FISKocr

Omeprazol


UPUTSTVO ZA LEK


Omeprazol; gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg

Pakovanje: ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Omeprazol; gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20 mg INN: omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Omeprazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omeprazol

 3. Kako se upotrebljava lek Omeprazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omeprazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMEPRAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Omeprazol gastrorezistentne kapsule, tvrde sadrže mikrogranule omeprazola otporne na želudačnu kiselinu. Aktivna supstanca omeprazol pripada grupi lekova koji se nazivaju „inhibitori protonske pumpe”. Ovaj lek smanjuje lučenje želudačne kiseline.

  Omeprazol kapsule upotrebljavaju se za: Kod odraslih:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMEPRAZOL


  Lek Omeprazol ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMEPRAZOL


  Uvek uzimajte Omeprazol kapsule onako kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Lekar će Vam reći koliko kapsula bi trebalo da uzimate i koliko dugo. Ovo zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja i Vaših godina.


  Uobičajene preporučene doze su date u nastavku. Odrasli:

  Lečenje simptoma GERB-a kao što su gorušica i vraćanje želudačne kiseline u jednjak:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Omeprazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih retkih ali ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK OMEPRAZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Ne smete da upotrebljavate Omeprazol kapsule nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Omeprazol


Svaka gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži 20 mg omeprazola.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav peleta:

neutralne pelete, hipromeloza, dinatrijum – fosfat, bezvodni; glukoza, monohidrat; laktoza, monohidrat; natrijum laurilsulfat; hipromelozaftalat, hipromeloza; manitol; cetilalkohol, dietilftalat.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tela i kape kapsule:

gvožđe (III) – oksid, crveni; titan-dioksid; želatin, gvožđe (III) – oksid, žuti.


Kako izgleda lek Omeprazol i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentne kapsule, tvrde.

Tvrde želatinske kapsule, No.2, crveno-smeđe kape i ružičastog tela,punjene peletama bele do skoro bele boje. 14 kapsula u dva PVC/PE/PVDC-Al blistera u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o. , Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Srbija Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00387-14-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org