući periferni i edem lica), ekhimoze (uključujući hematom, petehije)

Retko

cerebrovaskularni događaj, arterioskleroza, Raynaud-

ov fenomen, lividni delovi kože, telangiektazija

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

Povremeno

astma i srodni simptomi, pleuralni izliv i simptomi,

kongestija i zapaljenje respiratornog trakta, kašalj

Retko

Intersticijalna bolest pluća, pneumonitis

Gastrointestinalni poremećaji

Često

mučnina

Povremeno

ascit, gastrointestinalna ulceracija i perforacija,

zapaljenje gastrointestinalnog trakta (na bilo kom mestu), stomatitis, dispepsija, abdominalne distenzije, orofaringealna suvoća

Retko

odinofagija, hipermotilitet

Hepatobilijarni poremećaj

Često

hepatitis (uključujući povišen hepatički enzim)

Povremeno

hepatopatija (uključujući cirozu), holestaza, porast

bilirubina u krvi

Retko

holelitiaza

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Često

raš

Povremeno

alopecija, novi naleti ili pogoršanje već postojeće

psorijaze (uključujući palmoplantarnu pustularnu psorijazu) i s njom povezana stanja, dermatitis i ekcem, poremećaj u radu znojnih žlezda, kožni ulkus, preosetljivost na svetlo, akne, diskoloracija kože,

suva koža, poremećaji nokata i ležišta nokata

Retko

eksfolijacija i deskvamacija, bulozne promene,

slabljenje teksture kose

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Povremeno

mišićni poremećaji, povišena kreatin-fosfokinaza u

krvi

Poremećaji bubrega i

urinarnog sistema

Povremeno

renalna insuficijencija, krv u mokraći, poremećaji

bešike i uretre

Retko

nefropatija (uključujući nefritis)


Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Povremeno

poremećaj menstrualnog ciklusa i krvarenja iz maternice (uključujući amenoreju), poremećaji dojki

Retko

seksualna disfunkcija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Često

pireksija, bol (na bilo kom mestu), astenija, pruritus (na bilo kom mestu), reakcija na mestu injekcije

Povremeno

groznica, oboljenje slično influenci, poremećena percepcija temperature, noćno znojenje, crvenilo

Retko

fistula (na bilo kom mestu)

Laboratorijska ispitivanja

Povremeno

povišen nivo alkalne fosfataze u krvi, produženo vreme koagulacija

Retko

povećanje mokraćne kiseline u krvi

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Povremeno

povrede kože, otežano zarastanje

*Ovi događaji se odnose na klasu TNF-antagonista, dok učestalost sa lekom Cimzia nije poznata.


Tokom primene leka Cimzia kod drugih indikacija, u retkim slučajevima, zapažena su i sledeća neželjena dejstva: gastrointestinalna stenoza i opstrukcije, pogoršanje opšteg fizičkog stanja, spontani pobačaj i azospermija.


Infekcije

Incidenca novih slučajeva infekcija u placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima reumatoidnog atritisa bila je 0,91 po godini lečenja pacijenta, za sve pacijente lečene lekom Cimzia i 0,72 po godini lečenja pacijenta za pacijente lečene placebom. Infekcije su se prvenstveno sastojale od infekcija gornjih disajnih puteva, herpes infekcija, infekcija urinarnog trakta i infekcija donjih disajnih puteva (videti odeljke Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


U placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, bilo je više novih slučajeva ozbiljne infekcije u grupi koja je lečena lek Cimzia (0,06 po godini lečenja pacijenta; sve doze), u poređenju sa placebo grupom (0,02 po godini lečenja pacijenta). Ozbiljne infekcije uključivale su tuberkulozu i invazivne oportunističke infekcije (npr. pneumocistozu, gljivični ezofagitis, nokardiozu i diseminovani oblik herpes zoster infekcije). Nema dokaza o povećanom riziku od infekcija zbog produžene, dugotrajne izloženosti (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Maligniteti i limfoproliferativni poremećaji

Isključujući nemelanom kože, tokom kliničkih ispitivanja leka Cimzia kod pacijenata sa RA-om, u kojima je lečeno ukupno 2.367 pacijenata, tj. 4.136 pacijent-godina, zabeleženo je 30 slučajeva malignih bolesti, uključujući 3 slučaja limfoma. Incidenca slučajeva limfoma u kliničkim ispitivanjima leka Cimzia kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, bila je 0,07 na 100 pacijent-godina, a incidenca melanoma 0,02 na 100 pacijent-godina (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Autoimune bolesti

U toku lečenja lekom Cimzia, 16,7% osoba koje su na početku lečenja bile ANA negativne, razvile su pozitivni ANA titar, u poređenju sa 12,0% osoba u placebo grupi. Od osoba koje su na početku primene leka Cimzia bile negativne na anti- dsDNA antitela, 2,2 % je razvilo pozitivni titar anti- dsDNA antitela , u odnosu na 1,0% osoba u placebo grupi. U placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, kao i otvorenim kliničkim praćenjima pacijenata sa reumatoidnim artritisom, retko su prijavljeni slučajevi sindroma sličnog lupusu. Bili su retki izveštaji o drugim imunološki posredovanim stanjima ; nije poznata uzročna veza sa lekom Cimzia . Takođe, nije poznat uticaj dugotrajne terapije lekom Cimzia na razvoj


autoimunih bolesti.


Reakcije na mestu injekcije

U placebo-kontrolisanim kliničkim ispitivanjima reumatoidnog artritisa, kod 6,4% pacijenata lečenih lekom Cimzia došlo je do reakcija na mestu injekcije (eritem, svrab, hematom, bol, otok ili modrice), u poređenju sa 6,5% pacijenata koji su primali placebo. Bol na mestu injekcije javio se kod 1,5% pacijenata lečenih lekom Cimzia, od kojih ni u jednom slučaju nije došlo do odustajanja od lečenja.


Predoziranje


Tokom kliničkih ispitivanja nije zapažena toksičnost koja bi dovela do ograničavanja doze. Bile su primenjivane višestruke doze do 800 mg supkutano i 20 mg/kg intravenski. U slučajevima predoziranja, preporučuje se pažljivo praćenje pacijenata zbog bilo kojih neželjenih reakcija ili neželjenog dejstva i u tom slučaju odmah započeti simptomatsko lečenje.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum acetat Natrijum hlorid Voda za injekcije


Inkompatibilnost


U odsustvu kompatibilnih studija, ovaj lek se ne sme primenjivati sa drugim medicinskim proizvodima.


Rok upotrebe


18 meseci

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati u frižideru (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Držiti napunjen injekcioni špric u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


1 ml napunjen injekcioni špric (staklo I klase) sa čepom klipa (bromobutil guma), sadrži 200 mg certolizumab pegola.

Nijedna komponenta šprica ne sadrži lateks.


Pakovanje sadrži 2 šprica (2 x 1 ml) i 2 alkoholne vatice.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Ovaj lek je namenjen za jednokratnu upotrebu.

Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa lokalnim propisima.

Detaljno objašnjenje za pripremu i injektiranje leka Cimzia u napunjenom injekcionom špricu dato je u uputstvu.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z