FISKocr

Bonviva


UPUTSTVO ZA LEK


Bonviva®, film tableta, 150 mg Pakovanje: blister, 1 x 1 film tableta


Proizvođač: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Bonviva® , 150 mg, film tablete

INN: ibandronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bonviva® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bonviva®

 3. Kako se upotrebljava lek Bonviva®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bonviva®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bonviva® I ČEMU JE NAMENJEN

  Bonviva pripada grupi lekova koji se zovu bisfosfonati. Ovaj lek sadrži ibandronsku kiselinu. Ovaj lek ne sadrži hormone.


  Bonviva može uticati na smanjenje gubitka koštane mase, zaustavljajući dalji gubitak koštane mase i povećavajući koštanu masu kod većine žena koje je uzimaju, iako one neće moći da vide ili osete razliku. Bonviva može smanjti rizik od preloma kostiju (fraktura). Ovo smanjenje broja preloma je pokazano na kičmi, ali ne i na kuku.


  Bonviva Vam je propisana za lečenje osteoporoze, jer ste izloženi povećanom riziku od preloma kostiju.. Osteoporoza je bolest tokom koje dolazi do slabljenja i istanjivanja kostiju, i koje je često kod žena posle menopauze. U menopauzi, jajnici žena prestaju da proizvode ženski hormon, estrogen, koji pomaže da koštani skelet ostane zdrav.

  Što ranije žena uđe u menopauzu, veći je rizik od razvoja osteoporoze i preloma. Ostali činioci koji mogu da povećaju ovaj rizik su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bonviva®


  Lek Bonviva® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bonviva®

  Ukoliko mislite da Bonviva suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Uvek uzimajte Bonvivu tačno onako kako vam je propisao vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena doza Bonvive je jedna tableta mesečno. Kako uzimate tabletu jednom mesečno

  Veoma je važno da pažljivo pratite ova uputstva. Ona sadrže informacije koje će vam pomoći da tableta Bonvive brzo stigne u želudac, tako da se smanji mogućnost pojave iritacije.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Bonviva može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ova neželjena dejstva mogu biti različite učestalosti javljanja, koje su definisane na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK Bonviva®


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek se ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju posle ”Važi do”!


  Čuvanje


  Držati lek Bonviva van domašaja i vidokruga dece! Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bonviva®


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; povidon; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; stearinska kiselina; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Omotač tablete: boja: Opadry 00A28646 (hipromeloza; titan-dioksid; talk); makrogol 6000

Kako izgleda lek Bonviva® i sadržaj pakovanja


Bonviva tablete su duguljaste filmom obložene tablete, bele do skoro bele boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "BNVA" a sa druge oznaku "150". Tablete se nalaze u blisterima (PVC/PVDC//Alu) koji sadrže 1 tabletu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Roche d.o.o. Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd

Srbija


Proizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Grenzacherstrasse 124 Bazel

Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


73/2006/12 od 26.01.2006;

1657/2007/12 od 12.12.2006;

3467/2008/12 od 24.10.2008.

515-01-4478-10-001 od 26.04.2011.


NALEPNICE SA PODSETNIKOM PLANIRANJE KADA ĆETE UZETI BONVIVU

Doza Bonvive jeste jedna tableta mesečno. Odaberite jedan dan u mesecu koji ćete lako da zapamtite:


Koristite samolepljive nalepnice da ove datume označite na svom kalendaru. Kada uzmete tabletu, precrtajte kućicu na nalepnici.


NALEPNICE KOJE MOŽETE ODLEPITI I POTOM ZALEPITI NA SVOJ KALENDAR


Mesečna tableta

Mesečna tableta

Mesečna tableta

Bonviva

Bonviva

Bonviva


Važno je da se Bonviva uzima svakog meseca.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z